Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 47.schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 13. srpna 2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 15.08.2008 do 27.08.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 47. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 13. srpna 2008

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                  298 / 08 / R

 

-   po projednání aktuální klíčové otázky řešené ve Vodohospodářském sdružení Turnov, a to zejména materiál Koncepce a cíle VHS Turnov, otázku finální přípravy investičního projektu Čistá Jizera, stanovené podmínky pro vyjednávání o ceně vodného a stočného v roce 2009 a materiál pro rozhodování o formě provozování vodohospodářského majetku od roku 2010.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       299 / 08 / R

 

-  schválit v důsledku rozpočtových opatření č. 22 až 36/2008, 3. změnu rozpočtu pro rok 2008, která se skládá z vlastní úpravy rozpočtu a přijatých dotací.  Vlastní dílčí úprava rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou je tvořena přesunem položek ve výdajové části ve výši 860 tis. Kč  z  investiční rezervy na akce Bezbariérové úpravy – Program mobility a Dětská hřiště – Revitalizace školních hřišť. Objem doposud přijatých dotací činí 6.378 tis. Kč (stav ke dni 31.7.2008). Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice n. Pop. vyčíslen částkou ve výši 80.876 tis. Kč.

 

 

 

   Rozpočtové opatření č. 36/2008 – změny výdajové části        

 

pol.:

 

v tis. Kč

2.6.

Bezbariérové úpravy – Program mobility

800

9.4.

Dětská hřiště – Revitalizace školních hřišť

60

18.4.

Investiční rezerva

     -860

 

 

 

 

Celkem výdaje

0

 

Zajistí:   Vlasta Zikešová, vedoucí odboru finančního a plánovacího

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                  300 / 08 / R

 

-   zprávu o stavu příprav realizace bezdrátového rozhlasu v centru města
a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města úpravu rozpočtu tak, aby komplexní realizace byla provedena do konce roku 2008.

 

Zajistí:   Mgr. Josef Šimek, místostarosta

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            301 / 08 / R

 

-   jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Dodání zásahového vozidla pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Lomnice nad Popelkounabídku, kterou předložila společnost Doležal – Motor s. r. o., Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s uvedenou společností.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            302 / 08 / R

 

 

Rada města schvaluje nájem dalších uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou čp.1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou těmto žadatelům:

Josef Kraus, Lomnice nad Popelkou, Košov

Josef  Polach, Lomnice nad Popelkou, Skuhrov

Olga Martinková, Lomnice nad Popelkou

Anna Třešňáková, Lomnice nad Popelkou,

a to k nejbližšímu možnému datu k prvnímu kalendářnímu dni měsíce následujícího po uvolnění bytu.  

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            303 / 08 / R

 

-   přírůstek nájemného v plné výši u bytů s regulovaným nájemným v majetku Města Lomnice nad Popelkou pro období od l. 1. 2009 do 31. 12. 2009 podle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 Sb. o roztřídění obcí
od velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            304 / 08 / R

 

-   smlouvu o využití systému zavedeného Městem Lomnice nad Popelkou pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem“ mezi Městem Lomnice nad Popelkou a právnickými osobami, nebo fyzickými osobami oprávněnými
k podnikání na základě předloženého návrhu. 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            305 / 08 / R

 

-   ukončení nájmu bytu č. 6 bytového domu čp. 1355, ul. J. J. Fučíka Lomnice nad Popelkou, nájemce Martin Svoboda, bytem Lomnice nad Popelkou a současně schvaluje nového nájemce téhož bytu, pana Martina Starého, bytem Valdice, a to ke dni převodu práv a povinností na nového  nájemce.

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            306 / 08 / R

 

-  zpoplatnění umístěných 4 ks směrových značek na sloupech veřejného osvětlení – 1 ks ul. Pivovarská, 2 ks ul. 5. května, 1 ks ul. Palackého, společnosti Mehler Texnologies, s.r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou. Roční poplatek 600,- Kč za jeden reklamní poutač. Úhrada poplatku zpětně za celý rok 2008 v plné výši.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                               307 / 08 / R

 

-  se zachováním služebního bytu č. 33 pro domovníka v Domě s pečovatelskou službou č.p. 1188, ulice Obránců míru v Lomnici nad Popelkou.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       308 / 08 / R

 

-  darování majetku, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, příspěvkové organizaci Základní škola TGM Lomnice nad Popelkou. Jedná se
o vybavení školní kuchyně v celkové hodnotě 99.997,00 Kč.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            309 / 08 / R

 

-   Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č.ev. 202.4-202/05 ze dne 10. 11. 2005, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Stanislavou Jiřičkovou, bytem Lomnice nad Popelkou, týkající se pronájmu části pozemku st.p.č. 77 k.ú. Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu.  Účinnost od 15. 8. 2008.

 

 

Rada města revokuje                                                                                             310 / 08 / R

 

-    usnesení rady města č. 67/07/R písm. f)  ze dne 25. 7. 2007,  týkající se  dohody o splátkách dlužné částky  z vyúčtování služeb bytového hospodářství za rok 2006 mezi Městem Lomnice nad Popelkou a paní Vlastou Šindelářovou – úrok z prodlení bude vyúčtován podle občanského zákoníku.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                              311 / 08 / R

 

-   s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem služebního bytu č. 6 v domě č.p. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a  MUDr. Alexandrou Bobišovou, bytem Obránců míru č.p. 1077, Lomnice nad Popelkou,  jako nájemcem, s účinností od 15. srpna 2008, smluvní měsíční nájemné 30,00 Kč/m2.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       312 / 08 / R

 

-   prodej části pozemku p.č. 541, o výměře 406 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Košov, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou Jindřichu Sezimovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 20,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

 

Rada města neschvaluje                                                                                         313 / 08 / R

 

-   záměr prodeje části pozemku p.č. 2267/2, o výměře cca 80 m2,  k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       314 / 08 / R

 

-   dle předloženého návrhu revokaci usnesení  č. 24/08/Z ze dne 12. 6. 2008, týkajícího se prodeje pozemků v lokalitě u čerpací stanice, ul. 5. května Lomnice nad Popelkou, v podílu ½ Milanu Dolenskému, bytem Semily a v podílu ½ Haně Vackové, bytem Semily ve smyslu změny výměr jednotlivých pozemků a kupní ceny následně :

- pozemek p.p.č. 442/2 o výměře 305 m2, pozemky p.p.č. 442/1, p.p.č. 442/5, p.p.č.442/7 – výměry dle nového geometrického plánu. Kupní cena 500,- Kč/m2 splatná jednorázovou splátkou po vyhotovení nového geometrického plánu na oddělení pozemků, který  zajistí kupující na vlastní náklady. Pozemek p.p.č. 442/4 o výměře 1843 m2 zůstává ve vlastnictví města. Všechny pozemky jsou v k.ú. Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            315 / 08 / R

 

-   záměr výpůjčky části  objektu hasičské zbrojnice čp. 751 s pozemkem st.p.č. 2556, v k.ú. Lomnice nad Popelkou, pro spolkovou činnost sboru dobrovolných hasičů.

 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                              316 / 08 / R

 

-  s pokácením 2 ks topolů, které se nacházejí v nově zřízeném parku
v Bezručově ulici na poz.p.č. 3224/2 k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě podnětu paní Marie Samkové.

Rada města současně souhlasí s podáním žádosti o povolení kácení předmětných dřevin k příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny.

 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                              317 / 08 / R

 

-   s pokácením 1 ks břízy, která se nachází v parčíku v Kavánově ulici na poz.p.č. 730/10, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě podnětu paní Jitky Kuntové.

Rada města současně souhlasí s podáním žádosti o povolení kácení předmětných dřevin k příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny. Práce spojené s odstraněním dřeviny, odvozem dřevní hmoty zajistí paní Jitka Kuntová.

 

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       318 / 08 / R

 

-   přijetí daru pozemků p.p.č. 1009/3 o výměře 367 m2 a 1009/5 o výměře
718 m2, druh pozemku orná půda, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, oddělených geometrickým plánem č. 1895/87/2008 ze dne 7. 8. 2008, z vlastnictví Římskokatolické farnosti Lomnice nad Popelkou, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

-   přijetí daru pozemku p.p.č. 1009/1 o výměře 3194 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Lomnice nad Popelkou, odděleného geometrickým plánem
č. 1895/87/2008 ze dne 7. 8. 2008, z vlastnictví Římskokatolické farnosti Lomnice nad Popelkou do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Hodnota daru 702.000 Kč.

 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                              319 / 08 / R

 

-   s umístěním poštovní schránky na pozemku p.p.č. 2241/1 k.ú. Lomnice nad Popelkou, v dolní části Husova náměstí, za účelem instalování poštovní schránky na základě žádosti České pošty, s.p. Lomnice nad Popelkou.

 

Usnesení č. 301 – 319 zajistí Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            320 / 08 / R

 

-   krátkodobé využití hoření části prostoru Husova náměstí dne 14. 8. 2008
od 14.00 hodin za účelem propagace výstavy historických rádií.

 

Zajistí:  Vladimír Mastník, starosta

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                  321 / 08 / R

 

-  žádost pana Miloslava Kordíka o likvidaci ocelových konstrukcí na pozemcích č. 1033/1, 1033/6, 1033/9, 1033/10 v k.ú. Lomnice nad Popelkou
a současně ukládá odboru majetku a rozvoje města připravit návrh smlouvy
na provedení demoličních prací.

 

Zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                   322 / 08 / R

 

-   zpracovaný návrh revitalizace veřejného osvětlení a parkovacích ploch na sídlišti. Současně ukládá odboru majetku a rozvoje města prověřit možnosti získání dotačních prostředků na tento účel.

 

Zajistí:    Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

 

Rada města neakceptuje                                                                                        323 / 08 / R

 

-  nabídku daru cisternového hasičského automobilu od Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

 

Zajistí:    Mgr. Josef Šimek, místostarosta

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            324 / 08 / R

 

-   využití pozemku o ploše 100 m2 před budovou muzea na Husově náměstí v rámci předvolební kampaně České strany sociálně demokratické dne
29. 8. 2008 od 13.30 hod. do 15.30 hod.

 

Zajistí:  Vladimír Mastník, starosta

 

 

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 13. srpna 2008

 

 

 

 

 

            Mgr. Josef Šimek                                                                    Vladimír Mastník                                                            

               místostarosta                                                                             starosta

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz