Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o zahájení řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - ČEZ Distribuce, a.s.

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 09.06.2008 do 30.06.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 09.06.2008 do 25.06.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

odbor vnitřní správy, oddělení stavební úřad

Husovo náměstí, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Sp.zn.:     SULO/174/08 - 3                                                                           Lomnice nad Popelkou, dne: 9.6.2008

Vyřizuje:  Ing. František Mojžíš

E-mail:     stavební@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 029

 

 

Žadatel:

ČEZ Distribuce a.s. (IČ - 27232425), Teplická 874/8, 405 02  Děčín 2

 

 

Účastníci řízení: ČEZ Distribuce a.s., Město Lomnice nad Popelkou

Oznámení

o zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

 

            Dne 3.3.2008 podal žadatel ČEZ Distribuce a.s. (IČ - 27232425), Teplická 874/8, 405 02  Děčín 2 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu:

         Kabelové vedení NN - posílení stávající distribuční sítě v ulici Dr. Milady Horákové, Lomnice nad Popelkou na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 2142/6, parcelní číslo 2156/11, parcelní číslo 2163/3, parcelní číslo 2165/6 a parcelní číslo 2165/12 v kat. území Lomnice nad Popelkou. Záměr bude realizován v zastavěné části obce, území mezi ulicemi Dr. Horákové a K Babylonu. Záměr není v rozporu s územním plánem města. Realizace záměru je mimo památkově chráněnou zónu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní řízení o umístění stavby a stavební řízení.

            Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den :

 

26.6.2008 (čtvrtek) v 9:00 hodin.

 

Místo konání: Na místě stavby , ul. Dr. Milady Horákové, u č.p. 432, Lomnice nad Popelkou

 

            Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou, stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí a středa od 8:00-11:30 a 12:30-17:00 hod.) a při ústním jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

Žadatel k ústnímu jednání připraví:

·         Doklad o zaplacení vyměřeného poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích ve výši 3 000.- Kč

( pol. 17 , písm.i ). Poplatek lze uhradit přiloženou složenkou, hotově na pokladně města nebo převodem na účet Města Lomnice nad Popelkou, nebo převodním příkazem č.ú. 19-2422581  - var. symbol: 1361000171.

Žadatel o vydání územního rozhodnutí zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

 

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

 

       Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Mojžíš

vedoucí stavebního úřadu

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................                                                 Datum sejmutí: ....................

 

 

 

                          ....................                                                                        ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                            Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                                  Razítko:

 

 

 

 

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:  

Město Lomnice nad Popelkou

Dotčené orgány:

Městský úřad - odbor majetku a rozvoje města, orgán ochrany ovzduší, Husovo náměstí 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz