Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení (Zajíc)

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 17.09.2008 do 03.10.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 17.09.2008 do 03.10.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

odbor vnitřní správy,oddělení stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Sp.zn.:  SULO/180/08 - 4-Ka                                                                       Lomnice nad Popelkou, dne: 15.9.2008

Vyřizuje:  Josef Krpata

E-mail:     stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 028

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

Žadatel:

Ivan Zajíc (nar. 12.8.1967), Kavánova 1096, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Zastoupený Milanem Horákem, Smetanova 1280, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Účastníci řízení:

Bohuslava Čapková, ČEZ Distribuce a.s., Helena Holcová, Petr Holec, Krajská správa silnic Libereckého kraje, Město Lomnice nad Popelkou, Mgr. Roman Kubánek, Mgr. Zuzana Kubánková, Bohumil Patka, Veronika Patková, Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, VČP Net, s.r.o., Ivan Zajíc, Vladimír Zajíc, Júlia Zajícová

Oznámení

o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

            Dne 30.5.2008 podal Ivan Zajíc (nar. 12.8.1967), Kavánova 1096, 512 51  Lomnice nad Popelkou žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: novostavba rodinného domu vč. zpevněné plochy, přípojka kanalizace vč. šachet, přípojka vody, kabelová přípojka NN, RIS s měřením, plynovodní přípojka, oplocení a opěrné zídky v ul. 5.května, Lomnice nad Popelkou na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 407/2 a 2247/1 v kat. území Lomnice nad Popelkou. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

            Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

 

16.10.2008 (čtvrtek) v 9:00 hodin.

 

Místo konání: na místě uvažované stavby v ul. 5. Května, Lomnice nad Popelkou u pozemku p.č. 407/2  k.ú. Lomnice nad Popelkou.

 

            Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou, stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí a středa od 8:00-11:30 a 12:30-17:00 hod.) a při ústním jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí dle § 87 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí.

Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

 

 

Josef Krpata

odborný referent stavebního úřadu

                                             

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

 

 

 

 

Datum vyvěšení: ............................................             Datum sejmutí: …………………................

 

 

 

Současně úřad pro vyvěšení  a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

 

 

 

………………………………….....................             ………………………………......................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                 Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                       Razítko:

 

 

 

Rozdělovník

Doručení jednotlivě:

Ivan Zajíc a Město Lomnice nad Popelkou   

Doručení veřejnou vyhláškou:

Bohuslava Čapková, ČEZ Distribuce a.s., Helena Holcová, Petr Holec, Krajská správa silnic Libereckého kraje, Mgr. Roman Kubánek, Mgr. Zuzana Kubánková, Bohumil Patka, Veronika Patková, Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, VČP Net, s.r.o., Vladimír Zajíc, Júlia Zajícová       

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01  Semily

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U Stadionu 204, 513 01  Semily

Městský úřad - odbor dopravy, Husova 82, 513 13  Semily

Městský úřad - odbor majetku a rozvoje města, orgán ochrany ovzduší, Husovo náměstí 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Městský úřad - odbor majetku a rozvoje města, oddělení výstavby, silniční správní úřad, Husovo náměstí 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz