Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení ČEZ Distribuce, a.s.

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 04.09.2008 do 26.09.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 04.09.2008 do 20.09.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

odbor vnitřní správy,oddělení stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Sp.zn.:     SULO/253/08 - 6-Mo                                                                     Lomnice nad Popelkou, dne: 4.9.2008

Vyřizuje:  Ing. František Mojžíš

E-mail:     stavební@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 029

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

Žadatel:

ČEZ Distribuce a.s. (IČ - 27232425), Guldenerova 19, P.O. Box 03, 303 03  Plzeň

 

Účastníci řízení:

ČEZ Distribuce a.s., Liberecký kraj, Město Lomnice nad Popelkou, Ing. Luděk Hák, Ladislava Háková, Jiří Soukup, Zdeňka Soukupová, Jiří Rutrle, Miloslava Rutrlová, Vladimír Mařan, Jarmila Mařanová, Ing. Miroslav Šmiraus, Jarmila Šmirausová, Ivana Barochová, Jaroslava Nosková, Hana Hnyková, Zdeněk Voříšek, Josef Cína, Pavel Podzimek, Slavomír Farkaš, Zdeňka Polášková, Zdenka Motejlková, Vladimíra Horáčková, Radko Chvalina,

Jaroslav Vrba

 

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, ( dále jen “stavební úřad” )jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), rozhodl dne 3.9.2008 ve věci

1.)    žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

2.)     stavebního povolení pro stavbu:

 

         Distribuční rozvod NN v ulici Želechovská , Lomnice nad Popelkou

 

v kat. území Lomnice nad Popelkou, kterou podal ČEZ Distribuce a.s. (IČ - 27232425), Guldenerova 19, P.O. Box 03, 303 03  Plzeň takto:

I.

Podle § 79  stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: Distribuční rozvod NN v ulici Želechovská , Lomnice nad Popelkou na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 9, parcelní číslo 655, parcelní číslo 656, parcelní číslo 657, parcelní číslo 658, parcelní číslo 659, parcelní číslo 660, parcelní číslo 681, parcelní číslo 682, parcelní číslo 759, parcelní číslo 760, parcelní číslo 761, parcelní číslo 762, parcelní číslo 763, parcelní číslo 1405, parcelní číslo 1538, pozemkové parcely parcelní číslo 667/10, parcelní číslo 668/1, parcelní číslo 687/1, parcelní číslo 689/3 a parcelní číslo 2247/1 v kat. území Lomnice nad Popelkou. Zastavěná část obce mimo oblast památkové zóny.

.

 

Stavba bude obsahovat:

Distribuční kabelový rozvod NN bude napojen ze stávající kabelové skříně SR502 před čp. 1158, odkud bude odjištěn nový kabelový vývod AYKY 3x120/70 pro levou stranu ulice Želechovská a vývod AYKY   3x120/70 na pravou stranu ulice Želechovská. Kabely povedou v chodníku a budou smyčkovány do jednotlivých kabelových skříní – pilířů u rodinných domků, které jsou umístěny převážně vedle plynového pilíře. Pouze pro čp. 766 je kabel smyčkován do kabelové skříně, která je umístěnave vnější fasádě rodinného domku vedle vstupních dveří. Na pravé straně ulice Želechovská je kabel AYKY 3x120/70 ukončen ve stávající kabelové skříni SR502, která je umístěna ve vnější fasádě rodinného domu čp. 757. Na levé straně ulice Želechovská je kabel ukončen v nové kabelové skříni SR302 ve vnější fasádě rodinného domu čp. 769. V ulici 3. května bude stávající sloup Jdp vyměněn za sloup JB9/10 a ze stávající kabelové skříně SR502  na čp. 776 bude odjištěn nový kabelový vývod AYKY 3x120/70, který bude napájet stávající vrchní síť.Kabel bude na sloupu uložen v trubce , v zemi bude kabel uložen ve volném terénu v hloubce 80 cm, v cchodníku v hloubce 50 cm, v komunikaci v chráničce 120 cm, pod jednotlivými vjezdy na pozemky a při souběhu s kabelem O2 v chráničce, jinak v pískovém loži pod výstražnou fólií. Na konci vedení a na místech vyznačených bude pracovně uzemněn. Stávající vrchní vedení NN v ulici Želechovská bude zdemontováno. 

 

Pro umístění a projektovou přípravu  stavby se stanoví tyto podmínky:

 

Stavba bude realizována v k.ú. Lomnice nad Popelkou na pozemcích p.č. 668/1, 2247/1, 689/3, 667/10, 687/1, st.p. 760, 9, 682, 659, 1405, 657, 656, 761, 763, 762, 1538, 660, 681, 759, 658 a 655.

 

Stavba se nenachází v památkově chráněném území.

 

Příjezd na stavební pozemky bude prováděn z veřejné komunikace. Vrámci stavby není třeba provádět žádné přeložky stávajících inženýrských sítí.

 

II.

Podle § 115 stavebního zákona a § 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, jako navazující výrok ve společném řízení

povoluje

stavbu: Distribuční rozvod NN v ulici Želechovská , Lomnice nad Popelkou v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

 

Stavba bude obsahovat:

Distribuční kabelový rozvod NN bude napojen ze stávající kabelové skříně SR502 před čp. 1158, odkud bude odjištěn nový kabelový vývod AYKY 3x120/70 pro levou stranu ulice Želechovská a vývod AYKY   3x120/70 na pravou stranu ulice Želechovská. Kabely povedou v chodníku a budou smyčkovány do jednotlivých kabelových skříní – pilířů u rodinných domků, které jsou umístěny převážně vedle plynového pilíře. Pouze pro čp. 766 je kabel smyčkován do kabelové skříně, která je umístěnave vnější fasádě rodinného domku vedle vstupních dveří. Na pravé straně ulice Želechovská je kabel AYKY 3x120/70 ukončen ve stávající kabelové skříni SR502, která je umístěna ve vnější fasádě rodinného domu čp. 757. Na levé straně ulice Želechovská je kabel ukončen v nové kabelové skříni SR302 ve vnější fasádě rodinného domu čp. 769. V ulici 3. května bude stávající sloup Jdp vyměněn za sloup JB9/10 a ze stávající kabelové skříně SR502  na čp. 776 bude odjištěn nový kabelový vývod AYKY 3x120/70, který bude napájet stávající vrchní síť.Kabel bude na sloupu uložen v trubce , v zemi bude kabel uložen ve volném terénu v hloubce 80 cm, v cchodníku v hloubce 50 cm, v komunikaci v chráničce 120 cm, pod jednotlivými vjezdy na pozemky a při souběhu s kabelem O2 v chráničce, jinak v pískovém loži pod výstražnou fólií. Na konci vedení a na místech vyznačených bude pracovně uzemněn. Stávající vrchní vedení NN v ulici Želechovská bude zdemontováno. 

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné odchylky nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu. Projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení bude stavebníkovi zaslána po nabytí  právní moci stavebního povolení.

2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhl.č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na užívání území.

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

4. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení veškerých podzemních zařízení a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých správců podzemních zařízení a to zejména:

·         vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 19.5.2008  čj. POS 147/08 a č.j. 49030/08/LIB/MMO ze dne 22.4.2008.

·         vyjádření RWE Distribuční služby ze dne 14.5.2008   zn. 2852/08/131

·         vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 19.5.2008   zn. 118834

·         vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. ze dne 28.5.2008 zn. 06/497/2008.

5. Stavebník nejméně 15 dní před započetím výkopových prací požádá všechny provozovatele dotčených podzemních sítí o jejich přesné vytyčení , popřípadě o technický dozor.

6. Stavebník odpovídá za případné poškození podzemních zařízení  v důsledku stavby. V případě, že umístění stávajících podzemních zařízení neumožní umístit stavbu podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, budou zastaveny práce na stavbě a tato skutečnost oznámena stavebnímu úřadu, který rozhodne o dalším postupu.

7. Stavebník bude respektovat podmínky dané v rozhodnutí MěÚ Lomnice nad Popelkou , odd. výstavby č.j. MULO 486/2008 ze dne 4.6.2008 ,podmínky dané v závazném stanovisku  MěÚ Semily č.j. KS/462/08/T ze dne 27.5.2008 a podmínky  formulované v dopise Krajské správy silnic Libereckého kraje zn TSSM4/08/Zu/125-4342 ze dne 20.6.2008.

8. Montážní práce musí provést oprávněná fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba, která má montážní práce jako předmět své činnosti podle zvláštních předpisů.

9. Na stavbě bude veden stavební deník v rozsahu § 6 vyhl.č. 499/2006 Sb..

10. S nepoužitelnými stavebními odpady vzniklými při stavbě je třeba nakládát v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2006 Sb., o odpadech, v platném znění. Ukládání stavebních odpadů v terénu, mimo vlastní staveniště, je bez souhlasu Krajského úřadu v Liberci nepřípustné.

11. Při  stavbě budou dodržovány dopravně bezpečnostní předpisy dané zák. č.361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhl.č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

12. Stavebník min. 14 dní před zahájením stavby oznámí zahájení prací vlastníkům a uživatelům dotčených pozemků. Ihned po dokončení stavby uvede použité pozemky do původního stavu a provede vyrovnání příp. vzniklých škod.

13. Před zahájením prací v silničním tělese požádá stavebník příslušný silniční správní úřad  o povolení zvláštního užívání k provádění prací v silničním tělese.

14. Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen oznámit nejbližšímu muzeu, příp. obecnímu úřadu i náhodné porušení archeologických situací ( nálezy zdiva, jímek, hrobů atd. ), stejně jako nálezy movitých artefaktů ( keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod., které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeologického výzkumu ( §23 památkového zákona ).

15. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu, dle § 122 stavebního zákona, vydaného stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky dokončené stavby.

16. Stavba bude dokončena do 30.4.2009.

17. Stavba bude provedena oprávněným dodavatelem . Odborný dozor bude vykonávat pověřená osoba , vybavená patřičnými pravomocemi.  

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 (dále jen "správní řád"):

ČEZ Distribuce a.s. (IČ - 27232425), Guldenerova 19, P.O. Box 03, 303 03  Plzeň

Město Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou 

Odůvodnění

            Stavební úřad obdržel dne 23.7.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavebního povolení. Žádost byla předepsaným způsobem doložena.

            V souladu s § 78 stavebního zákona stavební úřad spojil územní a stavební řízení podle § 140 správního řádu z moci úřední usnesením sp.zn. SULO/253/08-2-Mo ze dne 6.8.2008, které bylo poznamenáno do spisu.

            Stavební úřad opatřením ze dne 6.8.2008 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 2.9.2008 (úterý) konané na místě stavby , ul. Želechovská - křižovatka s ul. 5. května. Námitky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

Stavební úřad usnesením ze dne 6.8.2008 rozhodl, že územní řízení o umístění stavby se v souladu s ustanovením § 78 stavebního zákona a podle § 140 odst. 1 správního řádu spojuje se stavebním řízením a žádost bude projednána ve společném řízení.

            Odůvodnění rozhodnutí o námitkách a připomínkách účastníků řízení: žádné námitky nebyly vzneseny.

 

             Stavební úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody , které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem , uvedeným ve výroku I a výroku II. 

            Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby.  

            Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.             

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat u Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou, stavebního úřadu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. První den lhůty je následující po dni oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Liberec.

         Odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem má odkladný účinek vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem. Jestliže byla odvoláními napadena obě tato rozhodnutí a nebude-li věc vyřízena podle § 87 správního řádu, správní orgán prvního stupně řízení o odvolání proti rozhodnutí s navazujícím výrokem přeruší až do doby skončení řízení o odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem; ustanovení § 57 odst. 3 správního řádu platí obdobně. Jestliže bylo odvoláním napadeno pouze rozhodnutí s podmiňujícím výrokem, nabývá rozhodnutí s navazujícím výrokem právní moci dnem právní moci rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem; zrušení nebo změna rozhodnutí s podmiňujícím výrokem je však důvodem obnovy řízení.

 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý z účastníků řízení dostal jeden stejnopis.

 

Správní poplatek ve výši 3000.- Kč byl uhrazen převodním příkazem dne 2.9.2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Mojžíš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................                                                 Datum sejmutí: ....................

 

 

                          ....................                                                                        ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                            Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                                  Razítko:

 

 

 

 

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01  Semily

Městský úřad - odbor dopravy, Husova 82, 513 13  Semily

Městský úřad - odbor majetku a rozvoje města, Husovo náměstí 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily    

 

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz