Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o zahájení územního řízení - Dům pro seniory

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 07.07.2008 do 23.07.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 07.07.2008 do 23.07.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

odbor vnitřní správy,oddělení stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Sp.zn.:  SULO/64/08 - 5-Ka                                                                          Lomnice nad Popelkou, dne: 2.7.2008

Vyřizuje:  Josef Krpata

E-mail:     stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 028

 

 

 

Žadatel:

Město Lomnice nad Popelkou, Husovo nám. 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

v zastoupení : ATELIER 4 s.r.o. (IČ - 46710141), Podhorská 20, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

 

Účastníci řízení:

Jaromír Jína st., Jaromír Jína ml., Hana Brandová Oldřich Opočenský, Marie Jínová, Jaroslav Koudelka, ing. Milena Koudelková, Jitka Maturová, Ing. Zbyněk Matura, Město Lomnice nad Popelkou, Zdeněk Kobr, Vlasta Kobrová, Vladimír Kubánek, Maria Kubánková, Miroslav Jansa, Dagmar Jansová, Miroslav Kobr, Věra Kobrová, RNDr. Jana Petríková, Jan Niesner, Krajská správa silnic Libereckého kraje, Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, Technické služby města Lomnice nad Popelkou, Vodohospodářské sdružení Turnov, Telefonica O2 Czech Republic, a.s., SPEDAVA spol. s r.o., VČP Net, s.r.o., ČEZ Distribuce a.s., Krajský úřad Libereckého kraje a JATKY LOMNICE a.s.

Oznámení

o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

 

            Dne 3.3.2008 podal žadatel Město Lomnice nad Popelkou, Husovo nám 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou v zastoupení: ATELIER 4 s.r.o. (IČ - 46710141), Podhorská 20, 466 01  Jablonec nad Nisou 1 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

1.  dům pro seniory s rozšířenou zdravotní péčí 

2.  přeložka a přípojky NN v ul. J. Kábrta a Za Školou, Lomnice nad Popelkou

na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 838, parcelní číslo 1791, pozemkové parcely parcelní číslo 1865/9, parcelní číslo 1953/2, parcelní číslo 1956/1, parcelní číslo 1956/4, parcelní číslo 1956/5, parcelní číslo 1956/7, parcelní číslo 1966/9, parcelní číslo 1966/15, parcelní číslo 1966/20, parcelní číslo 1966/21, parcelní číslo 1966/22, parcelní číslo 2361/2, parcelní číslo 2366/1, parcelní číslo 2367/2, parcelní číslo 2368/1 a parcelní číslo 2368/3 v kat. území Lomnice nad Popelkou. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

            Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

 

1.8.2008 (pátek) v 9:00 hodin.

 

Místo konání: V kanceláři stavebního úřadu MěÚ Lomnice nad Popelkou dv.č. 9 a následně na místě uvažované stavby.

 

            Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou, stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí a středa od 8:00-11:30 a 12:30-17:00 hod.) a při ústním jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

           

Žadatel zajistí dle § 87 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

 

 

 

 

Josef Krpata

odborný referent stavebního úřadu

                                             

 

 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................                                                 Datum sejmutí: ....................

 

 

                          ....................                                                                        ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                            Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                                   Razítko:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:  

Město Lomnice nad Popelkou

Samostatně obdrží:

Účastníci řízení:

Město Lomnice nad Popelkou prostřednictvím zástupce ATELIER 4 s.r.o. (IČ - 46710141), Podhorská 20, 466 01  Jablonec nad Nisou 1

 

Dotčené orgány:

ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj, Náměstí Dr.E.Beneše 584/24, P.O. Box 43, 460 01  Liberec 1

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01  Semily

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U Stadionu 204, 513 01  Semily 

Krajský úřad Liberec- odb. rozvoje venkova, zemědělství a ŽP, U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2

Městský úřad - odbor dopravy, Husova 82, 513 13  Semily

Městský úřad - odbor majetku a rozvoje města, Husovo náměstí 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Městský úřad - odbor majetku a rozvoje města, orgán ochrany ovzduší, Husovo náměstí 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou 

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily

Městský úřad - stavební úřad, oddělení územního plánování, Husova 82, 513 13  Semily

Oblastní inspektorát práce, SNP 2720/21, 400 11  Ústí nad Labem 11

Obvodní báňský úřad Liberec, Třída 1. máje 858/26, 460 01  Liberec 1

Policie ČR - DI, Semily , 513 01  Semily

Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, Sněhurčina 682, 460 15  Liberec 15

Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899, 530 59  Pardubice

 

  

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz