Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředník - oddělení stavební úřad, Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

Vložil: Ing. Josef Matura - Vedení města
Na úřední desce od 27.05.2008 do 23.06.2008
Vytvořil: Matura Josef
Typ dokumentu: Jiný dokument

                                              Město Lomnice nad Popelkou

tajemník městského úřadu

Husovo náměstí 6

512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

                        OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,   o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

 úředník - oddělení stavební úřad

Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

 

Druh vykonávané práce:

- výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu v rozsahu stavebního zákona a souvisejících předpisů

 

Místo výkonu práce: Město Lomnice nad Popelkou, správní obvod stavebního úřadu a pověřeného obecního úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

Pracoviště: Městský úřad Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, Lomnice nad Popelkou

 

Předpoklady: předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Další požadavky:

- vzdělání  úplné středoškolské, vysokoškolské, stavební  směr

- občanská a morální  bezúhonnost

- částečná  znalost zákonů:

  - č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  - č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

  - č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

- velmi dobrá znalost práce na PC (Windows, MS Office, Power Point, internet aj.)

- řidičský průkaz sk.B

- profesionalita, odolnost, flexibilita

- dobré komunikační schopnosti

- ochota se dále vzdělávat

 

- další požadavky:

 

 - zkouška zvláštní odborné způsobilosti  na úseku územního plánování, případně územního

  řízení a stavebního řádu vítána

- znalost jednoho světového jazyka vítána

 

 

 

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 8. 2008, příp. dle dohody

 

Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 10 (při výkonu komplexní pracovní náplně a při splnění podmínek pro zařazení do dané platové třídy).

 

Další nabídka: možnost získání nájmu služebního bytu, perspektivní dlouhodobé zaměstnání.

 

Přihláška musí obsahovat:

a)      jméno, příjmení a titul uchazeče,

b)      datum a místo narození uchazeče,

c)      státní příslušnost uchazeče,

d)      místo trvalého pobytu uchazeče,

e)      číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f)        datum a podpis uchazeče,

g)      kontaktní telefon, příp. e-mail

 

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

a)      strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, případné další kvalifikační a odborné předpoklady,

b)      výpis z evidence Rejstříku  trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání, s následným dodáním výpisu po jeho doručení); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží uchazeč bezúhonnost čestným prohlášením,

c)      úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Lhůta pro podávání přihlášek: do 30.června 2008, doručením do 13 00 hodin na podatelně úřadu

 

Místo a způsob podávání přihlášek: v zalepené obálce osobně na podatelnu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou (adresa uvedena níže) nebo prostřednictvím České pošty. Obálka s přihláškou musí být viditelně označena „Výběrové řízení – úředník stavebního úřadu“ s  označením „neotvírat“

 

Adresa pro podávání přihlášek: Městský úřad Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, Lomnice nad Popelkou, PSČ 512 51

 

Kontaktní osoba pro podrobnější informace: Ing.Josef Matura, tajemník městského úřadu (tel. 481 629 030, e-mail: tajemnik@mu-lomnice.cz)

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost zrušení výběrového řízení v kterékoliv jeho fázi a možnost odmítnutí všech přihlášených zájemců.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 26.května. 2008

 

 

Ing.Josef Matura

      tajemník městského úřadu

Vyhlášeno (vyvěšeno) dne:              26. 5. 2008

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který vyvěšení a sejmutí potvrzuje:


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz