Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.4/1993, o nakládání s komunálním odpadem

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 18.06.1993 do 17.02.1998
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 08.07.1993 do 17.02.1998
Značka: ozv 4/1993
Poznámka: zrušena vyhl. 14/1998
Přílohy: - Příloha č. 1 k vyhlášce č. 4/1993, o nakládání s kom. odpadem

ZMĚNY:

- 1993 příloha č.1

- ZRUŠENA VYHLÁŠKOU Č. 14/1998

 

Vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.4/1993

 

O  NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

 

Městské zastupitelstvo Lomnice nad Popelkou se usneslo dne 17. 6. 1993 vydat, podle zákona ČNR č. 410/1992 Sb. § 36 odst. 1 písm. f/ a § 16 odst. 1 uvedeného zákona, tuto obecně platnou vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem.

 

 

čl. 1.

Základní pojmy

 

1) Nakládání s odpady je jakákoliv činnost, jejímž předmětem jsou odpady, zejména jejich shromažďování,

přeprava, skladování a zneškodňování odpadu včetně péče o místo zneškodňování, sběr, výkup, úpravu, třídění, zpracování a využívání odpadů jako zdrojů druhotných surovin energie.

 

2) Za tuhý komunální odpad se považuje :

 

pol. č.    název odpadu                                            původ odpadu                  kategorie odpadu

 

  1.        Domovní odpad z domácností                  Provoz domácností                        Z

  2.        Ostatní odpad z obcí podobný                  Technická a občanská                    Z

             domovnímu odpadu                                  vybavenost                                                 

  3.        Odděleně tříděný odpad                            Oddělený sběr z domácností          Z, N

             s obsahem škodlivin

 4.         Objemný odpad z domácností                   Provoz domácností

 5.         Objemný odpad z obcí                              Technická a občanská                     Z

                                                                                vybavenost

 6.        Uliční smetky                                              Čištění komunikací                         O

 7.        Odpad ze zeleně                                          Parky, sady, lesoparky, zahrady      O

 

Pozn. : O - ostatní odpad, Z - zvláštní odpad, N- zvláštní odpad, který může mít nebezpečné vlastnosti.

 

1) Oprávněnou osobou je pro účely této vyhlášky právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání

v oblasti nakládání s odpady, která má k této činnosti souhlas příslušného orgánu státní správy podle zákona č.238/91 Sb. § 7 odst. 1/ o odpadech. / V našem městě v současné době zajišťují TS/.

2) Vlastníkem je pro účely této vyhlášky majitel objektu nebo ten, kdo obstarává z pověření majitele nebo

z úředního rozhodnutí jeho správu nebo ho trvale užívá.

 

čl. 2.

Působnost

 

Tato vyhláška se vztahuje na všechny občany města Lomnice nad Popelkou včetně přilehlých obcí, pro které je tato činnost zajišťována a to na právnické osoby, podnikatele či jiné organizace, při jejichž činnosti vzniká komunální odpad, na vlastníky a oprávněné osoby. Tato vyhláška se nevztahuje na obytné domy a ostatní organizace, které nemají uzavřeny smlouvy s Technickými službami v Lomnici nad Popelkou / používají kontejnery, jejichž odvoz zajišťují služby Jilemnice/.

 

 

čl. 3.

Shromažďování tuhého komunálního odpadu

 

1)     Vyhrazeným místem pro ukládání tuhého komunálního odpadu jsou sběrné nádoby příslušející danému

objektu a kontejnery přistavované na určená místa ve městě. V obcích to jsou určené skladovací prostory uzpůsobené pro sběr tohoto odpadu.

 

2)     Tuhý komunální odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možné řádně uzavřít a odpad z nich při

manipulaci s nimi nevypadával.

 

3)     Zakazuje se :

a/ odkládat tuhé komunální odpady jinam, než je určeno část III., odst. 1.

b/ dávat do sběrných nádob odpad jako např. žhavý popel, zemina, stavební suť, kamení,    cihly, uhynulá zvířata, fekálie včetně odpadu, který svými rozměry neodpovídá rozměrům sběrných nádob /např. vánoční stromky/

c/ využívat sběrných nádob k jinému účelu, než k ukládání tuhých komunálních odpadů

     d/ do nádob pro vyhrazené druhy odpadů ukládat jiné druhy odpadů, než pro které jsou

      určeny

 

 

 

čl. 4.

Sběrné nádoby

 

1) Vlastník si zajistí sám nebo prostřednictvím oprávněné osoby /TS/ dostatečný poet sběrných nádob a dostatečnou četnost jejich odvozu.

 

2) Třídění odpadu a jeho oddělené shromažďování podle vybraných druhů je každý povinen zajišťovat a do vyhrazených nádob vybrané druhy odpadů odděleně ukládat. Město a TS zajistí prostor vhodný k umístění  potřebného počtu nádob k tomuto účelu. Do velkoobjemových kontejnerů umístěných na vyhrazených místech oprávněnou osobou je dovoleno ukládat pouze objemný odpad z domácností, který není možno likvidovat ve sběrných nádobách z důvodu jeho rozměrů, uliční smetky a odpad ze zeleně. Do velkoobjemových kontejnerů je zakázáno ukládat  stavební suť, autobaterie a železný odpad.

 

 

 

čl. 5.

Stanoviště sběrných nádob

 

     1) Sběrné nádoby se umísťují na stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby nezpůsobovaly

      hygienické nebo estetické závady, byly přístupné při jejich naplňování, vyprazdňování a           

     odvozu.

 

2) Stanoviště sběrných nádob určuje vlastník v dohodě s vlastníkem pozemku a v dohodě s oprávněnou osobou zajišťující odvoz tuhého komunálního odpadu.

 

čl. 6.

Odvoz tuhého komunálního odpadu

 

1) Odvoz tuhého komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba za úplatu podle platných cenových předpisů

/ viz zák. č. 256/1990 Sb. a výměr FMF, MFČR č. 01/92/ ve lhůtách dohodnutých mezi ní a vlastníkem /bude zachován dosavadní svoz./.

 

2) Mimořádný odvoz odpadu zajišťuje oprávněná osoba na základě smlouvy mezi ní a vlastníkem za úplatu podle platných cenových předpisů.

 

3) Odvoz odpadů nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu a pohyb chodců, za což odpovídá vlastník, při svozu oprávněná osoba.

 

4) Ustanovení odstavce 1/ se nevztahuje na odvoz komunálního odpadu, který si zajišťuje vlastník sám.

 

čl. 7.

Povinnosti vlastníka

 

1) Vlastník si zajistí :

a/ nakládání s odpady pouze v prostorách, objektech a zařízeních k tomu určených

b/ udržování čistoty a pořádku na stálém stanovišti sběrných nádob a v zimním období odklízení sněhu a posypu náledí z okolí shromaždiště

c/ zajištění přístupu ke shromaždišti sběrných nádob ve dnech svozu svozové technice

 

2) Obsahuje-li sběrná nádoba odpady uvedené v části III. odst. 3b/ či odpady, které nejsou klasifikovány jako odpady tuhé komunální, neprovede oprávněná osoba jejich vyprázdnění a tuto skutečnost oznámí vlastníkovi, který je povinen zabezpečit zneškodnění odpadu ve sběrné nádobě uložených.

 

3) Vlastník bytového objektu je povinen informovat osoby bydlící v objektu o stanovištích sběrných nádob vyhrazených pro tento objekt a o stanovištích nádob vyhrazených pro vybrané druhy odpadu. Osoby v objektu o stanovištích sběrných nádob vyhrazených pro tento objekt a o stanovištích nádob vyhrazených pro vybrané druhy odpadu. Osoby v objektu bydlící nebo objekt užívající jsou povinny ukládat odpad do těchto nádob.

 

čl. 8.

Povinnosti oprávněné osoby

 

1) Oprávněná osoba je povinna zajistit :

a/ odvoz ve svozové oblasti dle stanoveného svozového harmonogramu

b/ vyprazdňování sběrných nádob tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, k úrazům ani k hygienickým závadám

c/ náhradní odvoz v případě vynechání řádného svozu / např. pro poruchu sběrného vozidla, nesjízdnost vozovky apod. / a to nejpozději během příštích 2 dnů

 

2) Dojde-li při přemísťování a vyprazdňování sběrných nádob ke znečištění veřejného prostranství, je o oprávněná osoba povinna zajistit okamžité odstranění nečistoty

 

3)     Provádí-li oprávněná osoba oddělený sběr vybraných druhů odpadu, je povinna informovat vlastníky o stanovištích sběrných nádob či o místech, kde je možné tyto odpady ukládat.

 

čl. 9.

       Úhrada za nakládání s komunálními odpady

 

Způsob o výši úhrady stanoví příloha č. 1 této vyhlášky pro daný rok. Toto ustanovení se nevztahuje na odvoz komunálního odpadu, který si zajišťuje vlastník sám. Výši plateb odsouhlasuje městská rada.  Oprávněná osoba předkládá případný návrh na změny sazeb k datu 31. 10. běžného roku na rok příští.

 

čl. 10.

Pokuty a postihy

 

1) Kontrolou této vyhlášky jsou pověřeny Technické služby města Lomnice nad Popelkou.

 

2) Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů :

a/ městská rada Lomnice nad Popelkou může uložit pokutu podle zákona č. 410/1992 Sb. § 48 a § 50

b/ Městský úřad s přenesenou působností může uložit pokutu v souladu s § 47 a § 48 zákona č. 200/90 Sb. ve znění zák. č. 124/93 Sb.

 

XI.

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení

 

 

 

v Lomnici nad Popelkou

dne 9.6.1993

 

Ing. Miroslav Šmiraus v.r.                              Bedřich Stolín v.r.

starosta                                                          zástupce starosty

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz