Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Návrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby (Sběrný dvůr)

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 17.09.2008 do 03.10.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 17.09.2008 do 03.10.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

odbor vnitřní správy,oddělení stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Sp.zn.:     SULO/289/08 - 3-Mo                                                                   Lomnice nad Popelkou, dne: 15.9.2008

Vyřizuje:  Ing. František Mojžíš

E-mail:     stavební@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 029

 

 

Žadatel:

Město Lomnice nad Popelkou (IČ - 00275905), Husovo nám. 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

zastoupený Ing. Pavlem Markem, Kudrnáčova 1290, 511 01 Turnov

 

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona ve zjednodušeném územním řízení tento

 

NÁVRH VÝROKU územního ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Sběrný dvůr Lomnice nad Popelkou, systém pro separaci a svozu odpadů na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1234/1, 1237, 1239/1, 1239/2, 1242/4, 1242/5, 1242/13, 2340/1 a 2395/6 v kat. území Lomnice nad Popelkou, kterou podal Město Lomnice nad Popelkou (IČ - 00275905), Husovo nám. 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou takto:

podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: Sběrný dvůr Lomnice nad Popelkou, systém pro separaci a svozu odpadů. na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1234/1, 1237, 1239/1, 1239/2, 1242/4, 1242/5, 1242/13, 2340/1 a 2395/6 v kat. území Lomnice nad Popelkou.

Stavba bude obsahovat:

SO-01 zázemí zaměstnanců, kancelář

SO-02 váha

SO-03 mobilní sklady nebezpečného odpadu

SO-04 lisy plastů

SO-05 výkup a sklady elektrospotřebičů

SO-06 sklady stavební suti

SO-07 prostor na třídění odpadu

SO-08 prostor na tříděný odpad

SO-09 sklad pneumatik

Pro umístění a projektovou přípravu  stavby se stanoví tyto podmínky:

1.       Stavba bude umístěna na pozemcích p.p.č. 1234/1, 1237, 1239/1, 1239/2, 1242/4, 1242/5, 1242/13, 2340/1 a 2395/6 v kat. území Lomnice nad Popelkou v souladu se situačním výkresem č. 1001a) v měř.  1: 500 , který byl podkladem pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Jedno vyhotovení obdrží navrhovatel po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Jedno vyhotovení bude uloženo u stavebního úřadu MěstÚ Lomnice nad Popelkou.

2.       Umístění stavby bude:

-          SO- 01, So-03, SO-04, SO- 05- obslužný objekt (o půdorysu 24,25 x 4,5 m):  4,105m od hranice oplocení s poz. č. 2395/6, 1,105m od hranice oplocení k pozemku č 1239/2.

-          SO-02 váha : JZ – rovnoběžně s obslužným objektem

-          SO-06, SO-07,SO-08,SO-09 ( volné skladovací prostory ): při hranici s poz. č. 1242/5 a při toku Popelky

3.       Za stavební pozemek se určuje část pozemku p.p.č.1239/1 ,která bude zastavěna vlastní stavbou, zpevněnými plochami a přístupovou komunikací.

4.       Projektová dokumentace stavby předložená ke stavebnímu řízení bude respektovat pohledové a výtvarné řešení předložené k územnímu řízení.

5.       Napojení stavby na jednotlivé inženýrské sítě bude:

-          vodovod - na veřejný vodovod bude stavba napojena samostatnou vodovodní přípojkou ze stávajícího vodovodního řadu s napojovacím bodem na pozemku p.p.č. 1237, ke stavebnímu řízení bude předložen souhlas správce vodovodu s navrženým technickým řešením přípojky

-          kanalizace - splaškové odpadní vody budou svedeny bez předčištění kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace , dešťová kanalizace bude napojena novým vyústěním ve stávajícím břehu Popelky.

-          elektřina - na distribuční rozvod NN bude stavba napojena samostatnou zemní kabelovou přípojkou na pozemku p.p.č.1234/1 , hodnota hlavního jističe před elektroměrem bude max. 3x64  A; ke stavebnímu řízení bude předložen souhlas ČEZ Distribuce  s navrženým technickým řešením elektropřípojky

-          komunikace - příjezd ke stavbě bude stávající ze  silnice p.p.č.2340/1 přes část pozemku č.1239/2.

-          Vzájemné vzdálenosti přípojek a vzdálenosti přípojek od ostatních podzemních zařízení budou v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; toto bude řešeno v projektové dokumentaci předložené ke stavebnímu řízení.

6.       Projektová dokumentace předložená  ke stavebnímu řízení bude zpracována v rozsahu § 2 vyhl. č. 499/2006Sb.

 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 (dále jen "správní řád"):

Město Lomnice nad Popelkou (IČ - 00275905), Husovo nám. 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

  

Upozornění:

Dle ustanovení § 95 odst. 3 stavebního zákona  žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě záměru a o jeho vlivu na okolí, obsahující obdobné náležitosti uvedené v ustanovení § 9 odst. 5, § 10 odst. 5, § 11 odst. 5 nebo § 12 odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

 

Poučení

Dle ustanovení § 95 odst. 4 stavebního zákona výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu řízení lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění návrhu. Připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu. Výhrada, námitka nebo připomínka se podává     u zdejšího stavebního úřadu. Pokud nebudou ve lhůtě uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky, rozhodnutí se pokládá za vydané a nabývá právní moci.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení ve shora uvedené lhůtě nahlédnout u Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou, stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí a středa od 8:00-11:30 a 12:30-17:00 hod.).

 

 

 

 

 

 

Ing. František Mojžíš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

 

 

Datum vyvěšení: ............................................             Datum sejmutí: …………………................

 

Současně úřad pro vyvěšení  a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

 

 

 

 

………………………………….....................             ………………………………......................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                 Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                       Razítko:

 

 

 

Rozdělovník

Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby:

České dráhy a.s., Město Lomnice nad Popelkou, Správa dopravní cesty Liberec, ČEZ Distribuce a.s., Krajská správa silnic Libereckého kraje, SČVK, a.s., Telefonica O2 Czech Republic, a.s. a Zemědělská vodohospodářská správa        

Doručení jednotlivě:

Město Lomnice nad Popelkou 

Doručení veřejnou vyhláškou:

České dráhy a.s., Správa dopravní cesty Liberec, ČEZ Distribuce a.s., Krajská správa silnic Libereckého kraje, SČVK, a.s., Telefonica O2 Czech Republic, a.s. a Zemědělská vodohospodářská správa 

 

 

     

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

     

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Drážní úřad, sekce stavební, Wilsonova 300/8, 121 06  Praha 2

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01  Semily

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U Stadionu 204, 513 01  Semily

Městský úřad - odbor dopravy, Husova 82, 513 13  Semily

Městský úřad - odbor majetku a rozvoje města, Husovo náměstí 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz