Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 43.schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 9 června 2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 11.06.2008 do 30.06.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 43. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 9. června 2008

 

 

 

Rada města odvolává                                                                                             267 / 08 / R

 

-  paní Zdeňku Mariášiovou z funkce ředitelky Mateřské školy „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou  k datu 31. 7. 2008 v souvislosti s vlastní žádostí
o odchod do důchodu.

Současně jmenuje paní Ludmilu Zákoutskou, bytem Lomnice nad Popelkou, Karla Čapka 1134 do funkce ředitelky Mateřské školy „Lvíček“ od 1. 8. 2008.

 

Zajistí:   Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

                                                                                                           

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       268 / 08 / R

 

-   prodej stavebního pozemku p.č. 44, o výměře celkem 19 m2, pod částí domu čp. 26 v kú. Ploužnice p. Táborem, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Lubošovi a Marcele Turkovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 200,- Kč/m2.

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       269 / 08 / R

 

-  schválit prodej podílu 56/1000 domu čp. 1077 se stavebním pozemkem
č. 1298, kú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Liboru Tauchmanovi, bytem Lomnice nad Popelkou
za kupní cenu nabídkovou dle výběrového řízení 751.000 Kč, s podmínkou úhrady kupní ceny  do 15. 7. 2008. Pokud nebude uhrazena kupní cena do uvedeného termínu, budou nemovitosti prodány druhému v pořadí dle výběrového řízení, tj. Mgr. Janu Jurkovi, bytem Mladá Boleslav, za kupní cenu nabídkovou  dle výběrového řízení 751.000 Kč, s podmínkou úhrady kupní ceny  50 dnů od přechodu práva koupě.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            270 / 08 / R

 

-   snížení vyúčtovaného vodného a stočného za rok 2007 Janě Těhníkové,  bytem Bezručova č.p. 886, Lomnice nad Popelkou o 3.615,00 Kč.

 

Usnesení č. 268 – 270 zajistí:   Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                  271 / 08 / R

 

-  informaci Ing. Mileny Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města, Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, ohledně vyjádření společnosti Tarmac CZ a.s., se sídlem Liberec, o ukončení hornické činnosti ve východní části Chráněného ložiskového území Košťálov.

 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                              272 / 08 / R

 

 

-  základě § 46 písm. a) zákona č. 166/1999Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s konáním kynologické akce – bezkontaktní norování loveckých psů, zkouška nováčků, pořádané Českomoravskou mysliveckou jednotou – Okresním mysliveckým spolkem Semily, dne 14. 6. 2008 na umělé noře na hoře Tábor. Rada města s konáním zkoušky norování souhlasí za podmínek, stanovených Krajskou veterinární správou pro Liberecký kraj při současném dodržení ostatních platných právních předpisů.

 

Zajistí:   Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                  273 / 08 / R

 

-  návrh na označení Husova pomníku na Husově náměstí v Lomnici nad Popelkou. Stručný text odsouhlasit s dotčenými orgány a navrhnout způsob financování.

 

Zajistí:   Mgr. Josef Šimek, místostarosta

 

 

 

Usnesení bylo přijato většinou hlasů.

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 9. června 2008

 

 

 

 

 

 

            Mgr. Josef Šimek                                                                    Vladimír Mastník                                                            

               místostarosta                                                                               starosta

 

 

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz