Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.8/1994, o městském informačním systému a digitální tech. mapě

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 30.01.1994 do 16.02.1994
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 16.02.1994 do 03.03.2006
Značka: ozv 1/1994
Poznámka: změna ev. čísla vyhláškou 3/2003, zrušena vyhl. 1/2006

Zrušena OZV č. 1/2006

ZMĚNY:
 - změna evidenčního čísla vyhláškou 3/2003

Město Lomnice nad Popelkou

Č.j.: 63/94

Dne: 20. 1. 1994

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 8/1994

 

O MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM SYSTÉMU A DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPĚ LOMNICE NAD POPELKOU.

 

Městské zastupitelstvo Lomnice nad Popelkou se usneslo dne 20. ledna 1994 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. 1) zákona ČNR č. 410/1992  Sb. o obcích vydat tuto obecně závaznou vyhlášku o městském informačním systému a digitální technické mapě Lomnice nad Popelkou.

                                                              

 

Část 1.

Úvodní ustanovení

 

čl. 1.

Působnost vyhlášky

 

Tato vyhláška upravuje:

1.1.Obsah a způsob vedení jednotné evidence technického vybavení.

1.2.Obsah a způsob vedení digitální a technické mapy Lomnice n. P. /dále jen DTM/.

 

2.1.Práva a povinnosti správců technického vybavení při vedení jednotné evidence technického ybavení.

  

3.1. Povinnosti provozovatelů jakékoliv činnosti  / zejména stavební /, která dopadem jakkoli zasáhne do evidence DTM na kat. území Lomnice n. P. , Rváčov , Košov , Chlum , Želechy , při ohlašování změn obsahu DTM.

 

4.Práva a povinnosti státních orgánů, provozovatelů  /viz. odst. 3/ a občanů při využívání informačního okruhu Městského informačního systému Lomnice nad Popelkou a DTM.

 

 

čl. 2.

Informační okruh technického vybavení

 

1) Informační okruh vybavení Městského informačního systému Lomnice nad Popelkou / viz. odk. 1. dále jen MIS/ soustřeďuje údaje potřebné pro činnost Městského úřadu, údaje o technickém vybavení Lomnice n. P. formou vzájemně propojených souborů jednotné evidence technického vybavení a grafický soubor /DTM/.

 

2) Technickým vybavením území se pro účely této vyhlášky rozumí soubor vedení stavebních a  provozních  objektů a prací sloužících k zajištění přenosu informací, zásobování energiemi, vodou a odkanalizování v daném území.

 

3) DTM tvoří propojené soubory údajů o bodech polohového a výškového pole, polohopisu, výškopisu, charakteristické zeleně, údajů mapy katastru nemovitostí / dále jen KN / a popisu provozovaném na prostředcích výpočetní techniky a počítačové grafiky, DTM je souřadnicovou lakalizační základnou / viz. odk. 2. /.

 

čl. 3

Vedení MIS

1) MIS je majetkem města.

 

2) Správu a údržbu MIS zajišťuje město samo nebo městem určené části MIS může spravovat a udržovat na smluvním základě jiný subjekt.

 

3 )Správu a údržbu DTM zajišťuje na smluvním základě pověřená geodetická firma /dále jen správce DTM/.

 

4) Odpovědného geodeta zajišťujícího veškerou koordinaci prací na DTM určí se souhlasem správce MIS, pověřená geodetická firma.

 

5) Správce DTM zajišťuje zejména evidenci správci technického vybavení , plánování, řízení a zabezpečování tvorby a údržby evidence technického vybavení v DTM a provoz příslušných bází dat v DTM.

 

6) Poskytování údajů z těchto bází se provádí za úplatu.

 

 

Část 2.

Evidence správců technického vybavení

 

 

Čl. 4.

Subjekty vedené v evidenci správců

 

 

1) V evidenci správců a majitelů technických vybavení jsou vedeny subjekty spravující v rámci svého předmětu činnosti nebo provozující objekty a vedení technického vybavení, nacházející se na území města.

 

Čl. 5.

Vedení evidence správců

 

1) Správce technického vybavení je povinen do dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, popř. ode dne, kdy se subjekt stal správcem nebo majitelem technického vybavení, předat správci DTM vyplněný evidenční list správce technického vybavení / příloha číslo 1 /.

 

2) Změnu údajů obsažených v evidenčním listu je správce technického vybavení povinen ohlásit správci DTM do jednoho měsíce.

 

3) Přijetí evidenčního listu nebo údajů o změně, potvrdí správce DTM písemně správci technického vybavení do 14 dnů.

 

 

Část 3

Jednotná evidence technického vybavení

 

čl. 6.

Předmět jednotné evidence

 

1) Předmětem jednotné evidence jsou:

 

1.1.Údaje o poloze, výšce, identifikační údaje o objektech a vedení technického vybavení a identifikační údaje podle ČSN 0134  11 /mapové značky/ o ostatních objektech a vedení, které se nachází pod povrchem, na povrchu nebo nad povrchem pozemků veřejných a i těch, jež nejsou ve správě příslušného správce technického zařízení.

 

2) Předmětem jednotné evidence jsou :

 

2.1. Údaje uvedené v článku číslo 6 odst. 1.1. s tím, že se jedná o pozemky spravované příslušným správcem technického vybavení, přičemž tyto pozemky nejsou veřejné

 

2.2. Popisné údaje /provozně technické charakteristiky/ o objektech a vedení, jejichž údaje

o poloze, výšce a identifikační údaje jsou uvedeny v jednotné evidenci /článek číslo 6

odst. 1.1./

 

       3) údaje uvedené v článku číslo 6 je správce technického vybavení povinen předat správci

       DTM

 

 

čl. 7.

Podklady pro založení jednotné evidence

 

1) Správce technického vybavení u nových staveb a změn předává správci DTM podklad obsahující údaje o poloze, výšce a identifikační údaje v prostředí MicroStation /viz. odk. 3/.

 

2) U stávajících staveb předá správce technického vybavení na základě dohody se správcem MIS takto zpracované podklady :

 

2.1. údaje o poloze, výšce a identifikační údaje v prostředí MicroStation

 

      2.2. mapovou část dokumentace skutečného stavu objektů a vedení na mapových 

      podkladech

 

     2.3. číselné údaje geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby /viz odk.4/

 

2.4. výsledky geodetického zaměření objektů a vedení provedeného kvalifikovaným pracovníkem oprávněného provádět geodetické práce

 

 

čl. 8.

Ověřování správnosti údajů pro jednotnou evidenci

 

1) Na dokumentaci , kterou předá, potvrdí správce technického vybavení správnost a úplnost  poskytnutých údajů ke dni předání.

 

2) Správce DTM převezme obdržené údaje podle článku číslo 7 a předloží je správci technického vybavení k ověření. Po ověření a odstranění případných závad je správce technického vyba-vení povinen potvrdit, že údaje vedené v jednotné evidenci souhlasí s jeho dokumentací.

 

 

čl. 9.

Ohlašovací povinnost změn údajů jednotné evidence

 

 

 

1)  Správce technického vybavení je povinen při každé změně poskytnout správci DTM údaje o změnách dle článku číslo 7 odst. 1, potvrzených odpovědným pracovníkem organizace. Při změně popisných údajů je správce technického vybavení povinen předat správci  DTM údaje o změnách formou stanovenou při založení jednotné evidence.

 

2)  Změnou je každá nová stavba, stavební či provozní úprava nebo zrušení objektu, vedení nebo jejich částí, v  důsledku které přestanou údaje již uložené v jednotné evidenci, odpovídat skutečnosti.

 

3)  Součástí podkladů pro kolaudační řízení při změnách podle článku číslo 7.

 

4)  Lhůta pro splnění ohlašovací povinnosti v případě, že není prováděné stavební řízení činí 10 dní a plyne ode dne provedené změny.

 

5)  Při ověřování správnosti údajů o změnách se postupuje podle článku 8.

 

 

 

čl. 10.

Zavádění jednotné evidence

 

1) Jednotná evidence se zavádí postupně ve všech katastrálních územích města Lomnice nad Popelkou tak, jak nastávají změny technického vybavení.

 

2) Datum zahájení sběru údajů a časový postup tvorby jednotné evidence určuje pro jednotlivé správce technického vybavení Městský úřad v Lomnici nad Popelkou v koordinaci se správcem DTM.

3) Správce DTM provádí jednotnou evidenci technického vybavení programem firmy Intergraph  Miorostation  4.0.3. Rozvrstvení a uložení informací do vrstev je v pravomoci správce DTM.

 

4) Zpracování DTM je stanovené ve 3. Třídě přesnosti /viz odk. 5/. V lokalitách závadů s jeřábovými dráhami a železničními vlečkami je DTM zpracována ve 2. Třídě přesnoti.

 

 

Část 4

 

Digitální technická mapa Lomnice nad Popelkou

 

čl.11.

 

1)      DTM je základní grafickou bází pro budoucí MIS Lomnice n. P.

2)       

 

čl. 12.

Předměty měření a šetření DTM

 

1) Předmětem měření a šetření DTM jsou zejména :

 

1.1. budovy a drobné stavby

 

1.2. dopravní sítě a zařízení

 

1.3. objekty a vedení, které jsou předmětem jednotné evidence /článek číslo 6/

 

1.4 .veřejná zeleň

 

1.5. vodní toky a plochy včetně studní

 

1.6. terénní úpravy, geologická a důlní činnost

 

1.7. správní hranice a hranice jiných územních celků, hranice pozemků, čísla parcel, slučky a kulturyhranice zastavěného území, hranice chráněného území a dále hranice ochranným pásmem a dobývacích prostorů

 

1.8. výškopis, na základě dohody se správcem MIS

 

1.9. ostatní drobné předměty měření a šetření

 

 

 

 

 

 

 

čl.13.

Tvorba DTM

 

1) Vstupní dokumentaci DTM tvoří :

 

1.1. vybrané údaje mapy KN

 

1.2. číselné údaje o polohopisu nad rámec uvedených v odst. 1.1.

článek číslo 13 a číselné údaje o výškopisu získané geodetickým měřením

 

1.3.údaje o objektech a vedení technického vybavení získané podle části číslo 3 této vyhlášky

 

1.4. číselné údaje získané na základě ohlašovací povinnosti změn obsahu DTM /článek číslo 14/

 

čl. 14.

Ohlašovací povinnost změn objektů zahrnutých do předmětů měření a šetření DTM v návaznosti na katastr nemovitostí

 

1) Změnou se rozumí výsledky výstavby objektů zahrnutých do předmětů měření a šetření DTM /článek         číslo 12/  nebo výsledky stavební činnosti, které ovlivňují prostorovou polohu již existujících objektů a            vedení zahrnutých do předmětů měření a šetření obsahu DTM.

 

2) Ohlašovací povinnost změn objektů a vedení zahrnutých do předmětů měření a šetření DTM / dále jen ohlašovací povinnost změn / se vztahuje na subjekty provádějící stavební činnost na území města Lomnice nad Popelkou, v jejímž důsledku nastane změna  /viz. odk. 6/ podle odst. 1 článku číslo 14.

 

3) Údaje o změnách musí být provedeny v prostředí MicroStation.

 

čl. 15.

Splnění ohlašovací povinnosti změn

 

1) Subjekty splní ohlašovací povinnost změn předáním dokumentace polohového a výškového zaměření skutečného provedení dokončených objektů nebo jejich částí /viz. odk. 7/ podle článku 14 odst. 1 v prostředí MicroStation, správci DTM. Pro kolaudační řízení potvrdí správce DTM      převzetí dokumentace.

 

3)      U podzemních vedení musí být zaměření provedeno před záhozem.

4)       

 

čl.16.

Aktualizace DTM

 

1) Aktualizace báze dat účelového doplnění obsahu mapy a báze dat změn provádí správce DTM ihned po obdržení údajů získaných na základě ohlašovací povinnosti změn.

 

2) Aktualizaci báze dat mapy KN, provede správce dat, jednou za dvanáct měsíců.

 

 

čl.17.

Zavádění DTM

 

1) DTM se zavádí postupně na všech kat. územích patřících pod samosprávu Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

Část 5

Poskytování údajů z jednotné evidence technického vybavení a DTM

 

 

čl.18.

 

1) Údaje z jednotné evidence a DTM se poskytují cestou uživatelských výstupů.

 

čl.19.

Obsah uživatelských výstupů

 

1) Obsahem uživatelských výstupů jsou údaje o objektech a vedení na zadaném území v rozsahu dat   uložených v bázích dat.

 

2) Uživatel určuje výběr objektů, výběr údajů o těchto objektech a vymezuje příslušnou část území.

 

 

čl. 20.

Forma uživatelských výstupů

 

1) Uživatelské výstupy se poskytují ve formě :

 

1.1. výstupů vybraných částí bází dat

 

1.2. záznam vybraných částí bází dat na počítačovém médiu v prostředí MicroStation

 

1.3. Grafických výstupů vybraných částí bází dat jako účelových map s volitelným obsahem a měřítkem

 

čl. 21.

Přístup k údajům

 

1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby mají právo vyžadovat pro vlastní potřebu údaje z jednotné evidence a DTM.

 

2) Údaje nenahrazují právoplatné vyjádření správce sítí a právoplatné snímky a mapy KN.

 

čl. 22.

Úplata za poskytování informací z MIS a DTM

 

1) Uživatelské výstupy poskytují správci MIS a DTM za úplatu. Výši úplaty stanoví správci MIS a DTM.

 

Část 6

Společná a závěrečná ustanovení

 

 

čl. 23.

Ochrana utajovaných skutečností

 

1)      Způsob zacházení s údaji a ochrany údajů, které jsou předmětem státního, hospodářského a služebního tajemství, určí správce technického vybavení. Výsledná data slouží výhradně pro vnitřní potřebu  odběratele. Na výsledná data se vztahuje autorský zákon.

2)       

 

čl. 24.

Sankce

 

1)      Porušení povinnosti stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek podle obecných předpisů, pokud se nejedná o přečin nebo trestný čin.

2)       

 

čl. 25.

Účinnost vyhlášky

 

1) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

V Lomnici nad Popelkou dne : 20. ledna 1994

 

            Ing. Miroslav Šmiraus, v.r.                                          Bedřich Stolín, v.r.

                        starosta                                                           zástupce starosty


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz