Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - ČEZ Distribuce, a.s.

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 11.08.2008 do 03.09.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 12.08.2008 do 26.08.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

odbor vnitřní správy,oddělení stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Sp.zn.:     SULO/253/08 - 3-Mo                                                                   Lomnice nad Popelkou, dne: 11.8.2008

Vyřizuje:  Ing. František Mojžíš

E-mail:     stavební@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 029

 

Žadatel:

ČEZ Distribuce a.s. (IČ - 27232425), Děčín 4, Teplická 874/8 , PSČ 405 02

 

Účastníci řízení:

ČEZ Distribuce a.s., Liberecký kraj, Město Lomnice nad Popelkou, Ing. Luděk Hák, Ladislava Háková, Jiří Soukup, Zdeňka Soukupová, Jiří Rutrle, Miloslava Rutrlová, Vladimír Mařan, Jarmila Mařanová, Ing. Miroslav Šmiraus, Jarmila Šmirausová, Ivana Barochová, Jaroslava Nosková, Hana Hnyková, Zdeněk Voříšek, Josef Cína, Pavel Podzimek, Slavomír Farkaš, Zdeňka Polášková, Zdenka Motejlková, Vladimíra Horáčková, Radko Chvalina,

Jaroslav Vrba

Oznámení

o zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

            Dne 23.7.2008 podal žadatel ČEZ Distribuce a.s. (IČ - 27232425), Děčín 4, Teplická 874/8 , PSČ 405 02 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu: Distribuční rozvod NN v ulici Želechovská , Lomnice nad Popelkou na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 668/1, stavební parcely parcelní číslo 655, pozemkové parcely parcelní číslo 689/3, stavební parcely parcelní číslo 1405, parcelní číslo 763, parcelní číslo 660, parcelní číslo 659, parcelní číslo 1538, pozemkové parcely parcelní číslo 667/10, stavební parcely parcelní číslo 759, pozemkové parcely parcelní číslo 687/1, stavební parcely parcelní číslo 762, parcelní číslo 657, parcelní číslo 682, parcelní číslo 656, parcelní číslo 761, parcelní číslo 760, parcelní číslo 681, parcelní číslo 658, parcelní číslo 9 a pozemkové parcely parcelní číslo 2247/1 v kat. území Lomnice nad Popelkou. Zastavěná část obce mimo oblast památkové zóny.

             Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby a stavební řízení. Stavební úřad usnesením ze dne 6.8.2008 podle § 140, odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů obě řízení spojil a nadále bude věc vedena společným řízením pod zn. SULO/253/08.

            Stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst.1 stavebního zákona zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

 

2.9.2008 (úterý) v 10:00 hodin.

 

Místo konání: Na místě stavby , ul. Želechovská - křižovatka s ul. 5. května.

 

            Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou, stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí a středa od 8:00-11:30 a 12:30-17:00 hod.) a při ústním jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

            Žadatel připraví k ústnímu jednání:

·          doklad o zaplacení správního poplatku - 3 000.- Kč na účet Města Lomnice nad Popelkou , č.ú. 19-2422581, var. symbol: 1361000187. Poplatek lze uhradit převodem na účet, přímou platbou na pokladně Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou nebo přiloženou složenkou.

 

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání ( § 87 odst. 3 stavebního zákona ).

 

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

 

 

 

Ing. František Mojžíš

vedoucí stavebního úřadu

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................                                                 Datum sejmutí: ....................

 

 

                          ....................                                                                        ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                            Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                                  Razítko:

 

 

 

 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad  Lomnice nad Popelkou

 

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01  Semily

Městský úřad - odbor dopravy, Husova 82, 513 13  Semily

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily

 

Příloha: 

Složenka ( pouze pro adresáta ČEZ Distribuce a.s.)

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz