Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 6/1993, o zákazu prodeje a podávání alk. a tabákových výrobků na veř. prostranství

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 01.10.1993 do 19.10.1993
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 19.10.1993
Značka: ozv 2/1993
Poznámka: změna ev. čísla vyhláškou 3/2003

 ZMĚNY:

- změna evidenčního čísla vyhláškou 3/2003

 

Město Lomnice nad Popelkou

č.j.:   853/93

Dne:  30.9.1993

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 6/1993

 

O ZÁKAZU PRODEJE A PODÁVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

 

 

Městské zastupitelstvo Lomnice nad Popelkou se usneslo dne 30. září 1993 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. 1) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění zákona ČNR č. 302/92 Sb. a v souladu s ustanovením § 4, odst. 3 písm. a) zákona ČNR č. 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi vydat

.

 

čl. 1.

Prodej a podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků na veřejném prostranství je zakázáno.

 

čl. 2.

Povolování výjimek :

Ze zákazu uvedeného v čl. 1 může Městská rada povolit výjimku s omezenou dobou platnosti s přihlédnutím k místu prodeje a jeho okolnostem i místním zvyklostem, jedná-li se o :

 

a/ prodej a podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků realizovaný v zařízeních k tomu určených, stavebně nebo mobilním zařízení, oddělených od ostatního veřejného prostranství  /tzv. pevné nebo mobilní stánky/ , instalované dlouhodobě na podkladě rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních      komunikací nebo na podkladě stavebního povolení nebo tzv. restaurační zahrádky.

 

b/ prodej a podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků při příležitostných a krátkodobých akcích.

 

čl.3.

 

Porušení této vyhlášky právnickými osobami a podnikateli se postihuje podle § 50 zákona ČNR č. 410/92 Sb. do výše 100 000,- Kč nebo podle § 46 odst. 1) zák. ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění zák. č. 67/93 Sb. až do výše 5 000,- Kč v každém jednotlivém zjištěném případě.

 

čl. 4.

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

V Lomnici nad Popelkou dne : 30. 9. 1993

 

Město

Lomnice nad Popelkou

512 51

 

 

Miroslav Šmiraus, v.r.                                     Bedřich Stolín, v.r.

     starosta                                                       zást. starosty


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz