Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení - Sběrné suroviny

Vložil: Jana Šnajdrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 03.06.2008 do 20.06.2008
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 03.06.2008 do 18.06.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Odbor vnitřní správy, oddělení stavební úřad

Husovo náměstí, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

Sp.zn.:  SULO/126/08 - 3                                                                              Lomnice nad Popelkou, dne: 3.6.2008

Vyřizuje:  Josef Krpata

E-mail:     stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon:   481 629 028

 

Žadatelé:

Čestmír Drahoňovský (nar. 12.9.1958), Veselá u Semil 27, 512 52  Veselá

Jaroslava Drahoňovská (nar. 18.8.1960), Veselá u Semil 27, 512 52  Veselá

Miluše Hujerová (nar. 8.8.1959), Nová Ves nad Popelkou 268, 512 71  Nová Ves nad Popelkou

Vladimír Hujer (nar. 29.4.1958), Nová Ves nad Popelkou 268, 512 71  Nová Ves nad Popelkou

v zastoupení Ing. Františka Novotného, Smetanova 908, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Účastníci řízení:

Jaroslava Drahoňovská, Čestmír Drahoňovský, Vladimír Hujer, Miluše Hujerová, BRONCO s.r.o., ČEZ Distribuce a.s., Krajská správa silnic Libereckého kraje, Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  a  Vodohospodářské sdružení Turnov

Oznámení

o zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 

 

            Dne 5.5.2008 podali žadatelé Čestmír Drahoňovský (nar. 12.9.1958), Veselá u Semil 27, 512 52  Veselá, Jaroslava Drahoňovská (nar. 18.8.1960), Veselá u Semil 27, 512 52  Veselá, Miluše Hujerová (nar. 8.8.1959), Nová Ves nad Popelkou 268, 512 71  Nová Ves nad Popelkou a Vladimír Hujer (nar. 29.4.1958), Nová Ves nad Popelkou 268, 512 71  Nová Ves nad Popelkou žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu: provozní budova sběrných surovin v Lomnici nad Popelkou na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1249/2, parcelní číslo 1249/1, parcelní číslo 1246/3 a stavební parcely parcelní číslo 2224 v kat. území Lomnice nad Popelkou. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní řízení o umístění stavby a stavební řízení.

            Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( dále jen  "stavební zákon" ), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

 

4.7.2008 (pátek) v 12:30 hodin.

 

Místo konání: na místě stavby - areál sběrných surovin, Lomnice nad Popelkou.

 

            Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí a středa od 8:00-11:30 a 12:30-17:00 hod.) a při ústním jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Žadatelé zajistí dle § 87 stavebního zákona, aby informace o jejich záměru a o tom, že podali žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

           

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

 

 

Josef Krpata

odborný referent stavebního úřadu

                                             

 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................                                                 Datum sejmutí: ....................

 

 

                          ....................                                                                        ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                            Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                                  Razítko:

 

 

 

 

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:  

Město Lomnice nad Popelkou

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01  Semily

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U Stadionu 204, 513 01  Semily

Městský úřad - odbor majetku a rozvoje města, orgán ochrany ovzduší, Husovo náměstí 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou 

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13  Semily

 

  

 

 

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz