Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.2/1992, o poplatcích za znečištění ovzduší

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 30.06.1992 do 15.07.1992
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 15.07.1992 do 03.03.2006
Značka: ozv 1/1992
Poznámka: změna ev. čísla vyhláškou 3/2003, zrušena vyhl. 1/2006

Zrušena OZV č. 1/2006

 

 ZMĚNY:

- změna evidenčního čísla vyhláškou 3/2003

 

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.2/92

 

 

O POPLATCÍCH ZA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

 

 

Město Lomnice nad Popelkou dle zák. 367/90 § 16 a §  5 odst. 2 písm. h zákona ČNR 389/91 vydává obecně závaznou vyhlášku upravující poplatky za znečištění ovzduší.

 

 

 

§ 1

Předmět poplatku

 

Poplatky za znečišťování ovzduší.

 

§ 2

Poplatníci

 

Poplatky platí veškeré právnické osoby a fyzické osoby podnikající podle zvl. předpisů, provozující stacionární zařízení ke spalování paliv o výkonu nižším než 200 kW / dále jen malé zdroje / ve stavbě, kde podnikání převládá nad užíváním stavby k bydlení, rekreaci apod. Převládající účel posoudí stavební úřad.

 

§ 3

Oznamovací povinnost

 

Provozovatel zdroje znečištění je povinen samostatně vypočítat poplatky pro každý zdroj a oznámit písemně na předepsaném formuláři tento výpočet do 15. února běžného roku orgánům obce. Orgán provede.kontrolu a vydá rozhodnutí o výši poplatku.

V roce 1992 je nejzazší termín odevzdání 15. březen.

 

§ 4

Sazba poplatku

 

1)Výše poplatku se stanoví dle tohoto vztahu :

 

            p  = k x m                   kde     p  je  poplatek v Kč

                                                          k  je   koeficient pro daný druh paliva

                                                          m je   množství paliva /t, m3/  spálené v předchozím roce

 

 


Koeficient :

 

hnědé uhlí - prach   119,- Kč/tunu

hnědé uhlí tříděné .  111,- Kč/tunu

černé uhlí - prach .  108,- Kč/tunu

černé uhlí tříděné .     98,- Kč/tunu

koks .     97,- Kč/tunu

brikety .     99,- Kč/tunu

těžké topné oleje .     70,- Kč/tunu

lehké topné oleje .     50,- Kč/tunu

dřevní odpad     45,- Kč/tunu

nafta      35,- Kč/tunu

svítiplyn ..       3,- Kč/tunu

zemní plyn ..     2,90 Kč/tunu

 

2)    Maximální výše poplatku činí 10 000,- Kč.

3)    Poplatek nižší než 25,- Kč se neplatí.

 

§ 5

Úhrada poplatku

 

Poplatek se platí složenkou přiloženou k rozhodnutí i výši poplatku event. převodním příkazem a to :

1) měřený poplatek za rok 1992 je splatný do 31.10. 1992

 

2) vyměřované poplatky od 1. 1. 1993 dále budou vždy splatné v celé výši do. 31. 5. kalendářního roku

 

§6

Sankce

 

Za nesplnění oznamovací povinnosti uloží provozovateli zdroje orgán ochrany ovzduší pokutu až do výše 10 000,- Kč. Pokutu nelze prominout. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, může město vyměřit výměrem penále až do výše 50 % stanoveného poplatku.

 

§ 7

Závěrečná ustanovení

 

1)  Poplatek nelze ustanovit

 

2)  Výpočet poplatku se stanoví na základě skutečností uplynulého roku.

 

3)  Výnos poplatků je účelově vázán k ochraně životního prostředí obce, zejména ovzduší.

 

 

 


§ 8

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti po vyhlášení, tj. dnem 15. 7. 1992.

              

Stolín Bedřich  v.r.                                          Ing. Šmiraus M. v.r.
                      Zástupce starosty obce                                          starosta

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz