Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.2/2004 o stavební uzávěře v lokalitě autobusového nádraží

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 30.01.2004 do 13.02.2004
Typ dokumentu: Nařízení Města
Účinnost od 13.02.2004 do 09.02.2005
Značka: nrm 2/2004
Poznámka: zrušeno nrm 1/2005

Město Lomnice nad Popelkou

 

Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.2/2004

 

o stavební uzávěře

v lokalitě autobusového nádraží

 

Rada města   Lomnice nad Popelkou se na své schůzi dne 29.1.2004 usnesením č.17/04/R písm. b) rozhodla v souladu s § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb.,                        o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 odst.3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto

 

nařízení o stavební uzávěře v lokalitě autobusového nádraží.

 

 

Čl. 1

Vymezení území stavební uzávěry

 

Stavební uzávěra se vyhlašuje na území města Lomnice nad Popelkou, které je v územním plánu města Lomnice nad Popelkou vymezeno jako rozvojová lokalita VN 1 spolu s územím přilehlého autobusového nádraží a veřejné zeleně a vymezena grafickým znázorněním dotčeného území, a to ploch označených tlustou černou hraniční čarou                         v připojeném situačním výkresu v měřítku 1 : 2000.

 

 

Čl. 2

Zákazy a omezení

 

V území vymezeném podle čl.1 se zakazuje provádění veškerých novostaveb včetně přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci, drobných staveb (mimo staveb, pro které již bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby vydáno  nebo staveb, pro které byl, ke dni schválení tohoto nařízení obce radou města, návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podán a staveb pro které bylo vydáno stavební povolení nebo bylo o jeho vydání požádáno nebo pro ně bylo vydáno územní rozhodnutí) z důvodu, že by jakákoliv výstavba mohla omezit nebo narušit zájmy Města Lomnice n.Pop. při využívání území podle schválené územně plánovací dokumentace města Lomnice nad Popelkou. Zákazy a omezení se nevztahují na provádění udržovacích prací na stávajících stavbách. Změny stávajících staveb (stavební úpravy, přístavby a nástavby) musí být k žádosti o stavební povolení případně návrhu na vydání územního rozhodnutí doloženy souhlasem příslušného orgánu územního plánování.

 

 

Čl. 3

               Účinnost, evidence

 

1. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

 

 

2. Toto nařízení je evidováno u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou  pod č.j.: MULO 443/2004.

    

                

                                                                                                                     

V Lomnici nad Popelkou, dne 30.1.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

Josef Kysela                                                               Jaroslava Hynková                         

           místostarosta                                                                       starostka


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz