Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva města (16.6.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 17.06.2005 do 03.07.2005
Typ dokumentu: Usnesení Zastupitelstva města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 20. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 16. června 2005

 

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                          21 / 05 / Z

 

- rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j. 52/31 677/2005 - 525 ze dne 1. 6. 2005,                o prominutí částky 2.834.062,- Kč z celkové částky penále, předepsaného Finančním úřadem v Semilech, platebním výměrem ze dne 22. 12. 2004, pod č.j. 49895/04/ 258980/6558.

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                          22 / 05 / Z

 

a) žádost společnosti TECHNOLEN TECHNICKÝ TEXTIL, a.s., se sídlem Lomnice nad Popelkou, o jednorázovou úhradu zatím neuhrazeného zbytku kupní ceny odkoupené bývalé provozovny 13 – průmyslového areálu čp. 1060, ulice Kampelíkova, Lomnice nad Popelkou.

Zastupitelstvo města současně bere na vědomí

- skutečnost, že rada města usnesením č. 57/05/R písm. b) ze dne 2. 6. 2005 nedoporučuje zastupitelstvu města uskutečnění požadovaného jednorázového doplacení dlužné částky ve výši 700 tis. Kč, z důvodu současné ekonomické situace Města Lomnice nad Popelkou.

Zastupitelstvo města současně neschvaluje

- provedení požadovaného jednorázového doplacení uvedené zbývající dlužné částky.  

 

 

b) žádost Romana Syrovátky, bytem Lomnice nad Popelkou, o souhlas s umístěním stavby zahradní kolny pro uskladnění zahradního nářadí a strojů na pozemku                 p.p.č. 888/36, k.ú. Lomnice nad Popelkou, s tím, že podle projektanta územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou  po změně č. 3 a 4, se jedná                           o přípustnou stavbu v rozvojové lokalitě OV 3.

 

 

c) zpětvzetí žádosti Miroslava Dlaboly, bytem Jičín, o souhlas s výjimečně přípustným využitím objektu čp.1085, Lomnice nad Popelkou, z hlediska územního plánu.

 

 

 

d) skutečnost, že pozemky p.p.č. 585/8, kultura ostatní plocha, výměra 648 m2                      a st.p.č. 208, výměra 21 m2, oba k.ú. Rváčov, odměřené geometrickým plánem z pozemku p.p.č. 585/5, k.ú. Rváčov, v areálu vodojemu, příslušejícímu k novému vodovodu Rváčov, odkoupí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, od vlastníků Jaroslava Špidlena, Josefa Špidlena a Bohuslavy Macháčkové, všichni bytem Lomnice nad Popelkou, v návaznosti na ukončení výstavby a budoucí převod vlastnictví vodovodu Rváčov na Vodohospodářské sdružení Turnov.

 

 

e) návrh Jana Drahoňovského, člena zastupitelstva města, na udělení čestného občanství Města Lomnice nad Popelkou Josefu Mikulemu, Karlu Bartošovi                       in memoriam, Michalu Bitljanovi in memoriam, Bohumilu Jodasovi in memoriam, Janu Niesnerovi in memoriam, Ladislavu Rubínovi in memoriam a Miroslavu Ryšavému in memoriam, a návrh Jaroslavy Hynkové, starostky, na udělení čestného občanství Města Lomnice nad Popelkou Josefu Martínkovi in memoriam

a ukládá

- uvedeným navrhovatelům předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva města doplnění návrhů o údaje a o písemný souhlas žijících navržených, dle čl. 2 odst. 2 a 3 směrnice Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou č. 1/2003, Zásady                         pro udělování čestného občanství a cen Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                       23 / 05 / Z

 

a) v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, financování oprav místních komunikací v rozsahu dle usnesení zastupitelstva města č. 15/05/Z písm. a) ze dne 27.4.2005 a v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 15/05/Z písm. b) ze dne 27.4.2005, přijetí úvěru                           od bankovního ústavu Česká spořitelna, a. s., ve výši 7,000.000 Kč, s pevnou úrokovou sazbou 3,47 %, jako nejvýhodnější nabídku. Čerpání úvěru bude postupné na základě vystavených dodavatelských faktur a odsouhlasení vykonané práce. Zajištění úvěru bude budoucími příjmy Města Lomnice nad Popelkou.

Zastupitelstvo města současně pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k uzavření a podpisu smlouvy o úvěru s výše uvedeným bankovním ústavem.

 

 

b) dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005  zvýšením jak příjmové tak i výdajové části o 9.571 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou v celkové výši 94.089 tis. Kč a to včetně doposud přijatých dotací v objemu 2.277 tis. Kč (stav ke dni 31. 5. 2005).

 

1. změny příjmové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Daň z příjmu práv osob za obec

-399

Výtěžek z hracích automatů

145

Lesní hospodářství - doplatky za prodej dřeva

57

Nájemné od SVaK za VŘ a kanalizaci za I/Q 2005

617

MŠ Lvíček – příspěv.od rodičů na neinv.nákl.- dopl. za rok 2004

-2

MŠ Klubíčko – přísp.od rodičů na neinv.nákl.- dopl. za rok 2004

-4

MŠ Dášenka – příspěv.od rodičů na neinv.nákl.- dopl. za rok 2004

-2

MŠ Lvíček - odvod z odpisů

2

MŠ Klubíčko - odvod z odpisů

9

MŠ Dášenka - odvod z odpisů

33

ZŠ - odvod z odpisů

46

SpŠ - odvod z odpisů

1

ZUŠ - odvod z odpisů

51

Městské muzeum - odvod z odpisů

26

KIS - odvod z odpisů

43

DDM - odvod z odpisů

3

Odvod z odpisů LDN

-92

Prodej nemovitostí

1.765

TS - odvod z odpisů

247

Prodej ostatního drobného hmotného majetku

41

Neinvestiční dotace od obcí za žáky v ZŠ a SpŠ

-16

Úvěr na opravy komunikací a chodníků

7.000

Celkem příjmy

9.571

 

2. změny výdajové části rozpočtu: :                                                          v  tis. Kč

Lesní hospodářství - dorovnání na skutečnost

1

Rekonstrukce místních komunikací a chodníků

7.000

Opravy MK - úroky z úvěru

120

MK - obnova dopravního značení

150

Příspěvek ČSAD

20

Inv.dot. VHS na opravu nádrží ČOV

117

Mateřská škola Lvíček - příspěvek - na pokrytí odpisů

2

Mateřská škola Klubíčko - příspěvek - na pokrytí odpisů

9

Mateřská škola Dášenka - příspěvek - na pokrytí odpisů

33

Základní škola TGM - příspěvek - na pokrytí odpisů

46

Speciální školy - příspěvek - na pokrytí odpisů

1

Základní umělecká škola - příspěvek - na pokrytí odpisů

51

Městské muzeum a galerie - příspěvek - na pokrytí odpisů

26

Kulturní a informační středisko - příspěvek - na pokrytí odpisů

43

Příspěvek na úpravu běžeckých tratí

20

Dům dětí a mládeže - příspěvek - na pokrytí odpisů

3

Sponzorské příspěvky na využití volného času

10

Oprava opěrné zdi u ZUŠ

50

Přepojení septiku a kanalizace u ZUŠ

80

Oprava toalet v divadle

-100

Divadlo - oprava omítek

150

LDN - příspěvek - na pokrytí odpisů

-92

Sponzorské příspěvky na zdravotní účely

-10

BH a nebytové prostory - opravy majetku

325

Okolní obce

100

Technické služby - příspěvek - na pokrytí odpisů

247

Řízení s pozemky

392

Úprava krovu radnice

822

Daň z příjmu právnických osob za město

-399

Poplatky za převody, odhady

116

Rozpočtová rezerva výdajů

238

Celkem výdaje

9.571

 

 

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                       24 / 05 / Z

 

- podle § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu,       ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2, písm. b) zákona č.128/2000 Sb.,                       o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 5, pořízené Městským úřadem Lomnice nad Popelkou, stavebním úřadem, jako pověřeným pořizovatelem územně plánovací dokumentace v období 2003 – 2005.

Zastupitelstvo města současně vymezuje

- závazné části územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou v rozsahu funkční regulace území, prostorové regulace území, stanovení veřejně prospěšných staveb, limity využití území, vymezení územního systému ekologické stability              na celém území Města Lomnice nad Popelkou, regulativy jednotlivých rozvojových, transformačních území a stabilizovaného území po změně územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 5 tak  jak je uvedeno v textové a grafické části návrhu změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou  č. 3, 4 a 5                           a v návrhu vyhlášení závazné části změn územního plánu obecně závaznou vyhláškou města

a vydává

- na základě § 10 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,                     ve znění pozdějších předpisů a § 29 odst. 3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a sta­vebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2005, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou po změně č. 5 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou, a kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2003, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu města Lomnice nad Popelkou po změně č.3 územního plánu města Lomnice nad Popelkou.

Zastupitelstvo města současně nevyhovuje

- námitce Rostislava Ročka, bytem Praha, ze dne 28. 4. 2005, která se  týká narušení rázu krajiny a ochrany přírody a krajiny změnou směrného regulativu – počtu rodinných domů v rozvojové lokalitě OV 17 (Rváčov).

Zastupitelstvo města současně ukládá

- Bc. Petru Tomešovi, vedoucímu stavebního úřadu Městského úřadu Lomnice                 nad Popelkou, zajistit všechny následné úkony vyplývající ze zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po schválení změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 5.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                       25 / 05 / Z

 

a) budoucí převod bytové jednotky č. 164/12 v domě čp. 164, ul. Komenského, Lomnice nad Popelkou, včetně příslušenství, po uplynutí 20 let ode dne kolaudace bytových jednotek v domě, budoucímu vlastníkovi, paní Irmě Ondrůškové, bytem Staré Smrkovice, jako právnímu nástupci  dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě                 a o zřízení předkupního práva ze dne 24. 4. 2001, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Janou Typltovou. Účinnost od 1.7. 2005.

 

 

 

b) Dohodu o hospodaření se společnou věcí, předloženou Bytovým družstvem Dubina II, Pardubice, týkající se správy čtyř bytových domů čp. 1355, 1356, 1357, 1358, ulice Josefa Jana Fučíka, Lomnice nad Popelkou a  budoucího bezúplatného převodu vlastnictví bytových  domů čp. 1355 se st.p.č. 2572, čp. 1356 se st.p.č. 2573, čp. 1357 se st.p.č. 2574 a čp. 1358 se st.p.č. 2575, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou,    na bytové družstvo Dubina II, Pardubice a  budoucího bezúplatného převodu vlastnictví souvisejících pozemků p.p.č. 3117/1, p.p.č. 3117/2, p.p.č. 3117/4, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, na budoucí vlastníky bytových jednotek, nejdříve                            po 20 letech od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na uvedené 4 bytové domy, tj. po 3. 8. 2024.

 

 

c) odkoupení pozemku p.p.č. 735/7, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 1.080 m2, v areálu letního stadionu, od současného vlastníka Ludvíka Pekárka, bytem Praha,            do vlastnictví  Města Lomnice nad Popelkou za kupní cenu 54.000,- Kč. Náklady spojené s převodem předmětné nemovitosti včetně daně z převodu nemovitosti uhradí Město Lomnice nad Popelkou.

 

 

Zastupitelstvo města souhlasí                                                                                      26 / 05 / Z

 

- se vstupem Obce Líšný do dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, k datu                 1. 7. 2005.

Zastupitelstvo města současně schvaluje

- Dodatek č. 1 ke Stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov ze dne 1. 1. 2005      a Dodatek č. 1 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, ze dne 1. 1. 2005

a pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podpisu obou uvedených dokumentů.

 

 

Zastupitelstvo města neschvaluje                                                                                27 / 05 / Z

 

a) využití předkupního práva spoluvlastnického podílu 56/1000 (byt č. 1) v domě čp. 1077, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou, který je (uvedený podíl)                       ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

b) záměr odkoupení pozemků p.p.č. 2369, p.p.č. 2371 – kultura les, p.p.č. 2372 – kultura trvalý travní porost, p.p.č. 2380 – kultura orná půda, 3460/2,  p.p.č. 3460/3, p.p.č. 3461 – kultura ostatní komunikace, vše k.ú. Nová Ves nad Popelkou,                        za nabídnutou kupní cenu 15.000,- Kč, na základě nabídky z konkurzní podstaty.

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 16. června 2005          

 

 

 

     Josef Kysela                                                                   Jaroslava Hynková         

                místostarosta                                                                          starostka


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz