Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení (Sběrný dvůr)

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 29.08.2008 do 18.09.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 29.08.2008 do 15.09.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

odbor vnitřní správy,oddělení stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Sp.zn.:     SULO/269/08 - 2-Mo                                                                   Lomnice nad Popelkou, dne: 26.8.2008

Vyřizuje:  Ing. František Mojžíš

E-mail:     stavební@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 029

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

 

Žadatel:

Město Lomnice nad Popelkou (IČ - 00275905), Husovo nám. 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

 

Účastníci řízení:

Město Lomnice nad Popelkou, České dráhy a.s., správa dopravní cesty Liberec, ČEZ Distribuce a.s., Krajská správa silnic Libereckého kraje, SČVK, a.s., Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Zemědělská vodohospodářská správa

Oznámení

o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

 

            Dne 13.8.2008 podal žadatel Město Lomnice nad Popelkou (IČ - 00275905), Husovo nám. 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Sběrný dvůr-systém pro separaci a svoz odpadů, Lomnice nad Popelkou na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1234/1, parcelní číslo 1237, parcelní číslo 1239/1, parcelní číslo 1239/2, parcelní číslo 1242/4, , parcelní číslo 2395/6, a parcelní číslo 2340/1 v kat. území Lomnice nad Popelkou. Zastavěné území obce, jihovýchodní konec města Lomnice nad Popelkou.. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

            Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, ( dále jen “stavební úřad”) jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

 

3.10.2008 (pátek) v 10:00 hodin.

 

Místo konání: Místo stavby , pozemky č. 1239/1 a 1242/4 v k.ú. Lomnice nad Popelkou.

 

            Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí a středa od 8:00-11:30 a 12:30-17:00 hod.) a při ústním jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

           

Žadatel zajistí dle § 87 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Mojžíš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................                                                 Datum sejmutí: ....................

 

 

                          ....................                                                                        ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                            Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                                  Razítko:

 

 

 

 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

 

Dotčené orgány:

Česká inspekce životního prostředí, Třída 1. máje 26, 460 01  Liberec 1

Drážní úřad, sekce stavební, Wilsonova 300/8, 121 06  Praha 2

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01  Semily

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U Stadionu 204, 513 01  Semily.

Městský úřad - odbor dopravy, Husova 82, 513 13  Semily

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily

Městský úřad – odbor majetku a rozvoje města, orgán ochrany ovzduší, Husovo nám. č 6 , Lomnice n.P.


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz