Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 41.schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 14. května 2008

Vložil: Ivana Petrová - Odbor vnitřní správy
Na úřední desce od 16.05.2008 do 04.06.2008
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 41. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 14. května 2008

 

 

Rada města ukládá                                                                                                234 / 08 / R

 

-   odboru majetku a rozvoje města a odboru finančnímu a plánovacímu připravit návrh změny obecně závazné  vyhlášky  Města  Lomnice nad Popelkou o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a záležitost projednat ve finančním výboru města a připravit podklady pro jednání zastupitelstva města dne 12. června 2008.

 

 

Zajistí:   Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

                Vlasta Zikešová, vedoucí odboru finančního a plánovacího

 

                                                                                                           

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                        235 / 08 / R

 

-  změnu rozpočtu tak, aby bylo možné doplatit kupní cenu firmě Technolen, technický textil, a. s. Lomnice nad Popelkou za objekt bývalé skárny ještě v roce 2008.

 

 

Zajistí:   Mgr. Josef Šimek, místostarosta

            Vlasta Zikešová, vedoucí odboru finančního a plánovacího

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            236 / 08 / R

 

-  pronájem pozemků p.p.č. 1748/1, 1739/7, 1739/8, 1753, st.p.č. 1347, dále tří chat na pozemcích st.p.č. 1821, 1822, 1823 a zděného WC na pozemku st.p.č. 1824, vše kú. Lomnice nad Popelkou, v areálu koupaliště Radkovi Zárybnickému, bytem Turnov, za účelem správy a provozování činností spojených s provozem koupaliště, na základě předloženého a doplněného návrhu nájemní smlouvy. Nájemné na zkušební dobu činí 1,- Kč, další nájemné bude stanoveno dodatkem k nájemní smlouvě. Účinnost od 1. 6. 2008.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       237 / 08 / R

 

-  prodej části pozemku p.p.č. 2165/14, o výměře cca 190 m2, kú. Lomnice nad Popelkou,  z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, jako stavební pozemek, manželům Ing. Bohuslavu a Petře Devátým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena  400,- Kč/m2. Geometrický plán na rozdělení pozemku zajistí na své náklady kupující současně s novým zaměřením 2 stavebních parcel na pozemku p.p.č. 2163/3.

 

-  prodej části pozemku p.p.č. 2165/14, o výměře cca 190 m2, kú. Lomnice nad Popelkou,  z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, jako stavební pozemek, manželům Josefu a Heleně Lacinovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena  400,- Kč/m2. Geometrický plán na rozdělení pozemku zajistí na své náklady kupující současně s novým zaměřením 2 stavebních parcel na pozemku p.p.č. 2163/3.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            238 / 08 / R

 

-  záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2165/14 kú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, jako zahrádky příslušející k domu čp. 1033 a čp. 1034 v Lomnici nad Popelkou.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            239 / 08 / R

 

-  ukončení smlouvy o výpůjčce č.ev. 202.4-41/04 ze dne 3. 5. 2004 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2004, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a organizací JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko 514.12 „Pramen“ Lomnice nad Popelkou, dohodou ke dni 30. 6. 2008. Podmínka odst. IV. bod 3. smlouvy o výpůjčce, týkající se výměny jističe, nemusí být splněna.

 

-  rada města současně schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu domu čp. 117, ul. Za Školou, Lomnice nad Popelkou,  které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, s účinností od 1. 7. 2008.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       240 / 08 / R

 

-  schválit odkoupení pozemku p.p.č. 735/16 kú. Lomnice nad Popelkou,
o výměře
1258 m2
, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště
a rekreační plocha, od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha dle návrhu kupní smlouvy č.j. UZSVM/HSM/1689/2008-HSMM. Kupní cena 130.000,- Kč.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                       241 / 08 / R

 

-   žádost pana Jaroslava Krčka na řešení nového vedení místní komunikace v lokalitě Černá. Ukládá odboru majetku a rozvoje města projednat záležitost s dotčenými účastníky a předložit radě města návrh řešení v termínu do 30. 6. 2008.

 

 

Usnesení č. 236 – 241 zajistí:   Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

Rada města schvaluje                                                                                            242 / 08 / R

 

-   použití znaku města pro vydání almanachu TJ Sokol Lomnice nad Popelkou

-   použití znaku města ve Velké turistické encyklopedii Libereckého kraje.

 

Zajistí:   Ing. Josef Matura, tajemník městského úřadu

 

Rada města schvaluje                                                                                            243 / 08 / R

 

-   záměr prodeje stavebního pozemku p.č. 44, o výměře celkem 19 m2, pod částí domu čp. 26 v kú. Ploužnice p. Táborem, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

Zajistí:   Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

Rada města ukládá                                                                                                244 / 08 / R

 

-  odboru majetku a rozvoje města zahájit přípravné práce se záměrem  vybudování veřejných WC v ul. Antala Staška.

 

 

Zajistí:   Ing. Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       245 / 08 / R

 

- navýšení rozpočtu Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou, příspěvkové organizace města, o částku 13 tis. Kč na řešení havarijní situace zabezpečovacího zařízení.

 

Zajistí:   Vlasta Zikešová, vedoucí odboru finančního a plánovacího

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                       246 / 08 / R

 

-   udělit dotaci ve výši 300 tis. Kč Hokejovému klubu Lomnice nad Popelkou účelově na investici využívající odpadní teplo z provozu zařízení stadionu. Přiznaná dotace bude zohledňována při ročním příspěvku na provoz  v následujícím období.

 

 

Zajistí:   Vlasta Zikešová, vedoucí odboru finančního a plánovacího

 

 

 

 

Usnesení bylo přijato většinou hlasů.

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 14. května 2008

 

 

 

 

 

            Mgr. Josef Šimek                                                                Vladimír Mastník                                                            

               místostarosta                                                                         starosta

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz