Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 49.schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 1. září 2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 03.09.2008 do 17.09.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 49. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 1. září 2008

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       327 / 08 / R

 

-  schválit změnu urbanistické studie na lokalitu OM4

 

Zajistí:  Mgr. Josef Šimek, místostarosta

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                      328 / 08 / R

 

-  zprávu o stavu pohledávek Města Lomnice nad Popelkou k datu 30. 6. 2008.

 

Zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             329 / 08 / R

 

-  smlouvu s paní Mgr. Helenou Housovou, bytem Semily, na výkon supervizích činností Pečovatelské služby Města Lomnice nad Popelkou.

 

Zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

Rada města pověřuje                                                                                              330 / 08 / R

 

-  odbor majetku a rozvoje města, aby na úřední desce zveřejnil soupis památek umístěných na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města. V zákonné lhůtě
6-ti měsíců se o ně mohou přihlásit jejich případní majitelé. Po marném uplynutí lhůty budou prohlášeny majetkem města.

 

Zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       331 / 08 / R

 

-  přijmout dar od Římskokatolické farnosti Lomnice nad Popelkou – pozemek hřbitova p.p.č 62 a staveb doposud vlastněných farností na tomto pozemku, barokní kaple sv. Jana Křtitele se st.p.č. 133, dřevěné zvonice se st.p.č. 132/1, a hrobky na st.p.č. 131, vše v k.ú. Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                      332 / 08 / R

 

-  žádost manželů Laštovičkových, bytem Železný Brod, týkající se prodeje pozemku p.p.č. 431 o výměře 442 m2 a části pozemku p.p.č. 434, vše kultura ostatní plocha, k.ú. Chlum pod Táborem

a ukládá  Ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města, zajistit zaměření skutečného průběhu příjezdové cesty k požární zbrojnici na pozemku st.p.č. 44 k.ú. Chlum pod Táborem a následné předložení návrhu záměru majetkoprávního vypořádání.

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             333 / 08 / R

 

-  uzavření nájemní smlouvy Č.j.: UZSVM/HSM/2729/2008-HSMM mezi Městem Lomnice nad Popelkou a ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
k pozemku st.p.č. 1374/2, výměra 156 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, pod stavbou objektu čp. 1373, ul. K Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu.

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       334 / 08 / R

 

-  schválit prodej části pozemku p.p.č 3428/2, kultura ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Lomnice nad Popelkou, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Karlu Cermanovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 60,- Kč m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

Rada města současně schvaluje vyměření náhrady za bezesmluvní užívání uvedeného pozemku zpětně za 3 roky ve výši 3,- Kč/m2/rok.

 

Usnesení č. 331 – 334 zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             335 / 08 / R

 

-  plat ředitelce Mateřské školy „Lvíček“, paní Ludmile Zákoutské dle předloženého návrhu.

 

Zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

Rada města stanovuje                                                                                            336 / 08 / R

 

-  pro akce v souvislosti s předvolební kampaní pro volby do Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2008 tyto podmínky:

 

1. Husovo náměstí a jiná veřejná prostranství na pozemcích v majetku Města Lomnice nad Popelkou – každému registrovanému kandidátovi pro volby do Zastupitelstva Libereckého kraje a každé registrované volební straně pro volby do Zastupitelstva Libereckého kraje, tj.  politické straně a politickému hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalici, nezávislým kandidátům, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů (dále jen „volební straně“) bude na základě písemné žádosti (oznámení):

 

a) přenechána bezplatně část Husova náměstí naproti Městskému muzeu
a galerii na akci v délce trvání max. 4 hod.

b) přenechána část náměstí pro umístění předvolebního stánku za podmínek stanovených obecně závaznou vyhláškou Města Lomnice nad Popelkou
č. 3/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Při kolizi termínů rozhoduje datum, případně čas doručení žádosti. Žadatel je povinen si zajistit pořadatelskou službu a napojení na energie.

 

2. Propagační materiály a plakáty (umístěné na zařízení typu “A”, obrácené “T” apod.) na veřejné prostranství s výjimkou plakátovacích ploch mohou být umístěny na základě oznámení Městu Lomnice nad Popelkou a v souladu s obecně závaznou vyhláškou Města Lomnice nad Popelkou č. 3/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

3. Volební plakáty mohou být umístěny od 6. 10. 2008 na ploše vyhrazené pouze k tomuto účelu na zařízení, umístěném v prostoru Husova náměstí. Každé registrované volební straně je umožněno využít bezplatně část plochy v poměru k celkovému počtu zaregistrovaných kandidátních listin pro tyto volby.

 

4. Kampaň nesmí narušit provoz a bezpečnost ve městě. Budovu radnice ani městský rozhlas nelze využívat pro jakoukoliv předvolební propagaci.

 

Zajistí:  Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             337 / 08 / R

 

-  požadavek Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou na nákup příkopového žacího stroje s použitím finančních prostředků z fondu investic.

 

Zajistí:   Jiří Šustr, ředitel Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou

              Vlasta  Zikešová, vedoucí odboru finančního a plánovacího

               

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 1. září 2008

 

 

 

 

 

            Mgr. Josef Šimek                                                                    Vladimír Mastník                                                            

               místostarosta                                                                             starosta

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz