Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 50.schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 17. září 2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 19.09.2008 do 06.10.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 50. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 17. září 2008

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       338 / 08 / R

 

-   schválit v důsledku rozpočtových opatření č. 37 až 44/2008, 4. změnu rozpočtu pro rok 2008, která se skládá z vlastní úpravy rozpočtu a přijatých dotací, dle předložených  materiálů. Vlastní dílčí úprava rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou je tvořena  zvýšením jak příjmové, tak i výdajové části
o  5.013 tis. Kč, objem doposud přijatých dotací v částce  7.335 tis. Kč (stav ke dni 17. 9. 2008). Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice n. Pop. vyčíslen částkou ve výši 86.846 tis. Kč.

 

Zajistí:  Vlasta  Zikešová, vedoucí odboru finančního a plánovacího

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             339 / 08 / R

 

-  vnitřní směrnici č.2/2008 ke zpracování rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou s účinností od 1. 10. 2008.

 

Zajistí:  Vlasta  Zikešová, vedoucí odboru finančního a plánovacího

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             340 / 08 / R

 

-  následující časový harmonogram pro zpracování rozpočtu na rok 2009:

Předložení podkladů a žádostí do rozpočtu 2009                                pátek                 10. 10. 2008

Zpracování tabulky plnění rozpočtu za září 2008                                 pátek                 10. 10. 2008

Postupné zpracovávání požadavků do tabulky                                    

včetně upřesňování zodpovědnými pracovníky                                    od 10. 10.     do 17. 10. 2008

Odeslání sumarizovaných požadavků  radě města  a FV                      pondělí              20. 10. 2008

Sestavení vyrovnaného návrhu rozpočtu 2009

vedením města  pro jednání rady a FV                                                od 20. 10.     do 29. 10. 2008

Odeslání vyrovnaného návrhu radě města a FV                                   pátek                 31. 10. 2008

Projednání a úprava sestaveného návrhu  rozpočtu 2009

v radě města a FV                                                                              středa                  5. 11. 2008 

Přepracování úpravy návrhu rozpočtu 2009 do tabulky                        čtvrtek                 6. 11.2008

Odeslání upraveného návrhu  rozpočtu 2009 finančnímu

výboru, radě a zastupitelstvu  města                                                     čtvrtek                6. 11. 2008

Zpracování tabulky plnění rozpočtu za říjen 2008                                 úterý                 11. 11. 2008

Jednání rozšířené rady ve věci rozpočtu 2009                                      středa                12. 11. 2008

Zveřejnění vyvěšením před jednáním zastupit. /-15dní/                         středa                19. 11. 2008

Veřejné jednání zastupitelstva – schválení rozpočtu  2009                    čtvrtek                 4. 12. 2008

 

Zajistí:  Vlasta  Zikešová, vedoucí odboru finančního a plánovacího

 

Rada města schvaluje                                                                                             341 / 08 / R

 

-  vnitřní směrnici č. 3/2008 pro vedení a inventarizaci nehmotného a hmotného majetku s účinností od 1. 10. 2008 dle předloženého návrhu.

 

Zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            342 / 08 / R

 

-  smlouvu se Sdružením obcí Libereckého kraje se sídlem U Nisy 362/6, Liberec, na provedení veřejnoprávních kontrol všech příspěvkových organizací zřízených Městem Lomnice nad Popelkou za rok 2008.

 

Zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       343 / 08 / R

 

-  schválit změny zřizovacích listin všech příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou dle předloženého návrhu.

 

Zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             344 / 08 / R

 

-   v návaznosti na změny právních předpisů uzavření dodatků ke smlouvám
o nájmu bytů uzavřených mezi Městem Lomnice nad Popelkou a nájemci bytů, týkající se zrušení nájmu za půdy.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             345 / 08 / R

 

-   přidělení služebního bytu č. 33 v domě č.p. 1188, ul. Obránců míru, Lomnice nad Popelkou a uzavření nájemní smlouvy na pronájem předmětného bytu mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a manželi Ponkovými, bytem Lomnice nad Popelkou, jako nájemci, s účinností od 11. září 2008, za nájemné 30,00 Kč/m2 měsíčně.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       346 / 08 / R

 

-  schválit bezúplatný převod pozemků v lokalitách určených územním plánem pro bydlení OV 2 a OV 9 – pozemky p.p.č.  3459/9, 3468/1 a 3361/3,  dále pozemků pod komunikacemi – pozemky p.p.č. 2141/7 a 2842/2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od České republiky - Pozemkového fondu, se sídlem Praha, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

   - schválit žádost o bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 2899/1,  druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lomnice nad Popelkou, pod komunikací v ul. Rváčovská od České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města                                                   347 / 08 / R

 

-   odkoupení pozemku p.p.č. 2899/3, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 27 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou na základě nabídky České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                      348 / 08 / R

 

-  žádost Petra Dospěla, bytem Praha, týkající se prodeje pozemků p.p.č. 3361/5, druh pozemku ostatní plocha a p.p.č. 2504,  druh pozemku trvalý travní porost, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou. Prodej bude řešen v návaznosti na případný bezúplatný převod souvisejících pozemků od České republiky -  Pozemkového fondu.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            349 / 08 / R

 

-  v souvislosti s plánovanou výstavbou pro bydlení v rozvojové lokalitě OM3 výpovědi nájmů pozemků v zahrádkářské kolonii Květná a přilehlých zahrádek na pozemcích p.p.č. 1064/4 a p.p.č. 1064/8, vše kultura zahrada, p.p.č. 1033/66, p.p.č. 1033/67, p.p.č. 1033/68, a p.p.č. 1033/69, vše kultura orná půda, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, v návaznosti na článek II. níže uvedených nájemních smluv, a to v jednoroční výpovědní lhůtě ke dni 1. 10. 2008 níže uvedeným nájemcům:

Mikule František, Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 11/07 ze dne 15.1.2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.2.2008, Zákoutská Olga, Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 12/07 ze dne 15.1.2007, Mizerová Jana, Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 13/07 ze dne 15.1.2007, Tichá Květuška, Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 14/07 ze dne 15.1.2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.2.2008, Vaněčková Magdalena, Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 15/07 ze dne 15.1.2007, MUDr. Hyjánková Jitka, Lomnice nad Pop., náj. sml. č.ev. 16/07 ze dne 15.1.2007, Zikmundová Helena, Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 17/07 ze dne 15.1.2007, Kobrle Josef, Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 18/07 ze dne 15.1.2007, Bačina Ladislav, Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 19/07 ze dne 15.1.2007, Havlová Květuše, Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 20/07 ze dne 15.1.2007, Kučerová Blanka, Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 21/07 ze dne 15.1.2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.12.2007
a dodatku č. 2 ze dne 1.2.2008, Pekárková Hana, Lomnice nad Popelkou,
náj. sml. č.ev. 81/07 ze dne 15.1.2007 Brožková Libuše, Lomnice
nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 22/07 ze dne 15.1.2007, Pěnička Václav, Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 80/07 ze dne 15.1.2007, Polyákovi Josef a Jarmila, Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 15/08 ze dne 1.2.2008, Foltýn Petr, Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 16/08 ze dne 1.2.2008, Arpáš Josef, Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 18/08 ze dne 1.2.2008, Stříbrná Marie, Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 19/08 ze dne 1.2.2008,  Dufek Josef, Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 21/08 ze dne 1.2.2008, Ulrich Roman, Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 22/08 ze dne 1.2.2008, Lukáčová Bronislava, Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 23/08 ze dne 1.2.2008,
Zajíc Josef, Ing. Arch., Praha, náj. sml. č.ev. 25/08 ze dne 1.2.2008, Roudná Pavlína, Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 26/08 ze dne 1.2.2008, Jezdinský Vladimír, Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 27/08 ze dne 1.2.2008, Eva Kalužná, bytem Lomnice nad Popelkou, náj. sml.
č.ev. 45/08 ze dne 11.3.2008, Lenka Drbohlavová, Lomnice nad Popelkou,

 náj. sml. č.ev. 91/08 ze dne 1.5.2008, Václav Fajta, bytem Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 114/08 ze dne 2.6.2008, Dana Jandová, bytem Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 115/08 ze dne 2.6.2008, Jiří Bláha, bytem Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 117/08 ze dne 2.6.2008, Eva Lábková a Milada Drbohlavová, bytem Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 116/08 ze dne 2.6.2008, Zdeněk Trejbal, bytem Lomnice nad Popelkou, náj. sml. č.ev. 118/08 ze dne 2.6.2008. Nájem pozemků skončí dnem 30. září 2009. Nájemci jsou povinni v souladu s čl. V. nájemní smlouvy předat pozemky pronajímateli bez jakékoliv stavby ve stanoveném termínu.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            350 / 08 / R

 

-   výpůjčku části  objektu hasičské zbrojnice čp. 751 s pozemkem st.p.č. 2556, v k.ú. Lomnice nad Popelkou  a  objektu požární zbrojnice na pozemku st.p.č. 134 k.ú. Lomnice nad Popelkou – Nové Dvory Sboru dobrovolných hasičů Lomnice nad Popelkou, pro jejich spolkovou činnost. Účinnost od 1. 10. 2008 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                      351 / 08 / R

 

-   havarijní kácení 1 ks lípy na poz.p.č. 351/1 k.ú. Lomnice nad Popelkou, v parku za zámkem.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                              352 / 08 / R

 

-   s pokácením 1 ks tuje, která se nachází v areálu Mateřské školy „Lvíček“ v ulici Josefa Kábrta na poz.p.č. 1956/4 v k.ú.  Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě podnětu paní Ludmily Zákoutské, ředitelky Mateřské školy „Lvíček“.

Rada města současně souhlasí s podáním žádosti o povolení kácení předmětné dřeviny k příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny.

 

 

Rada města nesouhlasí                                                                                           353 / 08 / R

 

-   se spolufinancováním likvidace černé skládky na poz.p.č. 65, 66, 67 a st.p.č. 24 v k.ú. Rváčov, které jsou ve vlastnictví Janky Borghuisové, trvale bytem Rváčov 21, Lomnice nad Popelkou, na základě ústní žádosti.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                              354 / 08 / R

 

-   s umístěním reklamní tabule společnosti Realitní kancelář Triáda Jičín, na budově požární zbrojnice na Rváčově, na základě žádosti Sboru dobrovolných hasičů Rváčov.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            355 / 08 / R

 

- dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č.ev. 202.4-1/05 ze dne 31. 12. 2004 mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací Technické služby Města Lomnice nad Popelkou jako nájemcem, týkající se lesů ve vlastnictví města Lomnice nad Popelkou, ve smyslu změny doby nájmu na dobu určitou 7 let . Ostatní ustanovení nájemní smlouvy se nemění. Účinnost od 1. 10. 2008.

 

Usnesení č. 344 – 355 zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                      356 / 08 / R

 

-   dodatek ke smlouvě s firmou SOVT-RADIO s.r.o., se sídlem Vodňany, ve věci instalace bezdrátového rozhlasu a současně pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Zajistí:  Mgr. Josef Šimek, místostarosta

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       357 / 08 / R

 

-   schválit žádost na Ministerstvo kultury České republiky ve věci úpravy hranic Městské památkové zóny Lomnice nad Popelkou.

 

Zajistí:  Mgr. Josef Šimek, místostarosta

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            358 / 08 / R

 

- plat nastupující ředitelce Léčebny dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou paní Mgr. Bohuslavě Kubátové, DiS. s účinností od 1. 10. 2008 dle předloženého návrhu.

Současně schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Léčebny dlouhodobě nemocných paní MUDr. Heleně Boháčové za dlouhodobé výborné pracovní výsledky a rozvoj zařízení dle předloženého návrhu. Částka bude vyplacena z fondu mimořádných odměn Léčebny dlouhodobě nemocných.

 

Zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            359 / 08 / R

 

-   jako nejvýhodnější nabídku po vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku služeb zalesnění ploch po kalamitě Kyrill od firmy ing. Josef Kraus, Okružní 1167, Lomnice nad Popelkou. Rada města současně souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zalesnění ploch s uvedenou firmou dle předloženého návrhu.

 

Zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 17. září 2008

 

 

 

            Mgr. Josef Šimek                                                                    Vladimír Mastník                                                            

               místostarosta                                                                             starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz