Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 73.schůze rady města (11.8.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 15.08.2005 do 30.08.2005
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 73. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 11. srpna 2005

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         74 / 05 / R

 

a) možnosti řešení další organizace a financování provozu tříd pro děti zdravotně oslabené v Mateřské škole „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,                  dle předložených návrhů, po rozhodnutí Odboru školství, mládeže, tělovýchovy                     a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje č.j. OŠMTS-4226/2005 ze dne                       20. 6. 2005, kterým uvedený krajský úřad neuděluje pro školní rok 2005/2006 souhlas se zřízením dvou speciálních tříd pro děti zdravotně oslabené, které nejsou umístěny ve zdravotnickém zařízení, v uvedené mateřské škole

a ukládá

- Vlastě Kolové, ředitelce uvedené příspěvkové organizace, připravit konečný návrh řešení této záležitosti a předložit jej radě města v nejkratším možném termínu.

 

 

b) žádost manželů Pavly a Bedřicha Stolínových, bytem Lomnice nad Popelkou,                 ze dne 11. 7. 2005, o náhradu škody, způsobené restitučním vypořádáním (určením vlastnictví) pozemků st.p.č. 2197, p.p.č. 2931/2 a p.p.č. 2931/6, k.ú.Lomnice                  nad Popelkou.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města

- v souvislosti s příslušným rozhodnutím Pozemkového úřadu v Semilech                              a po projednání s právním zástupcem Města Lomnice nad Popelkou, schválit vrácení částky 3.816,- Kč, odpovídající výši uhrazené kupní ceny k předmětným pozemkům, Městem Lomnice nad Popelkou manželům Stolínovým a projednat možnost výpůjčky náhradních pozemků.

 

 

c) oznámení subjektu František Zikuda – STAVITEL, se sídlem Turnov, dodavatele stavby „Lomnice nad Popelkou – vodovod Rváčov“, o zvýšení rozpočtových nákladů uvedené stavby o 1.342.648,- Kč nad cenu stanovenou v příslušné smlouvě o dílo, vlivem rozdílu geologických poměrů, uvedených v projektové dokumentaci k uvedené stavbě a skutečnosti

a ukládá

- ing. Jiřímu Pochopovi, vedoucímu oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, prověřit oprávněnost uvedených vícenákladů předmětné stavby, stanovit příčiny vzniku těchto vícenákladů a předložit zprávu radě města k projednání v nejkratším možném termínu.

Rada města schvaluje                                                                                                   75 / 05 / R

 

a) Dohodu o partnerství mezi Libereckým krajem, Městem Lomnice nad Popelkou               a Mateřskou školou „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, pro projekt „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje“, financovaný z finančních prostředků finančních mechanismů EHP / Norska                        a Libereckého kraje.

Rada města současně souhlasí

- s umístěním, provedením a užíváním drobných staveb herních prvků školního hřiště Mateřskou školou „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, na pozemku p.p.č. 3109/5, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice              nad Popelkou, dle předloženého návrhu a v rámci uvedeného projektu

 

 

b) Dohodu o partnerství mezi Libereckým krajem, Městem Lomnice nad Popelkou                 a Mateřskou školou „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, pro projekt „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje“, financovaný z finančních prostředků finančních mechanismů EHP / Norska                         a Libereckého kraje.

Rada města současně souhlasí

- s umístěním, provedením a užíváním drobných staveb herních prvků školního hřiště Mateřskou školou „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, na pozemku p.p.č. 3224/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice               nad Popelkou, dle předloženého návrhu a v rámci uvedeného projektu

 

 

c) Dohodu o partnerství mezi Libereckým krajem, Městem Lomnice nad Popelkou                a Mateřskou školou „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, pro projekt „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje“, financovaný z finančních prostředků finančních mechanismů EHP / Norska                         a Libereckého kraje.

Rada města současně souhlasí

- s umístěním, provedením a užíváním drobných staveb herních prvků školního hřiště Mateřskou školou „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, na pozemku    p.p.č. 1956/4, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice            nad Popelkou, dle předloženého návrhu a v rámci uvedeného projektu

 

 

d) jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Oprava (výměna) věžních hodin objektu radnice v Lomnici nad Popelkou“ nabídku, kterou předložila společnost ELEKON, s.r.o., se sídlem Vyškov.

Rada města současně schvaluje

- uzavření smlouvy o dílo na předmětnou zakázku s uvedenou společností,                       dle předloženého návrhu.

 

 

 

 

 

 

e) v rámci stavby „Lomnice nad Popelkou – Podměstí, oprava komunikace                         a chodníků“ provedení opravy chodníku v ulici Palackého podél domů čp. 172 – 175, v celkové délce 40 m. Stávající žulové obruby budou přeloženy, stávající asfaltový povrch bude nahrazen žulovou mozaikou shodného typu použitého na stavbě „Lomnice nad Popelkou – Podměstí, oprava komunikace a chodníků“.

Rada města současně schvaluje

- dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zakázku „Lomnice nad Popelkou – Podměstí, oprava komunikace a chodníků“ mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako objednatelem a dodavatelem, společností K+N stavební společnost s.r.o., se sídlem Pardubice.

 

 

f) výzvu alespoň pěti případným uchazečům k podání nabídky na zakázku „Odstranění stavby bývalé hasičské zbrojnice čp. 3 v Lomnici nad Popelkou“                 dle návrhu, který předložil ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

g) záměr prodeje části pozemku p.p.č. 3131/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti manželů Jany a Petra Fišerových, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

h) pronájem movité věci - mobilní buňky, v současné době umístěné na pozemku st.p.č. 77, k.ú. Lomnice nad Popelkou, Libuši Kozákové, bytem Lomnice                nad Popelkou. Roční nájemné 500,- Kč, pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1. 9. 2005.

Rada města současně schvaluje

- ukončení dohody o úhradě za užívání nebytových prostor ze dne 20. 2. 1990, uzavřené mezi Jaroslavem Kozákem, bytem Lomnice nad Popelkou, a MěNV Lomnice nad Popelkou, ke dni 31. 8. 2005.

 

 

i) záměr pronájmu části pozemku st.p.č. 77, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je                 ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pod třemi garážemi, které jsou                      ve vlastnictví třetích osob.

 

 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města                                                         76 / 05 / R

 

- vzdát se práva pohledávky Města Lomnice nad Popelkou ve výši 50.000,- Kč vůči subjektu Antonín Kolinger ASON, se sídlem Český Brod, a schválit prominutí této pohledávky s jejím následným odpisem v účetnictví Města Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

- schválit dohodu o splátkách uvedené pohledávky mezi Městem Lomnice                       nad Popelkou jako věřitelem a Antonínem Kolingerem ASON, se sídlem Český Brod, jako dlužníkem, dle žádosti dlužníka, ze dne 4. 8. 2005.

  

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             77 / 05 / R

 

a) projednat prodej pozemku p.p.č. 2073/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura trvalý travní porost, výměra 21 m2, odděleného geometrickým plánem                                 č. 1604-323/2003 z pozemku p.p.č. 2073, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, až po skončení přípravy zainvestování pozemků rozvojové lokality OM 4 Lomnice nad Popelkou – Letná.

 

 

b) schválit prodej části pozemku p.p.č. 411, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura ostatní plocha, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Pavle Dvořákové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena                 100,- Kč/m2. Vyhotovení kupní smlouvy a geometrického plánu na rozdělení pozemku si zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

c) schválit odkoupení pozemků, nově oddělených geometrickým plánem                           č. 1722-021/2005, a to pozemky p.p.č. 2395/6, 2395/84, 2395/87, 4064 a 4065, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou,                         od Zemědělské vodohospodářské správy Hradec Králové, po schválení státními orgány za nabídkovou cenu.

Rada města současně schvaluje

- záměr prodeje pozemků, nově oddělených geometrickým plánem č. 1722-021/2005, a to pozemky

1. p.p.č. 2395/80, 2395/81, 2395/82, 2395/86, 2395/89, vše k.ú. Lomnice                   nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků regulovaného toku řeky Popelky,

2. p.p.č. 1313, 1315, 1316 vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. V případě více zájemců bude provedeno výběrové řízení  na nejvýhodnější nabídku dle předem stanovených podmínek.

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

- schválit budoucí odkoupení pozemků, nově oddělených geometrickým plánem                  č. 1722-021/2005, a to pozemky p.p.č. 1227/3, 2395/90, 1227/4. k.ú. Lomnice                      nad Popelkou, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, od společnosti H plus, spol. s r.o., se sídlem Lomnice nad Popelko, za kupní cenu v místě obvyklou.

 

 

d) schválit odkoupení pozemků st.p.č. 2098, o výměře 62 m2, st.p.č. 2099, o výměře 61 m2, st.p.č. 2100, o výměře 61 m2, st.p.č. 2101, o výměře 59 m2, st.p.č. 2102, o výměře 60 m2, st.p.č. 2103, o výměře 62 m2, st.p.č. 2104 o výměře 12 m2,                p.p.č 2801/2 o výměře 46 m2, p.p.č. 2804/3, o výměře 466 m2, p.p.č. 2802/6 o výměře 129 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, v areálu lyžařských můstků,                  do vlastnictví  Města Lomnice nad Popelkou od vlastníka Vladislava Noska, bytem Lomnice nad Popelkou, celková kupní cena 71.000,- Kč.

 

 

e) schválit odkoupení pozemku p.p.č. 2945/2, o výměře 642 m2, kultura ostatní plocha, k.ú. Lomnice nad Popelkou, v areálu  lyžařských můstků, do vlastnictví  Města Lomnice nad Popelkou, od vlastníka Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, celková kupní cena 40.000,- Kč.

f) schválit odkoupení pozemku p.p.č. 735/13 o výměře 2231 m2, k.ú. Lomnice                 nad Popelkou, do vlastnictví  Města Lomnice nad Popelkou v areálu  sportovního hřiště FC od vlastníků Marie Bartošové, bytem Turnov, podíl 1/12, Jany Bortelové, bytem Praha, podíl 1/12, Ivany Dlouhé, bytem Turnov, podíl 1/12, Anny Jůzové, bytem Praha, podíl 1/12, ing. Pavla Lásky, CSc., bytem Olomouc, podíl 1/12,                        ing. arch. Vojtěcha Lásky, bytem Praha, podíl 1/12, ing. arch. Marie Maškové, bytem Praha, podíl 1/12, ing. Ivana Porcala, bytem Turnov, podíl 1/6, Jiřího Porcala, bytem Praha podíl 1/6 a RNDr. Olgy Zibrinové, CSc., bytem Roztoky u Prahy, podíl 1/12, celková kupní cena 111.550,- Kč.

Rada města současně schvaluje

- v případě odkoupení pozemku p.p.č. 735/13, k.ú. Lomnice nad Popelkou,                        do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek p.p.č.735/13, k.ú. Lomnice nad Popelkou, ve prospěch vlastníků pozemku p.p.č. 534/60, k.ú. Lomnice nad Popelkou, na dobu neurčitou, cena věcného břemene 100,- Kč jednorázově.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     78 / 05 / R

 

a) v souladu s § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 2, odst. 2 obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou                 č. 21/2000, o symbolech města, s použitím znaku Města Lomnice nad Popelkou společností M.C.O.M., s.r.o., IČO 63216221, se sídlem Hradec Králové, pro účely propagace Her II. zimní Olympiády dětí a mládeže, dle žádosti uvedené společnosti.

 

 

b) v souladu s § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 2, odst. 2 obecně závazné vyhlášky Města Lomnice                           nad Popelkou č. 21/2000, o symbolech města, s použitím znaku Města Lomnice                     nad Popelkou příspěvkovou organizací Městské muzeum a galerie Lomnice                         nad Popelkou na propagační samolepky Města Lomnice nad Popelkou a jejich prodej v rámci činnosti uvedené příspěvkové organizace, dle žádosti uvedené organizace.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 11. srpna 2005

  

  

 

Ing. Miroslav Šmiraus                                                 Josef Kysela  

člen rady města                                                           místostarosta 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz