Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 25.9.2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 01.10.2008 do 08.10.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM

Město Lomnice nad Popelkou

 

Z Á P I S

 

z 12. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

 konaného dne 25. září 2008

 

 

Přítomni:        15 členů zastupitelstva města (ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, Mgr. Jitka Hlavová, ing. Miloš Norman, ing. Pavel Kučera, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Josef Šimek, Stanislav Zelinka, Václav Zelmanovič)           

                       

Omluveni:         ing. Vlastimil Bambas, ing. Miroslav Šmiraus

                       

tajemník městského úřadu ing. Josef Matura

 

                        11 občanů

                                              

 

Pozvánka na zasedání zveřejněna:  19. 9. 2008

Zasedání zahájeno:  18.05 hodin

Zasedání řídil: starosta Vladimír Mastník

Pověření zajištěním zápisu z dnešního zasedání: ing. Josef Matura, tajemník městského 

                                                                                   úřadu

Ověření zápisu z minulého zasedání:  ing. Bohumil Hercík, ing. Pavel Kučera – bez závad

Návrhová komise: předseda – PaedDr. Pavel Pavelka, členové –  Mgr. Jitka Hlavová, Roman  
                                Dušta -  schváleno jednomyslně

Ověřovatelé dnešního zápisu:  Jan Drahoňovský, Petr Havel -  schváleno jednomyslně

 

 

Program:

 

1)       Zpráva kontrolního výboru

 

Organizační, koncepční  a finanční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

 

2)       4. dílčí úprava rozpočtu na rok 2008

3)       Přistoupení nových členů do Vodohospodářského sdružení Turnov

4)       Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací města

5)       Žádost o změnu vymezení památkové zóny na Ministerstvo kultury

6)       Žádost o změnu urbanistické studie

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

 

    7)    Přijetí daru od Římskokatolické farnosti Lomnice nad Popelkou

8)       Bezúplatný převod pozemků v rozvojových lokalitách a pod komunikacemi

9)     Prodej pozemku č. parcely 541 v k.ú. Košov

10)   Prodej části pozemku č. parcely 2267/2 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

11)   Prodej části pozemku č. parcely 3428/2

12)   Změna prodeje pozemků u benzinové pumpy Lomnice nad Popelkou

13)   Darování majetku příspěvkové organizaci Základní škola T.G. Masaryka 

 

Ostatní záležitosti: 

 

14)   Diskuse

15)   Usnesení, závěr

 

Takto předložený návrh programu byl poté jednomyslně schválen.

 

 

 

1.   Zpráva kontrolního výboru

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru zastupitelstva města, kterou přednesl předseda kontrolního výboru, Stanislav Zelinka.

 

 

Organizační, koncepční  a finanční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

 

2.   4. dílčí úprava rozpočtu na rok 2008

 

Starosta Vladimír Mastník:  přečetl jednotlivé položky Rozpočtového opatření č. 44, a to jeho příjmové i výdajové části.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: zastupitelstvo města schvaluje v důsledku rozpočtových opatření č. 37 až 44/2008, 4. změnu rozpočtu pro rok 2008, která se skládá z vlastní úpravy rozpočtu a přijatých dotací. Vlastní dílčí úprava rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou je tvořena  zvýšením jak příjmové, tak i výdajové části o  5.013 tis. Kč, objem doposud přijatých dotací v částce  7.335 tis. Kč (stav ke dni 17.9.2008). Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice
nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 86.846 tis. Kč.

V rámci této úpravy rozpočtu Zastupitelstvo města schvaluje jmenovitě poskytnutí dalších příspěvků  konkrétním neziskovým organizacím  na rok 2008, a to včetně PO:

subjekt                                                účel dotace                                           částka  tis. Kč

VHS  Turnov   - snížení – akce dok.       na opr. míst. komunik. Fügnerova        -280

FC Lomnice nad Popelkou                       na otopný systém                                    150

Základní škola Lomnice n.P.                     na mycí a zamet. stroj, stůl na stol.tenis   65           

Městské muzeum Lomnice n.P.                 na zřízení sportovní expozice                     100

TSM Lomnice nad Popelkou                    na zdravotní řez stromů                             150

TSM Lomnice nad Popelkou                    sníž. za dlouhodobou nemoc                   -138                  

TSM Lomnice nad Popelkou                    sníž. dotace na obnovu lesa                   -500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

 

 

3.   Přistoupení nových členů do Vodohospodářského sdružení Turnov

Starosta Vladimír Mastník: oznámil vstup tří nových členů do Vodohospodářského sdružení Turnov, a to obcí Benecko, Benešov u Semil a Chuchelna.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje vstup obcí Benecko, Benešov u Semil a Chuchelna do dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov k datu 1. 1. 2009 a v této souvislosti schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí uzavřené dne 1. 1. 2005 a Dodatek č. 4 ke Stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov ze dne 1. 1. 2005.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

 

 

4.  Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací města

Starosta Vladimír Mastník: uvedl, že na městském úřadu byla vypracována aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací města. Do nového znění zřizovacích listin byly zahrnuty všechny jejich dodatky.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje nové znění zřizovacích listin následujících příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou s účinností od 1. 10. 2008:

a)  Technické služby Města Lomnice nad Popelkou

b)  Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad popelkou

c)  Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou

d)  Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou

e)  Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou

f)  Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou

g)  Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou

h)  Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou

ch) Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou

i)  Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

j)  Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou

 

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

 

5.  Žádost o změnu vymezení památkové zóny na Ministerstvo kultury

Místostarosta Mgr. Josef Šimek:  vysvětlil, že rada města doporučuje podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR ve věci změny hranic městské památkové zóny, a to v oblasti autobusového nádraží (na žádost společnosti ČSAD Semily, a. s. jako vlastníka pozemku)
a v části Nového Města. Avšak z hlediska legislativního a úředního postupu místostarosta neočekává od ministerstva kladné vyřízení žádosti.

Připomínky a dotazy:  Petr Havel navrhl hlasovat o každé lokalitě zvlášť, neboť má na každou z nich rozdílný názor. Poté starosta Vladimír Mastník vyzval k hlasování o způsobu hlasování. Pro oddělené hlasování byly 3 členové (Roman Dušta, Petr Havel a ing. Miloš Jirman). Pro hlasování celkové hlasovalo 12 členů (ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, ing. Bohumil Hercík, Mgr. Jitka Hlavová, ing. Pavel Kučera, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Josef Šimek, Stanislav Zelinka, Václav Zelmanovič). Bylo tedy rozhodnuto ponechat původní verzi návrhu usnesení.          

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje žádost Města Lomnice nad Popelkou na Ministerstvo kultury ČR ve věci úpravy hranic Městské památkové zóny Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:        14 přítomných členů pro (ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, ing. Bohumil Hercík, Mgr. Jitka Hlavová, ing. Miloš Jirman ing. Pavel Kučera, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Josef Šimek, Stanislav Zelinka, Václav Zelmanovič)   

                        1 člen proti (Petr Havel)

 

 

6.  Žádost o změnu urbanistické studie

Místostarosta Mgr. Josef Šimek:  uvedl, že návrh změny urbanistické studie OM4 obsahuje rozdělení jedné velké stavební parcely na dvě a stanovení přístupu k nově vzniklému stavebnímu místu z bezejmenné spojovací ulice mezi ul. Poděbradova a ul. Antala Staška.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje změnu urbanistické studie v lokalitě OM4.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti

 

    7.  Přijetí daru od Římskokatolické farnosti Lomnice nad Popelkou

Místostarosta Mgr. Josef Šimek: seznámil s nabídkou Římskokatolické farnosti Lomnice nad Popelkou na darování pozemku hřbitova se třemi stavbami – kaple Sv. Jana Křtitele, dřevěné zvonice a Svobodovy hrobky u severní zdi hřbitova. Jedním z efektů přijetí výše uvedeného daru Městem Lomnice nad Popelkou by byla možnost získání 50% příspěvku na opravu kaple, zvonice i hřbitovní zdi jako dotaci na opravu památek v městské památkové zóně.

Připomínky a dotazy:  pouze Jan Drahoňovský požádal o upřesnění, o jakou hrobku se jedná.

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru církevních nemovitostí, tj. hrobky se stavebním pozemkem č. 131, zvonice bez zvonů se stavebním pozemkem č. 132/1, hřbitovní kaple se stavebním pozemkem č. 133 a pozemku p.p.č. 62, druh ostatní plocha – hřbitov
s příslušenstvím, vše v k.ú. Lomnice nad Popelkou, od Římskokatolické farnosti Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu darovací smlouvy.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

 

8.  Bezúplatný převod pozemků v rozvojových lokalitách a pod komunikacemi

Starosta Vladimír Mastník: uvedl, že ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města, předložila návrh na podání žádosti na bezúplatný převod některých pozemků od České republiky – Pozemkového fondu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zároveň se předkládá k projednání nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkoupení malého pozemku.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje:

a)  bezúplatný převod pozemků v lokalitách určených územním plánem pro bydlení OV 2
a OV 9 – pozemek p.p.č.  3459/9, druh pozemku orná půda, p.p.č. 3468/1, druh pozemku trvalý travní porost a p.p.č. 3361/3, druh pozemku ostatní plocha dále pozemků pod komunikacemi – pozemky p.p.č. 2141/7, druh pozemku orná půda a p.p.č. 2842/2, druh pozemku trvalý travní porost, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od České republiky - Pozemkového fondu, se sídlem Praha, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

b) Zastupitelstvo města současně schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 2899/1,  druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lomnice nad Popelkou, pod komunikací v ul. Rváčovská od České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

c)  Zastupitelstvo města neschvaluje odkoupení pozemku p.p.č. 2899/3, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 27 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou na základě nabídky České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

 

9.  Prodej pozemku č. parcely 541 v k.ú. Košov

Starosta Vladimír Mastník:  sdělil, že se jedná o prodej části bývalé cesty u pole, která svému účelu již neslouží.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 541, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Košov, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou Jindřichu Sezimovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena
20,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

 Hlasování:       všech 15 přítomných členů  pro

 

10.   Prodej části pozemku č. parcely 2267/2 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Starosta Vladimír Mastník:  uvedl, že rada města nedoporučuje vyhovět žádosti o odkoupení části neudržovaného chodníku a komunikace na konci ul. Lidická.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2267/2,
o výměře cca 80 m2,  k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

 

11.  Prodej části pozemku č. parcely 3428/2

Starosta Vladimír Mastník:  vysvětlil, že se jedná o prodej pozemku u hasičské zbrojnice v Nových Dvorech na základě již dříve schváleného a zveřejněného záměru prodeje.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 3428/2, kultura ostatní plocha-ostatní komunikace, k.ú. Lomnice nad Popelkou, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Karlu Cermanovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 60,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

 

12.   Změna prodeje pozemků u benzinové pumpy Lomnice nad Popelkou

Starosta Vladimír Mastník:  uvedl, že rada města doporučuje revokovat usnesení zastupitelstva města z 12. 6.  t. r., kdy byl schválen prodej pozemků v rozvojové lokalitě OM1 vlastníkům sousedního autobazaru. Změnou výměr prodávaných pozemků by byla umožněna výstavba rodinných domků s přístupem z městských pozemků. Tato možnost byla dnes konzultována a doporučena urbanistou.

Připomínky a dotazy:  Roman Dušta požádal o vysvětlení zákresu v katastrální mapě.

Usnesení:  zastupitelstvo města revokuje své usnesení  č. 24/08/Z ze dne 12. 6. 2008, týkající se prodeje pozemků v lokalitě u čerpací stanice, ul. 5. května Lomnice nad Popelkou,
v podílu ½ Milanu Dolenskému, bytem Semily a v podílu ½ Haně Vackové, bytem Semily, ve smyslu změny výměr jednotlivých pozemků a splátky kupní ceny následně :

- pozemek p.p.č. 442/2 o výměře 305 m2, pozemky p.p.č. 442/1, p.p.č. 442/5, p.p.č.442/7 vše k.ú. Lomnice nad Popelkou – výměry dle nového geometrického plánu. Kupní cena 500,- Kč/m2 splatná jednorázovou splátkou po vyhotovení nového geometrického plánu na oddělení pozemků, který  zajistí kupující na vlastní náklady. Pozemek p.p.č. 442/4 k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 1843 m2, zůstává ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

 

13.  Darování majetku příspěvkové organizaci Základní škola T.G. Masaryka 

Starosta Vladimír Mastník:  sdělil, že jde o zařízení do školní kuchyně pořízené ze schváleného rozpočtu r. 2008, a to elektrické výdejní lázně a nerezové regály.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje darování majetku ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou příspěvkové organizaci Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou – vybavení školní kuchyně v celkové hodnotě 99.997,00 Kč s účinností od 26. září 2008.

Hlasování:        všech 15 přítomných členů  pro

 

Ostatní záležitosti

 

14.  Diskuse

Starosta Vladimír Mastník:  připravil do diskuse dvě oznámení:

1. Informoval o průběhu probíhajícího projednávání zadání územního plánu (dále jen „ÚP“)
a o rozsahu žádostí o změny ÚP, které již byly, nebo v současnosti jsou do ÚP zapracovány.

Ne všechny změny jsou však z urbanistického hlediska přijatelné. V měsíci říjnu zastupitelstvo města obdrží od urbanisty zpracovaný rozbor žádostí, který by byl v témže měsíci zastupitelstvem projednán na neveřejném zasedání za účasti urbanisty a pořizovatele ÚP.

2.  Podal informaci o přípravě na důležité a zcela zásadní rozhodnutí Rady  sdružení Vodohospodářské sdružení Turnov, kdy v důsledku ukončení smlouvy se společností Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Teplice (dále jen „SčVK“)  v r. 2009 je třeba dne
6. 10. 2008 rozhodnout o podobě dalšího provozování vodovodní a kanalizační sítě členských měst a obcí sdružení. Vedle možnosti prodloužení smlouvy se SčVK se nabízí i druhá možnost, a to provozování v rámci VHS Turnov vlastní společností, tím i využití veškerých zisků uvnitř VHS. Avšak při plánované akci „Čistá Jizera“ v nadcházejícím období by byla alternativa vlastního provozování velmi náročná. Starosta Vladimír Mastník i rada města se přiklánějí právě k této druhé variantě.

Na výzvu starosty o vyjádření názorů se nikdo z členů zastupitelstva nepřihlásil.

 

Ani k jiným problematikám se nikdo do diskuse nepřihlásil.

 

 

15.  Usnesení, závěr

                

Starosta Vladimír Mastník požádal předsedu návrhové komise  PaedDr. Pavla Pavelku
o podání zprávy.

PaedDr. Pavel Pavelka konstatoval, že o každém bodu jednání bylo hlasováno samostatně
a všechna přijatá usnesení jsou platná.

 

Zasedání ukončeno:  18.50 hodin

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

 

Nedílnou přílohou zápisu jsou přijatá usnesení.

 

Ze zasedání byl pořízen audiozáznam, který je uložen u tajemníka MěÚ.    

 

 

V Lomnici nad Popelkou, 25. 9. 2008

 

 

 

Jan Drahoňovský

 

 

 

 Petr Havel

                                                                                              Vladimír Mastník

                                                                                                      starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz