Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 74. schůze rady města (7.9.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 14.09.2005 do 28.09.2005
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 74. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 7. září 2005

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         79 / 05 / R

 

a) sdělení Vlasty Kolové, ředitelky příspěvkové organizace Mateřské škole „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, o zajištění organizace                            a financování provozu tříd pro děti zdravotně oslabené v Mateřské škole „Dášenka“ pro školní rok 2005/2006.

 

 

b) informace Vlasty Zikešové, vedoucí odboru finančního a plánovacího Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, k případnému zřízení investičního fondu Města Lomnice nad Popelkou s tím, že uvedený fond se prozatím zřizovat nebude.

 

 

c) informaci, k problematice zvýšení nákladů vlivem rozdílu geologických poměrů skutečných oproti předpokládaným v projektové dokumentaci na stavbě „Lomnice nad Popelkou – vodovod Rváčov“, kterou podal ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou,

a doporučuje zastupitelstvu města

- souhlasit se souvisejícím navýšením nákladů uvedené stavby o 600 tis. Kč                a úhradou této částky zhotoviteli stavby – subjektu František Zikuda – stavitel, se sídlem Turnov, z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005.

 

 

d) žádost Ludmily Stránské, Jaromíra Stránského, Jaroslava Stránského a Vladislava Stránského, všichni bytem Lomnice nad Popelkou, o převodu části stávajícího vodovodu v Lomnici nad Popelkou – Skuhrově,  na žadatele. Předmět žádosti bude projednán po zprovoznění nového vodovodu Rváčov na Skuhrově a připojení tamních odběratelů na uvedený nový vodovod.

 

 

e) dopis Advokátní kanceláře Poprach & Poprachová & Hruška, se sídlem Trutnov, právního zástupce rodiny Sýkorových, ze dne 26. 7. 2005, k žádosti města o prodej pozemků v areálu koupaliště v Lomnici nad Popelkou. 

 

 

 

f) písemnou námitku Sboru dobrovolných hasičů Lomnice nad Popelkou, rodiny Mejsnarových, bytem Lomnice nad Popelkou, a rodiny Holcových, taktéž bytem Lomnice nad Popelkou, ze dne 17. 8. 2005, proti realizaci parkoviště na místě staré hasičské zbrojnice č.p. 3 v Lomnici nad Popelkou, která má být odstraněna. Vzhledem k tomu, že není doposud rozhodnuto o využití předmětného prostoru             po demolici, je podaná námitka bezpředmětná.

 

 

g) žádost příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, o uvolnění bytových prostor v domě č.p. 44, Husovo náměstí, Lomnice                          nad Popelkou, pro rozšíření činnosti uvedené příspěvkové organizace.

Rada města ukládá

- Bc. Janu Drahoňovskému, řediteli uvedené příspěvkové organizace, předložit radě města do 22. 9. 2005 koncepci další činnosti a rozvoje organizace se specifikací zaměření na jednotlivé oblasti sbírkové činnosti a druhy sbírek, velikost a činnost galerie (stálé expozice a krátkodobé výstavy) a ostatní činnost včetně doplňkové činnosti. 

 

 

h) vyjádření Pavla Typlta, bytem Lomnice nad Popelkou, ke směně části  pozemku p.p.č. 2380, kultura orná půda, výměra 61 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je  ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za pozemky p.p.č. 1977/24, výměra               13  m2 a p.p.č. 1977/25, výměra 171 m2, vše kultura orná půda,  k.ú. Lomnice                  nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Pavla Typlta s doplatkem kupní ceny                    dle rozdílu výměr pozemků v celkové výši 6.150,- Kč pro pana Pavla Typlta                       a s podmínkou souhlasu Města Lomnice nad Popelkou s umístěním stavby plynové přípojky na pozemku p.p.č. 2068/4, stavby elektropřípojky na pozemcích p.p.č. 2073, 2380 a 2377, vše  k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle návrhu Pavla Typlta.

Rada města pověřuje

- Josefa Kyselu, místostarostu, k jednání s Pavlem Typltem v uvedené záležitosti.

 

 

i) žádost společnosti Technolen technický textil, a.s., se sídlem Lomnice                        nad Popelkou, o směnu pozemků st.p.č. 400/6 a 400/9, k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za pozemek p.p.č.1707/5,   k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví  společnosti Technolen technický textil, a.s.

Rada města současně ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, v souvislosti s uvedenou žádostí a v souvislosti s usnesením rady města č.70/05/R písm.d) ze dne 21. 7. 2005, kterým rada města vzala na vědomí žádost zástupce Východočeské energetiky, a.s., Hradec Králové,              o prodej předmětných pozemků st.p.č. 400/6 a 400/9, k.ú. Lomnice nad Popelkou, zajistit stanoviska obou uvedených žadatelů nebo jednání s nimi v této záležitosti.

 

 

 

 

 

 

j) rozhodnutí Pozemkového úřadu v Semilech o vypořádání restitučního nároku Ludmily Uhrové, bytem Praha, k pozemku původního pozemkového katastru č. 389, k.ú. Lomnice nad Popelkou

a ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit podklady pro majetkoprávní vypořádání v předmětné záležitosti ze strany Města Lomnice nad Popelkou a předložit je k projednání zastupitelstvu města na zasedání v listopadu 2005.

 

 

k) v souladu s § 102 odst.2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, úpravu platového tarifu, danou Nařízením vlády č. 307/2005 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách                 a správě, ve znění pozdějších předpisů, MUDr. Heleny Boháčové, ředitelky příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou,  dle předloženého materiálu, s účinností od 1. 9. 2005.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   80 / 05 / R

 

a) výzvu alespoň pěti případným uchazečům k podání nabídky na zhotovení zakázky „Oprava izolace suterénu Mateřské školy „Dášenka“ č.p. 1084 v Lomnici                       nad Popelkou“ dle návrhu, který předložil ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

b) výzvu alespoň pěti případným uchazečům k podání nabídky na zhotovení zakázky „Stavební úpravy v objektu č.p. 1373 v Lomnici nad Popelkou a změna jeho užívání na středisko Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou“ dle návrhu,                 který předložil ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

c) rozšíření stavby „Lomnice nad Popelkou – ul. Plk. Truhláře, oprava chodníků “               o zhotovení chodníku mezi domy č.p. 5 a č.p. 104 a předláždění navazující části vozovky v ulici Jeronýmova v Lomnici nad Popelkou dle projektové dokumentace zpracované sdružením Projektservis Jičín.

 

 

d) záměr pronájmu dokončeného vodovodu Rváčov se všemi součástmi budoucímu provozovateli, k nejbližšímu možnému datu.

 

 

e) úpravu plánu práce Rady a Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou                         na II. pololetí roku 2005, doplněním plánu o schůzi rady města dne 15. 9. 2005.

 

 

 

f) pronájem bytové jednotky č. 164/12 v domě č.p. 164, ulice Komenského, Lomnice nad Popelkou, Zdence Rezkové, bytem Semily, jako právnímu nástupci                    dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva ze dne                   24. 4. 2001, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Janou Typltovou

a současně doporučuje zastupitelstvu města

- schválit převod uvedené bytové jednotky č. 164/12 v domě č.p. 164, včetně příslušenství, po uplynutí 20 let ode dne kolaudace bytových jednotek v domě, uvedenému budoucímu vlastníkovi Zdence Rezkové,

a současně doporučuje zastupitelstvu města

- zrušit usnesení zastupitelstva města č. 25/05/Z ze dne 16. 6. 2005, týkající se budoucího převodu bytové jednotky č. 164/12 v domě čp. 164, ulice Komenského, Lomnice nad Popelkou, včetně příslušenství, po uplynutí 20 let ode dne kolaudace bytových jednotek v domě, budoucímu vlastníkovi, Irmě Ondrůškové, bytem Staré Smrkovice.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     81 / 05 / R

 

a) s opravou střechy objektu č.p. 1077 – zdravotního střediska, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou, dle návrhu, který předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou. 

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

- zařadit finanční prostředky na uvedenou stavební akci do úprav rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005.

 

 

b) s dohodou o ukončení nájmu bytu v domě č.p. 1084, ulice Karla Čapka, Lomnice nad Popelkou, mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem                          a MUDr. Františkem Sisrem jako nájemcem, na základě návrhu nájemce ke dni                 30. 9. 2005.

Rada města současně ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit podklady pro případné využití jedné z obytných místností uvedeného bytu příspěvkovou organizací Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, a předložit je radě města k projednání               22. 9. 2005.

 

 

c) s užíváním veřejného prostranství na středovém ostrůvku Husova náměstí v Lomnici nad Popelkou, spojeným se záborem veřejného prostranství o výměře             cca 3 m2, Ing. Janem Zapletalem, bytem Osenice, za účelem prodeje proutěného zboží, každou středu, za podmínky dodržení všech hygienických, živnostenských               a bezpečnostních předpisů.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             82 / 05 / R

 

a) vzít na vědomí bez připomínek závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor za rok 2004.

 

b) schválit prodej pozemků p.p.č. 2768/7, 2767, st.p.č. 2439, 1885, 1886, 1887,               vše k.ú. Lomnice nad Popelkou z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Českému kynologickému svazu, základní organizaci 385 v Lomnici nad Popelkou, za smluvní celkovou cenu 500,- Kč.

 

 

c) schválit odkoupení pozemků p.p.č. 1091/14, o výměře 306 m2, kultura orná půda, kupní cena 5,- Kč/m2 a p.p.č. 2298/1 o výměře 974 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, kupní cena 50,- Kč/m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, do vlastnictví  Města Lomnice nad Popelkou od vlastníka Jiřiny Landovské, bytem Semily, celková kupní cena 50.230,- Kč.

 

 

d) program 21. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 15. 9. 2005:

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

1. Vstup Města Lomnice nad Popelkou do Svazu měst a obcí ČR

2. Změna zřizovací listiny Domu dětí a mládeže „Sluníčko“ – změna sídla

Finanční záležitosti:

3. Závěrečný účet DSO Mikroregion Tábor za rok 2004

4. Žádost spol. ASON o prominutí / splátkový kalendář pohledávky

5. Zvýšení nákladů stavby Vodovod Rváčov

6. Žádost manž. Stolínových o finanční náhradu za zahrádku

7. Úpravy rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti :

8. Budoucí převod bytové jednotky – změna nájemníka v domě č.p.164, ul.Komenského, Lomnice nad Popelkou

9. Prodej části pozemku p.p.č. 411, kú.Lomnice n.P.

10. Prodej pozemků p.p.č. 2768/7, 2767, st.p.č.2439,1885, 1886, 1887, k.ú. Lomnice n.P.

11. Převod pozemků u regulovaného toku Popelky u městské čistírny odpadních vod

12. Koupě pozemků v areálu lyžařských můstků

13. Koupě pozemku p.p.č. 735/13, k.ú. Lomnice n.P. v areálu letního stadionu

14. Koupě pozemků p.p.č. 840 a 841 k.ú. Tuhaň u Stružince

15. Koupě pozemků p.p.č. 1091/14 a 2298/1 k.ú. Lomnice n.P

16. Změna hranic katastrálních území Lomnice nad Popelkou a Rváčov

Ostatní záležitosti:

17. Projednání udělení čestného občanství města v souvislosti s 60. výročím konce světové války

18. Diskuse

19. Usnesení, závěr

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 7. září 2005

 

 

Ing. Miroslav Šmiraus                                                                       Josef Kysela 

člen rady města                                                                                  místostarosta                  

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz