Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 25.09.2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 30.09.2008 do 07.11.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Usnesení Zastupitelstva města

 

Město Lomnice nad Popelkou

  U S N E S E N Í

 

z 12. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 25. září 2008

 

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                 36 / 08 / Z

 

-  kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města ze dne 13. 3. 2008,  ze dne 12. 6. 2008 a ze dne 20. 8. 2008

-  sledují se nadále usnesení  zastupitelstva města č. 10/08/Z, 11/08/Z, 24/08/Z, 25/08/Z, 28/08/Z a 30/08/Z, kde ze strany města byly provedeny příslušné úkony 
a čeká se na reakci smluví strany, nebo byl podán nový podnět k projednání

-  ostatní usnesení se ze sledování vypouští.

 

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                       37 / 08 / Z

 

-  v důsledku rozpočtových opatření č. 37 až 44/2008, 4. změnu rozpočtu pro rok 2008, která se skládá z vlastní úpravy rozpočtu a přijatých dotací. Vlastní dílčí úprava rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou je tvořena  zvýšením jak příjmové, tak i výdajové části o  5.013 tis. Kč, objem doposud přijatých dotací v částce  7.335 tis. Kč (stav ke dni 17.9.2008). Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice
nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 86.846 tis. Kč.

 

 

V rámci této úpravy rozpočtu zastupitelstvo města schvaluje jmenovitě poskytnutí dalších příspěvků  konkrétním neziskovým organizacím  na rok 2008, a to včetně PO:

subjekt                                                účel dotace                                           částka  tis. Kč

VHS  Turnov   - snížení – akce dok.       na opr. míst. komunik. Fügnerova             -280

FC Lomnice nad Popelkou                       na otopný systém                                     150

Základní škola Lomnice n.P.                     na mycí a zamet. stroj, stůl na stol.tenis       65           

Městské muzeum Lomnice n.P.                 na zřízení sportovní expozice                     100

TSM Lomnice nad Popelkou                    na zdravotní řez stromů                             150

TSM Lomnice nad Popelkou                    sníž. za dlouhodobou nemoc                    -138                 

TSM Lomnice nad Popelkou                    sníž. dotace na obnovu lesa                   -500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajistí:  Vladimír Mastník, starosta

             Vlasta Zikešová, vedoucí odboru finančního a  plánovacího

 

 

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                       38 / 08 / Z

 

-  vstup obcí Benecko, Benešov u Semil a Chuchelna do dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov k datu 1. 1. 2009 a v této souvislosti schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí uzavřené dne
1. 1. 2005 a Dodatek č. 4 ke Stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov ze dne 1. 1. 2005.

 

Zajistí:  Vladimír Mastník, starosta

 

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                       39 / 08 / Z

 

- nové znění zřizovacích listin následujících příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou s účinností od 1. 10. 2008:

 

a)  Technické služby Města Lomnice nad Popelkou

b)  Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad popelkou

c)  Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou

d)  Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou

e)  Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou

f)  Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou

g)  Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou

h)  Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou

ch) Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou

i)  Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

j)  Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou

 

 

Zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                       40 / 08 / Z

 

-  žádost Města Lomnice nad Popelkou na Ministerstvo kultury ČR ve věci úpravy hranic Městské památkové zóny Lomnice nad Popelkou.

 

 

Zajistí:  Mgr. Josef Šimek, místostarosta

 

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                       41 / 08 / Z

 

-  změnu urbanistické studie v lokalitě OM4.

 

 

Zajistí:  Mgr. Josef Šimek, místostarosta

 

 

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                       42 / 08 / Z

 

-  přijetí daru církevních nemovitostí, tj. hrobky se stavebním pozemkem
č. 131, zvonice bez zvonů se stavebním pozemkem č. 132/1, hřbitovní kaple se stavebním pozemkem č. 133 a pozemku p.p.č. 62, druh ostatní plocha – hřbitov
s příslušenstvím, vše v k.ú. Lomnice nad Popelkou, od Římskokatolické farnosti Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu darovací smlouvy.

 

Zajistí:  Mgr. Josef Šimek, místostarosta

 

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                       43 / 08 / Z

 

a)  bezúplatný převod pozemků v lokalitách určených územním plánem pro bydlení OV 2 a OV 9 – pozemek p.p.č.  3459/9, druh pozemku orná půda, p.p.č. 3468/1, druh pozemku trvalý travní porost a p.p.č. 3361/3, druh pozemku ostatní plocha dále pozemků pod komunikacemi – pozemky p.p.č. 2141/7, druh pozemku orná půda a p.p.č. 2842/2, druh pozemku trvalý travní porost, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od České republiky - Pozemkového fondu, se sídlem Praha, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

b) Zastupitelstvo města současně schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 2899/1,  druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lomnice nad Popelkou, pod komunikací v ul. Rváčovská od České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

c)  Zastupitelstvo města neschvaluje odkoupení pozemku p.p.č. 2899/3, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 27 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou na základě nabídky České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha.

 

 

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                       44 / 08 / Z

 

-  prodej části pozemku p.č. 541, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Košov, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou Jindřichu Sezimovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 20,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

 

Zastupitelstvo města neschvaluje                                                                                   45 / 08 / Z

 

-  záměr prodeje části pozemku p.č. 2267/2, o výměře cca 80 m2,  k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                       46 / 08 / Z

 

-  prodej části pozemku p.p.č. 3428/2, kultura ostatní plocha-ostatní komunikace, k.ú. Lomnice nad Popelkou, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Karlu Cermanovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 60,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo města revokuje                                                                            47 / 08 / Z

 

-  své usnesení  č. 24/08/Z ze dne 12. 6. 2008, týkající se prodeje pozemků v lokalitě u čerpací stanice, ul. 5. května Lomnice nad Popelkou, v podílu ½ Milanu Dolenskému, bytem Semily a v podílu ½ Haně Vackové, bytem Semily, ve smyslu změny výměr jednotlivých pozemků a splátky kupní ceny následně :

- pozemek p.p.č. 442/2 o výměře 305 m2, pozemky p.p.č. 442/1, p.p.č. 442/5, p.p.č.442/7 vše k.ú. Lomnice nad Popelkou – výměry dle nového geometrického plánu. Kupní cena 500,- Kč/m2 splatná jednorázovou splátkou po vyhotovení nového geometrického plánu na oddělení pozemků, který  zajistí kupující na vlastní náklady. Pozemek p.p.č. 442/4 kú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 1843 m2, zůstává ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                       48 / 08 / Z

 

-  darování majetku ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou příspěvkové organizaci Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou – vybavení školní kuchyně v celkové hodnotě 99.997,00 Kč s účinností od 26. září 2008.

 

 

Usnesení č. 43 a ž 48 zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 25. září 2008

 

 

 

 

 

 

            Mgr. Josef Šimek                                                                   Vladimír Mastník

               místostarosta                                                                   starosta

 

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz