Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 63.schůze rady města (24.3.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 30.03.2005 do 13.04.2005
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Účinnost od 24.05.2005 do 24.05.2005
Značka: RM 63 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 63. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 24. března 2005

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             25 / 05 / R

 

a) schválit pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 6 v rozsahu všech podaných žádostí o změnu územního plánu a v rozsahu všech dalších připomínek a žádostí, které budou podány při  projednání zadání této změny

 

 

b) schválit prodej objektu čp. 604, ulice Za Školou, Lomnice nad Popelkou,                       s pozemkem st.p.č. 758/1, zděné garáže s pozemkem st.p.č. 758/2, a pozemku               p.p.č. 1956/5, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, na základě výběrového řízení s přihlášenými zájemci na nejvyšší nabídkovou cenu.

 

 

c) schválit přijetí daru spoluvlastnických podílů na pozemcích p.p.č. 1019/64, 1113/6, 1125/5, 2285/1 a 2285/2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od spoluvlastníků Šimona Matouška - 1/12, Heleny Michálkové - 1/20, Ing. Karla Riegela - 1/12, MUDr. Hynka Tišera - 9/200, Ing. Jana Tišera - 1/200, MUDr. Jana Tišera - 1/20, Vladimíra Tišera - 9/200 a MUDr. Ondřeje Trojana - 1/20. Náklady spojené                      s převodem nemovitostí uhradí Město Lomnice nad Popelkou

 

 

Rada města ukládá                                                                                                       26 / 05 / R

 

- stavební komisi rady města poskytnout radě města  do 21. 4. 2005 stanovisko k žádosti Romana Syrovátky, bytem Lomnice nad Popelkou,  o souhlas s umístěním stavby kolny pro uskladnění nářadí a strojů na pozemku p.p.č. 888/36, k.ú. Lomnice nad Popelkou, jako výjimečně přípustné stavby v rozvojové lokalitě OV 3 z pohledu platného územního plánu sídelního útvaru města Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         27 / 05 / R

 

a) rozbor činností a nákladů příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou na zimní údržbu města v období listopad 2004 - březen 2005.

 

 

b) zprávu o současném stavu audit příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou, v návaznosti na oznámení organizace o zadání interního auditu hospodaření organizace

a ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, informovat radu města o průběhu a výsledku finanční kontroly v uvedené organizaci.

 

 

c) žádost Waltera Rindy, bytem Lomnice nad Popelkou, o vrácení části investičních prostředků, které investoval do zděného objektu bez čp. s pozemkem st.p.č. 119/3, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Vzhledem k věcnému obsahu nájemní smlouvy k nebytovým prostorám předmětných nemovitostí, uzavřené mezi uvedenými subjekty, nelze této žádosti vyhovět.

 

 

d) zprávu Policie České republiky, Obvodního oddělení Lomnice nad Popelkou,                 o bezpečnostní situaci v Lomnici nad Popelkou za rok 2004.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     28 / 05 / R

 

a) jako vlastník předmětné nemovitosti s umístěním reklamních tabulí v prostorách přístavby tělocvičny Základní školy T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, na základě žádosti Mgr. Miroslava Šulce, ředitele uvedené školy.

 

 

b) v souladu s § 102, odst.2, písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3 odst.2 Vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005 Sb.,               o předškolním vzdělávání, s přerušením provozu v Mateřské škole "Dášenka" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, Mateřské škole "Klubíčko" Lomnice                     nad Popelkou, okres Semily, a Mateřské škole "Lvíček" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, v měsíci červenci a srpnu 2005 dle návrhů ředitelek jednotlivých mateřských škol.

 

 

c) s užíváním veřejného prostranství na středovém ostrůvku Husova náměstí,                     se záborem veřejného prostranství do 10 m2, za účelem prodejní akce levných knih subjektem Beránek - levné knihy, Havlíčkův Brod, v termínech 23. 3., 27. 5., 25. 8., 27. 10., 7. 12 a 8. 12. 2005, vždy od 8,00 do 16,00 hodin.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   29 / 05 / R

 

a) jako nejvhodnější nabídku na zakázku "Stavební úpravy v objektu čp. 1037                     v Lomnici nad Popelkou" nabídku, kterou předložila společnost JAMAS plus, spol.  s r.o., se sídlem Semily.

Rada města současně schvaluje

- uzavření smlouvy o dílo na předmětnou zakázku s uvedenou společností,                       dle předloženého návrhu.

 

b) provedení oprav 2 bytů v objektu čp. 118, ulice K Urnovému háji

a ukládá

- ing. Jiřímu Pochopovi, vedoucímu oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, předložit radě města v nejkratším možném termínu návrh na provedení oprav uvedených bytů včetně finančního vyjádření oprav.

 

 

c) záměr pronájmu pozemků p.p.č. 113/5 o výměře 400 m2,  p.p.č. 113/4 o výměře 550m2 a části p.p.č. 113/3 o výměře 370  m2, vše k.ú. Chlum pod Táborem, kultura trvalý travní porost, na základě žádosti pana Ivo Dražila, bytem Lomnice                        nad Popelkou.

 

 

d) záměr pronájmu části pozemků p.p.č. 75, kultura trvalý travní porost a p.p.č. 79, kultura orná půda, vše k.ú. Lhota Komárov, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pro využití na  ekologické zemědělství.

 

 

e) prodloužení nájmu pozemků p.p.č.442/2 a p.p.č.442/5, k.ú.Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Milanu Dolenskému a Haně Vackové, oba bytem Semily, za účelem provozování Autobazaru Dolenský Vacková, do 31. 3. 2006, za podmínek, uvedených ve stávající smlouvě s výjimkou ustanovení  o výpovědní lhůtě a s podmínkou ukončení nájmu do 30ti dnů od doručení písemné výzvy k ukončení nájmu,. Nájem bude ukončen v uvedené lhůtě, nejpozději však k 31. 3. 2006, předmětné pozemky budou ke stejnému datu předány zástupci pronajímatele ve stavu, v jakém je nájemce převzal při prvním uzavřením nájemního vztahu. 

 

 

f) úpravu plánu práce Rady a Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou                     na I. pololetí roku 2005 takto:

1. schůze rady, původně plánovaná na den 7. 4. 2005, se bude konat dne 6. 4. 2005,

2. zasedání zastupitelstva města, původně plánované na den 14. 4. 2005, se bude konat dne 27. 4. 2005.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 24. března 2005

 

 

 

    Josef Kysela v. r.                                                             Jaroslava Hynková v. r.

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz