Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.5/1993, příspěvek na neinvestiční náklady škol

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 03.09.1993 do 30.09.1993
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 30.09.1993 do 01.09.2001
Značka: ozv puv. 5/1993
Poznámka: zrušena vyhl. 22/2001

 ZMĚNY:

- ZRUŠENA VYHLÁŠKOU Č. 22/2001

 

č.j.:  758/93

Dne:  1.10. 1993

 

Vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.5/1993

 

Městská rada Lomnice nad Popelkou se usnesla dne 3. 9. 1993 vydat podle zákona ČNR č. 410/93 Sb. § 36 odst. 1 písm. f  a § 16 odst. 1 uvedeného zákona.

 

o b e c n ě    z á v a z n o u    v y h l á š k u

 

upravující příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů.

 

 

I.

            Městská rada v Lomnici nad Popelkou, v souladu se zákonem ČNR č. 190/93 Sb. §19a  a  §19d, odsouhlasila příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách, jejichž zakladatelem je město Lomnice nad Popelkou ve výši 160,- Kč měsíčně za každé dítě. Výše příspěvku byla projednána se Školským úřadem v Semilech.

 

 

II.

            Městská rada odsouhlasila, že příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině nebude vybírán.

 

 

III.

            Příspěvek platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci (dále jen plátci) v hotovosti na ředitelství každé mateřské školy a to vždy do 15. dne v měsíci za uplynulý kalendářní měsíc. Tento příspěvek bude vybírán poprvé 15. 10.  1993 za měsíc září.

 

 

IV.

            Příspěvek od plátců bude rozdělen mezi Školský úřad Semily a Město Lomnice nad Popelkou v poměru 3:1.

 

 

V.

            Osvobození od placení příspěvku bude za dítě, které déle než jeden měsíc nenavštěvovalo mateřskou školu z důvodu nemoci (potvrzení lékaře nutné). Za měsíc červenec a srpen bude příspěvek vybírán podle počtu dnů, kdy dítě skutečně mateřskou školu navštívilo. Také v případě uzavření mateřské školy zřizovatelem bude příspěvek hrazen jen za skutečně navštívené dny.

 

 

VI.

            V případě, že plátce neuhradí příspěvek včas, zaplatí penále ve výši 100,- Kč v každém měsíci. V případě opakovaného neplacení příspěvku bude dítě vyloučeno z navštěvovaného zařízení.

 

VII.

            Každou změnu v příjmech příslušníků domácnosti, ve které dítě žije a která má vliv na placení příspěvku, nahlásí plátce neprodleně ředitelství příslušné mateřské školy. Viz §19d odst. 1 zák. ČNR č. 190/93 Sb. : "Příspěvek podle §19a se neplatí, jestliže po je zaplacení klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost.

 

VIII.

            Tato vyhláška platí od 3. 9.  1993. Účinnosti nabývá dne 3. 9. 1993.

 

v Lomnici nad Popelkou dne 1.9.1993

 

Vyvěšeno dne: 3. 9. 1993

Sejmuto dne:    30. 9. 1993                                         ing. Miroslav Šmiraus, v.r.

                                                                                              starosta

 

                                                                                  Bedřich Stolín, v.r.

                                                                                  zástupce starosty


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz