Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva města (16.6.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 24.06.2005 do 08.06.2005
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM
Značka: ZM 20 Z

Město Lomnice nad Popelkou

 

Z Á P I S

 

z 20. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 16. června 2005

 

 

Přítomno:         16 členů zastupitelstva města (ing. Vlastimil Bambas, Mgr. Petr Doležal,      Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Josef Kysela, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek,  ing. František Novotný, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Miroslav Šmiraus, ing. Petr Velda)

                                                          

                        nepřítomen:  ing. Josef Klinger

                                                          

                        tajemník městského úřadu ing. Ivo Bělonohý

                                  

                        14 občanů

 

                        Jiří Mohaupt – Deník Pojizeří

 

Dnešní zasedání zastupitelstva města zahájila v 18.05 hodin a dále řídila starostka Jaroslava Hynková. Oznámila, že 20. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a že je přítomno 16 členů zastupitelstva, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Pořízením zápisu z dnešního jednání pověřila tajemníka městského úřadu,  ing. Ivo Bělonohého. Dále potvrdila, že zápis z 19. zasedání zastupitelstva města byl ověřen Janem Drahoňovským a PaedDr. Pavlem Pavelkou, kteří svými podpisy stvrdili, že shledali zápis v pořádku.

Potom bylo přistoupeno k volbě návrhové komise. Starostka Jaroslava Hynková navrhla jako předsedu ing. Bohumila Hercíka, který byl následně jednomyslným hlasováním schválen. Poté starostka navrhla za členy komise ing. Vlastimila Bambase a Mgr. Václava Šimůnka . Rovněž tento návrh byl jednomyslně přijat.

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhla starostka Jaroslava Hynková Petra Havla a ing. Františka Novotného. I tento návrh přítomní členové zastupitelstva schválili jednomyslně.

Dále starostka Jaroslava Hynková přednesla program dnešního jednání zastupitelstva města. Nikdo z členů zastupitelstva neměl k programu žádné připomínky, proto o něm dala starostka hlasovat. Poté byl všemi hlasy schválen následující program:

 

Finanční záležitosti:

1.   Odvody do státního rozpočtu včetně penále ve věci rekonstrukce a dostavby ZŠ Lomnice nad Popelkou

2.   Opravy místních komunikací a chodníků – přijetí úvěru od banky

3.   Žádost Technolen TT, a.s. o jednorázovou úhradu kupní ceny areálu čp. 1060 - bývalé skárny

4.   Úpravy rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

5.   Změny č. 5 územního plánu města Lomnice nad Popelkou

6.   Souhlas s umístěním výjimečně přípustné stavby kolny v rozvojové lokalitě OV 3

7.   Souhlas s umístěním výjimečně přípustné stavby v areálu objektu čp. 1085 - bývalých jeslí

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

8.   Byt v domě čp. 1077 – předkupní právo

9. Změna nájemníka v domě čp. 164, ul. Komenského – budoucí převod bytové        jednotky č. 164/12

10. Dohoda o hospodaření se společnou věcí, budoucí převod pozemků – 32 b.j., ul. J.J.Fučíka

11.  Odkoupení pozemku v areálu škvárového hřiště FC

12.  Prezentace Čistá Jizera – přizván zástupce VHS Turnov

13.  Změna stanov Vodohospodářského sdružení Turnov

14.  Odkoupení pozemku p.p.č. 585/8 a st.p.č. 208, k.ú. Rváčov – vodojem – VHS Turnov

15.  Nabídka k odkoupení pozemků z konkurzní podstaty v k.ú. Nová Ves. n. Pop.

Ostatní záležitosti:

16. Návrh na udělení čestného občanství města v souvislosti s 60. výročím konce světové války

17. Diskuse

18. Usnesení, závěr

 

Dříve než bylo přistoupeno k prvnímu bodu programu, starostka Jaroslava Hynková oznámila, že k projednávání jednotlivých bodů programu dnešního zasedání zastupitelstva se z občanů nikdo nepřihlásil.

 

Finanční záležitosti

  

1. Odvody do státního rozpočtu včetně penále ve věci rekonstrukce a dostavby ZŠ Lomnice nad Popelkou

Starostka Jaroslava Hynková podala k tomuto bodu následující informaci:

Město Lomnice nad Popelkou obdrželo konečné rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. 52/31 677/2005 – 525 ze dne 1. 6. 2005 o prominutí částky 2.834.062,- Kč z celkové částky penále od Finančního úřadu v Semilech. Tímto posledním pozitivním rozhodnutím bylo téměř po dvou letech završeno jednání o odvrácení hrozby vrácení dotace na rekonstrukci                         a dostavbu Základní školy T.G.Masaryka v Lomnici nad Popelkou včetně 100 % penále. Toto se podařilo díky schopnostem těch, kteří se podíleli na odvrácení této městu hrozící katastrofy. Přes konečný úspěch v celé kauze však město zaplatilo ze svého rozpočtu                         za neoprávněné použití dotace, za penále a právní služby 908 tis. Kč, a po dobu dvou let projednávání nemohlo žádat o žádnou dotaci pro svůj další rozvoj.

Protože se k tomuto bodu žádný z členů zastupitelstva města nepřihlásil s dotazem                      či připomínkou, přečetla starostka Jaroslava Hynková usnesení k tomuto bodu, které zní:

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j. 52/31 677/2005 - 525 ze dne 1. 6. 2005, o prominutí částky 2.834.062,- Kč z celkové částky penále, předepsaného Finančním úřadem v Semilech, platebním výměrem ze dne 22. 12. 2004,                pod č.j. 49895/04/ 258980/6558.

 

O tomto usnesení se nehlasovalo vzhledem k jeho textu, že zastupitelstvo města uvedené skutečnosti pouze bere na vědomí.

 

2. Opravy místních komunikací a chodníků – přijetí úvěru od banky

Slovo dostala Vlasta Zikešová, vedoucí finančního a plánovacího odboru Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, která seznámila s výběrem nejvhodnější nabídky na finanční úvěr            na opravy místních komunikací a chodníků, jejichž rozsah byl schválen usnesením zastupitelstva města dne 27. 4. 2005. Zároveň bylo tehdy schváleno přijetí úvěru ve výši                 7 mil. Kč a podání výzvy k předložení nabídek na úvěr nejméně u tří bankovních ústavů. Následně rada města na své schůzi 19. 5. 2005 schválila oslovení těchto tří bankovních  ústavů: Komerční banka, Česká spořitelna a Českomoravská hypoteční banka, a dále jmenovala členy výběrové komise, jejímž úkolem bylo doporučit nejvýhodnější nabídku. Výběrová komise a finanční výbor zastupitelstva města se touto záležitostí zabývaly
13. 6. 2005. Město Lomnice nad Popelkou obdrželo pouze dvě nabídky, a to od Komerční banky a České spořitelny. Po posouzení hodnotících kritérií komise doporučila nabídku České spořitelny s čerpáním úvěru od 1. 7. 2005 do 31. 12 .2005. Česká spořitelna nabídla zároveň zprostředkování grantu Evropské investiční banky na podporu rozvoje komunální infrastruktury. Grant je vázán na úvěr od České spořitelny a jeho výši. Projekt opravy místních komunikací splňuje podmínky Evropské investiční banky a město má možnost získat grant ve výši 350 tis. Kč.

Dotazy k tomuto tématu nebyly, proto Vlasta Zikešová přečetla návrh usnesení a starostka Jaroslava Hynková dala o něm hlasovat. Pro tento návrh hlasovalo 14 členů zastupitelstva (ing. Bohumil Hercík, MUDr. Jiří Mlejnek, Vladimír Mastník, ing. František Novotný, Jan Drahoňovský, ing. Petr Velda, ing. Miroslav Šmiraus, Mgr. Petr Doležal, Josef Kysela, Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Petr Havel, PaedDr. Pavel Pavelka,
ing. Vlastimil Bambas), dva členové zastupitelstva (Roman Dušta a Mgr. Václav Šimůnek) se hlasování zdrželi.

Zastupitelstvo města tak schválilo v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, financování oprav místních komunikací v rozsahu    dle usnesení zastupitelstva města č. 15/05/Z písm. a) ze dne 27. 4. 2005 a v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 15/05/Z písm. b) ze dne 27. 4. 2005, přijetí úvěru                   od bankovního ústavu Česká spořitelna, a. s., ve výši 7,000.000 Kč, s pevnou úrokovou sazbou 3,47 %, jako nejvýhodnější nabídku. Čerpání úvěru bude postupné na základě vystavených dodavatelských faktur a odsouhlasení vykonané práce. Zajištění úvěru bude budoucími příjmy Města Lomnice nad Popelkou. Zastupitelstvo města současně pověřilo Jaroslavu Hynkovou, starostku, k uzavření a podpisu smlouvy o úvěru s výše uvedeným bankovním ústavem.

 

3. Žádost Technolen TT, a.s. o jednorázovou úhradu kupní ceny areálu čp. 1060

Starostka Jaroslava Hynková sdělila, že společnost Technolen technický textil, a.s., Lomnice nad Popelkou, požádal Město Lomnice nad Popelkou o jednorázové doplacení kupní ceny za objekt bývalé skárny, kterou Město Lomnice nad Popelkou získalo v r. 2002,                      na základě směnné smlouvy, na splátky. Původní využití objektu pro Technické služby Města Lomnice nad Popelkou se později ukázalo jako nevyhovující, proto zastupitelstvo města následně schválilo jeho odprodej. Uskutečnění jednorázového doplatku ve výši 700.000,- Kč rada města nedoporučuje vzhledem k současné finanční situaci města.

Dotazy ani připomínky nebyly, proto starostka Jaroslava Hynková přečetla návrh usnesení. Všichni přítomní členové zastupitelstva poté jednomyslně přijali následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost společnosti Technolen technický textil, a.s., se sídlem Lomnice nad Popelkou, o jednorázovou úhradu zatím neuhrazeného zbytku kupní ceny odkoupené bývalé provozovny 13 – průmyslového areálu čp. 1060, ulice Kampelíkova, Lomnice nad Popelkou. Zastupitelstvo města současně bere na vědomí skutečnost, že rada města usnesením č. 57/05/R písm. b) ze dne 2. 6. 2005 nedoporučuje zastupitelstvu města uskutečnění požadovaného jednorázového doplacení dlužné částky ve výši 700 tis. Kč, z důvodu současné ekonomické situace Města Lomnice nad Popelkou. Zastupitelstvo města současně neschvaluje provedení požadovaného jednorázového doplacení uvedené zbývající dlužné částky.  

 

 

4. Úpravy rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005

Vlasta Zikešová sdělila, že členové zastupitelstva města obdrželi předem tabulky s upravenými položkami rozpočtu v jeho příjmové i výdajové části. Dále upozornila na další dodatečnou úpravu u položky 2.4. v příjmové části a položku 3.6. ve výdajové části. Všechny tyto úpravy znamenají změnu rozpočtu o částku 9.571.000,- Kč v příjmové i výdajové části, čímž  bude rozpočet vyrovnán a po těchto změnách dosáhne částky 94.089 tis. Kč.

K tomu starostka Jaroslava Hynková sdělila, že vzhledem k tomu, že není zákonná povinnost zveřejňovat úpravy rozpočtu, je třeba nyní při schvalování změn zastupitelstvem přečíst příslušné změny po položkách. K přednesenému návrhu nebyly dotazy ani připomínky ze strany zastupitelstva.

Poté Vlasta Zikešová přečetla jednotlivé změny v příjmové i výdajové části rozpočtu, které jsou též součástí návrhu usnesení.

O návrhu usnesení dala poté starostka hlasovat. Zastupitelstvo jednomyslně schválilo dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005  zvýšením jak příjmové,                   tak i výdajové části o 9.571 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice                         nad Popelkou vyčíslen částkou v celkové výši 94.089 tis. Kč, a to včetně doposud přijatých dotací v objemu 2.277 tis. Kč (stav ke dni 31. 5. 2005).

 

1. změny příjmové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Daň z příjmu práv osob za obec

-399

Výtěžek z hracích automatů

145

Lesní hospodářství - doplatky za prodej dřeva

57

Nájemné od SVaK za VŘ a kanalizaci za I/Q 2005

617

MŠ Lvíček – příspěv.od rodičů na neinv.nákl.- dopl. za rok 2004

-2

MŠ Klubíčko – přísp.od rodičů na neinv.nákl.- dopl. za rok 2004

-4

MŠ Dášenka – příspěv.od rodičů na neinv.nákl.- dopl. za rok 2004

-2

MŠ Lvíček - odvod z odpisů

2

MŠ Klubíčko - odvod z odpisů

9

MŠ Dášenka - odvod z odpisů

33

ZŠ - odvod z odpisů

46

SpŠ - odvod z odpisů

1

ZUŠ - odvod z odpisů

51

Městské muzeum - odvod z odpisů

26

KIS - odvod z odpisů

43

DDM - odvod z odpisů

3

Odvod z odpisů LDN

-92

Prodej nemovitostí

1.765

TS - odvod z odpisů

247

Prodej ostatního drobného hmotného majetku

41

Neinvestiční dotace od obcí za žáky v ZŠ a SpŠ

-16

Úvěr na opravy komunikací a chodníků

7.000

Celkem příjmy

9.571

 

2. změny výdajové části rozpočtu: :                                                          v  tis. Kč

Lesní hospodářství - dorovnání na skutečnost

1

Rekonstrukce místních komunikací a chodníků

7.000

Opravy MK - úroky z úvěru

120

MK - obnova dopravního značení

150

Příspěvek ČSAD

20

Inv.dot. VHS na opravu nádrží ČOV

117

Mateřská škola Lvíček - příspěvek - na pokrytí odpisů

2

Mateřská škola Klubíčko - příspěvek - na pokrytí odpisů

9

Mateřská škola Dášenka - příspěvek - na pokrytí odpisů

33

Základní škola TGM - příspěvek - na pokrytí odpisů

46

Speciální školy - příspěvek - na pokrytí odpisů

1

Základní umělecká škola - příspěvek - na pokrytí odpisů

51

Městské muzeum a galerie - příspěvek - na pokrytí odpisů

26

Kulturní a informační středisko - příspěvek - na pokrytí odpisů

43

Příspěvek na úpravu běžeckých tratí

20

Dům dětí a mládeže - příspěvek - na pokrytí odpisů

3

Sponzorské příspěvky na využití volného času

10

Oprava opěrné zdi u ZUŠ

50

Přepojení septiku a kanalizace u ZUŠ

80

Oprava toalet v divadle

-100

Divadlo - oprava omítek

150

LDN - příspěvek - na pokrytí odpisů

-92

Sponzorské příspěvky na zdravotní účely

-10

BH a nebytové prostory - opravy majetku

325

Okolní obce

100

Technické služby - příspěvek - na pokrytí odpisů

247

Řízení s pozemky

392

Úprava krovu radnice

822

Daň z příjmu právnických osob za město

-399

Poplatky za převody, odhady

116

Rozpočtová rezerva výdajů

238

Celkem výdaje

9.571

 

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

 

5. Změny č. 5 územního plánu města Lomnice nad Popelkou

Bc. Petr Tomeš, vedoucí stavebního úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, uvedl, že podklady k projednávání tohoto bodu obdrželi členové zastupitelstva města v listinných materiálech a návrh zadání změny č. 5 byl již v zastupitelstvu města projednáván. Připomněl, že změna č. 5 vymezila další rozvojové území na Ploužnici po dohodě s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu. Dále došlo v závazných regulativech k vymezení menší minimální výměry pozemků pro jednotlivé stavby. Ze strany dotčených orgánů státní správy nebyly uplatněny žádné nesouhlasy. Byla uplatněna pouze jedna námitka pana Rostislava Ročka z Prahy, týkající se směrného regulativu v rozvojové lokalitě OV 17 na Rváčově, kde byly vypuštěny počty domů. Nadřízený orgán, Krajský úřad Libereckého kraje, vydal k návrhu změny č. 5 kladné stanovisko.

S dotazem se přihlásil Vladimír Mastník, který se dotázal, proč zastupitelstvo v dřívější fázi schvalovalo pro lokalitu OV 17 čtyři domy. Bc. Petr Tomeš vysvětlil, že tento počet domů byl uveden ve směrném regulativu, ve kterém se nyní počet domů vypouští. Pan Roček podal námitku proti 16 domům, jejichž počet vznikl vydělením celkové výměry lokality minimální výměrou pozemku pro jednotlivé stavby, což je 3.000 m2 . Takový počet staveb však vzhledem k přístupům a inženýrským sítím nepřipadá v úvahu. Proti této rozvojové lokalitě neuplatnil námitku žádný dotčený orgán státní správy.

Vladimír Mastník vznesl ještě připomínku, kterou obdržel od pana Mikule z Černé, týkající se otázky přístupové cesty ve vlastnictví pana Mikule, která není zanesena v mapách a která souvisí s přístupem k rozvojové lokalitě OV 17. Otázkou je, zda se počítá při schvalování změny č. 5 územního plánu s problematikou přístupových cest. Bc. Petr Tomeš na to odpověděl, že území s pozemky pana Mikule bude řešeno až ve změně č. 6 územního plánu, kde budou moci být uplatněny tyto námitky ze strany vlastníků pozemků a osob oprávněných z věcných břemen.

Další otázky nebyly, proto Bc. Petr Tomeš přednesl návrh usnesení. Zastupitelstvo města poté jednomyslně schválilo - podle § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2, písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 5, pořízené Městským úřadem Lomnice nad Popelkou, stavebním úřadem, jako pověřeným pořizovatelem územně plánovací dokumentace v období 2003 – 2005. Zastupitelstvo města současně vymezilo závazné části územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou v rozsahu funkční regulace území, prostorové regulace území, stanovení veřejně prospěšných staveb, limity využití území, vymezení územního systému ekologické stability na celém území Města Lomnice nad Popelkou, regulativy jednotlivých rozvojových, transformačních území a stabilizovaného území po změně územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 5 tak  jak je uvedeno v textové a grafické části návrhu změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou  č. 3, 4 a 5                           a v návrhu vyhlášení závazné části změn územního plánu obecně závaznou vyhláškou města
a vydalo na základě § 10 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 29 odst. 3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a sta­vebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2005, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou po změně č. 5 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou, a kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2003, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 9/2004, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu města Lomnice nad Popelkou po změně č. 3 a 4 územního plánu města Lomnice nad Popelkou.

Zastupitelstvo města současně nevyhovělo námitce Rostislava Ročka, bytem Praha, ze dne
28. 4. 2005, která se
 týká narušení rázu krajiny a ochrany přírody a krajiny změnou směrného regulativu – počtu rodinných domů v rozvojové lokalitě OV 17 (Rváčov).

Zastupitelstvo města současně uložilo Bc. Petru Tomešovi, vedoucímu stavebního úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit všechny následné úkony vyplývající                     ze zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po schválení změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 5.

 

6. Souhlas s umístěním výjimečně přípustné stavby kolny v rozvojové lokalitě OV 3

Bc. Petr Tomeš připomněl, že na 19. zasedání zastupitelstva města byla již stavba kolny            na uskladnění zahradního nářadí jako výjimečně přípustné stavby, dle žádosti pana Romana Syrovátky, projednávána. Rozhodnutí bylo odloženo s tím, že bude požádán
o stanovisko zpracovatel územního plánu ing. arch. Plicka, který se následně vyjádřil, že se jedná o stavbu přípustnou. Bc. Tomeš vyjádřil názor, že je nyní třeba v zastupitelstvu rozhodnout, jestli se jedná o stavbu výjimečně přípustnou nebo o stavbu přípustnou pro danou lokalitu.

S návrhem se přihlásil Vladimír Mastník, který na základě názoru ing. arch. Plicky doporučil, aby zastupitelstvo města vzalo na vědomí žádost stavebníka a další postup řízení by probíhal již na stavebním úřadě. Mgr. Petr Doležal k tomu dodal, že taková forma usnesení bude muset být schválena.

Poté Bc.Tomeš přečetl návrh usnesení dle výše popsaného postupu Vladimíra Mastníka. Následným hlasováním byl návrh přijat patnácti hlasy (ing. Vlastimil Bambas, Mgr. Petr Doležal, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Josef Kysela, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek,                        ing. František Novotný, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Petr Velda),              ing. Miroslav Šmiraus hlasoval proti návrhu. Tím bylo přijato následující usnesení,                   kterým zastupitelstvo města vzalo na vědomí žádost Romana Syrovátky, bytem Lomnice                  nad Popelkou, o souhlas s umístěním stavby zahradní kolny pro uskladnění zahradního nářadí a strojů na pozemku p.p.č. 888/36, k.ú. Lomnice nad Popelkou, s tím, že podle projektanta územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou  po změně č. 3 a 4, se jedná                           o přípustnou stavbu v rozvojové lokalitě OV 3.

 

7. Souhlas s umístěním výjimečně přípustné stavby v areálu objektu čp. 1085 - bývalých jeslí

Starostka Jaroslava Hynková sdělila, že k tomuto bodu, projednávanému již na minulém zasedání zastupitelstva, přibyla další skutečnost, a to že žadatel o souhlas s umístěním výjimečně přípustné stavby v objektu čp. 1085, pan Miroslav Dlabola, zaslal Městu Lomnice nad Popelkou sdělení, že svoji žádost ruší z důvodu, že vlastník objektu Technolen technický textil, a.s. odstoupil bez udání důvodu od prodeje výše uvedené nemovitosti. Na základě toho již není o čem rozhodovat a hlasovat. Proto starostka přednesla následující usnesení - zastupitelstvo města bere na vědomí zpětvzetí žádosti Miroslava Dlaboly, bytem Jičín,                o souhlas s výjimečně přípustným využitím objektu čp.1085, Lomnice nad Popelkou, z hlediska územního plánu.

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti

 

8. Byt v domě čp. 1077 – předkupní právo

Slovo bylo uděleno ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města, Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, která uvedla, že vysvětlení obdrželi členové zastupitelstva v písemných materiálech, a dodala, že rada města nedoporučila zastupitelstvu využít předkupního práva spoluvlastnického podílu bytu č. 1 ve výše uvedeném domě v ulici Obránců míru.

Dotazy ani připomínky ze strany zastupitelstva nebyly, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení. Tento návrh byl následně jednomyslně přijat a zastupitelstvo města tak neschválilo využití předkupního práva spoluvlastnického podílu 56/1000 (byt č. 1) v domě čp. 1077, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou, který je (uvedený podíl) ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

9. Změna nájemníka v domě čp. 164, ul. Komenského – budoucí převod bytové      jednotky č. 164/12

Ing. Milena Rádlová vysvětlila, že schválení změny nájemníka v čp. 164, ul. Komenského se zastupitelstvu předkládá z toho důvodu, že v roce 2001 byly uzavřeny se stávajícími nájemníky smlouvy o budoucí kupní smlouvě a zřízení předkupního práva k bytům v čp. 164. Jedna z nájemníků, Jana Typltová, svůj byt nyní chce opustit a na základě její žádosti rada města schválila nového konkrétního nájemníka, kterým je paní Irma Ondrůšková,                 které by se měl potom týkat budoucí převod bytu do jejího vlastnictví.

Dotazy ani připomínky nikdo nevznesl, proto ing. Rádlová přistoupila k přednesení návrhu usnesení. Pro tento návrh hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva města, které tak schválilo budoucí převod bytové jednotky č. 164/12 v domě čp. 164, ul. Komenského, Lomnice nad Popelkou, včetně příslušenství, po uplynutí 20 let ode dne kolaudace bytových jednotek v domě, budoucímu vlastníkovi, paní Irmě Ondrůškové, bytem Staré Smrkovice, jako právnímu nástupci  dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva ze dne 24. 4. 2001, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Janou Typltovou. Účinnost od 1. 7. 2005.

 

10. Dohoda o hospodaření se společnou věcí, budoucí převod pozemků – 32 b.j., ul. J. J. Fučíka

Ing. Milena Rádlová uvedla, že projednávání tohoto bodu navazuje na minulé zasedání zastupitelstva města 27. 4. 2005, kdy byl schválen záměr převodu pozemků souvisejících                se čtyřmi bytovými domy v ulici J.J.Fučíka. Nyní se jedná o schválení Dohody o hospodaření se společnou věcí, tedy i s pozemky kolem 32 bytových jednotek. Uvedené pozemky budou po 20 letech od kolaudace převedeny na budoucí vlastníky bytů. Tento převod je zakotven v návrhu Dohody o hospodaření.

Dalšího vysvětlení nebylo třeba, dotazy ani připomínky nebyly, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení. Starostka Jaroslava Hynková ještě podotkla, že dohoda je výsledkem dlouhých a náročných jednání s Bytovým družstvem Dubina II a je vypracována tak, aby byla nezpochybnitelná a aby pozemky, které se dnes zastupitelstvo rozhodne darovat, byly po 20 letech předány těm, kteří se o ně budou celou tu dobu starat.

Zastupitelstvo města poté jednomyslně schválilo Dohodu o hospodaření se společnou věcí, předloženou Bytovým družstvem Dubina II, Pardubice, týkající se správy čtyř bytových domů čp. 1355, 1356, 1357, 1358, ulice Josefa Jana Fučíka, Lomnice nad Popelkou a  budoucího bezúplatného převodu vlastnictví bytových  domů čp. 1355 se st.p.č. 2572, čp. 1356 se st.p.č. 2573, čp. 1357 se st.p.č. 2574 a čp. 1358 se st.p.č. 2575, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou,                na bytové družstvo Dubina II, Pardubice a  budoucího bezúplatného převodu vlastnictví souvisejících pozemků p.p.č. 3117/1, p.p.č. 3117/2, p.p.č. 3117/4, vše k.ú. Lomnice                        nad Popelkou, na budoucí vlastníky bytových jednotek, nejdříve  po 20 letech od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na uvedené 4 bytové domy, tj. po 3. 8. 2024.

 

11. Odkoupení pozemku v areálu škvárového hřiště FC

Ing. Milena Rádlová uvedla, že se jedná o další z pozemků v areálu škvárového fotbalového hřiště, který je třeba odkoupit. Vlastníkem pozemku je po ukončeném dědickém řízení pan Ludvík Pekárek, který souhlasí s prodejem pozemku, avšak ve svém posledním dopise požaduje od města úhradu nákladů spojených s převodem pozemku. Ing. Rádlová ještě dodala, že tyto náklady jsou zahrnuty v rozpočtu města. K tomu dále sdělila starostka Jaroslava Hynková, že vykoupení pozemků v areálu škvárového hřiště do vlastnictví města je podmínkou pro přidělení dotace fotbalovému klubu.

Dotazy ani připomínky nebyly, proto ing. Rádlová přednesla návrh usnesení, který byl přijat všemi 16-ti hlasy. Zastupitelstvo města tak schválilo odkoupení pozemku p.p.č. 735/7, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 1.080 m2, v areálu letního stadionu, od současného vlastníka Ludvíka Pekárka, bytem Praha, do vlastnictví  Města Lomnice nad Popelkou                   za kupní cenu 54.000,- Kč. Náklady spojené s převodem předmětné nemovitosti včetně daně z převodu nemovitosti uhradí Město Lomnice nad Popelkou.

 

12. Prezentace Čistá Jizera – přizván zástupce VHS Turnov

Starostka Jaroslava Hynková přivítala zástupce Vodohospodářského sdružení Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, ředitelku paní Marcelu Červovou                     a ing. Zdeňka Rajma z pracoviště Semily, aby seznámili přítomné s projektem „Čistá Jizera“.

Paní Marcela Červová v úvodu připomněla, že Město Lomnice nad Popelkou vstoupilo              do svazku VHS začátkem letošního roku a bylo tak začleněno do projektu „Čistá Jizera“, jehož cílem je odkanalizování členských měst a obcí nad 2 000 obyvatel do roku 2010, jak ukládá novelizovaný zákon o vodovodech a kanalizacích. Dále vysvětlila postup realizace projektu od zpracování záměru žádosti, který byl již projednán Krajským úřadem Libereckého kraje a také Ministerstvem životního prostředí ČR, kde byl bez připomínek doporučen                     do Bruselu. Poté bude nutné zpracovat všechny projektové dokumentace, získat územní rozhodnutí, zpracovat vlastní žádost, která bude asi za jeden rok postoupena Evropské unii                do Bruselu. Předpokládá se dle dosavadního zdárného vývoje akce kladné vyřízení žádosti                o dotaci.

Poté ředitelka Marcela Červová předala slovo ing. Zdeňku Rajmovi, který pomocí videoprojekce podal další, především technické informace. Ing. Rajm sdělil, že Projekt „Čistá Jizera“ se připravuje pro dotaci do Fondu soudržnosti, který přispívá zemím EU na projekty z oblasti dopravy a životního prostředí. Minimální finanční objem projektů musí být 10 mil. EURO, tj. zhruba 300 mil. Kč. Projekt zpracovávají dvě firmy z Liberce (Regioplán                           a Envitech) společně s pracovníky provozovatele vodovodní a kanalizační sítě,                                 tj. Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., a v nemalé míře i pracovníci VHS Turnov. Cílem projektu je odkanalizování 5 měst (Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou a Rokytnice nad Jizerou). Projekt zahrnuje nejen rekonstrukci stávající kanalizační sítě,                 ale i výstavbu nové kanalizační sítě a rekonstrukci čističky odpadních vod (dále jen ČOV) v Lomnici nad Popelkou. Projekt je rozdělen na jednotlivé akce, v Lomnici nad Popelkou se bude jednat o 10 akcí. Kromě rekonstrukce ČOV, která je v havarijním stavu, bude rekonstruováno a vystavěno 9 km kanalizačních stok za přibližně 60 mil. Kč. Náklady                     na rekonstrukci ČOV budou činit zhruba 36,5 mil. Kč., přičemž bude stávající technologie nahrazena novou.

Na dotaz Petra Havla, zda bude nová technologie umístěna do stávajících aktivačních nádrží, odpověděl ing. Rajm, že ano, navíc budou nádrže vyztuženy 40 cm silnou vrstvou železobetonu. Na druhou otázku Petra Havla, zda budou po dobu rekonstrukce ČOV odpadní vody svedeny přímo do Popelky, odpověděl ing. Rajm, že nikoliv, dvě linky, které zde pracují, se budou opravovat postupně. Kalové hospodářství zůstane původní, je vyhovující.

V závěru prezentace se starostka Jaroslava Hynková zeptala ředitelky VHS, jaké jsou náklady na projekt. Paní Marcela Červová sdělila, že záměr žádosti stál 400 tis. Kč, vlastní zpracování žádosti si vyžádá 2 mil. Kč a zpracování technických projektů – projektové dokumentace přijde na 20 mil. Kč. Bude podána žádost na Státní fond životního prostředí, který přispívá na projektovou dokumentaci kanalizace a ČOV podílem 50 %.

Závěrem starostka Jaroslava Hynková uvedla, že pro letošní rok má VHS Turnov v rozpočtu částku 800 tis. Kč na zpevnění konstrukce jako prozatímní řešení havarijního stavu ČOV. Vyjádřila přesvědčení, že rozhodnutí zastupitelstva města o vstupu do VHS Turnov bylo správné. Další dotazy nebyly, proto starostka poděkovala hostům za informace
o Projektu „Čistá Jizera“.

 

13. Změna stanov Vodohospodářského sdružení Turnov

Starostka Jaroslava Hynková uvedla, že změny stanov VHS Turnov se týkají vstupu další obce do svazku, a to Obce Líšný. Vstup nového člena musí dosavadní členové odsouhlasit. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s tématem tohoto bodu v předloženém listinném materiálu.

K této problematice nebylo potřeba jiného vysvětlení, nikdo se s dotazem nepřihlásil. Starostka Jaroslava Hynková přečetla návrh usnesení, který byl následně jednomyslně schválen. Zastupitelstvo města tak odsouhlasilo vstup Obce Líšný do dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice                      nad Popelkou členem, k datu 1. 7. 2005. Zastupitelstvo města současně schválilo Dodatek                č. 1 ke Stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov ze dne 1. 1. 2005 a Dodatek č. 1                ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov,                  ze dne 1. 1. 2005 a pověřilo Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podpisu obou uvedených dokumentů.

 

14. Odkoupení pozemku p.p.č. 585/8 a st.p.č. 208, k.ú. Rváčov – vodojem – VHS Turnov

Ing. Milena Rádlová informovala, že jde o nabídku odkoupení pozemků pod vodojemem, který je součástí vodovodu Rváčov. Jelikož vodovod po jeho dokončení v letošním roce bude převeden do vlastnictví VHS Turnov, předmětné pozemky v areálu vodojemu odkoupí                     od soukromých vlastníků také sdružení VHS. Odkoupení městem se již proto neuskuteční. navrhuje zastupitelstvu tuto skutečnost vzít pouze na vědomí.

Starostka Jaroslava Hynková navrhla zastupitelstvu tuto skutečnost vzít pouze na vědomí a konstatovala, že není třeba hlasovat. Zastupitelstvo města tak vzalo na vědomí skutečnost, že pozemky p.p.č. 585/8, kultura ostatní plocha, výměra 648 m2 a st.p.č. 208, výměra 21 m2, oba k.ú. Rváčov, odměřené geometrickým plánem z pozemku p.p.č. 585/5, k.ú. Rváčov, v areálu vodojemu, příslušejícímu k novému vodovodu Rváčov, odkoupí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, od vlastníků Jaroslava Špidlena, Josefa Špidlena                       a Bohuslavy Macháčkové, všichni bytem Lomnice nad Popelkou, v návaznosti na ukončení výstavby a budoucí převod vlastnictví vodovodu Rváčov na Vodohospodářské sdružení Turnov.

15. Nabídka k odkoupení pozemků z konkurzní podstaty v k.ú. Nová Ves. n. Pop.

Ing. Milena Rádlová uvedla, že město obdrželo nabídku JUDr. Ivany Velíškové, správkyně konkurzní podstaty na odkoupení pozemků v k.ú. Nová Ves nad Popelkou. Rada města toto odkoupení zastupitelstvu města nedoporučuje, protože tyto nemovitosti jsou pro Město Lomnice nad Popelkou k jeho činnosti nepotřebné. Jelikož se členové zastupitelstva s nabídkou podrobněji seznámili v listinných materiálech, nikdo se s dotazem nepřihlásil. Poté ing. Rádlová přečetla návrh usnesení, který byl následně přijat všemi hlasy.

Zastupitelstvo tak neschválilo záměr odkoupení pozemků p.p.č. 2369, p.p.č. 2371 – kultura les, p.p.č. 2372 – kultura trvalý travní porost, p.p.č. 2380 – kultura orná půda, 3460/2,  p.p.č. 3460/3, p.p.č. 3461 – kultura ostatní komunikace, vše k.ú. Nová Ves nad Popelkou,                        za nabídnutou kupní cenu 15.000,- Kč, na základě nabídky z konkurzní podstaty.

 

 

Ostatní záležitosti

 

16. Návrh na udělení čestného občanství města v souvislosti s 60. výročím konce      světové války

Starostka Jaroslava Hynková uvedla, že v této záležitosti byly podány dva jmenovité návrhy. První návrh podal Jan Drahoňovský a druhý návrh podala starostka Jaroslava Hynková. Se jmény navržených jsou spjaty hrdinné činy v boji proti nacismu a v boji při osvobozování našeho města. Členové zastupitelstva se měli možnost se jmény navržených seznámit v písemných materiálech.

Připomínky ani dotazy nebyly, proto starostka Jaroslava Hynková přečetla návrh usnesení. Zastupitelstvo města jednomyslně odhlasovalo, že vzalo na vědomí návrh Jana Drahoňovského, člena zastupitelstva města, na udělení čestného občanství Města Lomnice nad Popelkou Josefu Mikulemu, Karlu Bartošovi in memoriam, Michalu Bitljanovi                         in memoriam, Bohumilu Jodasovi in memoriam, Janu Niesnerovi in memoriam, Ladislavu Rubínovi in memoriam a Miroslavu Ryšavému in memoriam, a návrh Jaroslavy Hynkové, starostky, na udělení čestného občanství Města Lomnice nad Popelkou Josefu Martínkovi               in memoriam  a uložilo uvedeným navrhovatelům předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva města doplnění návrhů o údaje a o písemný souhlas žijících navržených,                     dle čl. 2 odst. 2 a 3 směrnice Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou č. 1/2003, Zásady pro udělování čestného občanství a cen Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

17. Diskuse

      

Na závěr dnešního zasedání zastupitelstva starostka Jaroslava Hynková otevřela diskusi.

      

Jako první se do diskuse přihlásil ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu, aby objasnil připomínku paní Miroslavy Svojanovské na minulém zasedání dne 27. 4. 2005, která se týkala nepřesné stylizace jejího diskusního příspěvku v zápisu z únorového jednání zastupitelstva.              Z pořízeného audiozáznamu z jednání citoval doslova vyjádření paní Svojanovské,                     které směřovalo k Mgr. Petru Doležalovi, aby nadále jednal v rámci Libereckého kraje                     o zachování lékařské služby první pomoci v Lomnici nad Popelkou: „Já bych ještě měla k panu Doležalovi, doopravdy, byla bych ráda, kdybyste i nadále jednal kolem toho, aby ta lékařská pohotovost ne se sanitkami a všechno, ale jenom lékařská pohotovost, když tady máme tu LDN-ku, vždyť tam jsou prostory a všechno, domluvte se nějak s těma doktorama, ať to tady je. Vždyť já si myslím, že to každý starý potřebuje.“ Formulaci zápisu, že se paní Svojanovská „obrátila s prosbou na Mgr. Doležala...“, označila paní Svojanovská                            za nesprávnou, protože údajně neprosila, ale žádala. V audiozáznamu však nezaznělo                  ani slovo „žádám“ ani slovo „prosím“. Proto tajemník ing. Bělonohý nechal na zvážení všech přítomných, zda k chybě zápisu došlo nebo ne.

Druhý se do diskuse přihlásil Vladimír Mastník s otázkou, jak vysoké byly finanční náklady na daňového poradce v kauze odvolání proti odvodům do státního rozpočtu                         za porušení kázně při čerpání dotace na rekonstrukci a nástavbu základní školy. Starostka Jaroslava Hynková sdělila, že celková částka na poradenství ve výše uvedené věci činila 149.686,- Kč.

 

Na závěr se přihlásila paní Miroslava Svojanovská, která poukázala zvláště na dnešní nízkou účast občanů na zasedání zastupitelstva města a vyzvala vedení města, aby s tím něco udělalo.

 

 

18. Usnesení, závěr

 

Další diskusní příspěvky nebyly, proto starostka Jaroslava Hynková diskusi ukončila
a požádala předsedu návrhové komise ing. Bohumila Hercíka o přednesení závěrečné zprávy.

Ing. Bohumil Hercík prohlásil, že vzhledem k tomu, že k jednotlivým bodům již byla přijata usnesení v průběhu jednání, návrhová komise navrhuje, nehlasovat již o všech usneseních najednou. Zároveň potvrzuje přijatá usnesení v tom znění, jak byla přednesena. Starostka Jaroslava Hynková poděkovala ing. Hercíkovi za přednesenou zprávu a všem přítomným za účast. Potom dnešní zasedání v 19.35 hodin ukončila.

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

 

 

V Lomnici nad Popelkou, 16. 6. 2005

 

 Petr Havel

 

Ing. František Novotný

 

                                                                                              Jaroslava Hynková

                                                                                                     starostka


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz