Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.1/1991, o místních poplatcích

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 08.02.1991 do 22.02.1991
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 01.03.1991 do 17.02.1999
Značka: ozv puv. 1/1991
Poznámka: dodatek 1/1992, 2/1998, změna vyhláškou 9/1994, zrušena vyhl.16/1998
Přílohy: - Dodatek č.2 k vyhl. 1/1991 - Dodatek č.1 k vyhl. 1/1991

ZMĚNY:

- dodatek 1/1992, 2/1998

- změna vyhláškou 9/1994

- ZRUŠENA VYHLÁŠKOU Č. 16/1999

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

Vyhláška č. 1 Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou

 

o místních poplatcích

 

Městská rada se na svém zasedání dne 7. února 1991 usnesla vydat podle § 16 zákona o obcích v souladu se zákonem České národní rady ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích toto obecné závazně nařízení, které bude předloženo ke schválení městskému zastupitelstvu dne 21. března 1991.

 

Část I.

Poplatek ze psů

 

čl. 1.

Předmět poplatku

 

1) Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa obci příslušné podle místa trvalého pobytu.

 

2 )Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců, vyjma psů, užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých a držitelů průkazek ZTP-P /zvláště těžce postižený s průvodcem/.

 

čl. 2.

Sazba poplatku

                                  Za prvního psa                    za druhého a každého dalšího

Základní sazba                                                120,--                                     180,-- 

Hlavní ulice města                                            200,--                                     300,-- 

Sídliště a náměstí                                             300,--                                     400,--

Osady a Hoření Lomnice                                 60,--                                       180,-- 

Snížená sazba v obv. Rváčov                           30,--                                       120,-- 

Z důvodu. Integrace k 1.1.1985                                                                                

 

Sazba poplatku ze psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního a vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, činí-li více jak 100,--Kč podle výše uvedené tabulky, se snižuje o 50%.

 

čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen podat přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a to ze všech chovaných psů. Přiznání se podává u městského úřadu na předepsaných tiskopisech.

2) Poplatník je povinen ohlásit městskému úřadu do 15 dnů každou skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek nebo která má vliv na výši poplatku.

 

3) Neohlásí-li poplatník skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, zvýší městský úřad poplatek splatný v běžném roce o 50%.

 

4) Přiznání k poplatku je povinen podat každý, koho městský úřad k tomuto vyzve.

 

 

čl. 4.

Splatnost poplatku

 

1) Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem, a to:

 

a/ nečiní-li více jak 400,--Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku

 

b/ činí-li více než 400,--Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. března   a 30. června každého roku.

 

2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek /jeho splatná část/ do 15. dne prvního měsíce, od kterého se má poplatek platit.

 

3) Poplatek se platí na účet městského úřadu- bankovní spojení: Komerční banka Semily, číslo účtu 19-2422-581.

 

čl. 5.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek počínajíc prvním měsícem po dni, kdy poplatková povinnost vznikla.

 

2) Zanikne-li poplatková povinnost během roku, zaniká povinnost placení poplatku uplynutím měsíce, ve kterém byl důvod zániku povinnosti městskému úřadu oznámen.

 

čl. 6.

Úlevy

 

1) Poplatek se nevyměří, bylo-li by vybírání tvrdostí.

 

čl. 7.

Sankce

 

1) Nebude-li poplatek zaplacen v čas nebo ve správné výši, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem se zvýšením o 10%.

 

 

 

Část II.

 

Poplatek za užívání  veřejného prostranství a z reklamních zařízení

 

čl. 8.

Předmět poplatku

 

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužící k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo jiných reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní účely a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

 

2) Veřejným prostranstvím podle tohoto zákona jsou zejména námětí,tržiště, silnice, místní komunikace. Vzniknou-li pochybnosti zda jde o veřejné prostranství, rozhoduje o jejich odstranění městský úřad.

 

3) Poplatek za užíváni veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

 

4) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívá ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby invalidní.

 

 

čl. 9.

Sazba poplatku

 

1) Stánky, pulty, kiosky k prodejním účelům, včetně prostoru, skládky zboží, vystavené zboží.

 

a/ za trvalé umístění roční paušál za1m²                                                     1.000,--Kč

 

b/ za krátkodobé používání včetně prodeje

    na trhu i mimo tržiště za 1m² a den                                                               5,--Kč

 

c/ z reklamních poutačů za 1m² a den                                                               5,--Kč  

 

2) Za použití veřejného prostranství pro provoz cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí včetně prostoru pro maringotky, obytné přívěsy, střelnice, nákladní auta, osobní auta za 1m² a den                                                                                          2,--Kč

 

3) Za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení, skládek všeho druhu                 1m² a den                                                                                                      4,--Kč

 

4) Za použití veřejného prostranství s předchozím souhlasem městského úřadu v určeném rozsahu na skládku stavebního materiálu při stavbě rodinného domku                             1m² a den                                                                                                     0,50,--Kč

 

5) Při trvalém parkování motorových vozidel i v nepojízdném stavu měsíčně:        

za autobus                                                                                                     75,--Kč

za nákladní auto                                                                                            60,--Kč

za osobní auto                                                                                               30,--Kč

 

6)Z reklamních zařízení za písemná, obrazová, světelná a zvuková oznámení umístěná či provozovaná na veřejném prostranství, ve veřejně přístupných místnostech a ve veřejných hromadných dopravních prostředcích

 ročně                                                                            500,--Kč

 

 

čl. 10.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1) Poplatek se vybírá počínajíc dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy poplatník oznámil, že užívání skončil, zařízení odstranil a prostranství uvedl do původního stavu /odstranil lešení, odvezl materiál, zrušil stánek a podobně/.

 

2) Při stanovení poplatku se uvažuje část kalendářního dne za každý den a každý započatý m² za celý m².

 

čl. 11.

Splatnost poplatku

 

1) Při placení v hotovosti je poplatek splatný ihned na základě pokladní stvrzenky.

 

2) V ostatních případech je poplatek splatný do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku  ne účet městského úřadu u Komerční banky Semily, číslo účtu 19-2422-581.

 

čl. 12.

Osvobození a úlevy

 

1) Poplatek z reklamních zařízení se nevybírá:

 

a/ za písemná a obrazová označení vlastního podniku či provozovny umístěná na objektech, ve kterých fyzická či právnická osoba provozuje svou označovanou činnost,

 

b/ za umístění a provozování vlastních reklamních zařízení uvnitř těchto objektů,

 

c/ za umístění a provozování reklamních zařízení politických a volebních stran po dobu volební kampaně,

 

d/ za reklamní zařízení sledující charitativní a jiné humanitní cíle.

2) Na řádně zdůvodněnou žádost poplatníka zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech může městský úřad povolit splátky nebo stanovit lhůtu k zaplacení poplatku, jestliže by neprodlené zaplacení poplatku bylo pro poplatníka spojeno s vážnou újmou.

 

 

Část III.

Poplatek ze vstupného

 

čl. 13.

Předmět poplatku

 

1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na společenské zábavy a prodejní akce a akce obdobného charakteru. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,se poplatek neplatí.

 

2) Poplatek ze vstupného platí fyzické osoby a právnické osoby, které akci pořádají.

 

 

čl. 14.

Sazba poplatku

 

1) Sazba poplatku ze vstupného činí 20% z úhrnné částky vybraného vstupného.

 

čl. 15.

Ohlašovací povinnost

 

1) Vstupenky na jednotlivé akce předloží pořadatel předem městskému úřadu k označení.

 

2) Každá vstupenka musí být označena názvem pořadatele, datem konání akce a výší vybíraného  vstupného.

 

3) Po ukončení uspořádané akce je pořadatel povinen do 8-mi dnů odevzdat městskému úřadu všechny neprodané vstupenky.

 

čl. 16.

Splatnost

 

1) Poplatek je splatný do 15-ti dnů ode dne uspořádání akce podléhající poplatku na účet městského úřadu u Komerční banky Semily, číslo účtu 19-2422-581.

 

čl. 17.

Sankce

 

1) Nebude-li poplatek zaplacen včas, nebo nebudou-li vstupenky předloženy ve stanoveném termínu, zvyšuje se vyměřená částka o 10%.

 

 

Část IV.

Dislokační poplatek

 

čl. 18.
Předmět poplatku

 

1) Dislokační poplatek se platí za umístění kanceláří, provozoven, skladů a dalších zařízení sloužících podnikatelské činnosti v území obvodu obce. Poplatek se neplatí za umístění zařízení pro základní činnost spojů  železniční dopravu.

 

2) Poplatek platí fyzické a právnické osoby podnikající nebo provozující jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů.

 

 

čl. 19.

Sazba poplatku

 

1) Sazba poplatku činní 10% ročně z částky rovnající se úhradě za užívání prostor uvedených v odstavci 1, která je stanovena v obci.

 

2) Základem pro stanovení poplatku je částka rovnající se skutečnému ročnímu nájemnému, kterou poplatník platí nájemci za nebytové prostory v nichž podniká nebo provozuje jinou výdělečnou činnost.

 

3) V případě že poplatník podniká nebo provádí jinou výdělečnou činnost v nebytových prostorech jejichž je vlastníkem resp. správcem, bere se jako základ pro stanovení poplatku částka rovnající se vypočtenému ročnímu nájemnému dle vyhl. FMV o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, která stanoví maximální výši ročních sazeb za 1m² podlahové plochy s ohledem na účel, ke kterému jsou užívány.

 

4) Pokud poplatková povinnost vznikla v průběhu kalendářního roku, roční poplatek se úměrně sníží.

 

 

čl. 20.

Ohlašovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti oznámit městskému úřadu výši skutečného ročního nájemného, kterou platí nájemce a to v případech, že nebytové prostory v nichž podniká resp. provozuje jinou výdělečnou činnost má pronajaty na základě nájemní smlouvy.

 

2) V případech že poplatník podniká resp. provozuje jinou výdělečnou činnost v nebytových prostorách jichž je vlastníkem resp. správcem je povinen do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti oznámit městskému úřadu celkový počet m² nebytových prostor ve kterých podniká a k jakému účelu je využívá. Tento údaj slouží podklad pro výpočet základu z něhož se stanoví skutečná výše poplatku.

 

3) Ohlašovací povinnost provede poplatník vyplněním evidenční karty, kterou obdrží na Městském úřadě v Lomnici nad Popelkou.

 

4) Poplatníky jsou soukromí podnikatelé, státní podniky, zemědělská družstva, bytová družstva, spotřební družstva, výrobní družstva, akciové společnosti, podniky se zahraniční majetkovou účastí, advokáti a komerční právníci, tedy poplatníci, kteří podnikají nebo provozují výdělečnou činnost podle následujících právních předpisů: 

 

1/ Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů

2/ Zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku

3/ Zákon č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví

4/ Zákon č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví, ve znění pozdějších předpisů

5/ Zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech

6/ Zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb.

7/ Zákon č. 128/1990 Sb., o advokacii

8/ Zákon č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované

 

 

čl. 21.

Splatnost

 

1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách a to do 31. května a 30. září běžného roku.

 

 

čl. 22.

Úlevy a osvobození

 

1) Fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů jsou od poplatku osvobozeny po dobu pěti let od vzniku poplatkové povinnosti.

 

2) Poplatek se nevybere, pokud bude za užívání prostor uvedených v odstavci 1 vybírán poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

 

čl. 23.

Sankce

 

1) Nebude-li poplatek zaplacen v čas, bude jeho splatná část zvýšena o 10%.

 

 

 

 

Část V.

 

Poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků

 

čl. 24.

Předmět poplatku

 

1) Poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků platí fyzické a právnické osoby provozující restaurační, kavárenské, ubytovací nebo jiné pohostinské služby, ve kterých se prodávají alkoholické nápoje a tabákové výrobky.

 

čl. 25.

Sazba poplatku

 

1) Sazba poplatku činí 10% z prodejní ceny těchto výrobků.

 

čl. 26.

Oznamovací a nařizovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen do 15-ti dnů následujících po skončení pololetí předložit městskému úřadu doklady o nákupu a prodeji, nebo jinou vhodnou průkaznou evidenci příjmů z těchto výrobků za uplynulé pololetí. O prokázaných skutečnostech bude proveden městským úřadem písemný záznam, na jehož základě bude poplatek vyměřen.

 

 

čl. 27.

Splatnost

 

1) Poplatek je splatný do konce měsíce následujícího po skončení pololetí, tj. vždy do 31. července a 31. ledna.

 

2 )Poplatek se platí na základě vyměření na účet městského úřadu u Komerční banky v Semilech, číslo účtu 19-2422-581.

 

 

čl. 28.

Sankce

 

1) V případě opoždění předložení záznamní povinnosti, nebo nedodržení termínu splatnosti, zvyšuje se poplatek o 50%.

Část VI.

Společná ustanovení

 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny v čas nebo ve správné výši, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem s % zvýšení dle jednotlivých ustanovení příslušného článku, maximálně o 50%.

 

2) Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

3) Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se obec dozvěděla o skutečnosti, která je předmětem poplatku.

 

4) Od konce kalendářního roku, ve kterém se poplatník od obce dozvěděl o úkonu provedeném k vyměření nebo vymáhání poplatků, běží nová tříletá lhůta.

 

5) Poplatky nelze vyměřit ani vymáhat, uplynulo-li od konce kalendářního roku, v němž nastala skutečnost, která je předmětem poplatku, 10 let.

 

6) O řízení ve věcech poplatků platí zvláštní předpisy.

 

7)Obec, která poplatky spravuje, může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

 

 

Zrušují se:

1) Vyhláška o místním poplatku ze psů ze dne 1.1.1985 a ze dne1.1.1989

2) Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a o místním poplatku ze vstupného ze dne 1.1.1987

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti podle § 16 odst. 4 zákona o obcích patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení. Dne 1.3.1991

 

 

 

 

Stolín Bedřich v.r.                                                  Ing. Šmiraus M.  v.r.

                                                    zástupce starosty                                                               starosta


Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz