Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis z 18.zasedání zastupitelstva města (17.2.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 25.02.2005 do 11.03.2005
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM
Značka: ZM 18 Z

Město Lomnice nad Popelkou

 

Z Á P I S

 

z 18. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

 konaného dne 17. února 2005

 

 

Přítomno:   12 členů zastupitelstva města (ing.Vlastimil Bambas, Mgr.Petr Doležal, Jan Drahoňovský, Petr Havel, ing.Bohumil Hercík, Bc.Otakar Kracík, Josef Kysela, Vladimír Mastník, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr.Václav Šimůnek, ing.Miroslav Šmiraus, ing.Petr Velda)

                                              

omluveni : Roman Dušta, Jaroslava Hynková, MUDr.Jiří Mlejnek, ing.František Novotný

 

nepřítomen:   ing.Josef Klinger

               

tajemník městského úřadu ing.Ivo Bělonohý

               

39 občanů

 

host: Jiří Mohaupt - Deník Pojizeří

 

 

            Dnešní zasedání zastupitelstva města zahájil v 18.05 hodin a dále řídil místostarosta Josef Kysela. Oznámil, že 18. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a že je přítomno 12 členů zastupitelstva, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Pořízením zápisu z dnešního jednání pověřila tajemníka městského úřadu,  ing.Ivo Bělonohého. Dále potvrdil, že zápis                 ze 17. zasedání zastupitelstva města byl ověřen Bc.Otakarem Kracíkem a PaedDr.Pavlem Pavelkou, kteří svými podpisy stvrdili, že shledali zápis v pořádku.

            Dále místostarosta Josef Kysela přednesl návrh na složení návrhové komise, a to                za předsedu Jana Drahoňovského a za členy Bc.Otakara Kracíka a PaedDr.Pavla Pavelku. Toto složení komise bylo poté jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.

            Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl místostarosta Josef Kysela Petra Havla a Mgr.Václava Šimůnka. I tento návrh byl jednohlasně přijat všemi dvanácti  přítomnými členy zastupitelstva.

 

            Potom místostarosta Josef Kysela přečetl program dnešního jednání, který byl řádně zveřejněn. Připomínky ani doplnění k přednesenému programu z řad členů zastupitelstva nebyly, proto bylo o návrhu hlasováno. Všemi dvanácti hlasy přítomných členů zastupitelstva byly schváleny následující body programu:

 

Finanční záležitosti:

  1.  Rozpočet Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005

  2.  Rozpočet Vodohospodářského sdružení Turnov na rok 2005

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

  3.  Předpokládaný rozvoj města na roky 2005 - 2006

  4.  Návrh zadání změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č.5

  5.  Změny zřizovacích listin všech příspěvkových organizací města - změna vztahu

       k majetku, změna sídla TSM a další změny

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

  6.  Prodej průmyslového areálu ul.Kampelíkova

  7.  Odvolání ve věci prodeje čp. 338, ul. Pivovarská

  8.  Změna kupní ceny za prodej pozemku p.p.č. 217/3, k.ú. Lomnice n.P. - nové projednání

  9.  Prodej části pozemku p.p.č. 381/1, k.ú. Lomnice n.P., Kavánova ulice

 10. Prodej pozemku p.p.č. 2428, k.ú. Lomnice n.P., ulice 5.května

Ostatní záležitosti:

 11. Diskuse

 12. Usnesení, závěr

 

Poté místostarosta Josef Kysela oznámil, že se písemně z řad občanů přihlásila                                   do diskuse k projednávání bodu č.l (Rozpočet Města Lomnice nad Popelkou  na r.2005) paní Miroslava Svojanovská.

 

Finanční záležitosti

 

1.  Rozpočet Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005

            Místostarosta Josef Kysela uvedl tento bod programu a upozornil na to, že vedení města bylo pověřeno radou města k sestavení vyrovnaného rozpočtu na r. 2005. Jelikož požadavky příspěvkových organizací města i dalších organizací tvořily částku cca o 30% vyšší, než umožňovala příjmová část rozpočtu, bylo provedeno pokrácení těchto požadavků              a v příštích dnech proběhne v této věci tzv. dohadovací řízení se všemi řediteli příspěvkových organizací města. Poté místostarosta Kysela předal slovo Vlastě Zikešové, vedoucí odboru finančního a plánovacího.

            V. Zikešová podrobně seznámila s průběhem přípravy a zpracování rozpočtu                       na r. 2005. Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn - vyvěšen v zákonem stanovené lhůtě                   na úřední desce i na internetových stránkách města. Členové zastupitelstva města i členové finančního výboru obdrželi předem návrh rozpočtu v tabulkové podobě a projednali                        na společném jednání rady města, rozšířené o členy zastupitelstva a schůzi finančního výboru dne 10.2.2005. Seznámila s výší příjmové a výdajové části rozpočtu a výší financování                   na obou stranách a s celkovou výší návrhu rozpočtu. dále seznámila s návrhem úpravy zveřejněného návrhu rozpočtu, kterou doporučila rada města.

            Z řad zastupitelstva se k tomuto bodu programu přihlásil Vladimír Mastník se zásadní připomínkou, že rozpočet města nebyl před jeho schválením projednán na schůzi finančního výboru a doporučen výborem členům zastupitelstva ke schválení. Tento postup byl v minulosti zachováván a je též běžný v ostatních městech a obcích. Vyjádření finančního výboru mu chybělo také při uskutečnění největší finančně - majetkové transakce v dějinách města, a to darování veškerého vodohospodářského majetku v hodnotě 180 mil. Kč Vodohospodářskému sdružení Turnov. Dále je nespokojen s nárůstem finančních nákladů                 na svoz tuhého komunálního odpadu firmou .A.S.A., což představuje markantní rozdíl                oproti loňskému roku, kdy za tyto služby město platilo Technickým službám Města Lomnice nad Popelkou.  Obává se, že náklady za svoz a uložení TKO nadále porostou a město je nijak neovlivní. Rovněž již nikdy neovlivní cenu vodného a stočného. Tyto důležité finanční otázky nebyly řádně projednány finančním výborem. Proto navrhl, aby se rozpočet města na r. 2005 schválil až po doporučení finančního výboru. K tomu Vlasta Zikešová i místostarosta Josef Kysela potvrdili, že finanční výbor byl svolán na společnou schůzi s radou a zastupitelstvem města na 10.2.2005, přičemž se jednání zúčastnili pouze dva jeho členové.

            Poté dal místostarosta Josef Kysela hlasovat o návrhu pana Mastníka, odložit schvalování  rozpočtu až po novém projednání ve finančním výboru. Pro tento návrh hlasovali pouze dva členové zastupitelstva (Vladimír Mastník a ing. Bohumil Hercík), proti návrhu hlasovalo 9 členů (Jan Drahoňovský, ing.Petra Velda, ing.Miroslav Šmiraus, Mgr.Petr Doležal, Josef Kysela, Mgr.Václav Šimůnek, Petr Havel, PaedDr.Pavel Pavelka, ing.Vlastimil Bambas) a Bc.Otakar Kracík se hlasování zdržel. Tím protinávrh V. Mastníka nebyl přijat.

            Dále bylo slovo uděleno paní Miroslavě Svojanovské, která se předem písemně přihlásila k projednávání tohoto bodu jednání. Paní Svojanovská měla dvě připomínky.

1) Zeptala se na celkový objem finančních prostředků, které se vyberou od občanů                            na poplatcích za likvidaci komunálního odpadu a kolik město na tuto likvidaci doplácí,                 když náklady za působení firmy .A.S.A. narostly, a dále jakou částku město dříve platilo Technickým službám a jakou nyní firmě .A.S.A.        

 K této části otázky místostarosta Josef Kysela uvedl, že od občanů se za poplatky vybere zhruba 2,5 mil. Kč a město na likvidaci odpadů doplácí z rozpočtu cca 1,5 mil. Kč. Další údaje budou pro paní Svojanovskou připraveny na příští zasedání zastupitelstva.

2) Dále se paní Svojanovská podivila nad tím, že nemusí být k rozpočtu města vyjádření finančního výboru. K tomu místostarosta Josef Kysela dodal, že je na zodpovědnosti členů výboru, zda na projednání přijdou nebo ne.

 

            Další dotazy nebo připomínky k návrhu rozpočtu města nebyly, proto místostarosta Josef Kysela vyzval Vlastu Zikešovou, aby přečetla návrh usnesení, o kterém bylo následně hlasováno. Pro tento návrh hlasovalo 10 členů zastupitelstva (Jan Drahoňovský, ing.Petr Velda, Mgr.Petr Doležal, ing.Miroslav Šmiraus, Josef Kysela, Bc.Otakar Kracík, Mgr.Václav Šimůnek, Petr Havel, PaedDr.Pavel Pavelka, ing.Vlastimil Bambas). Dva členové                        se hlasování zdrželi (Vladimír Mastník, ing.Bohumil Hercík).

Tím zastupitelstvo města schválilo na základě § 84, odst.2 písm.c) zákona č.128/2000 Sb.,    o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005 v celkové výši 82.241 tis.Kč, a to v části příjmové: příjmy 69.681 tis.Kč, financování 12.560 tis.Kč, v části výdajové: výdaje 77.215 tis. Kč, financování 5.026 tis.Kč, dle návrhu předloženého a zveřejněného v souladu s § 11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s úpravami dle návrhu rady města.

 

2.  Rozpočet Vodohospodářského sdružení Turnov na rok 2005

            Místostarosta Josef Kysela připomněl, že od 1.1.2005 je Město Lomnice nad Popelkou členem dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov a od 20.1.2005 má město v tomto sdružení své zvolené zástupce, a to v radě sdružení Jaroslavu Hynkovu             a ing.Jiřího Pochopa a  v dozorčí radě Romana Duštu. Pro město Lomnici jsou v rozpočtu                pro rok 2005 vyčleněny finanční prostředky ve výši 3,250.000,- Kč.

            Vladimír Mastník se přihlásil s dotazem, kde jsou v tabulce rozpočtu VHS uvedeny položky, týkající se Lomnice nad Popelkou a uvedené částky. Vysvětlení podal ing.Jiří Pochop, Josef Kysela a ing.Miroslav Šmiraus.

            Poté, co již nebyly žádné další dotazy ani připomínky, přečetl místostarosta Josef Kysela návrh usnesení a dal o něm hlasovat. Všichni přítomní členové zastupitelstva hlasovali pro tento návrh a přijali tak následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí bez výhrad rozpočet svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, na rok 2005.

 

 

 

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

 

3.  Předpokládaný rozvoj města na roky 2005 - 2006

            Místostarosta Josef Kysela sdělil, že dokument k tomuto bodu zpracovala starostka p.Jaroslava Hynková, která z důvodu své dnešní nepřítomnosti (nemoci) na zasedání pověřila tajemníka městského úřadu ing.Ivo Bělonohého k jeho přednesení. Ing.Bělonohý poté dostal slovo a vysvětlil, že byl zpracován rozvojový dokument, který je ovlivněn omezeným finančními možnostmi města v letošním a v příštím roce. Tento materiál je konkrétní,                     střízlivý a pokrývá pouze to, na co město má peníze, nebo na co město může sehnat peníze z reálných zdrojů dotačních, grantových, nadačních apod. Připomněl, že členové zastupitelstva tento materiál obdrželi předem a občané se s ním mohli seznámit na vývěsce před jednací síní. Dále vyjmenoval všechny nejdůležitější položky tohoto dokumentu. Sdělil, že pokud bude tento program rozvoje schválen, bude poté v širším měřítku zveřejněn, a to               na úředních deskách městského úřadu, internetových stránkách města, v Lomnických novinách  apod.

            Na otázku místostarosty, zda má někdo z členů zastupitelstva dotaz nebo připomínku, se nikdo nepřihlásil, proto ing.Bělonohý přečetl návrh usnesení, o kterém bylo následně hlasováno. Všichni přítomní členové zastupitelstva přednesený návrh jednomyslně přijali.

Zastupitelstvo města tak schválilo v souladu s § 84, odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, program rozvoje Města Lomnice nad Popelkou                 na roky 2005 -  2006, dle návrhu, který zpracovala Jaroslava Hynková, starostka.

 

4.  Návrh zadání změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č.5

            Místostarosta Josef Kysela vyzval Bc.Petra Tomeše, vedoucího stavebního úřadu,                aby přednesl zprávu k tomuto bodu. Bc.Tomeš vysvětlil, že zastupitelstvu města je předkládán návrh změn územního plánu Lomnice nad Popelkou  č.5 tak, jak byl zpracován              na základě výsledků dosavadního projednání těchto změn a podnětů občanů v té oblasti,               která se netýká nároků na nová území. Jedná se o jedno území na Ploužnici, které má být zařazeno do tzv. území obytného, venkovského, a dále o změny plošných regulativů v současně platném územním plánu. Tyto plošné výměry jednotlivých stavebních pozemků se ukázaly nereálnými pro rozvoj výstavby ve městě. Návrh byl projednán se všemi dotčenými orgány a byl postoupen Krajskému úřadu Libereckého kraje, jakožto nadřízenému orgánu územního plánování, který svým kladným stanoviskem doporučil tento návrh ke schválení. Případným schválením by mohly být uvolněny další plochy např. pro bydlení.

            Nikdo z členů zastupitelstva neměl žádné otázky ani připomínky, proto Bc.Tomeš přečetl návrh usnesení, který byl následným hlasováním jednomyslně schválen.

Zastupitelstvo města tak schválilo - jako příslušný orgán podle § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 20 odst. 7 a § 26 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

1. návrh zadání změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou  č. 5, projednaného podle § 20 stavebního zákona a ke kterému vydal kladné stanovisko Krajský úřad Libereckého kraje Liberec jako nadřízený orgán územního plánování, dne 1.2.2005  pod zn. KÚLK/2750/2004/OÚP,

2. spojení zpracování a projednání  zpracování konceptu řešení a návrhu změn územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 5 ve smyslu § 17 odst. 1 a 2 Vyhl.č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci,              ve znění pozdějších předpisů

a uložilo Bc.Petru Tomešovi, vedoucímu stavebního úřadu Městského úřadu Lomnice               nad Popelkou, zajistit zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu změn územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 5 podle § 22 stavebního zákona.

 

5.  Změny zřizovacích listin všech příspěvkových organizací města - změna vztahu

     k majetku, změna sídla TSM a další změny

            Ing.Ivo Bělonohý, tajemník      městského úřadu, uvedl, že podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byl příspěvkovým organizacím, zřízeným městem na základě zřizovacích listin, převeden majetek pouze do správy, nikoliv                              do vlastnictví. Nyní nastala jiná situace, vlivem reformy veřejných financí a po poradě s auditorkou ing. Ivanou Schneiderovou je třeba učinit změnu. Zastupitelstvu se předkládá návrh, majetek pořízený před vystavením zřizovacích listin dát organizacím do výpůjčky        a majetek pořízený organizacemi cca od r. 2001 do dneška převést do jejich vlastnictví, jak uvádějí další předpisy v oblasti občanského a obchodního práva. V důsledku toho budou nyní vymezeny dva druhy majetku, což bude zakotveno v dodatcích zřizovacích listin.                   U příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou bude do dodatku promítnuta i změna sídla TSM k 1.3.2005. Dále je připravena směrnice pro hospodaření s majetkem města. Všechny příspěvkové organizace města budou s těmito kroky seznámeny. V nejbližší době se předpokládají další změny zřizovacích listin u příspěvkových organizací, které jsou školami nebo školskými zařízeními, v souvislosti s novým školským zákonem (školní jídelny, speciální školství), a které nyní nelze, vzhledem k absenci prováděcích předpisů, provést.

            Nikdo z členů zastupitelstva se s dotazem nepřihlásil, nebylo třeba dalšího vysvětlení, proto ing.Bělonohý četl postupně návrh usnesení ke každé příspěvkové organizaci zvlášť       a vzápětí bylo jednotlivě o návrzích hlasováno. Všechny jednotlivé návrhy usnesení byly postupně a samostatně jednohlasně přijaty.

 

Zastupitelstvo města tak schválilo:

 

a) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností  od 1. 3. 2005 a současně uložilo ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

b) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 3. 2005 a současně uložilo ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

c) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 3. 2005 a současně uložilo ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

d) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola "Dášenka" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 3. 2005 a současně uložilo ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

e) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola "Klubíčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 3. 2005 a současně uložilo ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

f) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola "Lvíček" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 3. 2005 a současně uložilo ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

g) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 3. 2005 a současně uložilo ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

h) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 3. 2005 a současně uložilo ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

i) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, Lomnice nad Popelkou, okres Semily, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností  od 1. 3. 2005 a současně uložilo ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

j) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 3. 2005 a současně uložilo ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

k) v souladu s §84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu sídla příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice                            nad Popelkou z Husova náměstí čp. 4, Lomnice nad Popelkou, nově ulice K Urnovému háji čp. 118, Lomnice nad Popelkou.

Zastupitelstvo města současně schválilo v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb.,                      o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou,    který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem                   a uvedenou příspěvkovou organizací a současně zahrnuje změnu sídla uvedené příspěvkové organizace, s účinností od 1. 3. 2005 a současně uložilo ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti

 

6.  Prodej průmyslového areálu ul.Kampelíkova

            Místostarosta Josef Kysela předal slovo ing.Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města, která oznámila, že na základě zveřejněného záměru prodeje areálu bývalé skárny Technolen včetně pozemků proběhlo před dnešním zasedáním výběrové řízení, kde byla na doporučení rady města dána přednost nejvyšší nabídce. Z pěti přihlášených zájemců se k výběrovému řízení dostavili pouze dva: firma Palounek, s.r.o. Lomnice nad Popelkou      a firma BRONCO, s.r.o. Valdice. Po ukončení výběrového řízení byla upřednostněna nabídka firmy BRONCO s.r.o. ve výši 1,970 tis.Kč. Firma složila vzápětí 10% zálohu ještě před zahájením zasedání zastupitelstva.

            Dotazy ani připomínky nebyly, ing.Rádlová přečetla návrh usnesení a místostarosta Josef Kysela dal o něm poté hlasovat. Všichni přítomní členové zastupitelstva návrh jednomyslně odsouhlasili a zastupitelstvo města tak schválilo na základě výběrového řízení prodej pozemků a průmyslových objektů areálu v ulici Kampelíkova čp. 1060, Lomnice nad Popelkou, průmyslový objekt č.p.1060 na pozemcích st.p.č.703/1 a st.p.č.703/2, včetně strojních součástí, průmyslový objekt na pozemku st.p.č.1778, průmyslový objekt na pozemku st.p.č.1779, pozemek st.p.č.703/1 o výměře 2532 m2, pozemek st.p.č.1778             o výměře 45 m2, pozemek st.p.č.1779 o výměře 1049 m2, pozemek p.p.č.1153/3 o výměře 4373 m2, pozemek p.p.č.1190/1 o výměře 1897 m2, pozemek p.p.č.1247 o výměře 88 m2, pozemek p.p.č.1248 o výměře 151 m2, pozemek p.p.č.1249/1 o výměře 89 m2, pozemek p.p.č.1251 o výměře 96 m2, pozemek p.p.č.1252 o výměře 77 m2, pozemek p.p.č.1265                     o výměře 602 m2, pozemek p.p.č.1270/1 o výměře 3907 m2, pozemek p.p.č.1270/2 o výměře 78 m2, pozemek p.p.č.1270/4 o výměře 72 m2 a pozemek p.p.č.1278 o výměře 1151 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, společnosti Bronco, s.r.o., IČO 48173428, se sídlem Valdice, za kupní cenu nabídkovou 1.970.000,- Kč,                         s podmínkou úhrady nabídkové kupní ceny do 18. 4. 2005. Pokud nebude uhrazena kupní cena do uvedeného termínu, budou nemovitosti prodány druhému v pořadí dle výběrového řízení, společnosti Palounek, s.r.o., IČO 25933116, se sídlem Lomnice nad Popelkou,                     za kupní cenu nabídkovou 1.960.000,- Kč, s podmínkou úhrady nabídkové kupní ceny 50 dnů od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která bude sepsána do 14 dnů                     od přechodu práva koupě. Vyhotovení kupní smlouvy si zajistí kupující na vlastní náklady.

 

7.  Odvolání ve věci prodeje čp. 338, ul. Pivovarská

            Ing.Milena Rádlová uvedla, že usnesením zastupitelstva města č. 40/04/Z ze dne 9.12.2004 bylo schváleno prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny domku čp.338 manželům Michaele a Jiřímu Stránským do 31.3.2005. Manželé Stránských z důvodu potíží při získání úvěru na koupi domku vlivem problematické zástavní smlouvy nemohli původně stanovený termín platby do konce r.2004 dodržet. Proto se zastupitelstvo města na svém zasedání dne 9.12.2004 rozhodlo jejich žádosti o prodloužení  platby vyhovět. Přitom však nebyla dodržena podmínka, původně stanovená při odsouhlasení prodeje domku, kdy v momentě včasného nezaplacení kupní ceny prvním zájemcem nabývá právo na koupi druhý zájemce v pořadí, kterým jsou manželé Hana a Jaroslav Šimkovi. Dále ing.Rádlová uvedla, že doplatek kupní ceny byl již na účet města od manželů Stránských, resp. z účtu hypoteční banky, převeden,     a to dne 15.2.2005, přičemž manželům Stránským vznikly s pořízením úvěru náklady ve výši téměř 100.000,-Kč.

            K této problematice se přihlásil Vladimír Mastník s námitkou, že v celkovém důsledku byli manželé Šimkovi poškozeni a zeptal se, co navrhuje rada města ve věci jejich odvolání. Místostarosta Josef Kysela odpověděl, že rada města vzhledem k převodu peněz navrhuje ponechat průběh prodeje tak, jak byl uskutečněn. Poté ing.Milena Rádlová přečetla návrh usnesení, že zastupitelstvo města bere na vědomí odvolání manželů Šimkových a převedení doplatku kupní ceny od manželů Stránských na účet města. Proběhlo hlasování, pro tento návrh hlasovalo 8 členů zastupitelstva (Drahoňovský, ing.Petr Velda, ing.Miroslav Šmiraus, Mgr.Petr Doležal, Josef Kysela, Petr Havel, PaedDr.Pavel Pavelka a ing.Vlastimil Bambas). Čtyři členové se hlasování zdrželi (ing.Bohumil Hercík, Vladimír Mastník, Bc.Otakar Kracík a Mgr.Václav Šimůnek). Návrh tedy nebyl schválen.

            Potom se rozvinula k tomuto problému diskuse v řadách zastupitelstva. Ing.Miroslav Šmiraus uvedl, že zastupitelstvo mělo ke svému prosincovému rozhodnutí o prodloužení termínu splatnosti právo a nyní je již nevhodné celý postup měnit. K tomu ing.Ivo Bělonohý dodal, jaké kroky by musely být učiněny v případě nového projednání prodeje. Petr Havel se omluvil manželům Šimkovým, ale domnívá se, že v současné době by byli více poškozeni manželé Stránští. Vladimír Mastník podal návrh hlasovat znovu o předloženém návrhu usnesení, jestliže manželé Šimkovi přijmou v tuto chvíli veřejnou omluvu za toto příkoří.

            Místostarosta Josef Kysela se dotázal přítomného pana Jaroslava Šimka, zda přijímá omluvu zastupitelstva. Pan Šimek uvedl, že cítí poškození a označil jako chybu, že nebyl vyzván k jednání o prodeji v době, kdy bylo jasné, že platba od prvního zájemce včas neproběhne. Upozornil na to, aby při dalších prodejích nedocházelo k podobné chybě. Nakonec prohlásil, že omluvu přijímá, za což mu místostarosta Josef Kysela poděkoval          a sdělil mu, že omluvu obdrží ještě písemnou formou.

            Vladimír Mastník poté navrhl, aby bylo znovu hlasováno o návrhu usnesení v tom znění, jak byl přednesen. Ing. Rádlová návrh usnesení znovu přečetla. Všichni přítomní členové zastupitelstva potom přednesený návrh jednomyslně schválili. Zastupitelstvo města tak vzalo na vědomí odvolání manželů Šimkových, bytem Lomnice nad Popelkou, ve věci prodeje rodinného domu čp. 338 se souvisejícími pozemky, ulice Pivovarská, Lomnice                nad Popelkou, a skutečnost převedení doplatku kupní ceny na účet Města Lomnice                      nad Popelkou od kupujících - manželů Michaely a Jiřího Stránských v termínu schváleném usnesením ZM  č. 40/04/Z písm. m) ze dne 9. 12. 2004.

8.  Změna kupní ceny za prodej pozemku p.p.č. 217/3, k.ú. Lomnice n.P. - nové           projednání

            Ing.Milena Rádlová uvedla, že prodej výše uvedeného pozemku byl projednáván v zastupitelstvu města již dvakrát. Vždy zastupitelstvo trvalo na ceně 150,- Kč/m2. Dne 4.11.2004 se p. Hamtil dopisem dotázal na výši kupní ceny, neboť se stanovenou cenou nesouhlasí. Rada města tuto záležitost opět projednala dne 16.2.2005 a doporučuje zastupitelstvu snížit kupní cenu na 100,- Kč.

            Dotazy ani připomínky z řad zastupitelstva nebyly, proto ing.Rádlová přečetla návrh usnesení, které bylo poté jednohlasně všemi přítomnými členy zastupitelstva přijato v tomto znění:

Zastupitelstvo města revokuje  své usnesení č. 35/03/Z písm. f) ze dne 11. 12. 2003, týkající se prodeje pozemku p.p.č.217/3, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura zahrada, o výměře 123 m2 z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou paní Aleně Hamtilové, bytem Lomnice nad Popelkou, v podílu ½ a paní Miroslavě Rulcové, bytem Sobotka, v podílu ½, ve smyslu změny kupní ceny ze 150,- Kč/ m2 na 100,- Kč/ m2, na základě žádosti Miloslava Hamtila, bytem Lomnice nad Popelkou. Ostatní ujednání uvedeného usnesení zůstávají beze změny.

Zastupitelstvo města současně zrušuje své usnesení č. 16/04/Z ze dne 17. 6. 2004 v plném rozsahu.

 

  9.  Prodej části pozemku p.p.č. 381/1, k.ú. Lomnice n.P., Kavánova ulice

            Ing.Milena Rádlová připomněla, že záměr prodeje části pozemku 381/1 v k.ú. Lomnice n. P. byl schválen radou města 18.11.2004 a záměr byl poté zveřejněn na úřední desce. Jedná se o malou část pozemku, kterou žadatelé potřebují k výstavbě garáže u domku. Prodej je radou města doporučen zastupitelstvu ke schválení.

            Kromě Petra Havla, který požadoval vysvětlení ke snímku katastrální mapy, se s dotazem nikdo další z řad zastupitelstva nepřihlásil, proto ing.Rádlová přečetla návrh usnesení, který byl následně jednomyslně přijat.

Zastupitelstvo města tak schválilo prodej části pozemku p.p.č. 381/1, k.ú. Lomnice                         nad Popelkou, kultura ostatní plocha, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Jiřímu a Ivaně Čapkovým, bytem Lomnice                   nad Popelkou, kupní cena 100,-Kč/m2. Vyhotovení kupní smlouvy a geometrického plánu                       na rozdělení pozemku si zajistí kupující na vlastní náklady.

 

10. Prodej pozemku p.p.č. 2428, k.ú. Lomnice n.P., ulice 5.května

            Ing.Rádlová sdělila, že záměr prodeje byl již jednou radou města projednán                 a schválen. Paní Dana Malinová však potom od svého záměru koupě ustoupila a jiný zájemce se nepřihlásil. Nyní se projednává nová žádost paní Malinové, která pozemek dlouhodobě užívá a je v těsné blízkosti její zahrádky.

            Dotazy ani připomínky k tomuto tématu nebyly, ing. Rádlová přečetla návrh usnesení, který byl následně jednohlasně schválen.

Zastupitelstvo města tak schválilo prodej pozemku p.p.č. 2428, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura trvalý travní porost, výměra 107 m2, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, paní Daně Malinové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,- Kč/m2. Vyhotovení kupní smlouvy si zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

Ostatní záležitosti

 

11. Diskuse

            Jelikož byly všechny body k projednání vyčerpány, místostarosta Josef Kysela otevřel diskusi.

 

            Jako první se přihlásila paní Miroslava Svojanovská, aby se vyjádřila k výsledkům činnosti města v loňské roce. Kritizovala nesplnění výstavby supermarketu v Lomnici n.P.                a také trvající absenci lékařské služby první pomoci a sběrny opravny bot a čistírny. Dále se zeptala, kdo bude stavět na místě, kde nyní stojí objekt pivovaru, když se tak rychle zrušila stavební uzávěra této lokality.

            Na její otázky reagoval Mgr.Petr Doležal, který řekl, že není v moci města zařídit zde supermarket nebo sběrny obuvi a čistírny, jestliže  firmy nehodlají v našem městě investovat     a podnikat z důvodu nerentabilnosti. Zřízení lékařské služby první pomoci se dosud nepodařilo vymoci. Zatím se jedná pouze o tom, že by mohla být v budově polikliniky zřízena ambulantní interna pro předoperační vyšetření. K otázce lokality pivovaru podotkl ing.Miroslav Šmiraus, že by mohl něco vědět Vladimír Mastník, jehož před časem vlastník objektu pivovaru kontaktoval. V.Mastník k tomu uvedl, že u něho společnost KATA s.r. o. Pilníkov  pouze učinila dotaz, jak je to se stavební uzávěrou v této lokalitě. Další kontakty s firmou nemá a nyní je podle něho na řadě město, aby vstoupilo s tímto vlastníkem                       do jednání.

 

            Dále se přihlásila do diskuse sl.Benešová s dotazem, proč se před časem vyhlašovala stavební uzávěra na jmenovanou lokalitu, jestli z důvodu ochrany památkového objektu. Také vyjádřila svoje stanovisko, že nepatří k těm lomnickým občanům, kteří prosazují v Lomnici supermarket. A to z toho důvodu, že by jeho existence způsobila zánik některých stávajících obchodů a že dle jejího názoru takový objekt do městské památkové zóny nepatří. Navíc by vedle autobusového nádraží ještě více zvyšoval dopravní zatíženost centra města.

            K otázce stavební uzávěry podal vysvětlení ing.Ivo Bělonohý. Stavební uzávěra nebyla vyhlášena pouze z důvodů památkových, ale zejména proto, že byl vyhlášen záměr zpracování urbanistické studie na toto území a provedení regulace území, což byla podmínka vyplývající z územního plánu. Stavební uzávěra byla uvolněna ve chvíli, kdy byly upřesněny podmínky využití území a byl projeven zájem zde stavět.

            K diskusi o této věci se ještě přidal p.Josef Pěnička, který není pro zachování pivovaru, neboť dobře zná jeho technický stav. Přikláněl by se k možnosti zřídit na jeho místě např. park. Dále se zeptal, zda by nešlo něco udělat s objektem bývalé samoobsluhy                        na sídlišti, kterou vlastní v současné době p.Houžvička. Tento chátrající objekt začíná být nebezpečným. A také zda by nebyla nějaká cesta k tomu, aby byla budova znovu využívána, když se nepodařilo realizovat výstavbu supermarketu. K tomu vystoupil místostarosta Josef Kysela, který uvedl, že kontrola stavu budov je v kompetenci stavebního úřadu, a vyzval Bc.Petra Tomeše, aby se k tomu vyjádřil. Bc.Tomeš přislíbil, že stav budovy bývalé samoobsluhy  prověří.

 

            Petr Havel i paní Svojanovská vznesli připomínky k nesprávnému parkování v ulicích města, konkrétně na sídlišti a v Máchově ulici, kde dochází k parkování mimo vozovku                   a poškozují se kabely umístěné těsně pod povrchem země, které vedou k zimnímu stadionu. Na to odpověděl místostarosta J.Kysela, že proběhlo jednání o úpravách dopravního značení ve městě s dopravním inspektorátem Policie ČR, který přislíbil podporu při jednání s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, jež má proběhnout v nejbližší době. Ubezpečil, že vedení města se bezpečností v ulicích zabývá. K problému v Máchově ulici ještě ing.Bělonohý dodal, že rada města projednala podnět pro dopravní policii, aby nesprávné parkování řešila.

 

            Paní Božena Mottlová měla připomínku k tomu, že se má v nejbližší době přestěhovat obvodní oddělení Policie ČR z náměstí na Olymp, kde bude tato služebna dosti vzdálena                 od dění ve městě. Na to odpověděl místostarosta J.Kysela, že přemístění vyplynulo z nových technických požadavků na pracoviště Policie ČR a pakliže by se nenašly nové odpovídající prostory, oddělení by v Lomnici bylo zrušeno. Takto se město snaží o zachování obvodního oddělení v našem městě.

 

            S dotazem, jak to dopadlo s prodejem slepičárny v Želechách, se přihlásil Jan Drahoňovský. Prodej se údajně neměl uskutečnit. Odpověď podala ing.Milena Rádlová, která J. Drahoňovského ujistila, že prodej byl již dávno realizován. Objekt koupila paní Zvoníková, spolumajitelka přilehlých pozemků, v rámci předkupního práva.

 

            V závěru diskuse se ještě přihlásila paní Miroslava Svojanovská s prosbou k Mgr.Petru Doležalovi, aby ve vedení Libereckého kraje zkusil projednat zřízení lékařské služby první pomoci v budově Léčebny dlouhodobě nemocných alespoň bez sanitek. Mgr.Doležal projednání přislíbil.

 

 

12. Usnesení, závěr

 

            Další diskusní příspěvky nebyly, proto místostarosta Josef Kysela diskusi ukončil        a požádal předsedu návrhové komise Jana Drahoňovského o přednesení zprávy.

            J.Drahoňovský konstatoval, že všechny body programu byly projednány a poté schváleny. Ke všem byla přijata jednotlivá usnesení.

 

            Pak místostarosta Josef Kysela poděkoval Janu Drahoňovskému za přednesení zprávy a všem přítomným za účast. Zasedání v 19.55 hodin ukončil.

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 17.2.2005

 

 

 

Petr Havel v. r.

 

 

Mgr.Václav Šimůnek v. r.

 

 

 

                                                                                                     Josef Kysela v. r.

                                                                                                     místostarosta


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz