Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 51.schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 1. října 2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 06.10.2008 do 20.10.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 51. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 1. října 2008

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            360 / 08 / R

 

-  jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Prováděcí a zadávací projektová dokumentace, Rekonstrukce objektu zámku čp. 4, Lomnice nad Popelkounabídku, kterou předložil Ing. Jaroslav Kaplan, Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně souhlasí s uzavřením předložené mandátní smlouvy.

 

Zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             361 / 08 / R

 

-  výzvu šesti potencionálním uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku „Oprava místních komunikací v ul. Novoměstská, Slunná a bezejmenná na p.p.č. 325/2 k.ú. Lomnice nad Popelkou“ dle návrhu starosty Vladimíra Mastníka.

 

Zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             362 / 08 / R

 

-   nájem dalších uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou čp.1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou tomuto žadateli:

Pavel Provazník, Lomnice nad Popelkou,

a to k nejbližšímu možnému datu k prvnímu kalendářnímu dni měsíce následujícího po uvolnění bytu.  

 

Zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             363 / 08 / R

 

-   uzavření smlouvy o podnájmu části pozemku p.p.č. 1684, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře cca 4 m2 se společností ZEOS Lomnice, a.s., se sídlem Lomnice nad Popelkou a dále smlouvy o nájmu pozemku p.p.č. 2014, k.ú. Rváčov, o výměře 286 m2 s ČR - Pozemkovým fondem, se sídlem Praha, na kterých se nachází drobné sakrální objekty.

 

Zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

Rada města schvaluje                                                                                            364 / 08 / R

 

-  zvýšení nájmů bytů v bytových domech čp. 1355, 1356, 1357 a 1358
ul. J. J. Fučíka, Lomnice nad Popelkou, a to z dosavadní částky 14,- Kč/m2 na 16,- Kč/m2, s účinností od 1. 1. 2009, na základě návrhu Bytového družstva Dubina II. se sídlem Pardubice.

 

Zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             365 / 08 / R

 

- zahraniční služební cestu pro starostu města Vladimíra Mastníka dne
8. 10. 2008 do města Klingenthal v SRN.

 

Zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník

 

 

Rada města doplňuje                                                                                  366 / 08 / R

 

-  své usnesení č. 337/08/RM ve věci nákupu příkopové sekačky o souhlas s použitím příspěvku na nákup investic.

 

Zajistí:  Mgr. Josef Šimek, místostarosta

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             367 / 08 / R

 

-  uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 5, ul. Komenského 164 v Lomnici nad Popelkou uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou
a nájemcem panem Otokarem Breuerem, ve smyslu změny křestního jména nájemce.

 

Zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             368 / 08 / R

 

-   po převodu vlastnictví níže uvedených nemovitostí od  Římskokatolické farnosti Lomnice nad Popelkou,  zřízení věcného břemene v budově zvonice na pozemku st.p.č. 132/1 k.ú. Lomnice nad Popelkou, spočívající ve zvonění zvony a v budově hřbitovní kaple na pozemku st.p.č. 133 k.ú. Lomnice nad Popelkou, spočívající v konání církevních obřadů, ve prospěch Římskokatolické farnosti Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 1. října 2008

 

 

 

            Mgr. Josef Šimek                                                                    Vladimír Mastník                                                            

               místostarosta                                                                             starosta

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz