Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 71.schůze rady města (23.6.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 24.06.2005 do 08.07.2005
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 71. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 23. června 2005

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             65 / 05 / R

 

- schválit podání přihlášky a vstup Města Lomnice nad Popelkou do Svazu měst                 a obcí České republiky.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   66 / 05 / R

 

a) provedení dílčí finanční kontroly dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Sdružením obcí Libereckého kraje u těchto příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou:

1.   Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

2.   Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou,

3.   Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou ,

4.   Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou,

5.   Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

6.   Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

7.   Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

8.   Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

9.   Technické služby Města Lomnice nad Popelkou,

10. Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

11. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

a ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, zajistit všechny náležitosti ze strany Města Lomnice nad Popelkou k provedení těchto kontrol.

 

 

b) nájem části nebytových prostor objektu domu čp. 118 a čp. 1373, ul. K Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou, Jindřišce Stolínové a ing. Soně Kozákové, obě bytem Lomnice nad Popelkou, pro uskladnění movitých věcí, dle předloženého návrhu nájemní smlouvy, s dopočtem nájemného od 24. 1. 2005, kdy se předmětné nemovitosti staly vlastnictvím Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

c) prodej terénního osobního automobilu Suzuki Samurai, který je ve vlastnictví Města Lomnice  nad Popelkou a ve správě příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, společnosti DOLEŽAL MOTOR, s.r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou, za cenu 30.000,- Kč, na základě návrhu Jiřího Šustra, ředitele uvedené příspěvkové organizace. 

 

 

d) pronájem pozemků p.p.č. 113/5 o výměře 400 m2, p.p.č. 113/4 o výměře 550 m2             a části p.p.č. 113/3 o výměře 370  m2, vše k.ú. Chlum pod Táborem, kultura trvalý travní porost, Ivo Dražilovi, bytem Lomnice nad Popelkou, roční nájemné                        0,50 Kč/m2.

 

 

e) výpověď nájmu části pozemku p.p.č. 372/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pod 2 garážemi ve vlastnictví Stanislava Pokorného, bytem Lomnice nad Popelkou, celková výměra 36 m2, a pod 1 garáží              ve vlastnictví Stanislava Suchardy, bytem Lomnice nad Popelkou, výměra 18 m2, v zákonné výpovědní lhůtě 3 měsíce, ke dni 30. 9. 2005. K tomuto termínu bude uvedený pozemek vyklizen a uveden do původního stavu.

Rada města současně schvaluje

1. vyměření nájemného zpětně za 3 roky za bezesmluvní užívání části pozemku p.p.č. 372/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, pod uvedenými 2 garážemi, o výměře 36 m2, ve výši 540,- Kč, Stanislavu Pokornému, bytem Lomnice nad Popelkou,

2. vyměření nájemného zpětně za 3 roky za bezesmluvní užívání části pozemku p.p.č. 372/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, pod 1 garáží, o výměře 18 m2,                  ve  výši 270,- Kč, Stanislavu Suchardovi, bytem Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně bere na vědomí

- bez námitek, vyjádření Jaroslavy Hynkové, starostky, k podnětu k výkonu dozoru nad výkonem samostatné působnosti Města Lomnice nad Popelkou podle § 123 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v předmětné záležitosti, na základě žádosti ing. Bohdana Tomáše, ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje.

 

 

f) záměr převodu vlastnictví pozemků p.p.č. 136/9 – ostatní plocha, p.p.č. 138/1- trvalý travní porost  a st.p.č. 1489/2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Krajského úřadu Libereckého kraje pro Liberecký kraj.

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

- zrušit usnesení zastupitelstva města č. 159/01 ze dne 24. 9. 2001, týkající se schválení bezúplatného převodu pozemků p.p.č. 138/1 - trvalý travní porost a st.p.č. 1489/2, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, bývalé Integrované střední škole Lomnice nad Popelkou.

 

 

g) prodloužení doby nájmu bytu v domě čp. 417, ulice Pivovarská, Lomnice                    nad Popelkou, Pavlu Prokopovi, nájemníkovi uvedeného bytu, na dobu určitou           do 30. 6. 2006, s účinností od 1. 9. 2005.

 

 

 

h) jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Lomnice nad Popelkou – ul. Plk. Truhláře, oprava chodníků“ nabídku, kterou předložila společnost K+N stavební společnost s.r.o., se sídlem Pardubice

Rada města současně schvaluje

- uzavření smlouvy o dílo na předmětnou zakázku s uvedenou společností,                        dle předloženého návrhu.

 

 

i) jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Lomnice nad Popelkou, čp. 4, oprava příjezdu k Živnodomu“ nabídku, kterou předložila společnost K+N stavební společnost s.r.o., se sídlem Pardubice

Rada města současně schvaluje

- uzavření smlouvy o dílo na předmětnou zakázku s uvedenou společností,                        dle předloženého návrhu.

 

 

j) jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Lomnice nad Popelkou – Podměstí, oprava komunikace a chodníků“ nabídku, kterou předložila společnost K+N stavební společnost s.r.o., se sídlem Pardubice

Rada města současně schvaluje

- uzavření smlouvy o dílo na předmětnou zakázku s uvedenou společností,                        dle předloženého návrhu.

 

 

k) výzvu třem případným uchazečům k podání nabídky na zakázku „Lomnice                  nad Popelkou – Letná, oprava postranních komunikací“ dle návrhu, který předložil ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

l) na základě svého usnesení č. 148/04/R písm. a) ze dne 16. 12. 2004 uzavření Dohody o vypořádání vlastnických vztahů s družstvem Jednota, spotřební družstvo, se sídlem Nová Paka, týkající se vlastnictví stavby přesunutého chodníku u prodejny v ulici Palackého, Lomnice nad Popelkou. Přesunutý chodník bude po ukončení výstavby parkoviště ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

m) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Stavební úpravy v objektu čp. 1037 v Lomnici nad Popelkou“ mezi Městem Lomnice nad Popelkou a společností JAMAS plus s.r.o., se sídlem Semily, dle předloženého návrhu.

 

 

n) na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, č.j. 7988/2005 ze dne 2. 6. 2005,  o poskytnutí  příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky – radnice č.p. 6, smlouvu o dílo se společností FORTNA stav s.r.o., Praha včetně změny termínu zahájení díla na akci „Oprava krovu budovy čp. 6, radnice v Lomnici nad Popelkou“, dle návrhu zhotovitele.

 

 

o) provedení opravy věžních hodin objektu radnice čp. 6, Husovo náměstí, spočívající ve výměně hodinového stroje a opravě, případně výměně číselníků včetně ruček

a ukládá

- ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit předložit radě města v nejkratším možném termínu návrh na způsob provedení                   a finanční náročnost realizace a stanovisko příslušného orgánu památkové péče                  ke zvolené variantě.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         67 / 05 / R

 

a) informace Jaroslavy Hynkové, starostky, o předpokládaných volných prostorách v objektu čp. 4, zámku, Husovo náměstí, užívaných doposud příspěvkovou organizací Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, po přestěhování Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou do objektu čp. 118 „Olymp“, ulice K Urnovému háji.

Rada města současně bere na vědomí

- návrh Mgr. Josefa Svobody, ředitele příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou, na další využití uvedených uvolněných prostor  v objektu čp. 4

a ukládá

- Mgr. Josefu Svobodovi, předložit radě města v nejkratším možném termínu

1.   podrobný popis konkrétního využití jednotlivých předmětných prostor,

2. propočet změny nákladů na provoz příspěvkové organizace Kulturní                           a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou po využití předmětných prostor.

 

 

b) informaci ing. Mileny Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a Jaroslavy Hynkové, starostky, o průběhu majetkoprávního řešení pozemků regulovaného toku Popelky u čistírny odpadních vod Lomnice nad Popelkou.

 

 

c) informace a vysvětlení Mgr. Miroslava Šulce, ředitele příspěvkové organizace Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, k rozhodnutí               o ukončení stravování cizích strávníků - jiných fyzických osob, fyzických osob podnikajících a zaměstnanců nebo orgánů jiných právnických osob, ke dni                        30. 6. 2005.

Rada města současně bere na vědomí

- stav kuchyně školní jídelny v uvedené škole a nutnost její rekonstrukce a uvedení do souladu s platnými hygienickými a zdravotními předpisy. Rekonstrukce bude provedena nejdříve v roce 2006.

 

 

 

 

 

 

d) informace Pavla Němce, prezidenta Hokejového klubu Lomnice nad Popelkou,               o současném stavu a využití jednotlivých prostor zimního stadionu v Lomnici                  nad Popelkou a návrh Hokejového klubu na využití objektu čp. 417, ulice Pivovarská, pro zázemí zimního stadionu. V této záležitosti je nutno připravit zřízení dočasných šaten v přízemí objektu čp. 417 a připravit studii celkových úprav areálu zimního stadionu a objektu čp. 417 včetně souvisejících pozemků.

Rada města současně ukládá

- ing. Jiřímu Pochopovi, vedoucímu oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit ve spolupráci s Hokejovým klubem Lomnice nad Popelkou projektovou dokumentaci a přípravu realizace dočasných šaten v objektu čp. 417.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     68 / 05 / R

 

- s užíváním veřejného prostranství, spojeného s uzavírkou části Husova náměstí v Lomnici nad Popelkou, od domu čp. 32 k domu čp. 102, dne 9. 7. 2005 v době              od 6,00 do 18,00 hodin pro start SCOTT KRKONOŠSKÉHO MARATONU,               na základě žádosti Cyklistického klubu, Maraton centra, Jičín.

 

 

Rada města ukládá                                                                                                       69 / 05 / R

- Jaroslavě Hynkové, starostce, zajistit realizaci usnesení zastupitelstva města                      č. 32/04/Z ze dne 21. 10. 2004.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 23. června 2005

 

 

 

   Ing. Miroslav Šmiraus                                                      Jaroslava Hynková

                   člen rady města                                                                  starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz