Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis ze 17.zasedání zastupitelstva města (20.1.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 24.01.2005 do 23.02.2005
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM

Město Lomnice nad Popelkou

 

Z Á P I S

 

ze 17. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

 konaného dne 20. ledna 2005

 

 

 

Přítomno:  15 členů zastupitelstva města (ing.Vlastimil Bambas, p.Jan Drahoňovský, p.Roman Dušta, p.Petr Havel, ing.Bohumil Hercík, p.Jaroslava Hynková, Bc.Otakar Kracík, p.Josef Kysela, MUDr.Jiří Mlejnek,             ing.František Novotný, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr.Václav Šimůnek, ing.Miroslav Šmiraus, ing.Petr Velda)

                                     

omluveni :  Mgr.Petr Doležal

nepřítomen:  ing.Josef Klinger

               

tajemník městského úřadu ing.Ivo Bělonohý

               

24 občanů

 

 

Dnešní zasedání zastupitelstva města zahájila v 18.05 hodin a dále řídila starostka p.Jaroslava Hynková. Oznámila, že 17. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a že je přítomno 15 členů zastupitelstva, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Pořízením zápisu z dnešního jednání pověřila tajemníka městského úřadu,  ing.Ivo Bělonohého. Dále potvrdila, že zápis ze 16. zasedání zastupitelstva města byl ověřen p.Romanem Duštou a p.Petrem Havlem, kteří svými podpisy stvrdili, že shledali zápis v pořádku.

Potom starostka p.Jaroslava Hynková navrhla složení návrhové komise, a to jako předsedu p.Vladimíra Mastníka a za členy ing.Vlastimila Bambase a MUDr. Jiřího Mlejnka. Nejprve proběhlo hlasování o předsedovi p.Mastníkovi, který byl schválen všemi přítomnými patnácti členy zastupitelstva. Rovněž jednohlasně byli schváleni členové ing.Bambas a MUDr. Mlejnek.

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhla starostka p. Hynková Bc.Otakara Kracíka a PaedDr.Pavla Pavelku. I tento návrh byl jednomyslně přijat všemi patnácti  přítomnými členy zastupitelstva.

Dále starostka p.Jaroslava Hynková seznámila přítomné s programem dnešního jednání, který byl řádně vyvěšen. Navrhla doplnit program o jeden bod, a sice jako bod č.5 zařadit „Prodej domu čp. 658 z majetku Města Lomnice nad Popelkou“. Nejprve dala hlasovat                     o doplnění programu. Všichni přítomní členové zastupitelstva změnu programu odsouhlasili. Poté se hlasovalo o celém programu dle předneseného návrhu. Rovněž v tomto případě proběhlo hlasování jednomyslně a byl tak odhlasován následující program:

 

Finanční záležitosti:

  1.  Koupě areálu Olymp – přijetí úvěru, výběr bankovního ústavu

  2.  Odvody do státního rozpočtu včetně penále ve věci rekonstrukce a dostavby ZŠ Lomnice

       nad Popelkou

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

  3.  Zástupci Města Lomnice nad Popelkou ve Vodohospodářském sdružení Turnov

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

  4.  prodej pozemků v ulici 5. května pro stavbu supermarketu – informace  o průběhu

       prodeje

  5.  Prodej domu čp. 658 z majetku Města Lomnice nad Popelkou

 

Ostatní záležitosti:

  6.  Diskuse

  7.  Usnesení, závěr

 

            Starostka p.Jaroslava Hynková ještě dodala, že k jednotlivým bodům programu                     se do diskuse z řad občanů nikdo písemně nepřihlásil.

 

 

Finanční záležitosti

 

1.  Koupě areálu Olymp – přijetí úvěru, výběr bankovního ústavu

Starostka p.Jaroslava Hynková připomněla, že členové zastupitelstva byli informováni                  o průběhu jednání, týkajícího se zakoupení objektu Olymp pro potřeby Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou, s dosavadními majiteli p.Antonínem Zajícem a společností FIFERNA, spol. s r. o. Praha 10. Koupě byla předem zastupitelstvem schválena, včetně uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Předmětem dnešního jednání je schválení přijetí úvěru ve výši 6,5 mil. Kč a výběru banky. K přednesení informace o průběhu činnosti výběrové komise byla vyzvána p.Vlasta Zikešová, vedoucí odboru finančního a plánovacího.

Paní Zikešová uvedla, že výběrová komise byla jmenována radou města na její schůzi dne 13.1.2005. Na písemnou výzvu, která byla též zveřejněna na úředních deskách                                    a internetových stránkách města, zaslaly své nabídky všechny tři vyzvané banky. Ze tří přihlášených bankovních ústavů (Česká spořitelna, Československá obchodní banka                         a Komerční banka) po zhodnocení pěti kritérií výběrová komise zvolila nejvýhodnější nabídku od Komerční banky a doporučuje zastupitelstvu města tuto variantu ke schválení.

Jelikož nebyly k této problematice žádné dotazy ani připomínky, přečetla p.Zikešová návrh usnesení, o kterém dala následně starostka p.Jaroslava Hynková hlasovat. Pro tento návrh hlasovalo 13 členů zastupitelstva (ing.Bohumil Hercík, MUDr.Jiří Mlejnek, p.Vladimír Mastník, ing.František Novotný, p.Jan Drahoňovský, ing.Petr Velda, ing.Miroslav Šmiraus, p.Josef Kysela, p.Jaroslava Hynková, Bc.Otakar Kracík, p.Petr Havel, PaedDr.Pavel Pavelka a ing.Vlastimil Bambas). Dva členové zastupitelstva (p.Roman Dušta a Mgr.Václav Šimůnek) se hlasování zdrželi.

Návrh byl přijat a zastupitelstvo města tak schválilo v souladu s § 85, písm. j) zákona                   č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, financování odkoupení areálu Olymp čp. 118, ulice K Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou, v rozsahu dle usnesení zastupitelstva města č. 37/04/Z písm. a) ze dne 11.11.2004 a v souladu s usnesením zastupitelstva města     č. 40/04/Z písm. g) ze dne 9.12.2004, přijetím úvěru ve výši kupní ceny od bankovního ústavu Komerční banka, a.s., tj. ve výši 6,500.000,- Kč s pevnou úrokovou sazbou 3,94 %, jako nejvýhodnější nabídkou, čerpání úvěru se uskuteční dle podmínek kupní smlouvy. Zajištění úvěru není bankou požadováno.

Zastupitelstvo města současně pověřilo Jaroslavu Hynkovou, starostku, k uzavření                     a podpisu smlouvy o úvěru s výše uvedeným bankovním ústavem.

2.  Odvody do státního rozpočtu včetně penále ve věci rekonstrukce a dostavby ZŠ  Lomnice nad Popelkou

Starostka p.Jaroslava Hynková informovala přítomné, že dne 23.12.2004 byl Městu doručen platební výměr Finančního úřadu na úhradu penále ve výši 2,858.038, Kč. Vzhledem k časové neodkladnosti v závěru roku podalo Město Lomnice nad Popelkou v součinnosti s právním zástupcem města RNDr. Michalem Hronem ze společnosti KODAP Jablonec, s.r.o. Jablonec nad Nisou žádost na Finanční úřad Semily o povolení posečkání platby penále. Dále byla dne 13.1.2005 zaslána na Ministerstvo financí ČR žádost o prominutí penále.

K tomuto postupu vedení města nebyly z řad zastupitelstva žádné připomínky ani dotazy,     proto starostka p.Hynková přečetla návrh usnesení. Všichni přítomní členové zastupitelstva jednomyslně vzali na vědomí platební výměr Finančního úřadu v Semilech č. 69/2004 ze dne 22.12.2004, na penále za porušení rozpočtové kázně za období od 28.6.2003 do 12.11.2004, kterým Finanční úřad v Semilech sděluje Městu Lomnice nad Popelkou předpis dopočtu penále ve  výši 2,858.038,- Kč. Zastupitelstvo města současně souhlasilo s žádostí o povolení posečkání úhrady této platby, které z důvodu bezodkladnosti podala Jaroslava  Hynková, starostka, dne 28.12.2004, a s žádostí o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně,            které z důvodu bezodkladnosti podala Jaroslava Hynková, starostka, dne 13.1.2005.       

 

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

 

3.  Zástupci Města Lomnice nad Popelkou ve Vodohospodářském sdružení Turnov

Starostka p.Jaroslava Hynková uvedla, že v souvislosti se vstupem Města Lomnice                   nad Popelkou do Vodohospodářského sdružení Turnov je nyní třeba schválit tři zástupce našeho města v tomto sdružení. Rada města navrhuje do Rady sdružení VHS, která rozhoduje, mj. v jaké oblasti se bude investovat, paní Jaroslavu Hynkovou, starostku, a dále ing.Jiřího Pochopa, vedoucího oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města. Dále do dozorčí rady VHS rada města navrhuje pana Romana Duštu.

Jiné návrhy ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny, proto starostka p.Jaroslava Hynková přečetla návrh usnesení. Poté dala o navržených zástupcích jednotlivě hlasovat.  Paní Jaroslavu Hynkovou zvolilo 14 členů zastupitelstva, p.Hynková se hlasování zdržela.  Ing.Pochopa zvolilo všech 15 přítomných členů zastupitelstva. Pro pana Romana Duštu hlasovalo 14 členů, p.Dušta se hlasování zdržel.

Zastupitelstvo města tak svým usnesením zvolilo zástupce Města Lomnice nad Popelkou do Rady sdružení dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou  členem:

1.  Jaroslavu Hynkovou, starostku,

2.  ing.Jiřího Pochopa, vedoucího oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města

     Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

Zastupitelstvo města současně delegovalo Romana Duštu, člena zastupitelstva města,                do dozorčí rady dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem. 

 

4.  Prodej pozemků v ulici 5. května pro stavbu supermarketu – informace  o průběhu     prodeje

Starostka p.Jaroslava Hynková podrobněji seznámila přítomné s průběhem kroků směřujících k naplánované výstavbě supermarketu v Lomnici nad Popelkou. Připomněla,                že v době začátku její působnosti ve vedení města ještě obchodní řetězce jevily zájem                        o výstavbu diskontních jednotek v takových lokalitách, jako je naše město. Proto město vyvinulo snahu nalézt vhodný pozemek ve svém majetku k výstavbě. Byl nalezen vhodný pozemek u čerpací stanice a následně změněn územní plán. Také bylo osloveno všech 13 dosavadních zájemců z řad obchodních řetězců. Nakonec na nabídku města na odprodej pozemku reagovaly písemně pouze dvě společnosti, a to NIV, s.r.o. Sokolov a Autobazar Dolenský, Vacková, Lomnice nad Popelkou. Zastupitelstvo města 21.10.2004 schválilo prodej pozemku společnosti NIV, jejímž záměrem bylo odkoupení pozemku za účelem výstavby diskontní jednotky. V listopadu loňského roku došlo k předání návrhu smlouvy                 o budoucí kupní smlouvě jak ze strany města, tak ze strany společnosti NIV, ale tím veškeré aktivity společnosti NIV skončily. Na písemnou výzvu starostky města k vyjádření se k realizaci podpisu smlouvy se do 19.1.2005 společnost NIV nevyjádřila. Přes maximální úsilí vedení města se nepodařilo výstavbu supermarketu v okrajové části realizovat. Současný zájem obchodních společností spočívá ve výstavbě v centru měst. Proto nyní poté,                          co  starostka na základě zmocnění rady a zastupitelstva usiluje o změnu vlastnických vztahů k pozemkům na autobusovém nádraží a docílila provedení opravy v katastru nemovitostí,            kde jako vlastník byla neprávem zapsána a.s. ČSAD Semily, rada města dnešního dne na své 58. schůzi vydala nařízení č.1/2005 o zrušení stavební uzávěry v lokalitě autobusového nádraží. Tím je dán částečně prostor k možné realizaci výstavby supermarketu ve středu města. Nadále probíhá spor o určení vlastnictví pozemků autobusového nádraží, který nyní řeší Okresní soud v Semilech.

Dotazy ani připomínky k tomuto sdělení nebyly, proto starostka p.Jaroslava Hynková přečetla návrh usnesení, o kterém dala hlasovat. Zastupitelstvo města pak jednohlasně návrh odsouhlasilo a vzalo tak na vědomí skutečnost, že společnost NIV s.r.o., se sídlem Sokolov, které Město Lomnice nad Popelkou usnesením zastupitelstva města č. 30/04/Z dne 21.10.2004 schválilo prodej pozemků v lokalitě v ulici 5. května v Lomnici nad Popelkou, nabízené za účelem výstavby obchodního zařízení – diskontní obchodní jednotky (pozemky p.p.č. 442/1 o výměře 1732 m2, p.p.č. 442/2 o výměře 305 m2, p.p.č. 442/4 o výměře 1843 m2, p.p.č. 442/5 o výměře 2553 m2, p.p.č. 442/9 o výměře 221 m2, vše kultura trvalý travní porost a p.p.č. 442/7 o výměře 637 m2, kultura orná půda, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou) neprojevila, přes opakované výzvy, zájem o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě k předmětným pozemkům. Zastupitelstvo města  současně zrušilo na základě výše uvedeného své usnesení č. 30/04/Z ze dne 21.10.2004 a zároveň schválilo nový záměr prodeje uvedených pozemků.

 

5.  Prodej domu čp. 658 z majetku Města Lomnice nad Popelkou

Slovo bylo uděleno ing.Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města, která uvedla, že členové zastupitelstva obdrželi v listinných materiálech nové nabídky na prodej domu čp. 658 v ulici Palackého. Jak potvrdil ing.Miroslav Šmiraus, rada města na své dnešní schůzi doporučila zastupitelstvu schválit nabídku ve výši 1,700. 000,- Kč. Jelikož nikdo nevznesl dotaz ani připomínku, přečetla ing.Rádlová návrh usnesení, o kterém dala starostka p.Hynková hlasovat. Všichni přítomní členové zastupitelstva hlasovali pro tento návrh.

Zastupitelstvo města tak schválilo prodej domu čp. 658, Palackého ulice, Lomnice                  nad Popelkou, se stavebním pozemkem st.p.č. 942 o výměře 215 m2, k.ú. Lomnice                       nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, paní Tran Thi Hong Hoa, bytem Dolní Poustevna, za kupní cenu nabídkovou 1,700.000,- Kč. Záloha na kupní cenu ve výši            10 % byla uhrazena realitní kanceláři Tana, spol. s r.o., se sídlem Jičín a doplatek kupní ceny bude uhrazen při podpisu kupní smlouvy.

 

 

Ostatní záležitosti

 

6.  Diskuse

Body k projednávání byly již vyčerpány, proto starostka p.Jaroslava Hynková otevřela diskusi.

První se do diskuse přihlásil p.Vladimír Mastník, který uvedl, že pro jeho nepřítomnost              na minulém zasedání zastupitelstva z pracovních důvodů zpracoval svoji připomínku a nesouhlas k převodu majetku města na Vodohospodářské sdružení Turnov písemně a předal jej tajemníkovi městského úřadu, aby materiál přednesl na jednání zastupitelstva. Tento diskusní příspěvek však veřejně přečten nebyl, s čímž p.Mastník nesouhlasí, zejména však nesouhlasí s převodem majetku vodovodů a kanalizací Vodohospodářskému sdružení Turnov.

 

Jako další se přihlásil p.Josef Pěnička, který se vrátil ke svému dotazu na minulém zasedání zastupitelstva. Znovu připomněl umístění vodorovných dopravních značek                      na přechodech pro chodce. K tomu podal vysvětlení místostarosta p.Josef Kysela,                           který oznámil, že včerejšího dne proběhlo jednání na dopravním inspektorátu Policie ČR v Semilech za přítomnosti zástupce odboru dopravy Městského úřadu Semily. Byla přislíbena podpora při jednání  s Krajskou správou silnic Libereckého kraje ohledně umísťování svislého i vodorovného dopravního značení na komunikacích v Lomnici nad Popelkou.

 

 

7.  Usnesení, závěr

 

Jelikož žádný další příspěvek do diskuse nebyl, požádala starostka p.Jaroslava Hynková předsedu návrhové komise p.Vladimíra Mastníka o přednesení zprávy.

Pan Vladimír Mastník potvrdil, že všechna usnesení, jak byla jednotlivě přečtena                        a schválena, budou součástí celkového usnesení z dnešního jednání zastupitelstva.

 

Poté starostka p.Hynková poděkovala panu V.Mastníkovi za přednesení zprávy a všem přítomným za účast. Jednání zastupitelstva  v 18.40 hodin ukončila.

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

 

 

V Lomnici nad Popelkou, 20.1.2005

 

  

Bc.Otakar Kracík

  

 

PaedDr.Pavel Pavelka

  

                                                                                              Jaroslava Hynková

                                                                                                     starostka


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz