Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.7/1993, o čístotě města

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 10.12.1993 do 03.01.1994
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 03.01.1994
Značka: ozv 3/1993
Poznámka: změna ev. čísla vyhláškou 3/2003

 ZMĚNY:

- změna evidenčního čísla vyhláškou 3/2003

  

Městská rada Lomnice nad Popelkou

č.j.:   1096/93

Dne:  9.12.1993

 

Vyhláška č. 7/1993

 

O ČISTOTĚ MĚSTA

 

Městská rada Lomnice nad Popelkou dle§ 16 zákona č. 410/92 Sb. vydává vyhlášku o čistotě města.

 

 

čl. 1.

Úvodní ustanovení

 

1) Čistota a pořádek je vizitkou kulturnosti občanů města.

 

2) Udržování pořádku a čistoty je povinností všech obyvatel i návštěvníků města, všech                       podniků, zařízení a institucí působících na jeho území.

        

3) Všichni občané, návštěvníci, podniky, zařízení a instituce jsou povinni zachovávat čistotu veřejných prostranství, veřejně přístupných objektů a veřejně prospěšných zařízení, zdržovat se všeho, co vede k jejich znečišťování a znehodnocování.

 

čl. 2.

Udržování čistoty veřejného prostranství

1) Za veřejné prostranství se podle této vyhlášky považují všechna místa, která slouží k veřejnému užívání. Jsou to zejména městské komunikace, parkoviště a odstavné plochy, ulice, náměstí, chodníky, silnice, veřejné  parky, lesy, zelené plochy kolem obytných a jiných objektů, vnitroblokové cesty, tržiště apod. V pochybnostech je Městská rada oprávněna rozhodnout, zda ve sporném případě jde o veřejné prostranství.

 

2) V zájmu zdraví občanů, jejich bezpečnosti a vzhledu města je znečišťování veřejného prostranství zakázáno.

Zakázáno je zejména:

 

a/ odhazovat a zahazovat smetí, papíry, obaly, zbytky jídel a ovoce

b/ znečišťovat veřejné prostranství splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími  

c/ znečišťovat místa uvedená v bodě 1/ pliváním a nedopalky cigaret

d/ z oken a balkonů vyklepávat koberce

e/ nechat psy a jiná zvířata znečišťovat místa uvedená v bodě 1/ , především pak místa, na   

nichž si hrají děti a nechat je na těchto místech volně pobíhat

f/ poškozovat dopravní značky, směrové a informační tabule, turistické značky a orientační

značení, sloupy veřejného osvětlení

g/ parkovat na veřejných prostranstvích, která nejsou k tomuto účelu určena, nebo je užívat

v rozporu s jejich posláním

 

h/ poškozovat zeleň

i/  odkládat odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa nebo neoprávněně zakládat skládku

j/ vypalovat trávu a spalovat na otevřeném prostranství odpadky

k/ spalovat v topidlech na tuhá paliva jakékoliv odpadky

l/ na místech uvedených v bodě 1/ trvale umístěna popelnice a jiné nádoby na domovní odpad

 

 

čl. 3.

Udržování čistoty veřejně přístupných objektů a veřejně prospěšných zařízení

 

1) Za veřejně přístupné objekty a veřejně prospěšná zařízení se považují zejména všechna zařízení autobusové a vlakové dopravy, prostory zdravotnických, kulturních a sportovních zařízení, peněžních ústavů, městského úřadu, policie a pošty. V pochybnostech je Městská rada oprávněna rozhodnout, zda se v daném případě o veřejný objekt či zařízení jedná.

 

 

2) V zájmu bezpečnosti a zdraví občanů a vzhledu všech veřejně přístupných míst je zakázáno zejména :

 

 

a/ v místech uvedených v bodě 1/ zahazovat jakékoliv odpadky včetně jídel mimo

vyhrazené, k tomu účelu sloužící nádoby

b/ znečišťovat tato místa pliváním a odhazováním nedopalků cigaret

c/ nechat psy a jiná zvířata znečišťovat tato místa, jakožto i volně zde nechávat pobíhat

d/ jakýmkoliv způsobem poškozovat a neoprávněně zabírat veřejně přístupné objekty  veřejně přístupná zařízení

e/ pobývat na místech uvedených v bodě 1/ za jiným účelem, než ke kterému jsou  určena

f/  kouřit v prostorách uvedených pod bodem 1/ , pokud je to provozovatelem zakázáno

 

čl.4.

Udržování čistoty vodních toků a nádrží

 

1) Do koryt vodních toků a nádrží je zakázáno vhazovat jakékoliv předměty, jakož i ukládat na březích vodních toků a nádrží a na místech, z nichž by mohly být splaveny do toků, předměty a látky, které by mohl způsobit závady ze zdravotního nebo bezpečnostního hlediska

 

2) Je zakázáno vylévat nebo jinak vypouštět do kanalizace povrchových vod a do blízkosti      ochranného  pásma používaných zdrojů pitných vod a tekutiny nebo rozpustné látky, závadné z hlediska zdravotního a bezpečnostního, jako zbytky olejů, tekutých pohonných látek, postřikové látky k ničení plevelů, látky k ochraně plodin a vegetace před škůdci, žíraviny a jiné tekutiny, které by mohly ohrozit zdraví uživatelů vody, poškodit je nebo které hrubě porušují vodní toky a stavby na nich.

 

3) Rovněž je zakázáno na březích toků a vodních nádrží provádět údržbu a čistit motorová vozidla nebo jinak narušovat pořádek, čistotu a estetický vzhled prostředí kolem vodních toků a nádrží.

 

čl.5.

Podmínky pro jízdu vozidel

 

1) Ve městě je zakázána jízda vozidel, která sama nebo svým nákladem znečišťují nebo poškozují vozovku. Dále je zakázána jízda vozidel, která nadměrně hlučí nebo nadměrně znečišťují ovzduší. Vozidla musí být zbavena nečistot ještě před vjezdem na veřejné komunikace. Účastníci provozu nesmějí ani jinak způsobovat znečištění vozovek jako rozjíždět nebo narušovat hromádky složeného materiálu, seškrabaného sněhu, bláta a smetků.

 

2) Dopravovaný náklad musí být zabezpečen tak, aby rozprašováním, rozsypáváním nebo odkapáváním neznečišťoval vozovku nebo ovzduší. Dokonale musí být zabezpečeny sypké hmoty, kovové třísky,seno, sláma, piliny, odpadové dřevo a podobné materiály. Kosti, mrva, kuchyňské materiály a jiné, které obtěžují okolí zápachem, se smí přepravovat jenom  v uzavřených nádobách, v krytých vozech nebo na vozidlech s plachtou, kterou musí být náklad přikryt.

 

3) Zjistí-li řidič na vozidle nebo na nákladu závadu, která může vést ke znečištění veřejného prostranství, je povinen závadu neprodleně odstranit.

 

čl. 6.

Skládání a nakládání

 

1) Nakládat a skládat materiály a výrobky na veřejném prostranství je dovoleno jen tehdy, nelze-li to bez zvláštních potíží provést jinde. Naložení a složení musí být provedeno co nejrychleji, nejpozději do 24 hodin.

 

2) Materiály a výrobky určené k naložení lze na veřejném prostranství připravit bezprostředně před odvozem. Složený materiál a výrobky musí být z veřejného prostranství neprodleně odstraněny. Po naložení nebo složení nákladu je podle okolnosti případu dopravce, odesílatel nebo příjemce povinen veřejné prostranství očistit.

 

čl.7.

Zvláštní užívání veřejného prostranství

 

1) Používat veřejné prostranství nad obvyklou míru nebo k jiným účelům, než pro které je určeno, lze pouze na základě povolení vydaného Městským úřadem v Lomnici nad Popelkou po zaplacení poplatku.

 

2) Každý občan, který má povolení zvláštního užívání veřejného prostranství / např. jako součást stavebního provozu, skladování materiálu, výkopové práce, umístění stánků a kiosků apod. / je povinen :

 

a/ používat veřejného prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu

b/ zabránit poškozování veřejného prostranství

c/ zabránit tomu, aby docházelo ke znečišťování okolí

d/ ihned po skončení vlastního užívání uvést na svůj náklad veřejné prostranství do původního stavu

 

3) Prodávající ve stáncích a kioscích jsou povinni zajistit pořádek a čistotu v jejich bezprostřední blízkosti.

 

 

čl.8.

Odpovědnost za čištění veřejného prostranství

 

Za čistotu a čištění veřejného prostranství odpovídají technické služby nebo organizace, kterým náleží správa veřejného prostranství, popř. organizace, které bylo svěřeno veřejné prostranství do užívání. Za čistotu a čištění chodníků odpovídá vlastník nemovitosti / správce a uživatel obchodních a provozních místností / , podle kterých chodník vede.

 

 

čl. 9.

Čištění veřejného prostranství

 

       Organizace odpovědná za čistotu a čištění veřejného prostranství je povinna zejména :

 

a/ soustavně dohlížet na dodržování čistoty a pořádku na veřejném prostranství

b/ zajišťovat sjízdnost vozovek a schůdnost chodníků a cest v parcích při sněhu a náledí

c/ zajišťovat pravidelné čištění veřejného prostranství a kropení prachu, popř. hubení plevele

d/ pečovat o to, aby odpadky a smetky, pokud nejsou určeny k dalšímu zpracování nebo k jinému využití, byly odváženy pouze na určitá místa. Je zakázáno zametat je do uličních vpustí, jakož i spalovat je otevřeném prostranství.

                                

 
čl.10.

Sjízdnost vozovek a schůdnost cest v zimním období

 

1) Při zajišťování sjízdnosti vozovek při sněhu a náledí je organizace odpovědná za čistotu a čištění povinna zejména :

 

a/  projíždět vozovky sněhovými pluhy a škrabáky

b/ posypávat povrch vozovek zdrsňujícími hmotami nebo chemickými rozpouštědly -pouze na místech určených posypovým plánem

c/ pravidelně odklízet sníh, uložený v hromadách na okrajích chodníků při vozovce, dle plánu zimní údržby města na určená místa

 

2) Přednostně se zabezpečují hlavní křižovatky, příchody ke školským a zdravotnickým zařízením, výpadové silnice, frekventované ulice a přechody pro pěší. Přechody na místech s velkou frekvencí musí být posypány  několikrát denně.

 

3)Rada může v organizačním opatření pro zajištění zimní údržby komunikací stanovit, které chodníky a vozovky nebudou v zimním období udržovány a jako takové budou označeny vhodnými značkami.

4)V zimním období nesmí žádný dopravní prostředek parkovat na komunikacích tak, aby bránil vyhrnování sněhu.

 

 

 

čl. 11.

Čištění a zimní údržba chodníků

 

 

 

1) Za chodník se považuje cesta upravená pro pěší, schody, jakož i pruh veřejné komunikace v šíři 1,5 m přiléhající k nemovitosti a potřebný k bezpečné chůzi v místech, kde není zřízen chodník. Chodníkem se rozumí i cesta pro pěší, pokud byla schválena jako veřejná, jakož i vnitrobloková komunikace.

 

2) Čistit a v zimě sypat chodník v souvisle zastavěné části města je povinen vlastník / správce, uživatel / přilehlé nemovitosti. Uživatelům obchodních místností se rovněž přikazuje udržovat před svými prodejnami a provozovnami chodníky v naprosté čistotě.

 

3) Čištění chodníků může vlastník / správce, uživatel / svěřit i jiné spolehlivé a k tomu způsobilé osobě nebo organizaci.

 

4) Pokud čištění chodníků převzali jednotlivci nebo kolektivy, nesou za případné škody, které vzniknou třetím osobám na zdraví nebo majetku, právní odpovědnost, pokud by nebyli vlastníky nebo uživateli nemovitostí, která hraničí se silnicí nebo komunikací.

 

5) Čištěním chodníků se rozumí zejména kropení, zametáním odstraňování bláta, odpadků, odklízení sněhu, posypávání chodníků hmotami, které zdrsňují náledí a to v celé jeho šíři.

 

6) Hlavní čištění musí být ukončeno před osmou hodinou ranní a musí být prováděno tak, aby chodci a obyvatelé domů byli tím co nejméně obtěžováni. Je-li to nutné, je třeba čistit chodník i kdykoliv během dne. To platí zejména v zimním období.

 

7) Smetky z chodníků se ukládají do velkoobjemových  nádob, které se pro tento účel přistavují. Je zakázáno je smetat do uličních vpustí.

 

čl.12.

Instalování transparentů, reklamních tabulí, panelů a reklam

 

Transparenty. reklamní tabule, panely, vývěsní skříňky, reklamy a označení mohou být instalovány jen na základě povolení stavebního úřadu v Lomnici nad Popelkou.

 

čl. 13.

Výkladní skříně - úprava, péče o čistotu

 

Vlastníkům nebo uživatelům obchodních nebo provozních místností na celém území města se přikazuje soustavná péče o úpravu a čistotu výkladních skříní a to i těch, kde se přechodně žádná činnost neprovozuje.

 

čl. 14.

Překopy chodníků, vozovek, veřejného prostranství

 

Je zakázáno bez povolení překopávat chodníky, vozovky i veřejná prostranství. Tyto práce lze provádět pouze na základě písemného rozhodnutí Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou.

 

 

čl. 15.

Závěrečná ustanovení

 

1) Pravidla pro udržování čistoty v domech stanoví domovní řád.

 

2) Porušování tohoto nařízení právnickou osobou a podnikatelem může být potrestáno dle zák. č. 410/92 Sb. o obcích pokutou až do výše 100 tis. Kč. Porušování tohoto nařízení občanem může být potrestáno dle zák. č. 124/93 Sb. o přestupcích až do výše 50 tis. Kč ve správním řízení nebo blokovou pokutou do výše 500,- Kč.

 

3) Na dodržování této vyhlášky dohlíží pracovníci Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou. Garantem čistoty města jsou Technické služby. V případě, kdy organizace nebo soukromý vlastník nesplní svou povinnost ve smyslu této vyhlášky, provedou TS nápravu, kterou uhradí povinná fyzická nebo právnická osoba.

 

4) Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

                                                                                  ing. Miroslav Šmiraus, v.r.

                                                                                              starosta

V Lomnici nad Popelkou

dne 9.12.1993                                                            Bedřich Stolín, v.r.

                                                                                  zástupce starosty


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz