Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 21.zasedání zastupitelstva města (15.9.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 19.09.2005 do 04.10.2005
Typ dokumentu: Usnesení Zastupitelstva města
Značka: ZM 21 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 21. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 15. září 2005

 

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                      28 / 05 / Z

 

a) vstup Města Lomnice nad Popelkou do Svazu měst a obcí České republiky                       k 1. 10. 2005

a pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podání přihlášky a zajištění všech úkonů, souvisejících se vstupem Města Lomnice nad Popelkou do Svazu měst a obcí České republiky.

 

 

b) v souladu s § 84 odst. 2, písm. e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu sídla příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily z ulice Bezručova 130,  Lomnice nad Popelkou, nově ulice Komenského 1037, Lomnice nad Popelkou, 

a současně schvaluje

- v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 3 zřizovací listiny uvedené organizace, týkající se změny sídla, s účinností od 1. 10. 2005.

Zastupitelstvo města současně ukládá

- ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony,  se změnami danými tímto dodatkem souvisejícími.

 

 

Zastupitelstvo města  souhlasí                                                                            29 / 05 / Z

 

- se závěrečným účtem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, za rok 2004 s vyjádřením dle § 17 odst. 7, písm. a) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasu s celoročním hospodařením uvedeného svazku obcí,          a to bez výhrad.

 

  

Zastupitelstvo města trvá                                                                                                30 / 05 / Z

 

- na svém usnesení č. 36/04/Z z 11. 11. 2004, kterým neschválilo vzdání se práva pohledávky Města Lomnice nad Popelkou ve výši 50.000,- Kč vůči subjektu Antonín Kolinger - ASON, se sídlem Český Brod, a prominutí této pohledávky s jejím následným odpisem v účetnictví Města Lomnice nad Popelkou.

Zastupitelstvo města současně schvaluje

- v souladu s § 85, písm. f) a h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dohodu o splátkách uvedené pohledávky Města Lomnice nad Popelkou vůči subjektu Antonín Kolinger - ASON, se sídlem Český Brod, v deseti měsíčních splátkách po 5.000,- Kč dle návrhu dlužníka.

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                 31 / 05 / Z

 

- oznámení subjektu František Zikuda – stavitel, se sídlem Turnov, zhotovitel stavby „Lomnice nad Popelkou – vodovod Rváčov“, o zvýšení nákladů uvedené stavby vlivem rozdílu geologických poměrů skutečných oproti předpokládaným v projektové dokumentaci.

Zastupitelstvo města současně souhlasí

- s navýšením nákladů na stavbě „Lomnice nad Popelkou – vodovod Rváčov“ vlivem rozdílu geologických poměrů skutečných oproti předpokládaným v projektové dokumentaci o 600 tis. Kč a úhradou této částky zhotoviteli stavby „Lomnice nad Popelkou – vodovod Rváčov“ subjektu František Zikuda – stavitel, se sídlem Turnov.

 

 

Zastupitelstvo města odkládá                                                                                      32 / 05 / Z

 

- projednání záležitosti majetkoprávního vypořádání mezi Městem Lomnice                  nad Popelkou a manželi Bedřichem a Pavlou Stolínovými, bytem Lomnice                    nad Popelkou, v souvislosti s rozhodnutím Pozemkového úřadu v Semilech,                   č.j. 3891/04 ze dne 23. 8. 2004, týkajícího se restitučního vypořádání pozemků               p.p.č. 2931/2, p.p.č. 2931/6 a st.p.č. 2197, k.ú. Lomnice nad Popelkou, na příští zasedání zastupitelstva města.

 

  

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    33 / 05 / Z

 

- dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005 snížením jak příjmové tak i výdajové části o 3.346 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice n. Pop.  vyčíslen částkou ve výši 90.923 tis. Kč a to včetně doposud přijatých dotací v objemu 2.457 tis. Kč (stav ke dne 31. 8. 2005).

1. změny příjmové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

-200

Daň z příjmu FO z celostátního výnosu

100

Daň z příjmu FO vybíraná zvláštní sazbou

-100

Daň z příjmu právnických osob

200

Daň z přidané hodnoty

1 000

Odvody za odnětí zemědělské půdy

2

Lesní hospodářství

1

Městské muzeum - odvod za porušení rozpočtové kázně

1

KIS - odvod za porušení rozpočtové kázně

13

DDM - odvod za porušení rozpočtové kázně

11

Poliklinika - mimořádné jednorázové nájemné

200

Prodej nemovitostí

32

Komunální služby - náklady řízení

5

TS - odvod z odpisů - ponížení

-41

Nájem z pozemků

60

Náhrady pojišťovny

55

Prodej pozemků

-2 000

Pokuty ukládané obcí

90

Příjmy z úroků

-40

Zapojení prostředků z FRB

120

Neinv.dotace od obcí za výkon přenesené působnosti

3

Úvěr na financování platebních výměrů FÚ

-2 858

Celkem příjmy

-3 346

2. změny výdajové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Členský příspěvek do Svazu měst a obcí ČR

16

Vodovod Rváčov - vlastní zdroje

600

Mateřská škola Dášenka - příspěvek - zvýš. nákl.na provoz sauny

30

Městské muzeum a galerie - příspěvek - na el.energii v čp. 50

5

Dům dětí a mládeže - příspěvek - na stěhování

10

Střecha na poliklinice čp. 866

429

Projektová dokumentace

-887

Změny ÚPSÚ

-90

Likvidace havárie na majetku

37

Náklady související s výstavbou supermarketu

-5

Demolice staré hasičárny

-500

Nákup nových popelnic

20

Náklady související s přípravou rekonstrukce radnice

-130

Bezbariérový vstup do radnice

-30

Oprava věžních hodin

250

Platební výměry FÚ

-2 834

Rozpočtová rezerva výdajů

-267

Celkem výdaje

-3 346

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    34 / 05 / Z

 

a) převod bytové jednotky č. 164/12 v domě č.p. 164, ulice Komenského, Lomnice nad Popelkou, včetně příslušenství, po uplynutí 20 let ode dne kolaudace bytových jednotek v domě, budoucímu vlastníkovi, Zdence Rezkové, bytem Semily, jako právnímu nástupci  dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva ze dne 24. 4. 2001, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Janou Typltovou

a současně zrušuje

- své usnesení č. 25/05/Z ze dne 16. 6. 2005, týkající se budoucího převodu bytové jednotky č. 164/12 v domě č.p. 164, ulice Komenského, Lomnice nad Popelkou, včetně příslušenství, po uplynutí 20 let ode dne kolaudace bytových jednotek v domě, budoucímu vlastníkovi, Irmě Ondrůškové, bytem Staré Smrkovice.

 

 

b) prodej části pozemku p.p.č. 411, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura ostatní plocha, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice               nad Popelkou, Pavle Dvořákové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena                 100,- Kč/m2. Vyhotovení kupní smlouvy a geometrického plánu na rozdělení pozemku si zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

c) prodej pozemků p.p.č. 2768/7 a 2767, st.p.č. 2439, 1885, 1886 a 1887,                        vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Českému kynologickému svazu, základní organizaci 385 v Lomnici nad Popelkou, smluvní cena 500,- Kč.

 

 

d) odkoupení pozemků, nově oddělených geometrickým plánem č. 1722-021/2005,              a to pozemky p.p.č. 2395/6 o výměře 147 m2, p.p.č. 2395/84 o výměře 48 m2,               p.p.č. 2395/87 o výměře 71 m2, p.p.č. 4064 o výměře 20 m2 a p.p.č. 4065 o výměře 12 m2, vše kultura vodní tok, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, od Zemědělské vodohospodářské správy Hradec Králové,            po schválení státními orgány za nabídkovou cenu.

Zastupitelstvo města současně pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podání žádosti o prodej uvedených pozemků  Zemědělské vodohospodářské správě Hradec Králové.

 

 

e) odkoupení pozemku p.p.č. 2945/2, o výměře 642 m2, kultura ostatní plocha,                k.ú. Lomnice nad Popelkou, v areálu lyžařských můstků, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, od vlastníka, společnosti Lesy České republiky, s.p.,                    se sídlem Hradec Králové, celková kupní cena 40.000,- Kč.

 

 

f) odkoupení pozemků st.p.č. 2098, o výměře 62 m2, st.p.č. 2099, o výměře 61 m2, st.p.č. 2100, o výměře 61 m2, st.p.č. 2101, o výměře 59 m2, st.p.č. 2102, o výměře            60 m2, st.p.č. 2103, o výměře 62 m2, st.p.č. 2104 o výměře 12 m2, p.p.č 2801/2 o výměře 46 m2, p.p.č. 2804/3, o výměře 466 m2 a p.p.č. 2802/6 o výměře 129 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, v areálu  lyžařských můstků, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou od vlastníka Vladislava Noska, bytem Lomnice                          nad Popelkou, celková kupní cena 71.000,- Kč, splatná ve dvou splátkách,                 ve výši 60.000,- Kč v roce 2005 a ve výši 11.000,- Kč v roce 2006.

 

 

g) odkoupení pozemku p.p.č. 735/13 o výměře 2.231 m2, k.ú. Lomnice                            nad Popelkou, v areálu  sportovního hřiště FC, do vlastnictví Města Lomnice                 nad Popelkou od vlastníků Marie Bartošové, bytem Turnov, podíl 1/12, Jany Bortelové, bytem Praha, podíl 1/12, Ivany Dlouhé, bytem Turnov, podíl 1/12, Anny Jůzové, bytem Praha, podíl 1/12, ing. Pavla Lásky, CSc., bytem Olomouc, podíl 1/12, ing. arch. Vojtěcha Lásky, bytem Praha, podíl 1/12, ing. arch. Marie Maškové, bytem Praha, podíl 1/12, ing. Ivana Porcala, bytem Turnov, podíl 1/6, Jiřího Porcala, bytem Praha podíl 1/6 a RNDr. Olgy Zibrinové, CSc., bytem Roztoky u Prahy, podíl 1/12, celková kupní cena 111.550,- Kč.

 

 

h) odkoupení pozemků p.p.č. 840, o výměře 176 m2 , a p.p.č. 841, o výměře                  5.582 m2, vše kultura trvalý travní porost, k.ú. Tuháň u Stružince, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, od vlastníka Marie Kůtkové, bytem Mladá Boleslav, za nabídkovou kupní cenu 6.000,- Kč. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí Město Lomnice nad Popelkou.

 

 

i) odkoupení pozemků p.p.č. 1091/14, o výměře 306 m2, kultura orná půda, kupní cena 5,- Kč/m2 a p.p.č. 2298/1 o výměře 974 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, kupní cena 50,- Kč/m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, do vlastnictví  Města Lomnice nad Popelkou, od vlastníka Jiřiny Landovské, bytem Semily, celková kupní cena 50.230,- Kč.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    35 / 05 / Z

 

- dle § 84, odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu katastrální hranice mezi k.ú. Lomnice nad Popelkou a k.ú. Rváčov       v rámci provádění jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Lomnice nad Pop., Rváčov a Stružinec u Lomnice nad Pop., dle návrhu Pozemkového úřadu Semily.

 

 

Zastupitelstvo města  uděluje                                                                             36 / 05 / Z

 

- dle § 36 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,                  a směrnice Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou č. 1/2003, Zásady                      pro udělování čestného občanství a cen Města Lomnice nad Popelkou, čestné občanství Města Lomnice nad Popelkou

- panu Karlu Bartošovi, in memoriam, za zásluhy v boji proti fašismu,

- panu Michalu Bitljanovi, in memoriam, za zásluhy v boji proti fašismu,

- panu Bohumilu Jodasovi, in memoriam, za zásluhy v boji proti fašismu,

- panu Josefu Martínkovi, in memoriam, za zásluhy v boji proti fašismu,

- panu Josefu Mikulemu, za zásluhy v boji proti fašismu,

- panu Janu Niesnerovi, in memoriam za zásluhy v boji proti fašismu,

- panu Ladislavu Rubínovi, in memoriam, za zásluhy v boji proti fašismu a

- panu Miroslavu Ryšavému, in memoriam za zásluhy v boji proti fašismu,

a ukládá

- paní Jaroslavě Hynkové, starostce, předat čestné občanství uvedeným osobám, případně nejbližším možným rodinným příslušníkům, při nejbližší slavnostní příležitosti.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 15. září 2005   

 

 

     Josef Kysela                                                                   Jaroslava Hynková         

                místostarosta                                                                          starostka


Propojení na související dokumenty:
  • Zápis z 21.zasedání zastupitelstva města (15.9.2005)
  • Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz