Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20.8.2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 25.08.2008 do 03.09.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

Z Á P I S

 

z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

 konaného dne 20. srpna 2008

 

 

Přítomni:        13 členů zastupitelstva města (ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, ing. Bohumil Hercík, Mgr. Jitka Hlavová, ing. Pavel Kučera, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, Mgr. Josef Šimek, ing. Miroslav Šmiraus, Stanislav Zelinka, Václav Zelmanovič)  

                       

Omluveni:         ing. Vlastimil Bambas, ing. Miloš Jirman, PaedDr. Pavel Pavelka

                        Nepřítomen:     Petr Havel

 

 

tajemník městského úřadu ing. Josef Matura

 

                        5 občanů

                                              

 

Pozvánka na zasedání zveřejněna:  8. 8. 2008

Zasedání zahájeno:  17.05 hodin

Zasedání řídil: starosta Vladimír Mastník

Pověření zajištěním zápisu z dnešního zasedání: ing. Josef Matura, tajemník městského 

                                                                                   úřadu

Ověření zápisu z minulého zasedání:  ing. Miloš Jirman, Václav Zelmanovič – bez závad

Návrhová komise: předseda – Václav Zelmanovič, členové – MUDr. Jiří Mlejnek,
                                ing. Miroslav Šmiraus  -  schváleno jednomyslně

Ověřovatelé dnešního zápisu:  ing. Bohumil Hercík, ing. Pavel Kučera,-  schváleno

     jednomyslně

 

Program:

 

Finanční záležitosti:

    1)   Rozpočtové změny v souvislosti s přijatými dotacemi

   

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

    2)   Přijetí daru pozemků č.p. 1009/3 a 1009/5 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

 

Ostatní záležitosti: 

    3)   Diskuse

    4)   Usnesení, závěr

 

Starosta Vladimír Mastník navrhl doplnit program ještě o bod č. 2 - Přijetí daru pozemků
č.p. 1009/3 a 1009/5 v k.ú. Lomnice nad Popelkou, který nebyl do předem vyhlášeného programu zahrnut. Písemný materiál k tomuto bodu členové zastupitelstva obdrželi předem.

Takto předložený návrh programu byl poté jednomyslně schválen.

 

 

 

Finanční záležitosti

 

1.   Rozpočtové změny v souvislosti s přijatými dotacemi

Starosta Vladimír Mastník:  uvedl, že vzhledem k dotaci ve výši 2,1 mil. Kč, kterou Město Lomnice nad Popelkou obdrželo na bezbariérové úpravy chodníků a měřiče rychlosti ve městě v rámci programu Mobility, je nutná finanční spoluúčast města. Tuto spoluúčast je nutno zahrnout do rozpočtu města na r. 2008 dříve, než bude podepsána smlouva s dodavatelem prací.

Místostarosta Mgr. Josef Šimek: dodal, že úprava rozpočtu se provádí rovněž v rámci projektu Revitalizace dětských hřišť, který byl v našem městě realizován z prostředků Norských fondů prostřednictvím Libereckého kraje. Ze smlouvy s Libereckým kraje vyplývá povinnost údržby – následné mimozáruční opravy vybudovaných hřišť.

Připomínky a dotazy: 

Jan Drahoňovský se dotázal, o jaké měřiče rychlosti se jedná. Místostarosta Mgr. Josef Šimek vysvětlil, že program Mobility zahrnuje jednak bezbariérové vstupy na chodníky, tak i měřiče rychlosti na příjezdových komunikacích ve směru od Semil, Jičína a Jilemnice. Měřiče budou pouze ukazovat rychlost projíždějícího vozidla.

Usnesení: zastupitelstvo města schvaluje v důsledku rozpočtových opatření č. 22 až 36/2008,  3. změnu rozpočtu pro rok 2008, která se skládá z vlastní úpravy rozpočtu a přijatých dotací.  Vlastní dílčí úprava rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou je tvořena přesunem položek ve výdajové části ve výši 860 tis. Kč  z  investiční rezervy na akce Bezbariérové úpravy – Program mobility a Dětská hřiště – Revitalizace školních hřišť. Objem doposud přijatých dotací činí 6.378 tis. Kč (stav ke dni 31.7.2008). Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice n. Pop. vyčíslen částkou ve výši 80.876 tis. Kč.

 

 

   Rozpočtové opatření č. 36/2008 – změny výdajové části        

 

pol.:

 

v tis. Kč

2.6.

Bezbariérové úpravy – Program mobility

800

9.4.

Dětská hřiště – Revitalizace školních hřišť

60

18.4.

Investiční rezerva

      -860

 

 

 

 

Celkem výdaje

0

 

Hlasování:        všech 13 přítomných členů  pro

 

 

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti

 

2.  Přijetí daru pozemků č.p. 1009/3 a 1009/5 v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Starosta Vladimír Mastník: vysvětlil, že se jedná o nabídku daru pozemků od  Římskokatolické farnosti Lomnice nad Popelkou v rozvojové lokalitě OM2 a OM3
u hřbitova. Tyto církevní pozemky město potřebuje pro vybudování přístupových komunikací, chodníků a inženýrských sítí k pozemkům pro bydlení.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemků p.p.č. 1009/3 o výměře 367 m2 a 1009/5 o výměře 718 m2, druh pozemku orná půda, vše kú. Lomnice nad Popelkou, oddělených geometrickým plánem č. 1895/87/2008 ze dne 7. 8. 2008, z vlastnictví Římskokatolické farnosti Lomnice nad Popelkou, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:        všech 13 přítomných členů  pro

 

 

 

Ostatní záležitosti

 

3.  Diskuse

Starosta Vladimír Mastník: představil členům zastupitelstva nově jmenovanou ředitelku příspěvkové organizace města Mateřská škola „Lvíček“, paní Ludmilu Zákoutskou, která nastoupila do funkce ředitelky dnem 1. 8. 2008 v souvislosti s odchodem dosavadní ředitelky paní Zdeňky Mariášiové do důchodu. Zároveň starosta Vladimír Mastník představil nově jmenovanou ředitelku příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných, paní
Mgr. Bohuslavu Kubátovou, DiS., kterou do funkce ředitelky jmenovala rada města dnešního dne s nástupem k datu 1. 10. 2008.

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.

 

 

4.  Usnesení, závěr

                

Starosta Vladimír Mastník požádal předsedu návrhové komise Václava Zelmanoviče o podání zprávy.

Václav Zelmanovič konstatoval, že všechny body programu byly projednány a přijatá usnesení jsou platná.

Zasedání ukončeno:  17.20 hodin

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

 

Nedílnou přílohou zápisu jsou přijatá usnesení.

 

Ze zasedání byl pořízen audiozáznam, který je uložen u tajemníka MěÚ.     

 

 

V Lomnici nad Popelkou, 20. 8. 2008

 

 

 

 

ing. Bohumil Hercík

 

 

 

 ing. Pavel Kučera

 

                                                                                              Vladimír Mastník

                                                                                                      starosta

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz