Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 72.schůze rady města (21.7.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 28.07.2005 do 13.08.2005
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 72. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 21. července 2005

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         70 / 05 / R

 

a) bez námitek výroční zprávy za rok 2004 těchto příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou:

1. Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou,

2. Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou,

3. Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou,

4. Technické služby Města Lomnice nad Popelkou

a organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou. 

 

 

b) rozhodnutí Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje č.j. OŠMTS-4226/2005 ze dne 20. 6. 2005, kterým uvedený krajský úřad neuděluje pro školní rok 2005/2006 souhlas se zřízením dvou speciálních tříd pro děti zdravotně oslabené, které nejsou umístěny ve zdravotnickém zařízení, v Mateřské škole „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily.

 

 

c) žádost Ladislava Těhníka, bytem Lomnice nad Popelkou, o prodej pozemku              p.p.č. 2073/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura trvalý travní porost, o výměře                21 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1604-323/2003 z pozemku p.p.č. 2073, k.ú. Lomnice nad Popelkou.

 

 

d) žádost právního zástupce společnosti Východočeská energetika, a.s., se sídlem Hradec Králové, o prodeje pozemků st.p.č. 400/6 a 400/9, oba k.ú. Lomnice                      nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Převod pozemků bude řešen až po vyřešení vlastnictví k budovám na předmětných stavebních pozemcích.

 

 

e) informaci ing. Ivo Bělonohého, tajemníka Městského úřadu Lomnice                           nad Popelkou, o ukončení projektu sítě infoboxů v rámci Euroregionu Nisa a návrhu společnosti Infohelp, s.r.o., se sídlem Liberec, na zajištění dalšího provozu zařízení

a ukládá

- ing. Ivo Bělonohému zajistit další podrobnosti v této záležitosti a předložit je v nejkratším možném termínu radě města k projednání.

f) informaci ing. Ivo Bělonohého, tajemníka Městského úřadu Lomnice nad Popelkou  a ing. Mileny Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, o ukončení projektu informačních středisek v rámci sítě bývalé společnosti Koridor, spol. s r. o.  a Asociace turistických informačních středisek, financovaného z prostředků UNDP OSN

a současně schvaluje

- záměr prodeje veškerého movitého majetku pořízeného v rámci uvedeného projektu, s výjimkou výpočetní techniky.

 

 

g) návrh komplexního řešení úprav lokality parku u pomníku plk. Truhláře                        na pozemku p.p.č. 352/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který předložila ing. Martina Klímová, referentka životního prostředí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

a ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, zajistit dopracování architektonického řešení prostoru jako celku s vazbami na okolní urbanistické řešení a předložit jej radě města k projednání do 1. 9. 2005.

 

 

h) informaci Jaroslavy Hynkové, starostky, o výsledku jednání s právním zástupcem vlastníků části pozemků, na kterých je vybudován areál koupaliště v Lomnici                nad Popelkou, v záležitosti majetkoprávního vypořádání těchto pozemků, a dále žádost Jiřího Šustra, ředitele příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, o souhlas s likvidací – demolicí dvou chatek v areálu koupaliště.

Rada města současně souhlasí

1. s postupem při majetkoprávním řešení – odkupem předmětných pozemků v areálu koupaliště v časovém horizontu dle návrhu Jaroslavy Hynkové.

2. s demolicí dvou chatek na koupališti, po ukončení letního provozu koupaliště v roce 2005.

 

 

i) přidělení účelového finančního příspěvku ve výši 70.250,- Kč Libereckým krajem z Fondu požární ochrany Libereckého kraje 2005, na výdaje související se zvýšením nebo udržením akceschopnosti jednotek požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obcí, na akci „Dovybavení jednotky (zásahové obleky a obuv, masky, požární hadice, pneumatiky pro zásahové vozidlo)“, který na svou žádost Město Lomnice nad Popelkou obdrželo.

 

 

j) přidělení dotace ve výši 40.000,- Kč Libereckým krajem z Grantového fondu Libereckého kraje 2005, pro akci „Zajištění bezpečnosti chodců v prostoru Školního náměstí a Palackého ulice v Lomnice nad Popelkou“, kterou na svou žádost Město Lomnice nad Popelkou obdrželo.

Rada města současně bere na vědomí

- nepřidělení dotace z Grantového fondu Libereckého kraje 2005, pro akci „Obnova vodorovného a svislého dopravního značení přechodů pro chodce na místních komunikacích Města Lomnice nad Popelkou“, o kterou požádalo Město Lomnice     nad Popelkou.

k) informace Mgr. Petra Doležala, člena rady města, o přípravě dokončení stavby - zhotovení systému vytápění objektu klubovny u tenisových kurtů v areálu letního stadionu v Lomnici nad Popelkou a o postupu prací na přípravě návrhu řešení komplexní opravy a doplnění areálu letního stadionu

a ukládá

- Mgr. Petru Doležalovi, ve spolupráci s Jaroslavou Hynkovou, starostkou, podat Libereckému kraji žádost o finanční podporu Města Lomnice nad Popelkou

1. na realizaci dokončení stavby - zhotovení systému vytápění objektu klubovny            u tenisových kurtů v areálu letního stadionu,

2. na zhotovení architektonické studie na výstavbu dráhy pro in-line bruslení v areálu letního stadionu v Lomnici nad Popelkou (vlastní dráha, technické, sociální a ostatní zázemí včetně doplňkových staveb a zařízení) včetně propočtu investičních nákladů.

Uvedená studie bude po zhotovení v nejkratším možném termínu předložena zastupitelstvu města k projednání.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     71 / 05 / R

 

a) s využitím prostor v objektu čp. 4, zámku, Husovo náměstí, užívaných doposud příspěvkovou organizací Technické služby Města Lomnice nad Popelkou,                       po přestěhování Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou příspěvkovou organizací Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou dle návrhu, který předložil Mgr. Josef Svoboda, ředitel Kulturního a informačního střediska Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

b) na základě § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s dalším provozováním speciální logopedické třídy pro děti s vadami řeči v Mateřské škole „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, 

a současně souhlasí

- na základě § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle § 2 odst. 1 a 2 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, a dle § 10 odst. 1 Vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, s počtem tříd Mateřské školy „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, ve výši čtyř tříd               a s výjimkou z počtu dětí v jednotlivých třídách uvedené mateřské školy pro školní rok 2005/2006 – I. oddělení 28 dětí, II. oddělení 28 dětí, III. oddělení - speciální logopedická třída pro děti s vadou řeči 14 dětí a IV. oddělení - třída pro předškolní děti 18 dětí, dle návrhu kapacitní listiny uvedené mateřské školy, který předložila paní Dana Grofová, ředitelka uvedené mateřské školy.

 

 

 

 

 

 

 

c) s pořízením investičního movitého majetku příspěvkovou organizací Technické služby Města Lomnice nad Popelkou:

1. osobní dodávkový automobil Škoda Felicia Pick-up za kupní cenu cca 105 tis. Kč vč. DPH,

2. drtič dřevní hmoty za kupní cenu cca 80 tis. Kč bez DPH,

uvedenou příspěvkovou organizací, na základě žádosti Jiřího Šustra, ředitele uvedené organizace. Investiční movitý majetek bude pořízen z investičního fondu, případně z rozpočtových prostředků uvedené příspěvkové organizace.

 

 

d) v souladu s § 34a odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 2, odst. 2 obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č.21/2000, o symbolech města, s použitím znaku Města Lomnice nad Popelkou Sborem dobrovolných hasičů Lomnice nad Popelkou, na pozvánku na soutěž v požárním útoku, která se bude konat dne 3. 9. 2005 na ploše letiště v Lomnici               nad Popelkou.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   72 / 05 / R

 

a) urbanistickou studii rozvojové lokality OM 1 Lomnice nad Popelkou – u stadionu vypracovanou  společností S.P.S. Architekti s.r.o., se sídlem Praha 6, v červenci 2005 a s rozvojem předmětného území dle této urbanistické studie jako územně plánovacího podkladu.

Rada města současně souhlasí

- s tím, aby za závaznou část uvedené urbanistické studie byla považována prostorová, plošná a funkční regulace území vymezeného urbanistickou studií rozvojové lokality OM 1 – u stadionu vč. navrženého systému komunikací                             a za směrnou část bylo považováno technické řešení infrastruktury (voda, kanalizace, plyn, elektřina sdělovací kabely)

Rada města současně souhlasí

- s tím, že změny urbanistické studie bude projednávat a schvalovat rada města                  po projednání ve stavební komisi.

Rada města současně ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, do 30. 9. 2005 zajistit provedení ekonomického, časového              a procesního  posouzení rozvoje lokality dle uvedené urbanistické studie, zjistit zájem o výstavbu v předmětné lokalitě a navrhnout postup realizace rozvoje lokality.

 

 

b) limit na pohoštění ve výši 12 tis.Kč a limit na věcné dary ve výši 8 tis.Kč v rámci výdajové položky Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005 „Propagace města“. Prostředky budou přesunuty  bez požadavku na finanční krytí z položky rozpočtové skladby 5169 - ostatní služby.

 

 

 

 

 

 

c) jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Změna stavby - stavební úpravy v objektu čp. 118 v Lomnici nad Popelkou a změna jeho užívání na středisko Technických služeb města“ nabídku, kterou předložila společnost Lomnická stavební spol. s r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně schvaluje

- uzavření smlouvy o dílo na předmětnou zakázku s uvedenou společností,                        dle předloženého návrhu.

 

 

d) jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Lomnice nad Popelkou – Letná, oprava postranních komunikací“ nabídku, kterou předložila společnost M.S.B., v.o.s., se sídlem Mnichovo Hradiště.

Rada města současně schvaluje

- uzavření smlouvy o dílo na předmětnou zakázku s uvedenou společností,                        dle předloženého návrhu.

 

 

e) výzvu třem případným uchazečům k podání nabídky na zakázku „Oprava (výměna) věžních hodin objektu radnice v Lomnici nad Popelkou“ dle návrhu,               který předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

f) Provozní řád Domu s pečovatelskou službou (DPS) čp. 1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou, který vymezuje podrobnosti užívání nájemních bytů v DPS      a který bude nedílnou součástí nájemních smluv, s účinností od 1. 8. 2005.

Rada města současně schvaluje

- uzavření dodatků ke všem nájemním smlouvám na byty v DPS, platným ke dni schválení, s účinností od 1. 8. 2005, dle předloženého návrhu.

 

 

g) záměr nabídky a záměr vyhlášení výběrového řízení na nájem volných bytů                  v objektu čp. 118 „Olymp“, ulice K Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou,                   dle návrhu, který předložila ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

a ukládá

- ing. Mileně Rádlové do příští schůze rady města předložit návrh textu a podmínek vyhlášení výběrového řízení na nájem uvedených bytů.

 

 

h) záměr směny části pozemku p.p.č. 2380, kultura orná půda, k.ú. Lomnice                  nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za pozemky p.p.č. 1977/24 a p.p.č. 1977/25, vše kultura orná půda,  k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Pavla Typlta, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

i) záměr prodeje pozemků p.p.č. 2768/7, 2767, st.p.č. 2439, 1885, 1886, 1887, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou pro účely spolkové činnosti.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             73 / 05 / R

 

- schválit odkoupení pozemků p.p.č. 840 – výměra 176 m2 a p.p.č. 841 – výměra 5582 m2, vše kultura trvalý travní porost, oba k.ú. Tuhaň u Stružince, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, od Marie Kůtkové, bytem Mladá Boleslav,                         za nabídkovou kupní cenu 6.000,- Kč.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 21. července 2005

 

 

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz