Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení (RD Novotný)

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 08.10.2008 do 31.10.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 08.10.2008 do 24.10.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

odbor vnitřní správy,oddělení stavební úřad

Husovo náměstí 6, 51251 Lomnice nad Popelkou

 

 

Č.j:          SULO/167/08 - 4-Mo                                                                   Lomnice nad Popelkou, dne: 6.10.2008

Vyřizuje:  Ing. František Mojžíš

E-mail:     stavební@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 029

 

veřejná vyhláška

Oznámení

o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

 

            Dne 7.5.2008 podali Martin Novotný (nar. 9.8.1973), K Babylonu 1305, 512 51  Lomnice nad Popelkou a Alena Novotná (nar. 14.9.1973), K Babylonu 1305, 512 51  Lomnice nad Popelkou žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Rodinný dům na parcele č.456/5 v k.ú. Lomnice nad Popelkou, domovní čistírna odpadních vod, vrtaná studna,  přípjka elektro a zpevněné plochy. na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 451, 452, 453, 454, 455, 456/5, 456/6, 456/7, 457/3, 457/4, 3545/1 a 3545/2 v kat. území Lomnice nad Popelkou. Pozemek 456/2 a 457/4 se nachází na okraji zastavitelného území obce . Stavba je umístěna v souladu se schváleným územním plánem a respektuje vymezení uliční čáry 6 m od severní a západní hranice pozemku

Pozemek je přístupný z veřejné komunikace 3545/1 a3545/2.

Pozemek není součástí  památkové zóny a neleží v oblasti nebezpečí záplav.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

            Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, ( dále jen “stavební úřad ) jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

 

11.11.2008 (úterý) v 10:00 hodin.

 

Místo konání: Na místě stavby, ppč. 456/5, Lomnice nad Popelkou.

 

            Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí a středa od 8:00-11:30 a 12:30-17:00 hod.) a při ústním jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

            Žadatelé je povinen připravit k ústnímu jednání zejména:

1. doklad o zaplacení vyměřeného poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve výši 1000 Kč, uhrazený přiloženou poštovní poukázkou nebo v pokladně MěÚ Lomnice nad Popelkou (podatelna), příp. převodním příkazem na úč.č. 19-2422581/0100  VS -1361000198

2. Zákres směny pozemků dle Směnné smlouvy , uzavřené mezi manželi Novotných a Věrou  Tesárkovou, Janou  Plíškovou, Mgr. Naděždou Plíškovou.

 

Žadatel zajistí dle § 87 odst. 2 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí.

Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Mojžíš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

 

 

Datum vyvěšení: ............................................             Datum sejmutí: …………………................

 

Současně úřad pro vyvěšení  a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

 

 

 

 

………………………………….....................             ………………………………......................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                 Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                       Razítko:

 

 

Rozdělovník

Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby     

Doručení jednotlivě:

             Město Lomnice nad Popelkou, Husovo nám. 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Alena Novotná, K Babylonu 1305, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Martin Novotný, K Babylonu 1305, 512 51  Lomnice nad Popelkou    

Doručení veřejnou vyhláškou:

Jana Pilíšková, V Průčelí 1655, 149 00  Praha 4

Mgr. Naděžda Pilíšková, Valdštejnská 150/4, Malá Strana, 118 00  Praha 1

Věra Tesárková, Mikulova 1574/9, Chodov, 149 00  Praha 4

Alena Vilimovská, Sokolská 1061, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Josef Vilimovský, Sokolská 1061, 512 51  Lomnice nad Popelkou

 

 

 

     

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, Husovo nám. 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

     

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01  Semily

Městský úřad - odbor dopravy, Husova 82, 513 13  Semily

Městský úřad - odbor majetku a rozvoje města, Husovo náměstí 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily

Policie ČR - DI, Semily , 513 01  Semily

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz