Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 64.schůze rady města (6.4.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 13.04.2005 do 27.04.2005
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Účinnost od 24.05.2005 do 24.05.2005
Značka: RM 64 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 64. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 6. dubna 2005

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   30 / 05 / R

 

a) pokácení dřevin, rostoucích mimo les, na pozemcích ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Jedná se o

1. buk červený včetně odstranění jeho kořenového systému na pozemku p.p.č. 3120/17,

2. lípa včetně odstranění jejího kořenového systému na pozemku p.p.č. 354/12,

3. lípa včetně odstranění jejího kořenového systému na pozemku p.p.č. 2228/1,

4. hloh včetně odstranění jeho kořenového systému na pozemku p.p.č. 354/13,

5. bříza včetně odstranění jejího kořenového systému na pozemku p.p.č. 2366/1,

vše k.ú. Lomnice nad Popelkou. Práce spojené s pokácením dřeviny, odstraněním kořenového systému a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady příspěvková organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

b) náhradní výsadbu 1 lípy na pozemku p.p.č. 2228/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Práce spojené s výsadbou náhradní dřeviny zajistí na své náklady příspěvková organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

c) provedení ořezu dřeviny, rostoucí mimo les - javoru, na pozemku p.p.č. 2996/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Práce spojené s ořezem dřeviny a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady příspěvková organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

d) ukončení smlouvy o výpůjčce areálu průmyslového objektu čp. 1060 v ulici Kampelíkova včetně pozemků, č.ev. 202.12-3/03 ze dne 1. 2. 2003, uzavřené                mezi Městem Lomnice nad Popelkou a příspěvkovou organizací Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, a to dohodou ke dni 30. 4. 2005.

 

 

e) výsledek inventarizací majetku a závazků Města Lomnice nad Popelkou za rok 2004 na základě zápisu z jednání hlavní inventarizační komise ze dne 17. 03. 2005.

 

f) provedení oprav fasády Tylova divadla v Lomnici nad Popelkou v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Lomnice nad Popelkou v roce 2005 a v souladu se schváleným rozpočtem Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005. Rada města bude vykonávat činnost výběrové komise pro výběr zhotovitele této zakázky dle čl. 4 odst. 2 Směrnice Rady města Lomnice nad Popelkou č. 2/2005, pravidla k zadávání zakázek Města Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně schvaluje

- oslovení tří potenciálních zhotovitelů s výzvou k podání nabídky na zhotovení uvedené zakázky dle návrhu, předloženého Josefem Kyselou, místostarostou.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             31 / 05 / R

 

a) schválit odkoupení pozemku p.p.č. 735/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 1.237 m2, v areálu letního stadionu, od současného vlastníka Viléma Celfla, bytem Lomnice nad Popelkou, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za kupní cenu 61.850,-Kč.

Rada města současně schvaluje

- v případě odkoupení pozemku p.p.č. 735/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou,                       do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek p.p.č.735/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, ve prospěch vlastníků pozemku p.p.č. 534/61, k.ú. Lomnice nad Popelkou, na dobu neurčitou, cena                     za zřízení věcného břemene 100,- Kč.

 

 

b) schválit provedení oprav místních  komunikací

1. prostranství před zámkem čp.4 (kamenná dlažba),

2. plácek na Podměstí včetně příjezdových ulic (variantně dlažba nebo živičný povrch u pojízdných částí),

3. chodníky ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou v ulici plk.Truhláře                  od Husova náměstí ke křižovatce s ulicí 5. května (kamenná dlažba)

a zhotovení podkladů a případné projektové dokumentace pro opravy dalších místních komunikací dle předloženého návrhu

a ukládá

1. ing. Jiřímu Pochopovi, vedoucímu oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, v návaznosti na usnesení rady města č. 20/05/R písm. b) ze dne 3. 3. 2005 dopracovat a předložit zastupitelstvu města podklady k projednání oprav včetně předpokládaného objemu potřebných finančních prostředků na opravy místních komunikací                 na nejbližším zasedání zastupitelstva města,

2. Jaroslavě Hynkové, starostce,  předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva města návrh na financování uvedených oprav místních komunikací.

 

 

 

 

 

 

 

 

c) projednat a schválit dodatky zřizovacích listin všech příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou, kterými se movitý majetek Města Lomnice                       nad Popelkou, se kterým příspěvkové organizace hospodaří, a který je doposud příspěvkovým organizacím svěřený do výpůjčky, svěří těmto příspěvkovým organizacím do správy v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rada města současně žádá

- finanční výbor zastupitelstva města o projednání této problematiky a předložení svého stanoviska zastupitelstvu města k rozhodnutí na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

 

 

d) vzít na vědomí výsledky přezkoumání zákonnosti postupu Města Lomnice                  nad Popelkou při organizaci diskuse na zasedáních zastupitelstva města Krajským úřadem Libereckého kraje, které Město Lomnice nad Popelkou obdrželo dne 15. 3. 2005 a schválit dodatek č.3 jednacího řádu Zastupitelstva města Lomnice                        nad Popelkou, kterým se uvede minimální lhůta pro svolání zasedání zastupitelstva města do souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

- ponechat ostatní ustanovení jednacího řádu Zastupitelstva města Lomnice                        nad Popelkou beze změn.

 

 

e) program 19. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 27. 4. 2005:

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

     Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací

     Opravy místních komunikací - plán oprav a způsob jejich financování

     Pořízení změny č.6 územního plánu města

     Výjimečně přípustná stavba kolny

Finanční záležitosti:

     Žádost o prominutí pohledávky

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti :

     Prodej domu čp.604 s pozemky, ulice Za Školou

     Prodej nemovitostí a pozemků st.p.č. 119/3 a st.p.č. 119/4, k.ú. Lomnice n.Pop.

     Přijetí daru spoluvlastnických podílů na pozemcích p.p.č. 1019/64, 1113/6, 1125/5, 2285/1 a 2285/2, k.ú. Lomnice n.Pop.

     Odkoupení pozemku p.p.č. 735/14, k.ú. Lomnice n.Pop.

     Odkoupení pozemků p.p.č.1873 a p.p.č.2359/1, k.ú. Lomnice n.Pop.

     Petice k záměru pronájmu pozemku p.p.č. 962/9, k.ú.Černá

Ostatní záležitosti

     Změna jednacího řádu zastupitelstva města

     Diskuse

              Usnesení, závěr

 

 

 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     32 / 05 / R

 

a) v návaznosti na své usnesení č.148/04/R písm.a) ze dne 16. 12. 2004, s přesunem stávajícího chodníku, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou,                   před prodejnou v ulici Palackého, ve vlastnictví společnosti Jednota, s.d., se sídlem Nová Paka, dle změněného návrhu s podmínkou, že přesun chodníku uhradí Jednota, s.d. a vlastníkem přesunutého chodníku nadále zůstane Město Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně navrhuje

- společnosti Jednota, s.d., stavebníkovi uvedených úprav, řešit navrhovanou zeleň, bezprostředně sousedící s předmětným chodníkem, formou zeleně, osázené v mobilních nádobách a prostor provést dlážděný celý.

 

 

b) s bezplatným užíváním veřejného prostranství spojeného s uzavírkou části Husova náměstí od domu čp.32 k domu čp.102 dne 23. 4. 2005 v době od 8,00 do 12,00 hodin pro konání 11. ročníku Lomnického hudebního jara na základě žádosti Klubu přátel a sponzorů Domu dětí a mládeže, Lomnice nad Popelkou.

 

 

c) s bezplatným užíváním veřejného prostranství - pořádání výstavy výtvarných prací a děl ze stacionáře Rváček, v prostorách parku za Tylovým divadlem ve dnech 15. 4. až 30. 4. 2005 občanským sdružením Lomnická společnost přátel dětí zdravotně postižených, Rváčov, na základě žádosti uvedeného sdružení.

 

 

d) se záměrem provádění stavebních úprav půdních prostor a střechy objektu čp. 29, Lomnice nad Popelkou - Rváčov, který je ve vlastnictví Města Lomnice                         nad Popelkou, na základě žádosti občanského sdružení Lomnická společnost přátel dětí zdravotně postižených, Rváčov, nájemce tohoto objektu. Stavební úpravy bude provádět žadatel na své náklady.

Rada města požaduje

- před vydáním souhlasu s konkrétními stavebními úpravami, předložení projektové dokumentace k těmto stavebním úpravám.

 

 

e) v souladu s § 102 odst. 2, písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s podnájmem dřevěných kolen v areálu Olymp na pozemku st.p.č.1630/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice               nad Popelkou a ve výpůjčce příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, společnosti VETREN, spol. s r.o., se sídlem Lomnice                nad Popelkou, ke skladovacím účelům, na dobu určitou, od 1. 4. 2005 do 30. 9. 2005.

 

 

f) jako vlastník pozemků st.p.č.1628 a p.p.č.351/1, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, s úpravami nádvoří zámku čp.4, Husovo náměstí, dle projektu "Zámecký park",  který předložil Mgr. Josef Svoboda, bytem Lomnice nad Popelkou. Provedení úprav dle uvedeného projektu zajistí žadatel z přidělené dotace.

 

 

g) jako vlastník zámku čp.4, Husovo náměstí, se záměrem sezónního využití suterénu tohoto objektu v rámci podpory cestovního ruchu a projektu "Strašidelný rej v zámeckém sklepení", který předložila příspěvková organizace Kulturní                            a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou.

Rada města požaduje

- po Kulturním a informačním středisku Města Lomnice nad Popelkou                            před zahájením uvedeného využívání suterénu zámku předložit dokumentaci k řádnému a bezpečnému provozování této činnosti.

 

 

Rada města nesouhlasí                                                                                                 33 / 05 / R

 

a) se zrušením železničního přejezdu v drážním km 62,692 na trati Mladá Boleslav - Stará Paka, v ulici Táborská, Lomnice nad Popelkou, dle návrhu společnosti České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty Liberec.

 

 

b) v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se vzdáním se práva nebo s promíjením pohledávek, které  Městu Lomnice nad Popelkou vznikají u třetích osob na základě výnosů ze sankcí (např. pokut včetně nákladů řízení apod.), uložených Městem Lomnice nad Popelkou a Městským úřadem Lomnice nad Popelkou v samostatné i v přenesené působnosti, s výjimkou zcela výjimečných a odůvodněných případů (sociální, zdravotní a podobné důvody).

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         34 / 05 / R

 

a) žádost Zemědělského družstva Košťálov, se sídlem Košťálov, ze dne 16. 3. 2005, o prominutí pohledávky ve výši 5.000,- Kč a o prominutí pohledávky ve výši 50.000,- Kč, které Městu Lomnice nad Popelkou vůči Zemědělskému družstvu Košťálov vznikly na základě pokut, uložených Městským úřadem Lomnice                     nad Popelkou, stavebním úřadem.

Rada města současně zamítá

- uvedenou žádost o prominutí pohledávky ve výši 5.000,- Kč

a trvá

- na úhradě pohledávané částky.

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

- zamítnout i uvedenou žádost o prominutí pohledávky ve výši 50.000,- Kč

 

 

b) žádost Milana Matouše, bytem Lomnice nad Popelkou, ze dne 21. 3. 2005,                      o prominutí pohledávky ve výši 11.000,- Kč, která Městu Lomnice nad Popelkou vůči panu Matoušovi vznikla na základě pokuty a spojených nákladů řízení, uložených Městským úřadem Lomnice nad Popelkou, stavebním úřadem. Uvedená žádost je bezpředmětná, protože provedením úhrady uložené částky pohledávka zanikla.

 

 

 

 

c) žádost manželů Pavla a ing. Aleny Cermanových, bytem Lomnice nad Popelkou, ze dne 29. 3. 2005, o prominutí pohledávky ve výši 11.000,- Kč, která Městu Lomnice nad Popelkou vůči manželům Cermanovým vznikla na základě pokuty                  a spojených nákladů řízení, uložených Městským úřadem Lomnice nad Popelkou, stavebním úřadem.

Rada města současně zamítá

- uvedenou žádost o prominutí pohledávky ve výši 11.000,- Kč

a trvá

- na úhradě pohledávané částky.

 

 

d) informaci ing. Ivo Bělonohého, tajemníka Městského úřadu Lomnice                           nad Popelkou o postupu prací na přípravě nabídky pozemků pro bytovou výstavbu    ve stávajících lokalitách města a na přípravě vytvoření podmínek pro bytovou výstavbu v rozvojových lokalitách.

 

 

Rada města zřizuje                                                                                                        35 / 05 / R

 

a) v souladu s § 102 odst. 2, písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 167 odst.2 zákona č.561/2004 Sb.,                               o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Školskou radu  Základní školy T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, ke dni 1. 9. 2005.

Rada města současně stanovuje

- počet členů Školské rady Základní školy T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, na 9 členů.

Rada města současně vydává

- volební řád Školské rady Základní školy T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily.

 

 

b) v souladu s § 102 odst. 2, písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 167 odst.2 zákona č.561/2004 Sb.,                                 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Školskou radu  Speciálních škol Lomnice nad Popelkou, okres Semily,                ke dni 1. 9. 2005.

Rada města současně stanovuje

- počet členů Školské rady Speciálních škol Lomnice nad Popelkou, okres Semily,  na 3 členy.

Rada města současně vydává

- volební řád Školské rady Speciálních škol Lomnice nad Popelkou, okres Semily.

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

V Lomnici nad Popelkou, dne 6. dubna 2005

 

 

    Josef Kysela v. r.                                                             Jaroslava Hynková v. r.

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz