Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení o zastavení územního řízení o umístění stavby (Sběrný dvůr)

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 17.09.2008 do 03.10.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 17.09.2008 do 03.10.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

odbor vnitřní správy,oddělení stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Sp.zn.:     SULO/269/08 - 3-Mo                                                                   Lomnice nad Popelkou, dne: 15.9.2008

Vyřizuje:  Ing. František Mojžíš

E-mail:     stavební@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 029

 

Žadatel:

Město Lomnice nad Popelkou (IČ - 00275905), Husovo nám. 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

 

 

Účastníci řízení: Město Lomnice nad Popelkou, České dráhy a.s., správa dopravní cesty Liberec, Krajská správa silnic Libereckého kraje,  Zemědělská vodohospodářská správa , Drahoňovský Čestmír, Drahoňovská Jaroslava, Hujer Vladimír, Hujerová Miluše.

USNESENÍ

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Sběrný dvůr-systém pro separaci a svoz odpadů, Lomnice nad Popelkou na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1234/1, 1237, 1239/1, 1239/2, 1242/4, 1242/5, 1242/13, 2340/1 a 2395/6 v kat. území Lomnice nad Popelkou. Zastavěné území obce, jihovýchodní konec města Lomnice nad Popelkou. kterou podal Město Lomnice nad Popelkou (IČ - 00275905), Husovo nám. 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou takto:

Územní řízení o umístění stavby se v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen "správní řád")

zastavuje.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 (dále jen "správní řád"):

Město Lomnice nad Popelkou (IČ - 00275905), Husovo nám. 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

  

Odůvodnění

            Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad obdržel dne 12.9.2008 zpětvzetí žádosti o vydání územního rozhodnutí a proto bylo řízení zastaveno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat u Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou, stavebního úřadu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. První den lhůty je následující po dni oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Liberec.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý z účastníků řízení dostal jeden stejnopis.

        

 Odvolání nemá odkladný účinek.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Mojžíš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

 

 

Datum vyvěšení: ............................................             Datum sejmutí: …………………................

 

Současně úřad pro vyvěšení  a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

 

 

 

 

………………………………….....................             ………………………………......................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                 Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                       Razítko:

 

 

 

Rozdělovník

Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby 

   

Doručení jednotlivě:

Město Lomnice nad Popelkou , Zemědělská vodohospodářská správa, Krajská správa silnic Libereckého kraje

Doručení veřejnou vyhláškou:

- ostatní účastníci řízení.

 

 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

     

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Drážní úřad, sekce stavební, Wilsonova 300/8, 121 06  Praha 2

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01  Semily

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U Stadionu 204, 513 01  Semily

Městský úřad - odbor dopravy, Husova 82, 513 13  Semily

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily

Městský úřad – odbor majetku a rozvoje města, org. ochrany ovzduší, Husovo nám. 6 , Lomnice n.P.

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz