Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis z 10.zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 12.6.2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 20.06.2008 do 16.07.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

Z Á P I S

 

z 10. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

 konaného dne 12. června 2008

 

 

Přítomni:        12 členů zastupitelstva města (Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Petr Havel, Mgr. Jitka Hlavová, ing. Miloš Jirman, ing. Pavel Kučera, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, Mgr. Josef Šimek,  Stanislav Zelinka, Václav Zelmanovič) 

                       

Omluveni:         ing. Vlastimil Bambas, ing. Jaroslav Braun, ing. Bohumil Hercík, PaedDr. Pavel Pavelka, ing. Miroslav Šmiraus

                       

tajemník městského úřadu ing. Josef Matura

 

                        14 občanů

                                              

Pozvánka na zasedání zveřejněna:  6. 6. 2008

Zasedání zahájeno:  18.05 hodin

Zasedání řídil: starosta Vladimír Mastník

Pověření zajištěním zápisu z dnešního zasedání: ing. Josef Matura, tajemník městského 

                                                                                   úřadu

Ověření zápisu z minulého zasedání:  Mgr. Jitka Hlavová, MUDr. Jiří Mlejnek – bez závad

Návrhová komise: předseda – Jan Drahoňovský, členové – Petr Havel, MUDr. Jiří Mlejnek
                                -  schváleno jednomyslně

Ověřovatelé dnešního zápisu:  ing. Miloš Jirman, Václav Zelmanovič -  schváleno

     jednomyslně

 

Program:

 

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

    1)   Zpráva kontrolního výboru zastupitelstva města

    2)   Zpráva o stavu projektu „Zdravé město“ Lomnice nad Popelkou a MA 21

   

Finanční záležitosti:

    3)   Návrh závěrečného účtu Města Lomnice nad Popelkou za rok 2007

    4)   Změny  rozpočtu č. 2  Města  Lomnice nad Popelkou na rok 2008

    5)   Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně  

          z nemovitostí

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

 

    6)   Darování majetku příspěvkovým organizacím města

    7)   Doplacení kupní ceny za objekt čp. 1060 - skárna

    8)   Prodej pozemku st. p. č. 44  k.ú. Ploužnice pod Táborem

    9)   Prodej pozemků v lokalitě u benzínové čerpací stanice, Lomnice nad Popelkou

  10)   Prodej pozemku p.č. 1508 k.ú. Lomnice nad Popelkou

  11)   Koupě pozemku p.č.735/16 k.ú. Lomnice nad Popelkou

  12)   Darování nemovitostí 3 kusů chatek v areálu skokanských můstků 

  13)   Prodej části pozemku p.č.2165/14 k.ú. Lomnice nad Popelkou

  14)   Prodej pozemků p. č. 328/3 a 329/1  k.ú. Lomnice nad Popelkou  

  15)   Směna pozemků se společností Mehler Texnologies  s.r.o., k.ú. Lomnice nad 

          Popelkou

  16)   Odkoupení pozemků p.č. 86/1 a 86/2  k.ú. Rváčov

  17)   Prodej bytu v domě č.p.1077, ul. Obránců míru, Lomnice nad Popelkou

  18)   Změna kupní ceny spoluvlastnického podílu – pozemky v rozvojové zóně OM3

            - bod doplněn oproti předem vyhlášenému programu

 

Ostatní záležitosti: 

  19)   Diskuse

  20)   Usnesení, závěr

 

 

Starosta doplnil bod č. 18 - Změna kupní ceny spoluvlastnického podílu – pozemky v rozvojové zóně pro bydlení OM3, který nebyl do předem vyhlášeného programu zahrnut.

Dále starosta navrhl pozměnit pořadí bodů programu tak, aby bod č. 4) Změny  rozpočtu č. 2  Města  Lomnice nad Popelkou na rok 2008 byl zařazen k projednání a ke schválení až po projednání bodů 15) a 18) z důvodu návaznosti těchto majetkových záležitostí na rozpočet města roku 2008.

Takto předložený návrh programu byl poté jednomyslně schválen.

 

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

   

1.   Zpráva kontrolního výboru zastupitelstva města

Stanislav Zelinka, předseda kontrolního výboru, přednesl důvodovou zprávu o kontrole plnění usnesení z jednání zastupitelstva města dne 13.  3. 2008, která byla provedena na základě vypracovaného přehledu plnění jednotlivých usnesení vedoucími odborů městského úřadu

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města ze dne 13. 3. 2008, průběh plnění usnesení č. 40/07/Z písm. b) a f) ze dne 13. 12. 2007, u nichž jsou úkony Města Lomnice nad Popelkou pro splnění usnesení učiněny a čeká se na reakci smluvní strany, a dále průběh plnění usnesení č. 8/08/Z, 10/08/Z, 11/08/Z, 12/08/Z
a 14/08/Z, u nichž jsou splněny úkony města a čeká se na reakci druhé strany, nebo vyvstaly nové skutečnosti, které jsou řešeny na jednání zastupitelstva města dne 12. 6. 2008. Vypouští ze sledování splněná usnesení č. 40/07/Z, písm. g) ze dne 13. 12. 2007

 

2.   Zpráva o stavu projektu „Zdravé město“ Lomnice nad Popelkou a MA 21

 

Starosta Vladimír Mastník:  uvedl, že důvodovou zprávu k tomuto bodu, předloženou místostarostou Mgr. Josefem Šimkem, členové zastupitelstva obdrželi společně s ostatními písemnými materiály v předstihu a byla projednána již na neveřejné schůzi rady
a zastupitelstva města dne 9. 6. 2008. V rámci projektu Zdravé město Lomnice nad Popelkou byla vytvořena hodnotící zpráva o souvisejících aktivitách města v loňském roce a zároveň byl vytvořen Plán zdraví a kvality života na základě připomínek a námětů občanů při podzimním Fóru zdravého města.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: zastupitelstvo města bere na vědomí hodnotící zprávu o stavu místní Agendy 21 a činnosti v Projektu Zdravé město Lomnice nad Popelkou za rok 2007. Zastupitelstvo města současně bere na vědomí Plán zdraví a kvality života.

Hlasování:        všech 12 přítomných členů  pro

 

 

 

Finanční záležitosti

 

3.   Návrh závěrečného účtu Města Lomnice nad Popelkou za rok 2007

Starosta Vladimír Mastník:  připomněl, že obsáhlý materiál k tomuto bodu vypracovala
a předložila Vlasta Zikešová, vedoucí odboru finančního a plánovacího, a byl projednán též na neveřejné schůzi rady a zastupitelstva města 9. 6. 2008. Materiál obsahuje i Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2007, jejíž závěr zní, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet Města Lomnice nad Popelkou  za rok 2007 s vyjádřením dle § 17 odst. 7 písm. a) zákona 250/2000 Sb.  souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Dodatečně  Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou za rok 2007, která vznikla od doby posledního jednání zastupitelstva v prosinci 2007, a to rozpočtovými opatřeními č.66 až č.78. Takto upravený rozpočet dosáhl částky 76.771. tis. Kč jak v příjmové, tak i výdajové části a to včetně financujících položek, tj. přebytku hospodaření včetně přebytků fondů v příjmové části
a splátek úvěrů ve výdajové části. 

Hlasování:        všech 12 přítomných členů  pro

 

 

4.   Změny  rozpočtu č. 2  Města  Lomnice nad Popelkou na rok 2008

Starosta Vladimír Mastník:  jak již bylo v úvodu dnešního jednání odsouhlaseno, tento bod bude zařazen až na závěr programu po projednání záležitostí majetkových.

 

 

5.   Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Starosta Vladimír Mastník: uvedl, že stejně tak jako jiná města, tak i naše město využívá možnosti navýšení daně z nemovitosti jakožto daňového příjmu do rozpočtu města, v souvislosti se změnou zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů. Změna koeficientu byla projednána v radě města i ve finančním výboru zastupitelstva města, a to zvýšení na 2. Z toho vyplývá nutnost vydání nové obecně závazné vyhlášky města.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

Hlasování:        všech 12 přítomných členů  pro

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti

 

6.   Darování majetku příspěvkovým organizacím města

Starosta Vladimír Mastník: vysvětlil, že deset příspěvkových organizací města má převeden movitý majetek města, pořízený do r. 2005, do své správy. Od r. 2005, tedy od doby vzniku příspěvkových organizací, nově pořízený majetek je již ve vlastnictví těchto organizací. K možnosti darování movitého majetku se přikročilo z důvodu  předání složitých inventarizací na organizace, které s majetkem hospodaří. Následná úprava zřizovacích listin příspěvkových organizací bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: zastupitelstvo města schvaluje darování majetku ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou jako zřizovatele, který je ve správě příspěvkových organizací a s nímž příspěvkové organizace hospodaří. Účinnost od 1. července 2008 dle předloženého návrhu pro následující příspěvkové organizace:

Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou                                1.250.778,50 Kč

Základní škola TGM Lomnice nad Popelkou                                       3.070.826,94 Kč

ZŠP a ZŠS Lomnice nad Popelkou                                                        474.528,00 Kč

Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou                                 1.798.924,00 Kč

Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou                          438.525,00 Kč

Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou                            1.932.701,50 Kč

Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou                             2.231.950,50 Kč

Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou             1.566.663,00 Kč

Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou                                 183.758,95 Kč

Technické služby Města Lomnice nad Popelkou                                  6.247.379,90 Kč

 

Hlasování:        všech 12 přítomných členů  pro

 

 

 

7.   Doplacení kupní ceny za objekt čp. 1060 - skárna

 

Starosta Vladimír Mastník:  uvedl, že společnost Technolen technický textil, a. s. Lomnice nad Popelkou žádá o doplacení kupní ceny za objekt čp. 1060 (bývalá skárna), který Město Lomnice nad Popelkou v roce 2002 odkoupilo na roční splátky. Vzhledem k organizačním změnám ve společnosti Technolen technický textil, a. s. a vzhledem k tomu, že objekt již není ve vlastnictví města, žádá uvedená společnost jednorázové doplacení zbývající částky.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: zastupitelstvo města schvaluje úhradu doplatku kupní ceny ve výši 400.000,- Kč v roce 2008, vyplývajícího ze směnné smlouvy č.ev. 202.1-6/02/C ze dne 22. 8. 2002 uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a společností Technolen technický textil, a. s. Lomnice nad Popelkou, v návaznosti na schválení dílčí změny rozpočtu na rok 2008.

Hlasování:        všech 12 přítomných členů  pro

 

 

 

8.   Prodej pozemku st. p. č. 44  k.ú. Ploužnice pod Táborem

Starosta Vladimír Mastník:  vysvětlil, že se jedná o stavební pozemek pod částí stávajícího obytného domu manželů Turkových na Ploužnici.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: zastupitelstvo města schvaluje prodej stavebního pozemku p.č. 44, o výměře celkem 19 m2, pod částí domu čp. 26 v k.ú. Ploužnice p. Táborem, z vlastnictví Města

Lomnice nad Popelkou, manželům Lubošovi a Marcele Turkovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 200,- Kč/m2.

Hlasování:        všech 12 přítomných členů  pro

 

 

9.   Prodej pozemků v lokalitě u benzínové čerpací stanice, Lomnice nad Popelkou

Starosta Vladimír Mastník:  připomněl, že záměr prodeje pozemků u benzínové čerpací stanice a v areálu autobazaru byl vyhlášen již v roce 2005. Nabídku na odkoupení předmětných pozemků obdrželo město od vlastníků autobazaru. Rada města doporučuje tento prodej.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.p.č. 442/1 o výměře 1732 m2, p.p.č. 442/2 o výměře 305 m2, p.p.č. 442/4 o výměře 1843 m2, p.p.č. 442/5 o výměře 2553 m2, vše kultura trvalý travní porost a pozemku p.p.č.442/7 o výměře 637 m2, kultura orná půda,vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, v podílu ½ Milanu Dolenskému, bytem Semily,
v podílu ½ Haně Vackové, bytem Semily. Celková kupní cena 3.353.000,- Kč, splatná ve
2 splátkách, a to 1. splátka ve výši 1.000.000,- Kč splatná do 15. 11. 2008, 2. splátka ve výši 2.353.000,- Kč splatná do 15. 11. 2009. Vklad do katastru nemovitostí bude proveden po úhradě celé kupní ceny Městu Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:        všech 12 přítomných členů  pro

 

 

10.   Prodej pozemku p.č. 1508 k.ú. Lomnice nad Popelkou

Starosta Vladimír Mastník:  uvedl, že část pozemku p. č. 1508 na Podměstí se prodává po zveřejněném záměru prodeje na základě dvou podaných žádostí. Každý ze žadatelů žádá
o určitou část, přiléhající k vlastnímu domku.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1508, druh pozemku trvalý travní porost,  k.ú. Lomnice nad Popelkou, výměra dle nového GP, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Evě Kopkové, bytem Sedlčany. Kupní cena 5,- Kč/m2 z důvodu, že pozemek tvoří z převážné části skalnatý svah. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady. Zároveň schvaluje  prodej části pozemku p.p.č. 1508, kultura trvalý travní porost, k.ú. Lomnice nad Popelkou, výměra dle nového GP, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, v podílu ½ Milanu Jovbakovi, bytem Lomnice nad Popelkou a v podílu ½ Evě Tschornové, bytem Praha. Kupní cena 15,- Kč/m2 z důvodu, že pozemek tvoří okraj skalnatého svahu. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

Hlasování:        všech 12 přítomných členů  pro

 

 

11.   Koupě pozemku p.č.735/16 k.ú. Lomnice nad Popelkou

Starosta Vladimír Mastník:  sdělil, že pozemek p. č. 735/16 je poslední z pozemků, které město musí vykoupit v areálu škvárového hřiště na letním stadionu z důvodu podané žádosti
o dotaci na rekonstrukci hřiště.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku p.p.č. 735/16 k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 1258 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště
a rekreační plocha v areálu městského stadionu, od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha dle návrhu kupní smlouvy
č.j. UZSVM/HSM/1689/2008-HSMM. Kupní cena 130.000,- Kč.

Hlasování:        všech 12 přítomných členů  pro

 

 

12.   Darování nemovitostí 3 kusů chatek v areálu skokanských můstků 

Starosta Vladimír Mastník:  vysvětlil, že se jedná o darování tří předmětných chatek v majetku města, které užívá Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou (dále jen „LSK“). Společně s ostatními chatami v lyžařském areálu, které má LSK ve svém vlastnictví, chce klub užívané zařízení rekonstruovat.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení: zastupitelstvo města schvaluje darování 3 ubytovacích chat „Ivana“ s příslušenstvím, v lyžařském areálu, na pozemcích st.p.č. 2471, 2472 a 2473 k.ú. Lomnice nad Popelkou, včetně septiku, domácí čistírny odpadních vod a elektro přípojky, vše vedené pod inventárním číslem 1/169, v celkové účetní hodnotě 718.193,- Kč, Lyžařskému sportovnímu klubu Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:        všech 12 přítomných členů  pro

 

 

13.   Prodej části pozemku p.č.2165/14 k.ú. Lomnice nad Popelkou

Starosta Vladimír Mastník:  uvedl, že z původně odměřených tří stavebních parcel na Letné budou moci být využity pro původní záměr pouze dvě, neboť přes třetí z nich povede nová kanalizace v rámci projektu Čistá Jizera. Proto se po zveřejněném záměru prodeje nyní vyhovuje žádosti dvou žadatelů sousedních nemovitostí o odkoupení a rozšíření jejich zahrádek.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje  prodej části pozemku p.p.č. 2165/14, o výměře cca 190 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou,  z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, jako stavební pozemek, manželům Ing. Bohuslavu a Petře Devátým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena  400,- Kč/m2. Geometrický plán na rozdělení pozemku zajistí na své náklady kupující současně s novým zaměřením 2 stavebních parcel na pozemku p.p.č. 2163/3. Současně schvaluje  prodej další části pozemku p.p.č. 2165/14, o výměře cca 190 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou,  z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, jako stavební pozemek, manželům Josefu a Heleně Lacinovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena  400,- Kč/m2. Geometrický plán na rozdělení pozemku zajistí na své náklady kupující současně s novým zaměřením 2 stavebních parcel na pozemku p.p.č. 2163/3.

Hlasování:        všech 12 přítomných členů  pro

 

 

14.   Prodej pozemků p. č. 328/3 a 329/1  k.ú. Lomnice nad Popelkou  

Starosta Vladimír Mastník:  sdělil, že prodej pozemků se uskuteční v rámci majetkoprávního narovnání a zarovnání pozemku žadatelů u bývalého areálu Domu dětí a mládeže.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.p.č. 328/3 o výměře 27 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Miroslavu Špalkovi, bytem Lomnice nad Popelkou. Kupní cena v rámci majetkoprávního narovnání 6,‑Kč/m2.

Současně schvaluje prodej pozemku p.p.č. 329/1 o výměře 117 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Stanislavu Špalkovi, bytem Lomnice nad Popelkou. Kupní cena  smluvní ve výši 100,- Kč/m2.

Hlasování:        všech 12 přítomných členů  pro

 

15.   Směna pozemků se společností Mehler Texnologies  s.r.o., k.ú. Lomnice nad 

        Popelkou

Starosta Vladimír Mastník:  uvedl, že společnost Mehler  Texnologies s. r. o., Lomnice nad Popelkou podala žádost o směnu jejího pozemku na hrázi rybníka Matouš a části jejího pozemku pod komunikací u křižovatky ul. Šlechtova s ul. Dělnickou za část pozemku města přiléhajícího k ul. Šlechtova, kde chce společnost rozšířit parkoviště před jejím objektem.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p.p.č. 3334/5 o výměře 108 m2
a části pozemku p.p.č. 2988/3, výměra dle nového GP, které jsou ve vlastnictví společnosti Mehler Texnologies, s.r.o. se sídlem Lomnice nad Popelkou, za část pozemku p.p.č. 2996/16, výměra dle nového GP, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, bez finančního vyrovnání. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemků zajistí společnost Mehler Texnologies, s.r.o. na vlastní náklady.

Hlasování:        všech 12 přítomných členů  pro

 

 

16.   Odkoupení pozemků p.č. 86/1 a 86/2  k.ú. Rváčov

Starosta Vladimír Mastník:  vysvětlil, že město obdrželo nabídku na odkoupení pozemků lesa a louky v k. ú. Rváčov, které sousedí s městským lesem. Po konzultaci s lesním hospodářem města p. Blažíkem rada města doporučuje koupi uvedených pozemků.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.p.č. 86/2, kultura lesní pozemek o výměře 1911 m2 a p.p.č. 86/1  druh pozemku trvalý travní porost, k.ú. Rváčov
o výměře 4387 m2 od Radany Svatošové, bytem Kostelec nad Černými Lesy, nabídková kupní cena 40.000,- Kč.

Hlasování:        všech 12 přítomných členů  pro

 

 

17.   Prodej bytu v domě č.p.1077, ul. Obránců míru, Lomnice nad Popelkou

Starosta Vladimír Mastník: uvedl, že město vlastní spoluvlastnický podíl domu čp. 1077, což představuje jeden byt, který sloužil jako služební byt pro LDN. Na základě radou města schváleného záměru prodeje bylo provedeno výběrové řízení a dána přednost nejvyšší nabídce, přičemž ostatní spoluvlastníci domu nevyužili předkupního práva.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje prodej podílu 56/1000 domu čp. 1077 se stavebním pozemkem č. 1298, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Liboru Tauchmanovi, bytem Lomnice nad Popelkou za kupní cenu nabídkovou dle výběrového řízení 751.000,- Kč, s podmínkou úhrady kupní ceny  do 15. 7. 2008. Pokud nebude uhrazena kupní cena do uvedeného termínu, budou nemovitosti prodány druhému v pořadí dle výběrového řízení, tj. Mgr. Janu Jurkovi, bytem Mladá Boleslav, za kupní cenu nabídkovou  dle výběrového řízení 751.000,- Kč, s podmínkou úhrady kupní ceny  50 dnů od přechodu práva koupě.

Hlasování:        všech 12 přítomných členů  pro

 

 

18.   Změna kupní ceny spoluvlastnického podílu – pozemky v rozvojové zóně OM3

        - bod doplněn oproti předem vyhlášenému programu

Starosta Vladimír Mastník:  připomněl, že město získalo od Pozemkového úřadu velké pozemky u hřbitova v rozvojové zóně pro bydlení OM3. Pro realizaci výstavby v této lokalitě bylo nutné odkoupit spoluvlastnický podíl na dalších pozemcích od paní Blaženy Křikavové. Toto odkoupení zastupitelstvo města schválilo na minulém zasedání 13. 3. 2008 za cenu, kterou p. Křikavová předem schválila. Poté kupní smlouvu nepodepsala a požaduje vyšší cenu. Starosta Vladimír Mastník měl mandát s prodávající jednat o nové ceně. Výsledek tohoto jednání je obsahem návrhu usnesení.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 8/08/Z ze dne 13. 3. 2008, týkající se odkoupení spoluvlastnického podílu 2/3 k nemovitostem zapsaných na LV 1177 pro k.ú. Lomnice nad Popelkou, od spoluvlastníka Blaženy Křikavové, bytem Praha, ve smyslu změny kupní ceny na kupní cenu  1.770.500,- Kč a úhrady kupní ceny jednorázově v r. 2008 bez penalizačních podmínek. Ostatní část usnesení je beze změny.

Hlasování:        všech 12 přítomných členů  pro

 

 

 

 

 

4.   Změny  rozpočtu č. 2  Města  Lomnice nad Popelkou na rok 2008

Starosta Vladimír Mastník:  po schválení všech předchozích majetkových záležitostí města přednesl návrh usnesení včetně konkrétních položek rozpočtového opatření č. 21/2008 – změny příjmové i výdajové části, které byly předem projednány v radě města i ve finančním výboru zastupitelstva.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  zastupitelstvo města schvaluje v důsledku rozpočtových opatření č. 8 až 21/2008  2. změnu rozpočtu pro rok 2008, která se skládá z vlastní úpravy rozpočtu a přijatých dotací.  Vlastní dílčí úprava rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou je tvořena  snížením jak příjmové tak i výdajové části o  - 471 tis. Kč, objem doposud přijatých dotací v částce  4.913 tis. Kč (stav ke dni 31. 5. 2008). Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice n. Pop. vyčíslen částkou ve výši 79.411 tis. Kč.

 

 

 

V rámci této úpravy rozpočtu Zastupitelstvo města schvaluje jmenovitě poskytnutí dalších příspěvků  konkrétním neziskovým organizacím  na rok 2008 a to včetně PO:

subjekt                                                účel dotace                                         částka  tis. Kč

VHS  Turnov                                                  na opr. míst.komunik.Fügnerova          1.900

Římsko katolická farnost Lo                            na opravu fary                                        166

HC Lomnice nad Popelkou                             na projekt využití odpad.tepla                 300

Mikroregion Tábor                                          na expozici lidového nábytku                  122

Městské muzeum                                            na havárii zabezpeč.zařízení                       13  

TS Města Lomnice nad Popelkou                    na nákup buňky veřejného WC               370 

 

 

 

Ostatní záležitosti

 

19.  Diskuse

p. Tomáš Raška:  vyjádřil velkou nespokojenost nad stavem komunikace v ul. Novoměstská, která připomíná polní cestu. Obyvatele ulice obtěžuje zejména nadměrná prašnost. Požaduje upravit komunikaci asfaltovým povrchem. Dotázal se, kdy se plánuje oprava této komunikace. Starosta Vladimír Mastník  odpověděl, že město v těchto dnech realizovalo rekonstrukci sousední Fügnerovy ulice a návazmo i části Novoměstské ul. Je dokončena projektová příprava na ulici Slunnou i Novoměstskou, avšak termín realizace není dosud znám, rozhodne o něm zastupitelstvo města při tvorbě rozpočtu na příští roky. Starosta přiznal tíživý stav v této lokalitě a přislíbil, že prozatímní možností nápravy by bylo použití recyklátu, získaného při rekonstrukci ulic v rámci realizace projektu Čistá Jizera.

 

 

 

20.  Usnesení, závěr

                

Starosta Vladimír Mastník požádal předsedu návrhové komise Jana Drahoňovského o podání zprávy.

Jan Drahoňovský konstatoval, že všechny body programu byly projednány a byla k nim v průběhu jednání přijata usnesení.

Zasedání ukončeno:  18.55 hodin

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

 

Nedílnou přílohou zápisu jsou přijatá usnesení.

 

Ze zasedání byl pořízen audiozáznam, který je uložen u tajemníka MěÚ.    

 

 

V Lomnici nad Popelkou, 12. 6. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miloš Jirman

 

 

 

 

Václav Zelmanovič

 

 

                                                                                              Vladimír Mastník

                                                                                                      starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz