Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 45.schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 17. července 2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 23.07.2008 do 13.08.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 45. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 17. července 2008

 

 

 

 

Rada města uděluje                                                                                                285 / 08 / R

 

-  odměnu dle návrhu za dlouholetou práci paní Zdeňce Mariášiové, ředitelce Mateřské školy „Lvíček“ v souvislosti s jejím odchodem do důchodu.

 

Zajist:   Ing. Josef Matura – tajemník městského úřadu

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                              286 / 08 / R

 

-   zprávu starosty města o výsledcích žádostí o datace z Evropských fondů. Městu Lomnice nad Popelkou byl odsouhlasen projekt „Rekonstrukce zámku“. Ostatní projekty budou po úpravách podány opět v druhém kole výzev s prioritou na projekt rekonstrukce budovy radnice.

 

 

 

Rada města jmenuje                                                                                               287 / 08 / R

 

- členy výběrové komise na obsazení místa ředitele Léčebny dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou:

 

MUDr. J. Mlejnek – člen zastupitelstva města

Ing. P. Kučera – člen zastupitelstva města

Mgr. J. Hlavová – členka zastupitelstva města

Ing. J. Benedikt – ředitel VZP Liberec

MUDr. U. Severová – zástupce lékařské komory

MUDr. H. Boháčová- ředitelka LDN

MUDr. A. Jiroudková – prim. geriatrického oddělení nemocnice Liberec

Vl. Mastník – starosta města

 

 

Zajistí:   Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                   288 / 08 / R

 

-  nabídku daru hasičské automobilové cisterny od HZS Libereckého kraje. Vzhledem ke špatnému technickému stavu ukládá zjistit předpokládané náklady na nezbytnou opravu. Věc bude řešena na radě města dne 13. srpna 2008.

 

Zajistí:   Mgr. Josef  Šimek, místostarosta

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            289 / 08 / R

 

-  smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na expozici lyžařství v městském muzeu Lomnice nad Popelkou.

 

Zajistí:   Vladimír Mastník, starosta

              Vlasta Zikešová, vedoucí odboru finančního a plánovacího

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                             290 / 08 / R

 

-  pronájem části objektu č.p. 117, ul. Za Školou, Lomnice nad Popelkou o ploše 21,6 m2 mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a panem Tomášem Bergerem, bytem Lomnice nad Popelkou, jako nájemcem, za účelem zkoušek hudební skupiny, měsíční nájemné 432,- Kč, s účinností od 1. srpna 2008. Mimo nájemné bude nájemce hradit veškeré náklady na elektrickou energii, vodné a stočné.

 

Zajistí:  Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

           

 

Rada města schvaluje                                                                                            291 / 08 / R

 

- v souladu s nájemní smlouvou č.ev. 202.4-79/08 ze dne 26. května 2008 pořádání akce „Horečka lomnické noci“, pořádané na městském koupališti dne 19. července 2008 dle předloženého návrhu. 

 

Zajistí:   Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            292 / 08 / R

 

-  výzvu třem potencionálním uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku „Kino Lomnice nad Popelkou – oprava kotelny“  dle předloženého návrhu. Funkci výběrové komise dle Směrnice Rady města Lomnice nad Popelkou 
č. 2/2005 – pravidla pro zadávání zakázek, plní rada  města.

Rada města schvaluje jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Kino Lomnice nad Popelkou – oprava kotelny“ nabídku, kterou předložila firma Čech a Polák, Koštálov. Současně schvaluje předloženou smlouvu o dílo s uvedenou firmou.

 

Zajistí:   Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                   293 / 08 / R

 

-  zprávu místostarosty města Mgr. Josefa Šimka ve věci provádění smluvní údržby zařízení dětských hřišť  společností Tomovy parky s.r.o., Hnanice.

 

Zajistí:   Mgr. Josef Šimek, místostarosta

 

 

 

Rada města ukládá                                                                                                  294 / 08 / R

 

-  starostovi města Vladimíru Mastníkovi a vedoucí odboru majetku a rozvoje města ing. Mileně Rádlové připravit potřebné náležitosti  a časový harmonogram k realizaci plochy OM3 v Lomnici nad Popelkou za účelem přípravy území k realizaci výstavby objektů pro bydlení. Návrh řešení předložit do zasedání zastupitelstva města v září 2008.

 

Zajistí:  Vladimír Mastník, starosta

             Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

                   

 

 

Rada města schvaluje                                                                                 295 / 08 / R

 

 -  v souladu se smlouvou o výpůjčce č. ev. 202.4-208/05 s FC Lomnice nad Popelkou stavební rekonstrukci šaten a sociálního zázemí v objektu tribuny městského stadionu dle zpracované dokumentace.

 

 

 

Usnesení bylo přijato většinou hlasů.

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 17. července 2008

 

 

 

 

 

 

 

            Stanislav Zelinka                                                                     Vladimír Mastník                                                             

             člen rady města                                                                             starosta

 

 

 

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz