Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města (17.2.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 24.02.2005 do 10.03.2005
Typ dokumentu: Usnesení Zastupitelstva města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 18. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 17. února 2005

 

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                      5 / 05 / Z

 

- na základě § 84, odst.2 písm.c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005 v celkové výši 82.241 tis.Kč, a to v části příjmové: příjmy 69.681 tis.Kč, financování              12.560 tis.Kč, v části výdajové: výdaje 77.215 tis. Kč, financování 5.026 tis.Kč,                  dle návrhu předloženého a zveřejněného v souladu s § 11 zákona č.250/2000 Sb.,               o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s úpravami dle návrhu rady města.

 

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                            6 / 05 / Z

 

- bez výhrad rozpočet svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, na rok 2005.

 

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                      7 / 05 / Z

 

- v souladu s § 84, odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, program rozvoje Města Lomnice nad Popelkou na roky 2005 -                - 2006, dle návrhu, který zpracovala Jaroslava Hynková, starostka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                      8 / 05 / Z

 

- jako příslušný orgán podle § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 20 odst. 7 a § 26 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

1. návrh zadání změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou  č. 5, projednaného podle § 20 stavebního zákona a ke kterému vydal kladné stanovisko Krajský úřad Libereckého kraje Liberec jako nadřízený orgán územního plánování, dne 1.2.2005  pod zn. KÚLK/2750/2004/OÚP,

2. spojení zpracování a projednání  zpracování konceptu řešení a návrhu změn územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 5 ve smyslu § 17 odst. 1 a 2 Vyhl.č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

a ukládá

- Bc.Petru Tomešovi, vedoucímu stavebního úřadu Městského úřadu Lomnice               nad Popelkou, zajistit zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu změn územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 5 podle § 22 stavebního zákona.

 

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                      9 / 05 / Z

 

a) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Lomnice                           nad Popelkou, okres Semily, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností              od 1. 3. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

b) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Města Lomnice                 nad Popelkou, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 3. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

 

 

 

c) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice                         nad Popelkou, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 3. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

d) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola "Dášenka" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 3. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

e) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola "Klubíčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 3. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

f) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola "Lvíček" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 3. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

g) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 3. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

h) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 3. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

i) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, Lomnice                             nad Popelkou, okres Semily, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností                od 1. 3. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

j) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 3. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    10 / 05 / Z

 

- v souladu s §84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změnu sídla příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou z Husova náměstí čp. 4, Lomnice nad Popelkou, nově ulice K Urnovému háji čp. 118, Lomnice nad Popelkou.

Zastupitelstvo města současně schvaluje

- v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou,    který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací a současně zahrnuje změnu sídla uvedené příspěvkové organizace, s účinností od 1. 3. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    11 / 05 / Z

 

a)  na základě výběrového řízení prodej pozemků a průmyslových objektů areálu                 v ulici Kampelíkova čp. 1060, Lomnice nad Popelkou, průmyslový objekt č.p.1060 na pozemcích st.p.č.703/1 a st.p.č.703/2, včetně strojních součástí, průmyslový objekt na pozemku st.p.č.1778, průmyslový objekt na pozemku st.p.č.1779, pozemek st.p.č.703/1 o výměře 2532 m2, pozemek st.p.č.1778 o výměře 45 m2, pozemek st.p.č.1779 o výměře 1049 m2, pozemek p.p.č.1153/3 o výměře 4373 m2, pozemek p.p.č.1190/1 o výměře 1897 m2, pozemek p.p.č.1247 o výměře 88 m2, pozemek p.p.č.1248 o výměře 151 m2, pozemek p.p.č.1249/1 o výměře 89 m2, pozemek p.p.č.1251 o výměře 96 m2, pozemek p.p.č.1252 o výměře 77 m2, pozemek p.p.č.1265 o výměře 602 m2, pozemek p.p.č.1270/1 o výměře 3907 m2, pozemek p.p.č.1270/2 o výměře 78 m2, pozemek p.p.č.1270/4 o výměře 72 m2 a pozemek p.p.č.1278 o výměře 1151 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, společnosti Bronco, s.r.o., IČO 48173428, se sídlem Valdice, za kupní cenu nabídkovou 1.970.000,- Kč, s podmínkou úhrady nabídkové kupní ceny do 18. 4. 2005. Pokud nebude uhrazena kupní cena do uvedeného termínu, budou nemovitosti prodány druhému v pořadí dle výběrového řízení, společnosti Palounek, s.r.o., IČO 25933116, se sídlem Lomnice nad Popelkou, za kupní cenu nabídkovou 1.960.000,- Kč, s podmínkou úhrady nabídkové kupní ceny 50 dnů                   od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která bude sepsána do 14 dnů                      od přechodu práva koupě. Vyhotovení kupní smlouvy si zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

b) prodej části pozemku p.p.č. 381/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura ostatní plocha, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice                  nad Popelkou, manželům Jiřímu a Ivaně Čapkovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,-Kč/m2. Vyhotovení kupní smlouvy a geometrického plánu                       na rozdělení pozemku si zajistí kupující na vlastní náklady.

 

c) prodej pozemku p.p.č. 2428, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura trvalý travní porost, výměra 107 m2, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, paní Daně Malinové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,- Kč/m2. Vyhotovení kupní smlouvy si zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                          12 / 05 / Z

 

- odvolání manželů Šimkových, bytem Lomnice nad Popelkou, ve věci prodeje rodinného domu čp. 338 se souvisejícími pozemky, ulice Pivovarská, Lomnice                 nad Popelkou, a skutečnost převedení doplatku kupní ceny na účet Města Lomnice nad Popelkou od kupujících - manželů Michaely a Jiřího Stránských v termínu schváleném usnesením ZM  č. 40/04/Z písm. m) ze dne 9. 12. 2004.

 

 

Zastupitelstvo města revokuje                                                                                     13 / 05 / Z

 

- své usnesení č. 35/03/Z písm. f) ze dne 11. 12. 2003, týkající se prodeje pozemku p.p.č.217/3, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura zahrada, o výměře 123 m2 z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou paní Aleně Hamtilové, bytem Lomnice nad Popelkou, v podílu ½ a paní Miroslavě Rulcové, bytem Sobotka, v podílu ½,          ve smyslu změny kupní ceny ze 150,- Kč/ m2 na 100,- Kč/ m2, na základě žádosti Miloslava Hamtila, bytem Lomnice nad Popelkou. Ostatní ujednání uvedeného usnesení zůstávají beze změny

Zastupitelstvo města současně zrušuje

- své usnesení č. 16/04/Z ze dne 17. 6. 2004 v plném rozsahu.

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 17. února 2005

 

 

     Ing. Miroslav Šmiraus v. r.                                Josef Kysela v. r.

                     člen rady města                                              místostarosta


Propojení na související dokumenty:
  • Zápis z 18.zasedání zastupitelstva města (17.2.2005)
  • Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz