Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 42.schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 2. června 2008

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 04.06.2008 do 30.06.2008
Vytvořil: Zdeňka Dudová
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 42. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 2. června 2008

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       247 / 08 / R

 

-  v důsledku rozpočtových opatření č. 8 až 21/2008 schválit 2. změnu rozpočtu pro rok 2008, která se skládá z vlastní úpravy rozpočtu a přijatých dotací.  Vlastní dílčí úprava rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou je tvořena  snížením jak příjmové, tak i výdajové části o  - 471 tis. Kč, objem doposud přijatých dotací v částce  4.913 tis. Kč (stav ke dni 31. 5. 2008). Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice n. Pop. vyčíslen částkou ve výši 79.411 tis. Kč.

 

 

Zajistí:   Vlasta Zikešová, vedoucí odboru finančního a plánovacího

 

                                                                                                           

Rada města souhlasí                                                                                               248 / 08 / R

 

-  s užíváním veřejného prostranství na Husově náměstí, se záborem prostranství o velikosti cca 35 m2, za účelem prezentace firmy M&M reality holding.a.s. Turnov dne 12. 6. 2008 od 8:00 do 18:00 hodin, za podmínky dodržení hygienických pravidel a úklidu po akci.

 

Zajistí:   Jana Šnajdrová, vedoucí odboru vnitřní správy

 

 

Rada města revokuje usnesení                                                                              249 / 08 / R

 

-  rady města č. 179/08/R ze dne 5. 3. 2008 a ruší žádost o pořízení územního plánu na úřad obce s rozšířenou působností Městský úřad Semily. Schvaluje mandátní smlouvu na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou s paní Pavlou Bechyňovou, bytem Benešov, jako oprávněnou osobou k výkonu územně plánovací činnosti.

 

Zajistí:   Mgr. Josef Šimek, místostarosta

                Jana Šnajdrová, vedoucí odboru vnitřní správy

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       250 / 08 / R

 

-  darování majetku ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, jako zřizovatele, který je ve správě příspěvkových organizací a s nímž příspěvkové organizace hospodaří. Účinnost od 1. 7. 2008, dle předloženého návrhu pro následující příspěvkové organizace :

Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou                                            1.250.778,50 Kč

Základní škola TGM Lomnice nad Popelkou                                      3.070.826,94 Kč

ZŠP a ZŠS Lomnice nad Popelkou                                                                   474.528,00 Kč

Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou                                             1.798.924,00 Kč

Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou                                      438.525,00 Kč

Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou                                        1.932.701,50 Kč

Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou                                         2.231.950,50 Kč

Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou              1.566.663,00 Kč

Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou                                             183.798,95 Kč

Technické služby Města Lomnice nad Popelkou                                             6.247.379,90 Kč

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            251 / 08 / R

 

-  pronájmem bytu č. 3 v domě č.p. 118, ulice K Urnovému háji, Lomnice 
nad  Popelkou,  o výměře  57,7 m2,  o  velikosti  3+kk, panu Milanu Mikulovi.

Byt je vybudován z prostředků dotace Státního fondu rozvoje bydlení pro příjmově vymezené osoby dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., se závaznými podmínkami – nájem na dobu určitou 2 roky, smluvní měsíční nájemné 30,- Kč/m2. Účinnost od 3. 6. 2008.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            252 / 08 / R

 

-  vynětí bytu č. 1 v domě č.p. 44, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou z bytového fondu Města Lomnice nad Popelkou dle předloženého návrhu.

Rada města současně schvaluje:

-  dodatek č.1 smlouvy o výpůjčce Ev.č.: 202.4-33/05 ze dne 18. 2. 2005 uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a příspěvkovou organizací Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, doplňující výpůjčku nebytových prostor o nově vzniklé nebytové prostory bytu č. 1 v domu č.p. 44, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                  253 / 08 / R

 

-  přechod nájmu v bytě č. 11, v domě č.p. 32, ul. Antala Staška, Lomnice nad Popelkou  na  paní Lenku Vjatrákovou.  

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                   254 / 08 / R

 

-  závěr revizní zprávy na kotelnu v budově kina. Doporučuje  realizaci změny technologie vytápění provozně úspornou variantou. Dodavatele technologie vybrat poptávkovým řízením. Finanční objem rekonstrukce do 600 tis. Kč.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                 255 / 08 / R

 

-  zřízení věcného břemene pro stavbu kabelového vedení nn, budovaného ve veřejném zájmu společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín,  na pozemku p.p.č. 668/1 v kú. Lomnice nad Popelkou, který je v majetku Města Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu společnosti ČEZ Distribuce a.s.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       256 / 08 / R

 

a)  prodej části pozemku p.p.č. 1508, kultura trvalý travní porost, o výměře cca 600 m2, v kú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Evě Kopkové, bytem Sedlčany. Kupní cena 5,- Kč/m2 z důvodu, že pozemek tvoří z převážné části skalnatý svah. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

 

b)  prodej části pozemku p.p.č. 1508, kultura trvalý travní porost, o výměře cca 15 m2, v kú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, v podílu ½ Milanu Jovbakovi, bytem Lomnice nad Popelkou a v podílu ½ Evě Tschornové, bytem Praha. Kupní cena 15,- Kč/m2 z důvodu, že pozemek tvoří okraj skalnatého svahu. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                 257 / 08 / R

 

-  pronájem pozemků p.p.č. 1064/4, o výměře 3146 m2 a 1064/8  o výměře
3087 m2, vše kultura zahrada, kú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pro využití jako zahrádky následovně:

-       772 m2 Václavu Fajtovi, bytem Lomnice nad Popelkou

-       1544 m2 Daně Jandové, bytem Lomnice nad Popelkou

-       772 m2 Jiřímu Bláhovi, bytem Lomnice nad Popelkou

-       786,5 m2  Evě Lábkové a Miladě Drbohlavové, bytem Lomnice nad Popelkou

-       1573 m2 Zdeňku Trejbalovi, bytem Lomnice nad Popelkou

Nájem se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, a to ke dni
1. října běžného roku. Účinnost ke dni 2. 6. 2008. Smluvní roční nájemné ve výši 1,- Kč/m2.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       258 / 08 / R

 

-  směnu pozemku p.p.č. 3334/5 o výměře 108 m2 a části pozemku p.p.č. 2988/3 o výměře cca 70 m2, které jsou ve vlastnictví společnosti Mehler Texnologies, s.r.o. se sídlem Lomnice nad Popelkou, za část pozemku p.p.č. 2996/16 o výměře cca 170 m2, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, vše kú. Lomnice nad Popelkou, bez finančního vyrovnání. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemků zajistí společnost Mehler Texnologies, s.r.o. na vlastní náklady.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       259 / 08 / R

 

-  prodej pozemků p.p.č. 442/1 o výměře 1732 m2, p.p.č. 442/2 o výměře 305 m2, p.p.č. 442/4 o výměře 1843 m2, p.p.č. 442/5 o výměře 2553 m2, vše kultura trvalý travní porost a pozemku p.p.č.442/7 o výměře 637 m2, kultura orná půda, vše katastrální území Lomnice nad Popelkou, v podílu ½ Milanu Dolenskému, bytem Semily, v podílu ½ Haně Vackové, bytem Semily. Celková kupní cena 3.353.000 Kč, splatná ve 2 splátkách, a to 1. splátka ve výši 1.000.000 Kč splatná do 15. 11. 2008, 2. splátka ve výši 2.353.000 Kč splatná do 15. 11. 2009.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                 260 / 08 / R

 

-  záměr prodeje části pozemku p.p.č. 162, o výměře cca 3500 m2, kultura lesní pozemek, kú. Hořensko, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Obce Slaná.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                 261 / 08 / R

 

-  záměr prodeje pozemku p.č. 541, o výměře 406 m2, kultura ostatní plocha, kú. Košov, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       262 / 08 / R

 

-  koupi pozemků p.p.č. 86/2, kultura lesní pozemek o výměře 1911 m2 a p.p.č. 86/1  kultura trvalý travní porost  o výměře 4387 m2 v kú. Rváčov od Radany Svatošové, bytem Kostelec nad Černými Lesy, maximální kupní cena
50.000 Kč.

 

 

Usnesení č. 250 – 262 zajistí:   Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                 263 / 08 / R

 

-  použití znaku města na propagačních materiálech k akcím, každoročně pořádaným Divadelním spolkem J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou, např. Lomnické kulturní léto a Krajská postupová přehlídka amatérských divadelních souborů Jizerské oblasti.

 

Zajistí:   Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                  264 / 08 / R

 

-  hodnotící zprávu o stavu místní agendy a činnosti v projektu „Zdravé město“ za rok 2007, kterou předložil Mgr. Josef Šimek, místostarosta.

 

 

 

Rada města ukládá                                                                                                 265 / 08 / R

 

-  zhodnotit stavebně technický a bezpečnostní stav dětských hřišť na sídlišti, navrhnout řešení a připravit podklady k jednání s dotčenými zástupci občanů v dané lokalitě.

 

 

Zajistí:   Mgr. Josef Šimek, místostarosta

                Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                               266 / 08 / R

 

-  s užíváním veřejného prostranství spojeného s uzavírkou části Husova náměstí v Lomnici nad Popelkou, od domu čp. 32 k domu čp. 102, ve dnech 11. 7. 2008 od 18:00 hodin do 12. 7. 2008 do 19:00 hodin pro start, cíl a zázemí SCOTT KRKONOŠSKÉHO MARATONU, na základě žádosti Cyklistického klubu, Maratón centra, Jičín.

 

Zajistí:   Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

 

 

 

Usnesení bylo přijato většinou hlasů.

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 2. června 2008

 

 

 

 

 

            Mgr. Josef Šimek                                                                    Vladimír Mastník                                                            

               místostarosta                                                                               starosta

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: PDF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz