Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 62.schůze rady města (3.3.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 10.03.2005 do 24.03.2005
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Značka: RM 62 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 62. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 3. března 2005

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   19 / 05 / R

 

a) odstranění - pokácení třinácti jehličnatých dřevin (smrk, borovice, modřín) včetně jejich kořenových systémů, na pozemku p.p.č.3120/9, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví města Lomnice nad Popelkou, v ulici Obránců míru u domu čp.1139.

Rada města současně schvaluje

- následnou výsadbu 8 dřevin v předmětné uvolněné lokalitě dle návrhu Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou. Práce spojené s kácením, odstraněním kořenových systémů, odvozem dřevní hmoty a následné výsadby zajistí Technické služby Města Lomnice nad Popelkou ze svých zdrojů.

 

 

b) v souladu s § 102 odst.2, písm.a) a § 102 odst.3) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, směrnici Rady města Lomnice nad Popelkou č.2/2005, pravidla k zadávání zakázek Města Lomnice nad Popelkou, dle návrhu, který předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu, s účinností od 4. 3. 2005.

 

 

c) zadání urbanistické studie rozvojové lokality OM 2, OM 3 a OV 5 (označení                 dle platného územního plánu Města Lomnice nad Popelkou po změnách č.1, 2, 3 a 4)

a současně souhlasí

- aby podle uvedeného zadání byly stavebním úřadem Městského úřadu Lomnice   nad Popelkou, jako pověřeným pořizovatelem územního plánu, pořízeny urbanistické studie v rozsahu v rozsahu konceptu regulačního plánu dle přílohy 2. bod III.               Vyhl.č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města současně schvaluje

- uzavření smlouvy o dílo na vypracování urbanistických studií rozvojových lokalit OM 2, OM 3, OM 5 (označení dle platného územního plánu Města Lomnice                    nad Popelkou) se zhotovitelem - společností S.P.S. Architekti s.r.o., se sídlem Praha 6, dle předloženého návrhu

a pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podpisu uvedené smlouvy.

 

 

d) limity na reprezentaci pro jednotlivé příspěvkové organizace Města Lomnice                nad Popelkou pro rok 2005 v maximální výši takto: 

1.  Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily ..2 tis.Kč 2.  Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou ... 10 tis.Kč 3.  Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou .. 2 tis.Kč 4.  Mateřská škola "Dášenka" Lomnice nad Popelkou, okres Semily . 1 tis.Kč 5.  Mateřská škola "Klubíčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily  1 tis.Kč 6.  Mateřská škola "Lvíček" Lomnice nad Popelkou, okres Semily  1 tis.Kč  7.  Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou .... 6 tis.Kč 8.  Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily ... 1 tis.Kč 9.  Technické služby Města Lomnice nad Popelkou  2 tis.Kč 10. Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily ..3 tis.Kč 11. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily ... 1 tis.Kč

 

 

e) limit na pohoštění ve výši 12 tis.Kč a limit na věcné dary ve výši 8 tis.Kč v rámci výdajové položky Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005 "Správa městského úřadu".

 

 

f) finanční příspěvky do výše 20.000,- Kč a dotace do výše 50.000,- Kč na zájmovou činnost a využití volného času kulturním, sportovním a společenským organizacím z výdajové položky rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005 "Sponzorské příspěvky na zájmovou činnost a využití volného času" v celkové výši 34.000,- Kč takto :

Organizace                                          Účel poskytnutého příspěvku         Výše příspěvku

Junák stř.Pramen, Lomnice n. P.

na činnost

3.000,- Kč

Klub vojenské a letecké historie

na činnost na vzpomínkových akcích

1.000,- Kč

Český rybářský svaz, Košťálov

na činnost, výchovu mládeže

5.000,- Kč

Český svaz chovatelů, Lomnice n. P.

krajská výstava chovného zvířectva

3.000,- Kč

Myslivecké sdružení KRAKONOŠ, Lomnice nad Popelkou

výstava mysliveckých trofejí

6.000,- Kč

SDH Želechy

činnost hasičského sboru a soutěže

4.000,- Kč

SDH Lomnice nad Popelkou

na zakoupení pohárů na soutěže

4.000,- Kč

SDH Rváčov

3-denní výlet SDH s dětmi-protipožární základy

4.000,- Kč

Český svaz včelařů Lomnice n. P.

dostavba areálu

2.000,- Kč

Okrašlovací spolek voj. historie, Lomnice nad Popelkou

na činnost a výstavu k 60. výročí ukončení 2. svět. války

2.000,- Kč

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

- schválit při nejbližších úpravách rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005

1. navýšení výdajové položky "Sponzorské příspěvky na zájmovou činnost                     a využití volného času" o 10 tis.Kč, tj. na celkových 34 tis.Kč,

2. snížení výdajové položky "Sponzorské příspěvky na zdravotní účely"                         o 10 tis.Kč, tj. na celkových 10 tis.Kč.

 

g) finanční příspěvky do výše 20.000,- Kč a dotace do výše 50.000,- Kč v oblasti sportovní činnosti sportovním a společenským organizacím z výdajové položky rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005 "Sponzorské příspěvky                      na sportovní účely" v celkové výši 200.000,- Kč takto :

Organizace                                          Účel poskytnutého příspěvku         Výše příspěvku

ZO Českého kynologického svazu

20. ročník Lomnického závodu dvojic, na činnost

 

5.000,- Kč

Tenisový klub Lomnice nad Popelkou

na činnost a turnaj

 15.000,- Kč

TJ Lomnice n.P. - oddíl košíkové

turnaje, utkání mládežnických družstev

 

10.000,- Kč

TJ Lomnice n.P. - odd.stolního tenisu

okresní a krajské soutěže

5.000,- Kč

FC Lomnice nad Popelkou

turnaje dětí

30.000,- Kč

TJ Lomnice n.P. - oddíl atletiky a triatlonu

soutěže Český pohár, Mistrovství ČR, přespolní běh Popelka, běh olympijského dne

 

 

5.000,- Kč

Horolezecký oddíl TJ Sokol

Aprílový pohár

7.000,- Kč

FBK Lomnice n. P.

nájem sport. haly při severových. přeborů mužů

 

5.000,- Kč

Cyklistický oddíl Cyklo ski J. Žitník,

činnost klubu a pořádání turnajů

5.000,- Kč

TJ Lomnice n. P. - šachový oddíl

na činnost, turnaje

5.000,- Kč

TJ Sokol Košov

dětský karneval

2.000,- Kč

TJ Sokol Košov

Košovský pohár (kopaná)

7.000,- Kč

TJ Sokol Košov

Vánoční turnaj (stolní tenis)

5.000,- Kč

PS Team BMX, Lomnice n. P.

na činnost a účast na MČR, ME, MS

 

15.000,- Kč

EXTREME GOLF CLUB KOŠOV

podpora založení klubu

5.000,- Kč

Klub českých turistů

na činnost klubu, značení cest

5.000,- Kč

PEGAS AIR KLUB Lomnice n. P.

rekonstrukce soc. zařízení

5.000,- Kč

Cyklistický oddíl Maraton Centrum Jičín

4. ročník SCOTT KRKONOŠ.MARATONU

 

4.000,- Kč

Lyžařský sportovní klub

na pořádání soutěží a ceny

40.000,- Kč

HC Lomnice nad Popelkou

na uspořádání turnaje 4. tříd

10.000,- Kč

Zaviko CZ, s.r.o. Praha

projekt Sport bez předsudků

10.000,- Kč

 

 

h) finanční příspěvky do výše 20.000,- Kč a dotace do výše 50.000,- Kč v oblasti kulturní činnosti kulturním společenským organizacím z výdajové položky rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005 "Sponzorské příspěvky na kulturní činnost" v celkové výši 20.000,- Kč takto :

Organizace                                          Účel poskytnutého příspěvku         Výše příspěvku

ZLOM, občan.sdruž. pěveckých sborů ZŠ T.G.Masaryka, Lomnice n.P.

 

vydání 2. CD nosiče + propagace

5.000,- Kč

Collegium musicum Český ráj

na činnost

10.000,- Kč

Dechová hudba Táboranka

na činnost

5.000,- Kč

 

 

 

 

 

 

i) finanční příspěvky do výše 20.000,- Kč a dotace do výše 50.000,- Kč na zdravotní účely kulturním, sportovním a společenským organizacím z výdajové položky rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005 "Sponzorské příspěvky                      na zdravotní účely" v celkové výši 10.000,- Kč takto :

Organizace                                          Účel poskytnutého příspěvku         Výše příspěvku

Svaz diabetiků ČR, Lomnice n.P.

na činnost a rekondiční pobyty

2.500,- Kč

Svaz postižených civ.chorobami ČR, ZO Lomnice nad Popelkou

na činnost

 

2.500,- Kč

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, pob.Semily

na činnost

 

2.500,- Kč

Centrum nezávislého života v Č. ráji

hydroterapie dětí a dospělých

2.500,- Kč

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         20 / 05 / R

 

a) informaci mjr. Jana Doležala, zástupce Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor Semily a Sboru dobrovolných hasičů Lomnice               nad Popelkou, o návrhu na vytvoření Jednotky požární ochrany JPO II. Lomnice               nad Popelkou, namísto současné JPO III. a o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Lomnice nad Popelkou   

a ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, zajistit a následně předložit radě města podklady              pro projednání a případné rozhodnutí o vytvoření jednotky JPO II. a pro úpravu vztahů k organizacím dobrovolných hasičů na území Města Lomnice nad Popelkou, do 21. 4. 2005.  

 

 

b) podklad k provedení oprav a údržby místních komunikací Města Lomnice                   nad Popelkou v roce 2005, který předložil ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou,

a ukládá

1. ing. Jiřímu Pochopovi zajistit přípravu pro realizaci oprav místních komunikací před zámkem čp.4 a na Plácku, a dále projektovou přípravu, bude-li třeba,                 a přípravu pro realizaci oprav komunikací v ulici Josefa Jana Fučíka                                   (od Husova náměstí po křižovatku s ulicí Pivovarská), v ulicích Slunná, Novoměstská, Fügnerova včetně spojovací uličky, v postranních příčných ulicích na Letné (mezi ulicemi Poděbradova, K Babylonu, Dr.M.Horákové, J.Seiferta a Přímá), případně dalších komunikací.

2. ing.Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit návrh majetkoprávních úprav ve vztahu k místním komunikacím - směny nemovitostí v ulicích Josefa Jana Fučíka                a Rváčovská, připravit návrh žádosti o bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví státu na sídlišti, v ulici K Urnovému háji, bezejmenné komunikace u hřbitova a v ulici Rváčovská, odkup nemovitostí pod komunikacemi v ulici Rváčovská a na Větrově od soukromých vlastníků.

 

 

 

 

 

c) žádost manželů Renaty a Petra Hejdukových, bytem Lomnice nad Popelkou,                o prodej stavby garáže s částí pozemku p.p.č. 381/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, která je ve vlastnictví města Lomnice nad Popelkou  

a ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit podklady a návrh majetkoprávního vypořádání k pozemkům a garážím ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou v předmětné lokalitě, do 24. 3. 2005.

 

 

d) informaci ing. Mileny Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, o neuspořádaných vlastnických vztazích k pozemkům a některým na nich umístěným stavbám garáží v lokalitě za muzeem

a současně schvaluje

- záměr pronájmu garáží na pozemcích pod garážemi st.p.č. 1377, 1378, 1382, 1383, 1385, 1386, 2050, 1947 a pod dalšími dvěma garážemi na pozemku p.p.č. 247/1, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou.

 

 

e) petici k záležitosti pronájmu pozemku p.p.č.962/9, k.ú. Černá, kterou podal Městu Lomnice nad Popelkou dne 26.1.2005 Rostislav Roček, bytem Praha 4

a doporučuje zastupitelstvu města

- projednat obsah této petice na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

 

 

f) bez výhrad výroční zprávu o činnosti Města Lomnice nad Popelkou v oblasti poskytování informací za rok 2004, kterou předložil ing.Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

g) bez výhrad výroční zprávu centrální evidence petic a stížností Města Lomnice               nad Popelkou za rok 2004, kterou předložil ing.Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

h) bez výhrad výroční zprávu o provozu městského rozhlasu Města Lomnice                     nad Popelkou za rok 2004, kterou předložil ing.Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

a ukládá

- ing. Ivo Bělonohému zjistit možnosti a podmínky jiného způsobu a technologie plošného informování veřejnosti na území Města Lomnice nad Popelkou, a předložit varianty řešení radě města do  31. 10. 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     21 / 05 / R

 

- v souladu s Vyhl. č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, se závodním stravováním zaměstnanců škol, příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou, ve školních jídelnách, které jsou součástí jednotlivých škol a zajišťují ve své hlavní činnosti stravování školní stravování žáků daných škol:

1. Mateřská škola "Dášenka" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, včetně závodního stravování zaměstnanců příspěvkové organizace Mateřská škola "Lvíček" Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

2. Mateřská škola "Klubíčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

3. Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, včetně závodního stravování zaměstnanců příspěvkové organizace Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily.

 

 

Rada města ukládá                                                                                                       22 / 05 / R

 

a) Jaroslavě Hynkové, starostce, oslovit vlastníky pozemků v zastavěné části města, které v současnosti nejsou zastavěné a lze je využít pro výstavbu rodinných domů               a objektů pro bydlení, pro zpracování a případnou účast v "Přehledu volných pozemků pro výstavbu rodinných domů a objektů pro bydlení v Lomnici                         nad Popelkou".

 

 

b) Jaroslavě Hynkové, starostce, prověřit možnosti pronájmu části pozemku                  p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pro zahrádku, na základě žádostí manželů Pavly a Bedřicha Stolínových, bytem Lomnice nad Popelkou, ze dne 17.1.2005 a ze dne 27.1.2005 

 

 

c) ing.Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, v návaznosti na usnesení rady města č.82/04/R ze dne                  1. 7. 2004 a vzhledem ke zveřejněnému záměru prodeje pozemku p.p.č.372/2,                  k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, opětovně vyzvat vlastníky garáží, umístěných na uvedeném pozemku, k jejich urychlenému odstranění a to v náhradním termínu pro jejich odstranění                           do 30. 4. 2005. Po uplynutí tohoto termínu budou podniknuty právní kroky                       pro odstranění předmětných garáží ze strany vlastníka pozemku.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             23 / 05 / R

 

- schválit prodej zděného objektu bez čp. s pozemkem st.p.č. 119/3 a dřevěný objekt s pozemkem st.p.č. 119/4, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, na základě výběrového řízení s přihlášenými zájemci na nejvyšší nabídkovou cenu, s podmínkou zřízení věcného břemene přístupu, opravy a vyvážení septiku na pozemku st.p.č. 119/3              pro vlastníky domu čp. 24.

 

 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města                                                         24 / 05 / R

 

- schválit odkoupení pozemků p.p.č.1873 a p.p.č.2359/1, oba k.ú. Lomnice                     nad Popelkou, od Zemědělsko obchodního družstva Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 3. března 2005

 

 

 

 

    Josef Kysela v. r.                                                             Jaroslava Hynková v. r.  

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz