Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení (Ing.Zajíček)

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 24.07.2008 do 18.08.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 24.07.2008 do 08.08.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Odbor vnitřní správy, oddělení stavební úřad

Husovo náměstí, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Sp.zn.:  SULO/141/08 - 7-Ka                                                                     Lomnice nad Popelkou, dne: 23. 7. 2008

Vyřizuje:  Josef Krpata

E-mail:     stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 028

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Žadatel:

Ing. Jan Zajíček (nar. 25.5.1960), Šárecká 1029/13, Dejvice, 160 00  Praha 6

zastoupený Milanem Horákem, Smetanova 1280, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Účastníci řízení:

Ing. Jan Zajíček, ČEZ Distribuce a.s., Stanislav Matura, Město Lomnice nad Popelkou, Technické služby města Lomnice nad Popelkou , Telefónica O2 Czech Republic, a. s. a  TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KOŠOV

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, (dále jen "stavební úřad") jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( dále jen  "stavební zákon" ) (dále jen "stavební zákon"), rozhodl dne 2.6.2008 ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu: stavba kolny na uskladnění zemědělských strojů a nářadí vč. zpevněné plochy , kabelové přípojky elektro a oplocení na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 94, parcelní číslo 108, pozemkové parcely parcelní číslo 158, parcelní číslo 159/1, parcelní číslo 167/5, parcelní číslo 167/6 a parcelní číslo 533/3 v kat. území Košov, kterou podal Ing. Jan Zajíček (nar. 25.5.1960), Šárecká 1029/13, Dejvice, 160 00  Praha 6 takto:

I.

Podle § 79 a § 92  stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,  jako podmiňující výrok ve společném  řízení,  vydává

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: stavba kolny na uskladnění zemědělských strojů a nářadí vč. zpevněné plochy , kabelové přípojky elektro a oplocení na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 94, parcelní číslo 108, pozemkové parcely parcelní číslo 158, parcelní číslo 159/1, parcelní číslo 167/5, parcelní číslo 167/6 a parcelní číslo 533/3 v kat. území Košov.

Stavba bude obsahovat:

·         SO 1 - zemědělská stavba na uskladnění zemědělských strojů a nářadí

·         SO 2 - zpevněné plochy ,

·         SO 3 - kabelová přípojka elektro

·          SO 4 - oplocení

 

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1.       Stavba bude umístěna na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 94, parcelní číslo 108, pozemkové parcely parcelní číslo 158, parcelní číslo 159/1, parcelní číslo 167/5, parcelní číslo 167/6 a parcelní číslo 533/3 v kat. území Košov v souladu se situačním výkresem v měř. 1:250, který je součástí projektové dokumentace předložené k územnímu a stavebnímu řízení a který bude po nabytí právní moci vydaného rozhodnutí stavebním úřadem ověřen a žadatelé jej obdrží prostřednictvím svého zástupce. Jedno vyhotovení bude uloženo u stavebního úřadu MěÚ Lomnice nad Popelkou.

II.

Podle § 115 stavebního zákona a § 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, jako navazující výrok ve společném řízení

povoluje

stavbu: stavba kolny na uskladnění zemědělských strojů a nářadí vč. zpevněné plochy , kabelové přípojky elektro a oplocení na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 94, parcelní číslo 108, pozemkové parcely parcelní číslo 158, parcelní číslo 159/1, parcelní číslo 167/5, parcelní číslo 167/6 a parcelní číslo 533/3 v kat. území Košov v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

 

Stavba bude obsahovat:

·         SO 1 - zemědělská stavba na uskladnění zemědělských strojů a nářadí tvaru L se sedlovou střechou – 276 m2

·         SO 2 - zpevněné plochy – 668 m2,

·         SO 3 - kabelová přípojka elektro ( hodnota hl. jističe před elektroměrem 3x 20 A )

·          SO 4 – oplocení dl. 203m, výška 2 m

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1.       Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné odchylky nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu. Za stavebníka bude ověřená projektová dokumentace zaslána Milanu Horákovi, Smetanova 1280, 512 51 Lomnice nad Popelkou po právní moci stavebního povolení.

2.       Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhl.č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na užívání území.

3.       Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

4.       Pro stavbu mohou být použity pouze materiály, u nichž byly ověřeny požadované vlastnosti pro výstavbu. Stavebník bude uchovávat atesty na použité materiály a na požádání je předloží před vydáním kolaudačního souhlasu.

5.       Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, podle situačního výkresu, který je součástí projektové dokumentace ověřené ve společném územním a stavebním řízení odborně způsobilou osobou a výsledek vytyčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Ke kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

6.       Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení veškerých podzemních zařízení a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých správců podzemních zařízení a to zejména:

-          vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 1.2.2008  čj. 11267/08LIB/M00

-          vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 4.2.2008 zn. 117355

7.       Stavebník odpovídá za případné poškození podzemních zařízení  v důsledku stavby. V případě, že umístění stávajících podzemních zařízení neumožní umístit stavbu podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, budou zastaveny práce na stavbě a tato skutečnost oznámena stavebnímu úřadu, který rozhodne o dalším postupu.

8.       Před zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě štítek STAVBA POVOLENA, který obdrží po právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a bude ponechán na místě do kolaudace stavby.

9.       Komín pro odvod spalin od spotřebiče na ( pevná paliva ) musí být proveden tak, aby vyhovoval požadavkům na komínová tělesa pro odvod spalin.

10.   Kouřovod od spotřebiče do komína musí být proveden tak, aby vyhovoval požadavkům pro odvod spalin.

11.   Montážní práce musí provést oprávněná fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba, která má montážní práce jako předmět své činnosti podle zvláštních předpisů.

12.   Na stavbě bude veden stavební deník v rozsahu § 6 vyhl.č. 499/2006 Sb..

13.   S nepoužitelnými stavebními odpady vzniklými při stavbě je třeba nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2006 Sb., o odpadech, v platném znění. Ukládání stavebních odpadů v terénu, mimo vlastní staveniště, je bez souhlasu Krajského úřadu v Liberci nepřípustné.

14.   Při  stavbě budou dodržovány dopravně bezpečnostní předpisy dané zák. č.361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhl.č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

15.   Při provádění  stavby nebude omezován nebo ohrožován provoz na přilehlé komunikaci a tato komunikace nebude znečišťována.

16.   Plocha odsouhlasená k vynětí ze ZPF bude zabezpečena tak, aby v době výstavby a nasledujícího provozu stavby nedocházelo k poškozování okolní zemědělské půdy. Odnímaná plocha zemědělské půdy pro novostavbu – provozní budovy, zpevněné plochy, musí být řádně vytýčena v terénu před zahájením vlastní stavby.

17.   Po dokončení výstavby bude půda odsouhlasená k odnětí zaměřena a zapsána do katastru nemovitostí v nezemědělských druzích pozemků.

18.   Stavebník je povinen uhradit odvod za odnětí ZPF z vypočtené výměry 0,0169 ha, a to na základě podané žádosti o vydání rozhodnutí o odvodech příslušnému orgánu ochrany ZPF ( MěÚ Lomnice nad Popelkou ) po vydání stavebního povolení.

19.   Při realizaci musí být dodrženy veškeré podmínky, které jsou stanoveny v předloženém řešení požární bezpečnosti stavby. K požárně bezpečnostním zařízením dle § 2 odst. 4 a hasícím přístrojům dle § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru musí být vydány doklady dle požadavků § 7 a § 10 citované vyhlášky, které budou předloženy k žáosti o vydání kolaudačního souhlasu.

20.   Stavba bude napojena na komunikaci dvěma novými nájezdy v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí silničního správního úřadu, MěÚ Lomnice nad Popelkou ze dne 18. 4.2008 pod č.j. MULO 352/2008.

21.   Stavba bude připojena pouze na distribuční elektrickou energetickou síť, bez připojení na veřejný vodovod nebo studnu a nebudou vypouštěny žádné odpadní ani splaškové vody.

22.    Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu, dle § 122 stavebního zákona, vydaného stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky dokončené stavby.

23.   Stavba bude dokončena do 30. 9. 2010.

24.   Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

 

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

·         SO 1 –   provedení základové spáry,

-     provedení hrubé stavby vč. krovu

-     závěrečná kontrolní prohlídka

·         SO 2 -   provedení HTU

-           kontrola dokončených povrchů ze zámkové dlažby

·         SO 3 -   závěrečná prohlídka

·          SO 4 -   závěrečná prohlídka

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 (dále jen "správní řád"):

Ing. Jan Zajíček (nar. 25.5.1960), Šárecká 1029/13, Dejvice, 160 00  Praha 6

 

Odůvodnění

 

            Stavební úřad obdržel dne 9.5.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. V souladu s § 78 stavebního zákona spojil územní a stavební řízení podle § 140 správního řádu z moci úřední usnesením, které bylo poznamenáno do spisu.

            Žádost byla předepsaným způsobem doložena.

            Stavební úřad opatřením ze dne 29.5.2008 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 4.7.2008 (pátek) konané v místě: na místě stavby - Košov u hostince. Námitky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

            Žadatel - stavebník v řízení také prokázal, že má k pozemku, na níž má být umístěna a provedena stavba, vlastnické právo, které mu dovoluje provést navrhovanou stavbu.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 a § 109 stavebního zákona.

            Stavební úřad v průběhu společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Stavební úřad v průběhu společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

            V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.

Souhlas s odnětím pozemku ze ZPF vydal MěstÚ Semily - odbor  životního prostředí  dne 21.3.2008 pod zn. ŽP/930/08-201 a podmínky souhlasu byly zahrnuty do podmínek stavebního povolení.

Umístění stavby je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru.

Vyjádření správců podzemních zařízení o existenci podzemních zařízení v prostoru navrženém pro umístění stavby (vedení telekomunikační sítě, plynovody, vodovody, kanalizace, elektrorozvody, veřejné osvětl.) jsou součástí projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. V průběhu územního a stavebního řízení nebyly ze strany správců podzemních zařízení, kteří byli zahrnuti do okruhu účastníků řízení, uplatněna jiná stanoviska, a proto stavební úřad předložená vyjádření o existenci podzemních zařízení posoudil jako připomínky a k zajištění ochrany podzemních zařízení stanovil podmínku č. 6 a 7 stavebního povolení.

K umístění stavby a k jejímu provedení se  vyjádřily tyto dotčené orgány státní správy: Městský úřad Semily, Husova 82, 513 13  Semily (koordinované stanovisko ze dne 20.3.2008 pod č.j. KS/232/08/T); Policie ČR, OŘ DI,  513 15  Semily ( stanovisko ze dne 18.3.2008 pod č.j. ORSM-124-60/ČJ-2008-06 ); MěstÚ Lomnice nad Popelkou odb. majetku a rozvoje města org. ochrany ovzduší ( vyjádření ze dne 28. 4. 2008 pod č.j. MULO 388/2008/2 ) a jejich stanoviska, která nejsou záporná ani protichůdná byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek stavebního povolení. V průběhu řízení nebyla jiná stanoviska, vyjádření nebo jiná opatření dotčenými orgány státní správy uplatněna.

Poučení

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.   Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat u Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou, stavebního úřadu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. První den lhůty je následující po dni oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Liberec.

Odvolání, s možností podání samostatného odvolání proti výroku I. nebo II. rozhodnutí, se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý z účastníků řízení dostal jeden stejnopis.    

Rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Podmínky rozhodnutí platí po dobu trvání stavby a stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

 

 

 

 

 

 

Ing. František Mojžíš

Vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................                                                 Datum sejmutí: ....................

 

 

                          ....................                                                                        ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                            Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                                  Razítko:

 

 

 

 

 

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:  

MěÚ Lomnice nad Popelkou

Samostatně obdrží:

Účastníci řízení:

Ing. Jan Zajíček (nar. 25.5.1960), Šárecká 1029/13, Dejvice, 160 00  Praha 6

Prostřednictvím zástupce Milana Horáka, Smetanova 1280, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Město Lomnice nad Popelkou

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01  Semily

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U Stadionu 204, 513 01  Semily

Městský úřad - odbor majetku a rozvoje města, orgán ochrany ovzduší, Husovo náměstí 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily

Policie ČR - DI, Semily , 513 01  Semily

 

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 sazebníku 3 000,00 Kč byl zaplacen hotově.  

 

 

 

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz