Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - ČEZ Distribuce a.s.

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 30.06.2008 do 16.07.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 30.06.2008 do 15.07.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

odbor vnitřní správy,oddělení stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Sp.zn.:   SULO/174/08 - 6-Mo                                                                     Lomnice nad Popelkou, dne: 26.6.2008

Vyřizuje:  Ing. František Mojžíš

E-mail:     stavební@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 029

 

Žadatel:

ČEZ Distribuce a.s. (IČ - 27232425), Teplická 874/8, 405 02  Děčín 2

 

 

Účastníci řízení: ČEZ Distribuce a.s. Město Lomnice nad Popelkou

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), rozhodl dne 26.6.2008 ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu: Kabelové vedení NN - posílení stávající distribuční sítě v ulici Dr. Milady Horákové, Lomnice nad Popelkou na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 2142/6, parcelní číslo 2156/11, parcelní číslo 2163/3, parcelní číslo 2165/6 a parcelní číslo 2165/12 v kat. území Lomnice nad Popelkou. Zastavěná část obce, území mezi ulicemi Dr. Horákové a K Babylonu. Záměr není v rozporu s územním plánem města. Realizace záměru je mimo památkově chráněnou zónu. kterou podal ČEZ Distribuce a.s. (IČ - 27232425), Teplická 874/8, 405 02  Děčín 2 takto:

I.

Podle § 79  stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: Kabelové vedení NN - posílení stávající distribuční sítě v ulici Dr. Milady Horákové, Lomnice nad Popelkou na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 2142/6, parcelní číslo 2156/11, parcelní číslo 2163/3, parcelní číslo 2165/6 a parcelní číslo 2165/12 v kat. území Lomnice nad Popelkou. Zastavěná část obce, území mezi ulicemi Dr. Horákové a K Babylonu. Záměr není v rozporu s územním plánem města. Realizace záměru je mimo památkově chráněnou zónu.

.

Stavba bude obsahovat:

rozvod el. energie

 

 

Pro umístění a projektovou přípravu  stavby se stanoví tyto podmínky:

 

1.       Stavba bude umístěna  dle ověřené projektové dokumentace.

 

 

 

 

II.

Podle § 115 stavebního zákona a § 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

povoluje

stavbu: Kabelové vedení NN - posílení stávající distribuční sítě v ulici Dr. Milady Horákové, Lomnice nad Popelkou na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 2142/6, parcelní číslo 2156/11, parcelní číslo 2163/3, parcelní číslo 2165/6 a parcelní číslo 2165/12 v kat. území Lomnice nad Popelkou. v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Záměr není v rozporu s územním plánem města. Realizace záměru je mimo památkově chráněnou zónu.

Jedná se o zastavěnou část obce, území mezi ulicemi Dr. Horákové a K Babylonu.

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné odchylky nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu. Projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení bude ověřená projektová dokumentace zaslána p. Michalu Novákovi (ČEZ Distribuce) a příslušnému obecnímu úřadu zaslána po právní moci stavebního povolení.

2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhl.č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na užívání území.

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

4. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení veškerých podzemních zařízení a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých správců podzemních zařízení, zejména zkoordinuje stavební práce s připravovaným projektem VHS Turnov "Čistá Jizera".

5. Stavebník odpovídá za případné poškození podzemních zařízení  v důsledku stavby. V případě, že umístění stávajících podzemních zařízení neumožní umístit stavbu podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, budou zastaveny práce na stavbě a tato skutečnost oznámena stavebnímu úřadu, který rozhodne o dalším postupu.

6. Při  stavbě budou dodržovány dopravně bezpečnostní předpisy dané zák. č.361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhl.č. 30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

7. Stavebník min. 14 dní před zahájením stavby oznámí zahájení prací vlastníkům a uživatelům dotčených pozemků. Ihned po dokončení stavby uvede použité pozemky do původního stavu a provede vyrovnání příp. vzniklých škod.

8. Před zahájením prací v silničním tělese požádá stavebník příslušný silniční správní úřad  o povolení zvláštního užívání k provádění prací v silničním tělese.

9. Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen oznámit nejbližšímu muzeu, příp. obecnímu úřadu i náhodné porušení archeologických situací ( nálezy zdiva, jímek, hrobů atd. ), stejně jako nálezy movitých artefaktů ( keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod., které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeologického výzkumu ( §23 památkového zákona ).

10. Nad trasou kabelů nesmí být snižována nebo zvyšována vrstva zeminy. Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby neodošlo k poškození kabelu ( kabely pod přístupovou komunikací budou uloženy do ochranných žlabů nebo půlené chráničky, po dobu výstavby budou nad kabelovou trasou umístěny silniční panely ).

11. V prostoru odkrytého telefonního vedení musí být zaměstnanci Českého Telecomu a.s. provedena před záhozem kontrola uložení kabelu. Ke kolaudačnímu řízení stavebníci předloží zápis o kontrole dokončené stavby od Českého Telecomu a.s..

12. Stavba bude dokončena do 30.9.2008

 

 

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

 

 

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Připomínka MěÚ Lomnice nad Popelkou byla zapracována do podmínek provádění stavby. Žádné další námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Podmínky rozhodnutí platí po dobu trvání stavby.

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 (dále jen "správní řád"):

ČEZ Distribuce a.s. (IČ - 27232425), Teplická 874/8, 405 02  Děčín 2

  

Odůvodnění

            Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad obdržel dne 3.3.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

Stavební úřad v souladu s § 78 stavebního zákona spojil územní a stavební řízení podle § 140 správního řádu z moci úřední usnesením, které bylo poznamenáno do spisu.

            Žádost byla předepsaným způsobem doložena.

            Stavební úřad opatřením ze dne 9.6.2008 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 26.6.2008 (čtvrtek) konané v místě: Na místě stavby , ul Dr. Milady Horákové, u č.p. 432. Námitky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad usnesením ze dne 9.6.2008 rozhodl, že územní řízení o umístění stavby se v souladu s ustanovením § 78 stavebního zákona a podle § 140 odst. 1 správního řádu spojuje se stavebním řízením a žádost bude projednána ve společném řízení.

            Odůvodnění rozhodnutí o námitkách a připomínkách účastníků řízení:

Připomínka MěÚ Lomnice nad Popelkou byla zapracována do podmínek provádění stavby.

  

              

            Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.             

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat u Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou, stavebního úřadu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. První den lhůty je následující po dni oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Liberec.

        

 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý z účastníků řízení dostal jeden stejnopis.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Mojžíš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................                                                 Datum sejmutí: ....................

 

 

                          ....................                                                                        ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                            Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                                  Razítko:

 

 

 

 

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:  

Město Lomnice nad Popelkou

Dotčené orgány:

Městský úřad - odbor majetku a rozvoje města, orgán ochrany ovzduší, Husovo náměstí 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily

 

  

 

 

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz