Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení (Macháčkovi)

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 11.09.2008 do 01.10.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 11.09.2008 do 26.09.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

odbor vnitřní správy,oddělení stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Sp.zn.:  SULO/162/08 - 7-Ka                                                                        Lomnice nad Popelkou, dne: 8.9.2008

Vyřizuje:  Josef Krpata

E-mail:     stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 028

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

Žadatelé - stavebníci:

David Macháček (nar. 16.8.1978), Dělnická 1138, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Lenka Macháčková (nar. 15.10.1978), 5.května 486, 512 51  Lomnice nad Popelkou

 

Účastníci řízení:

David Macháček, Lenka Macháčková, ČEZ Distribuce a.s., Jaroslav Patočka, Marie Patočková, Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, Technické služby města Lomnice nad Popelkou, Hana Vacková, VČP Net s.r.o., Romana Zikešová, Jana Zikmundová, Krystýna Zikmundová a Město Lomnice nad Popelkou

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), rozhodl dne 8.9.2008 ve věci:

1.       žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

2.       stavební povolení

pro stavbu: Novostavba rodinného domu o 1b.j., dvougaráž, zpevněné plochy, odpadní jímka,  přípojka plynu, vody a  elektřiny a oplocení pozemku na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1449/5 a parcelní číslo 2322/1 v kat. území Lomnice nad Popelkou, kterou podal David Macháček (nar. 16.8.1978), Dělnická 1138, 512 51  Lomnice nad Popelkou a Lenka Macháčková (nar. 15.10.1978), 5.května 486, 512 51  Lomnice nad Popelkou takto:

I.

Podle § 79  stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: Novostavba rodinného domu o 1b.j., dvougaráž, zpevněné plochy, odpadní jímka,  přípojka plynu, vody a  elektřiny a oplocení pozemku na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1449/5 a parcelní číslo 2322/1 v kat. území Lomnice nad Popelkou.

 

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

 

1.       Stavby: rodinný dům o 1b.j., dvougaráž, zpevněné plochy, odpadní jímka,  přípojka plynu, vody a  elektřiny a oplocení pozemku budou umístěny na vlastním pozemku žadatelů - pozemková parcela parcelní číslo 1449/5 a na pozemku parcelní číslo 2322/1 v kat. území Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, v souladu se situačním výkresem v měř.  1:250, který byl podkladem pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a je součástí ověřené projektové dokumentace. Jedno vyhotovení obdrží za žadatele obdrží David Macháček po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Jedno vyhotovení bude uloženo u stavebního úřadu.

2.       Umístění stavby RD bude:

-          SSZ čelní strana - rovnoběžně s hranicí p.p.č. 2322/1 ve vzdálenosti 9,60m

-          SSV strana - rovnoběžná a ve vzdálenosti – 10,61m od  hr. s p.p.č. 1449/2

3.       Umístění stavby dvougaráže bude:

-          SSZ čelní strana - rovnoběžně s hranicí p.p.č. 2322/1 ve vzdálenosti 3,00m

-          SSV strana – od SSZ boční strany RD ve vzdálenosti 0,765m

4.       Za stavební pozemek se určuje část pozemku p.p.č. 1449/5 k.ú. Lomnice nad Popelkou, která bude zastavěna vlastní stavbou RD a dvougaráže, zpevněnými plochami a přístupovou komunikací.

5.       Vzájemné vzdálenosti přípojek a vzdálenosti přípojek od ostatních podzemních zařízení bude v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

6.       Umístění přípojek a napojení stavby na jednotlivé inženýrské sítě bude:

-          vodovodní přípojka – PE DN 32 s napojovacím bodem na p.p.č. 2322/1 vč. vodoměrné šachty na p.p.č. 1449/5 umístěné 1,65m od hr. s p.p.č. 2322/1 s vnitřním vodovodním vedením zakončeným v RD

-          kanalizační přípojka a jímka - kanalizace PVC-U DN 150/200 - s revizní lomovou šachtou RŠ DN 400 zaústěná do kruhové nepropustné jímky o průměru 3,00m umístěné 1,50m od hr. s p.p.č. 2322/1 a 3,00m od stavby garáže.

-          NTL plynovodní přípojka – PE DH DN 32 s napojovacím bodem na p.p.č. 2322/1 zakončená HUP v pilíři na p.p.č. 1449/5

-          napojení na elektřinu - stavba RD bude napojena z nové sítě kabelového podzemního vedení distribuční soustavy AYKY 3x240+120 od stávajícího kabelového pilíře SR 302 na parcele 1459/1 u č.p. 428 vedeného k pozemku p.p.č. 1449/5 kabelem CYKY 5C x 16mm, příkon stavby bude - 3x25A . Garáž bude napojena ze samostatně jištěného el. rozvodu RD.

II.

Podle § 115 stavebního zákona a § 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, jako navazující výrok ve společném řízení

povoluje

stavbu: Novostavba rodinného domu o 1b.j., dvougaráž, zpevněné plochy, odpadní jímka,  přípojka plynu, vody a  elektřiny a oplocení pozemku na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1449/5 a parcelní číslo 2322/1 v kat. území Lomnice nad Popelkou v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

 

Stavba bude obsahovat:

·         rodinný dům o 1 b.j. -zděné nosné konstrukce obvodového zdiva, stropní typu PROTHERM, bez podsklepení členitého obdélníkového půdorysu  se sedlovou střechou s hlavním hřebenem orientovaným JV-SZ ( max. výška hřebene 7,895m ) o sklonu 40° se střešní krytinou BRAMAC; fasáda bílé barvy v kombinaci lícového zdiva. Zastavěná plocha stavbou je 153,15 m2; zastavěná plocha zpevněnými plochami přístupové komunikace je 80 m2. RD bude vytápěn teplovodním vytápěním ÚT s plynovým kotlem a teplovzdušným systémem s kombinací krbových kamen. Ohřev TUV bude v el.zásobníkovém ohřívači

·         dvougaráž - zastavěná plocha stavbou 39,1o m2 - stavba zděné konstrukce zastřešená sedlovou střechou s hřebenem o max. výšce 4,25m, který bude rovnoběžný s MK

·         přípojka el. NN – zemní kabel CYKY 5C x 16mm se zemním kabelovým vedením AYKY 3x240+120mm  

·         přípojka plynu - PE DH DN 32 vč. pilířku pro HUP a rozvod odběrného plynového zařízení;

·         přípojka vody - PE DN 32 vč. vodoměrné šachty

·         odpadní jímka - nepropustná plastová kruhová o průměru 3,00m a objemu 14,9 m3

·         oplocení pozemku s vjezdovou branou

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1.       Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné odchylky nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu. Ověřená projektová dokumentace bude zaslána stavebníkům po právní moci stavebního povolení.

2.       Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhl.č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na užívání území.

3.       Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

4.       Pro stavbu mohou být použity pouze materiály, u nichž byly ověřeny požadované vlastnosti pro výstavbu. Stavebník bude uchovávat atesty na použité materiály a na požádání je předloží před vydáním kolaudačního souhlasu.

5.       Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, podle situačního výkresu, který je součástí projektové dokumentace ověřené ve společném územním a stavebním řízení odborně způsobilou osobou a výsledek vytyčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Ke kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

6.       Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení veškerých podzemních sítí a zařízení a při provádění stavby se bude řídit pokyny dle podmínek v předložených vyjádření jednotlivých správců těchto inženýrských sítí a zařízení zejména:  Telefónica O2 Czech Republic a.s.; Technické služby města Lomnice nad Popelkou; Východočeská plynárenská a.s.;  ČEZ Distribuce a.s. a Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.

7.       Vzájemné vzdálenosti přípojek mezi sebou a  vzájemné vzdálenosti přípojek od ostatních podzemních zařízení musí být v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

8.       Stavebník odpovídá za případné poškození podzemních zařízení  v důsledku stavby. V případě, že umístění stávajících podzemních zařízení neumožní umístit stavbu podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, budou zastaveny práce na stavbě a tato skutečnost oznámena stavebnímu úřadu, který rozhodne o dalším postupu.

9.       Před zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě štítek STAVBA POVOLENA, který obdrží po právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a bude ponechán na místě do kolaudace stavby.

10.   Komín pro odvod spalin od spotřebiče na ( pevná paliva ) a zemní plyn musí být proveden tak, aby vyhovoval požadavkům na komínová tělesa a odtahy pro odvod spalin.

11.   Kouřovod od spotřebiče do komína musí být proveden tak, aby vyhovoval požadavkům pro odvod spalin.

12.   Montážní práce musí provést oprávněná fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba, která má montážní práce jako předmět své činnosti podle zvláštních předpisů.

13.   Na stavbě bude veden stavební deník v rozsahu § 6 vyhl.č. 499/2006 Sb..

14.   S nepoužitelnými stavebními odpady vzniklými při stavbě je třeba nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2006 Sb., o odpadech, v platném znění. Ukládání stavebních odpadů v terénu, mimo vlastní staveniště, je bez souhlasu Krajského úřadu v Liberci nepřípustné.

15.   Při  stavbě budou dodržovány dopravně bezpečnostní předpisy dané zák. č.361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhl.č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

16.   Při provádění  stavby nebude omezován nebo ohrožován provoz na přilehlé místní komunikaci a tato komunikace nebude znečišťována.

17.   Plocha odsouhlasená k vynětí ze ZPF bude zabezpečena tak, aby v době výstavby a nasledujícího provozu stavby nedocházelo k poškozování okolní zemědělské půdy. Odnímaná plocha zemědělské půdy pro novostavbu RD a zpevněné plochy, musí být řádně vytýčena v terénu před zahájením vlastní stavby.

18.   Stavebník je povinen uhradit odvod za odnětí ZPF z vypočtené výměry 0,0067 ha – zastavěná plocha stavbou garáže a zpevněná plocha přístupu ke garáži, a to na základě podané žádosti o vydání rozhodnutí o odvodech příslušnému orgánu ochrany ZPF ( MěÚ Lomnice nad Popelkou ) po vydání stavebního povolení.

19.   Z odnímané plochy bude sejmuta kulturní vrstva – ornice o mocnosti 0,20 m, která bude po celou dobu výstavby deponována na zbývající části pozemku p.č. 1449/5 k.ú. Lomnice nad Popelkou. Po celou dobu deponizace musí být ornice ošetřována v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Kromě dalších povinností bude zajištěna ochrana kulturní vrstvy před jejím znehodnocením a ztrátami, bude řádně ošetřována a o každé manipulaci s ní bude veden protokol (pracovní deník). Na vyžádání předloží tento deník orgánu ZPF, který vydal souhlas podle § 9 zákona o ochraně ZPF, ke kontrole. Ornice bude následně využita pro terénní úpravy ( vyrovnání terénu ) na pozemku p.č. 1449/5 a ke zvýšení kulturní vrstvy kolem novostavby.

20.   Po dokončení výstavby bude půda odsouhlasená k odnětí zaměřena a zapsána do katastru nemovitostí v nezemědělských druzích pozemků.

21.   Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky, které jsou stanoveny v předloženém řešení požární bezpečnosti stavby. K požárně bezpečnostním zařízením dle § 2 odst. 4 a hasícím přístrojům dle § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru musí být vydány doklady dle požadavků § 7 a § 10 citované vyhlášky, které budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

22.    Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu, dle § 122 stavebního zákona, vydaného stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky dokončené stavby.

23.   Stavba bude dokončena do 31.12.2009.

24.   Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

 

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

1. kontrola základové spáry před betonáží

2. kontrolní prohlídka po dokončení hrubé stavby

3. kontrolní prohlídka po dokončení konstrukce krovu a střechy

4. závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků spojeného územního řízení se stavebním:

Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 (dále jen "správní řád"):

David Macháček (nar. 16.8.1978), Dělnická 1138, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Lenka Macháčková (nar. 15.10.1978), 5.května 486, 512 51  Lomnice nad Popelkou  

Odůvodnění

            Stavební úřad obdržel dne 21.5.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení.

Stavební úřad usnesením ze dne 4.6.2008 rozhodl, že územní řízení o umístění stavby se v souladu s ustanovením § 78 stavebního zákona a podle § 140 odst. 1 správního řádu spojuje se stavebním řízením a žádost bude projednána ve společném řízení. Obě žádosti byly předepsaným způsobem doloženy.

            Stavební úřad opatřením ze dne 14.7.2008 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 15.8.2008 (pátek) konané v místě: Na místě stavby. Námitky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

            Povolení zvláštního užívání místní komunikace pro umístění zařízení vydal MěstÚ Lomnice n.Pop. - silniční správní úřad dne  11.6.2008  pod čj. MULO 499/2008.

Souhlas s odnětím pozemku ze ZPF vydal MěstÚ Semily - odbor  životního prostředí  dne 21.3.2008 pod zn. ŽP/933/08-201 a podmínky souhlasu byly zahrnuty do podmínek stavebního povolení.

Povolení k připojení nemovitosti na místní komunikaci vydal MěstÚ Lomnice n.Pop. - silniční správní úřad dne  14.3.2008 pod čj. MULO 271/2008.  Umístění stavby je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru.

Stavebník k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby spolu s žádostí o vydání stavebního povolení předložil vyjádření správců podzemních zařízení o existenci podzemních zařízení v prostoru navrženém pro umístění stavby (vedení telekomunikační sítě, plynovody, vodovody, kanalizace, elektrorozvody, veřejné osvětlení ) opatřených před zahájením stavebního řízení. V průběhu řízení nebyly ze strany správců podzemních zařízení, kteří byli zahrnuti do okruhu účastníků řízení, uplatněna jiná stanoviska, a proto stavební úřad předložená vyjádření o existenci podzemních zařízení posoudil jako připomínky a k zajištění ochrany podzemních zařízení stanovil podmínku č. 6, 7 a 8 stavebního povolení.

Ke stavbě vydaly závazná stanoviska tyto dotčené orgány státní správy: Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily ( souhrnné stanovisko ze dne 28.3.2008 pod č.j. ŽP/997/08 ); Městský úřad - odbor dopravy, Husova 82, 513 13  Semily ( stanovisko ze dne 25.2.2008 pod č.j. OD/1110/07 ) a Policie ČR - DI, Semily , 513 01  Semily ( stanovisko ze dne 28.2.2008 pod č.j. ORSM-124-40/ČJ-07-2007 ) a jejich stanoviska, která nejsou záporná nebo protichůdná byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení. V průběhu řízení nebyla jiná stanoviska, vyjádření nebo opatření těmito, ani jinými dotčenými orgány státní správy, uplatněna.

 Stavební úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výrocích I. a II.

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat u Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou, stavebního úřadu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. První den lhůty je následující po dni oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Liberec.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí nebo jeho jednotlivý výrok. Výrok I. tohoto rozhodnutí o umístění stavby je podmiňující pro výrok  II. o stavebním povolení, které je vykonatelné až po nabytí právní moci obou výroků.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý z účastníků řízení dostal jeden stejnopis.

Rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

 

 

 

           

 

Ing. František Mojžíš

Vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................                                                 Datum sejmutí: ....................

 

 

 

                          ....................                                                                        ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                            Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                                  Razítko:

 

 

 

 

 

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:  

MěÚ Lomnice nad Popelkou

Samostatně obdrží:

Účastníci řízení:

David Macháček (nar. 16.8.1978), Dělnická 1138, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Lenka Macháčková (nar. 15.10.1978), 5.května 486, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Město Lomnice nad Popelkou

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01  Semily

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U Stadionu 204, 513 01  Semily

Městský úřad - odbor majetku a rozvoje města, Husovo náměstí 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily

Městský úřad - odbor dopravy, Husova 82, 513 13  Semily

Policie ČR - DI, Semily , 513 01  Semily

 

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 a),d),f) a g) sazebníku 1 800,00 Kč byl zaplacen hotově dne 15.8.2008.  


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz