Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - RD Macháčkovi

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 15.07.2008 do 08.08.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 15.07.2008 do 31.07.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

odbor vnitřní správy,oddělení stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Sp.zn.:  SULO/162/08 - 4-Ka                                                                       Lomnice nad Popelkou, dne: 14.7.2008

Vyřizuje:  Josef Krpata

E-mail:     stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 028

 

Žadatelé:

David Macháček (nar. 16.8.1978), Dělnická 1138, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Lenka Macháčková (nar. 15.10.1978), 5.května 486, 512 51  Lomnice nad Popelkou

 

Účastníci společného územního a stavebního řízení:

David Macháček, Lenka Macháčková, ČEZ Distribuce a.s., Jaroslav Patočka, Marie Patočková, Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, Technické služby města Lomnice nad Popelkou, Hana Vacková, VČP Net s.r.o.,  Vodohospodářské sdružení Turnov, Romana Zikešová, Jana Zikmundová, Krystýna Zikmundová a Město Lomnice nad Popelkou

Oznámení

o zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

            Dne 21.5.2008 podali žadatelé David Macháček (nar. 16.8.1978), Dělnická 1138, 512 51  Lomnice nad Popelkou a Lenka Macháčková (nar. 15.10.1978), 5.května 486, 512 51  Lomnice nad Popelkou žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu: Novostavba rodinného domu o 1b.j., dvougaráž, zpevněné plochy, odpadní jímka,  přípojka plynu, vody a  elektřiny a oplocení pozemku na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1449/5 a parcelní číslo 2322/1 v kat. území Lomnice nad Popelkou. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby a stavební řízení, které bylo usnesením v souladu s ustanovením §140 odst. 4 správního řádu dne 4.6. 2008 spojeno a poznamenáno do spisu.

            Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

 

15.8.2008 (pátek) v 9:00 hodin.

 

Místo konání: na místě stavby - Táborská ul., Lomnice nad Popelkou u p.p.č. 1449/5 k.ú. Lomnice nad Popelkou.

 

Při místním řízení bude stavebníkem předloženo:

·         doklad o zaplacení vyměřeného poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve výši 1800,- Kč, pol. 17 a),d),f) a g) uhrazený přiloženou poštovní poukázkou nebo v pokladně MěÚ Lomnice nad Popelkou (podatelna), příp. převodním příkazem na úč.č. 19-2422581  VS – 1361000177.

 

            Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou, stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí a středa od 8:00-11:30 a 12:30-17:00 hod.) a při ústním jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání ( § 87 odst. 3 stavebního zákona ).

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

 

 

 

Josef Krpata

odborný referent stavebního úřadu

                                             

 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................                                                 Datum sejmutí: ....................

 

 

                          ....................                                                                        ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                            Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                                  Razítko:

 

 

 

 

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:  

MěÚ Lomnice nad Popelkou

 

Samostatně obdrží:

Účastníci řízení:

David Macháček, Lenka Macháčková a Město Lomnice nad Popelkou

 

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01  Semily

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U Stadionu 204, 513 01  Semily

Městský úřad - odbor majetku a rozvoje města, Husovo náměstí 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily

Policie ČR - DI, Semily , 513 01  Semily


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz