Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - provozní budova sběrných surovin v Lomnici nad Popelkou

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 23.07.2008 do 15.08.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 23.07.2008 do 07.08.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

odbor vnitřní správy,oddělení stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Sp.zn.:  SULO/126/08 - 5-Ka                                                                       Lomnice nad Popelkou, dne: 18.7.2008

Vyřizuje:  Josef Krpata

E-mail:     stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 028

 

veřejná Vyhláška

 

Žadatelé:

Vladimír Hujer (nar. 29.4.1958), Nová Ves nad Popelkou 268, 512 71  Nová Ves nad Popelkou

Čestmír Drahoňovský (nar. 12.9.1958), Veselá u Semil 27, 512 52  Veselá

Jaroslava Drahoňovská (nar. 18.8.1960), Veselá u Semil 27, 512 52  Veselá

Miluše Hujerová (nar. 8.8.1959), Nová Ves nad Popelkou 268, 512 71  Nová Ves nad Popelkou

všechny zastupuje Ing. František Novotný, Smetanova 908, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Účastníci společného územního a stavebního řízení:

Jaroslava Drahoňovská, Čestmír Drahoňovský, Vladimír Hujer, Miluše Hujerová, BRONCO s.r.o., ČEZ Distribuce a.s., Krajská správa silnic Libereckého kraje, Město Lomnice nad Popelkou, Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice a Vodohospodářské sdružení Turnov

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, (dále jen "stavební úřad") jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), rozhodl dne 18.7.2008 ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu: Novostavba provozní budovy sběrných surovin v Lomnici nad Popelkou na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 2224, pozemkové parcely parcelní číslo 1246/3, parcelní číslo 1249/1 a parcelní číslo 1249/2 v kat. území Lomnice nad Popelkou, kterou podal Vladimír Hujer (nar. 29.4.1958), Nová Ves nad Popelkou 268, 512 71  Nová Ves nad Popelkou, Čestmír Drahoňovský (nar. 12.9.1958), Veselá u Semil 27, 512 52  Veselá, Jaroslava Drahoňovská (nar. 18.8.1960), Veselá u Semil 27, 512 52  Veselá a Miluše Hujerová (nar. 8.8.1959), Nová Ves nad Popelkou 268, 512 71  Nová Ves nad Popelkou takto:

I.

Podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: Novostavba provozní budovy sběrných surovin v Lomnici nad Popelkou na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 2224, pozemkové parcely parcelní číslo 1246/3, parcelní číslo 1249/1 a parcelní číslo 1249/2 v kat. území Lomnice nad Popelkou.

Stavba bude obsahovat:

·          Dvoupodlažní stavbu  o půdorysu 12,55 x 13,90 m s přistavěným otevřeným přístřeškem ke komunikaci, která zastřešená sedlovou střechou o max. výšce hřebene 9,778 m se střešní krytinou Al trapézový plech barvy červenohnědá. Okenní a dveřní výplně budou bílé, fasáda kombinovaná hrubozrnná a jemnozrnná omítka v přírodním odstínu; sokl s keramickým světle šedým obkladem, dřevěné prvky opatřeny lazurovacím lakem v odstínu světlý dub.

 

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1.       Stavba bude umístěna na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 2224, pozemkové parcely parcelní číslo 1246/3, parcelní číslo 1249/1 a parcelní číslo 1249/2 v kat. území Lomnice nad Popelkou, namísto stávajících mobilních stavebních buněk, v souladu se situačním výkresem v měř. 1:250, který je součástí projektové dokumentace předložené k územnímu a stavebnímu řízení a který bude po nabytí právní moci vydaného rozhodnutí stavebním úřadem ověřen a žadatelé jej obdrží prostřednictvím svého zástupce. Jedno vyhotovení bude uloženo u stavebního úřadu MěstÚ Lomnice nad Popelkou.

 

II.

Podle § 115 stavebního zákona a § 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, jako navazující výrok ve společném řízení

 

povoluje

stavbu: Novostavba provozní budovy sběrných surovin v Lomnici nad Popelkou na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 2224, pozemkové parcely parcelní číslo 1246/3, parcelní číslo 1249/1 a parcelní číslo 1249/2 v kat. území Lomnice nad Popelkou v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při společném územní a stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

 

Stavba bude obsahovat:

·          Dvoupodlažní stavbu zděné konstrukce s vodorovnými nosnými konstrukcemi stropu ze ŽB panelů zastřešená sedlovou střechou o max. výšce hřebene 9,778 m s klasickým krovem vaznicové soustavy se střešní krytinou Al trapézový plech na latích. Komín SCHIEDEL o průměru SH 20; ocelové dvouramenné vnitřní schodiště do II. NP. Vytápění přímotopnými konvektory a el.infrapanely s možností regulace tepla s programovatelnou regulací. TUV bude připravována v el. boileru.

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

 

1.       Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné odchylky nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu. Za stavebníky bude ověřená projektová dokumentace zaslána Ing. Františkovi Novotnému, Smetanova 908, 512 51 Lomnice nad Popelkou po právní moci stavebního povolení.

2.       Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhl.č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na užívání území.

3.       Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

4.       Pro stavbu mohou být použity pouze materiály, u nichž byly ověřeny požadované vlastnosti pro výstavbu. Stavebník bude uchovávat atesty na použité materiály a na požádání je předloží před vydáním kolaudačního souhlasu.

5.       Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, podle situačního výkresu, který je součástí projektové dokumentace ověřené ve společném územním a stavebním řízení odborně způsobilou osobou a výsledek vytyčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Ke kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

6.       Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení veškerých podzemních zařízení a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých správců podzemních zařízení a to zejména:

-          vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 4.3.2008  čj. 23682/08LIB/V00

-          vyjádření Východočeské plynárenské a.s. ze dne 19.12.2007 zn. VY/06/08004/7

-          vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 27.12.2007 zn. 116926 a ze dne 26.6.2008 zn. 58/2008 ( podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech )

-          vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. ze dne  2.7.2008 zn. 06/602/2008 

 

7.       Stavebník odpovídá za případné poškození podzemních zařízení  v důsledku stavby. V případě, že umístění stávajících podzemních zařízení neumožní umístit stavbu podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, budou zastaveny práce na stavbě a tato skutečnost oznámena stavebnímu úřadu, který rozhodne o dalším postupu.

8.       Před zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě štítek STAVBA POVOLENA, který obdrží po právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a bude ponechán na místě do kolaudace stavby.

9.       Komín pro odvod spalin od spotřebiče na ( pevná paliva ) zemní plyn musí být proveden tak, aby vyhovoval požadavkům na komínová tělesa pro odvod spalin.

10.   Kouřovod od spotřebiče do komína musí být proveden tak, aby vyhovoval požadavkům pro odvod spalin.

11.   Montážní práce musí provést oprávněná fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba, která má montážní práce jako předmět své činnosti podle zvláštních předpisů.

12.   Na stavbě bude veden stavební deník v rozsahu § 6 vyhl.č. 499/2006 Sb..

13.   S nepoužitelnými stavebními odpady vzniklými při stavbě je třeba nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2006 Sb., o odpadech, v platném znění. Ukládání stavebních odpadů v terénu, mimo vlastní staveniště, je bez souhlasu Krajského úřadu v Liberci nepřípustné.

14.   Při  stavbě budou dodržovány dopravně bezpečnostní předpisy dané zák. č.361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhl.č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

15.   Při provádění  stavby nebude omezován nebo ohrožován provoz na přilehlé st. silnici a tato komunikace nebude znečišťována.

16.   Plocha odsouhlasená k vynětí ze ZPF bude zabezpečena tak, aby v době výstavby a nasledujícího provozu stavby nedocházelo k poškozování okolní zemědělské půdy. Odnímaná plocha zemědělské půdy pro novostavbu – provozní budovy, zpevněné plochy, musí být řádně vytýčena v terénu před zahájením vlastní stavby.

17.   Po dokončení výstavby bude půda odsouhlasená k odnětí zaměřena a zapsána do katastru nemovitostí v nezemědělských druzích pozemků.

18.   Stavebník je povinen uhradit odvod za odnětí ZPF z vypočtené výměry 0,0573 ha, a to na základě podané žádosti o vydání rozhodnutí o odvodech příslušnému orgánu ochrany ZPF ( MěÚ Lomnice nad Popelkou ) po vydání stavebního povolení.

19.   Při realizaci musí být dodrženy veškeré podmínky, které jsou stanoveny v předloženém řešení požární bezpečnosti stavby. K požárně bezpečnostním zařízením dle § 2 odst. 4 a hasícím přístrojům dle § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru musí být vydány doklady dle požadavků § 7 a § 10 citované vyhlášky, které budou předloženy k žáosti o vydání kolaudačního souhlasu.

20.   Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu nebude měněno.

21.   Propojení kanalizační přípojky a kanalizačního řadu bude před záhozem zkontrolováno pracovníky SčVak.

22.    Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu, dle § 122 stavebního zákona, vydaného stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky dokončené stavby.

23.   Stavba bude dokončena do 31.12.2009.

24.   Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

 

 

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

1. kontrola základové spáry před betonáží

2. kontrola dokončené nosné konstrukce

3. závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu

 

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

 

 

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 (dále jen "správní řád"):

Vladimír Hujer (nar. 29.4.1958), Nová Ves nad Popelkou 268, 512 71  Nová Ves nad Popelkou

Čestmír Drahoňovský (nar. 12.9.1958), Veselá u Semil 27, 512 52  Veselá

Jaroslava Drahoňovská (nar. 18.8.1960), Veselá u Semil 27, 512 52  Veselá

Miluše Hujerová (nar. 8.8.1959), Nová Ves nad Popelkou 268, 512 71  Nová Ves nad Popelkou

  

Odůvodnění

            Stavební úřad obdržel dne 5.5.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

Stavební úřad v souladu s § 78 stavebního zákona spojil územní a stavební řízení podle § 140 správního řádu z moci úřední usnesením, které bylo poznamenáno do spisu.

            Žádost byla předepsaným způsobem doložena.

            Stavební úřad opatřením ze dne 3.6.2008 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 4.7.2008 (pátek) konané v místě: na místě stavby - areál sběrných surovin, Lomnice nad Popelkou. Námitky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

              

            Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.           

Souhlas s odnětím pozemku ze ZPF vydal MěstÚ Semily - odbor  životního prostředí  dne 23.5.2008 pod zn. ŽP/1396/08-201 a podmínky souhlasu byly zahrnuty do podmínek stavebního povolení.

Umístění stavby je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru.

Vyjádření správců podzemních zařízení o existenci podzemních zařízení v prostoru navrženém pro umístění stavby (vedení telekomunikační sítě, plynovody, vodovody, kanalizace, elektrorozvody, veřejné osvětl.) jsou součástí projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. V průběhu územního a stavebního řízení nebyly ze strany správců podzemních zařízení, kteří byli zahrnuti do okruhu účastníků řízení, uplatněna jiná stanoviska, a proto stavební úřad předložená vyjádření o existenci podzemních zařízení posoudil jako připomínky a k zajištění ochrany podzemních zařízení stanovil podmínku č. 6 a 7 stavebního povolení.

 Souhlas se stavbou v ochranném pásmu vedení VN vydala ČEZ  Distribuce a.s. dne  26.6.2008 pod zn.58/2008

K umístění stavby a k jejímu provedení se  vyjádřily tyto dotčené orgány státní správy: Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily (souhrnné stanovisko ze dne 28.4.2008 pod č.j. ŽP/1256/08); Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01  Semily ( stanovisko ze dne 14.5.2008 pod č.j. HSLI-290/SM-PRE-2008 ); Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U Stadionu 204, 513 01  Semily ( stanovisko ze dne 28. 4. 2008 pod č.j. 2490/44/08/241.34 ) a jejich stanoviska, která nejsou záporná ani protichůdná byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek stavebního povolení. V průběhu řízení nebyla jiná stanoviska, vyjádření nebo jiná opatření dotčenými orgány státní správy uplatněna.

Stavební úřad v průběhu sloučeného územního a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, stavebního  úřadu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. První den lhůty je následující po dni oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Liberec.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý z účastníků řízení dostal jeden stejnopis.

            Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

            Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

 

 

 

 

Ing. František Mojžíš

Vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................                                                 Datum sejmutí: ....................

 

 

                          ....................                                                                        ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                            Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                                  Razítko:

 

 

 

 

 

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:  

MěÚ Lomnice nad Popelkou

 

Samostatně obdrží:

Účastníci řízení:

Vladimír Hujer (nar. 29.4.1958), Nová Ves nad Popelkou 268, 512 71  Nová Ves nad Popelkou

Čestmír Drahoňovský (nar. 12.9.1958), Veselá u Semil 27, 512 52  Veselá

Jaroslava Drahoňovská (nar. 18.8.1960), Veselá u Semil 27, 512 52  Veselá

Miluše Hujerová (nar. 8.8.1959), Nová Ves nad Popelkou 268, 512 71  Nová Ves nad Popelkou

Prostřednictvím zástupce Ing. Františka Novotného, Smetanova 908, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Město Lomnice nad Popelkou

 

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01  Semily

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U Stadionu 204, 513 01  Semily

Městský úřad - odbor majetku a rozvoje města, orgán ochrany ovzduší, Husovo náměstí 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily

 

 

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 sazebníku 3 000,00 Kč byl zaplacen hotově dne 7.7.2008.


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz