Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.2/2003 o stavební uzávěře v lokalitě Karlov

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 04.08.2003 do 18.08.2003
Typ dokumentu: Nařízení Města
Účinnost od 19.08.2003
Značka: 2/2003

Město Lomnice nad Popelkou

 

Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.2/2003

o stavební uzávěře v lokalitě Karlov

 

 

Rada města Lomnice nad Popelkou se na své schůzi dne 24.7.2003 usnesením č.66/03/R písm.b) rozhodla vydat na základě § 33 odst. 3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst.1 a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto

 

nařízení Města Lomnice nad Popelkou

o stavební uzávěře v lokalitě Karlov:

 

 

Čl. 1

Vymezení území stavební uzávěry

 

Stavební uzávěra se vyhlašuje na území města Lomnice nad Popelkou, které  je v územním plánu města Lomnice nad Popelkou  vymezeno jako rozvojová lokalita OM 4  a vymezena grafickým znázorněním rozvojových ploch pro území obytné - městské individuální, a to ploch označených šrafovaně v grafické příloze tohoto nařízení města - situačním výkresu v měřítku 1 : 2000.

 

 

čl. 2

Zákazy a omezení

 

V území vymezeném podle čl. 1 se zakazuje provádění veškerých novostaveb včetně přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci, drobných staveb (mimo staveb, pro které již bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, nebo staveb, pro které byl, ke dni schválení tohoto nařízení obce radou města, návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podán a staveb pro které bylo vydáno stavební povolení nebo bylo o jeho vydání požádáno nebo pro ně bylo vydáno územní rozhodnutí) z důvodu, že by jakákoliv výstavba mohla omezit nebo narušit zájmy Města Lomnice n.Pop. při využívání území podle schválené územně plánovací dokumentace města Lomnice nad Popelkou. Zákazy a omezení  se nevztahují na provádění udržovacích prací na stávajících stavbách. Změny stávajících staveb (stavební úpravy, přístavby a nástavby) musí být k žádosti o stavební povolení případně návrhu na vydání územního rozhodnutí doloženy souhlasem příslušného orgánu územního plánování.

 

 

Čl. 4

Účinnost, evidence

 

1.  Toto nařízení města nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

2.  Toto nařízení města je evidováno u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou pod č.j.: P/03/264/Bě.

                     

                                                                                                                     

V Lomnici nad Popelkou, dne 24.7.2003

 

                                                                                               

            Jaroslava Hynková v. r.                                                  Vladimír Mastník v. r.

   místostarostka                                                                    starosta


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz